thu tuong chinh phu

Friday, 27/05/2016 13:28
 • Du thao ND quy dinh xu ly kien nghi ve TTHC

  10:22 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Du thao Nghi dinh Quy dinh ve tiep nhan, xu ly cac phan anh, kien nghi cua ca nhan, to chuc ve co che, chinh sach, thu tuc hanh chinh.Can cu Luat To chuc Chinh phu ngay 25 thang 12 nam 2001;Can cu Luat To chuc Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003;Can cu Nghi quyet so 38/CP ngay 05 thang 4 nam 1994 cua Chinh phu ve cai cach mot buoc thu tuc hanh chinh trong quan he giua co quan nha nuoc voi nguoi dan va doanh nghiep;De phat huy dan chu va tao dieu kien..

 • Du thao Nghi dinh ve quyen han co cau cua Bo

  13:53 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam----------- Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: /2007/ND-CPDu thao

 • Ket qua thanh tra tai VNPT

  10:50 | Thứ hai 08/11/2004 (GMT+7)

  Ket qua thanh tra tai VNPT

  II. Nhu vay, ca 10 noi dung ma ba Ðoan cong tac cua Thanh tra Chinh phu neu len da duoc cac bo, nganh chuc nang Trung uong va Tong Thanh tra Chinh phu xem xet than trong, danh gia thong nhat, tu do giup Thu tuong Chinh phu ket luan dat duoc su thong nhat cao. Tung van de cu the, Thu tuong Chinh phu ket luan nhu sau:

 • Thu tuong Chinh phu doi thoai truc tuyen voi nhan dan

  18:04 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu doi thoai truc tuyen voi nhan dan

  Dung 8h45" sang ngay 9/2, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da bat dau cuoc doi thoai truc tuyen lan dau tien voi nguoi dan va kieu bao o nuoc ngoai. TP tuong thuat truc tuyen.

 • Toan van nghi dinh 178 2007 ND CP

  09:21 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU

 • Thu tuong chinh phu lam Truong ban chi dao 58

  10:51 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Thu tuong chinh phu lam Truong ban chi dao 58

  Ngay 9/8, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky quyet dinh so 1046/QD-TTg ve viec dieu chinh phan cong nguoi dung dau mot so to chuc tu van, phoi hop lien nganh do Thu tuong Chinh phu thanh lap. Theo do, Thu tuong Chinh phu se lam Truong ban Chi dao Chuong trinh hanh dong trien khai Chi thi so 58-CT/TW cua Bo Chinh tri ve day manh ung dung va phat trien cong nghe thong tin trong su nghiep cong nghiep hoa va hien dai hoa giai doan 2001 - 2005 (Ban chi dao Quoc..

 • Phan dau tang GDP 9 3 trong 6 thang cuoi nam

  10:14 | Thứ năm 21/07/2005 (GMT+7)

  Phan dau tang GDP 9 3 trong 6 thang cuoi nam

  Hom qua 20-7, Thu tuong Chinh phu da co cong dien so 999/TTg-KTTH gui: Cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu; cac Tong Cong ty 91; Chu tich HDND va Chu tich UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong.

 • Toan van ket qua thanh tra tai VNPT

  09:25 | Thứ sáu 12/11/2004 (GMT+7)

  Toan van ket qua thanh tra tai VNPT

  Duoi day la toan van ket luan Thanh tra tai Tong cong ty Buu chinh - Vien thong Viet Nam (VNPT) cua Thu tuong Chinh phu.

 • Thu tuong chi dao tien do du an VINASAT

  08:23 | Thứ hai 12/11/2007 (GMT+7)

  Thu tuong chi dao tien do du an VINASAT

  Ngay 8/11/2007, Van phong Chinh phu da co cong van so 6450/VPCP-CN thong bao y kien cua Thu tuong Chinh phu ve viec tiep tuc trien khai Du an ve tinh VINASAT gui cac Bo: Thong tin va Truyen thong, Tai chinh, Ke hoach va Dau tu, Quoc phong, Cong an va Tap doan Buu chinh Vien thong VNPT. Xet de nghi cua Tieu ban giup viec Ban Chi dao quoc gia Du an VINASAT tai cong van so 19/BTTTT-BC ngay 25/10/2007 ve viec tiep tuc trien khai Du an VINASAT, Thu tuong Chinh phu co..

 • Thu tuong yeu cau bao cao nhanh ve phong chong tham nhung

  20:52 | Thứ hai 25/09/2006 (GMT+7)

  Thu tuong yeu cau bao cao nhanh ve phong chong tham nhung

  Thu tuong Nguyen Tan Dung da yeu cau Bo truong, Thu truong co quan ngang bo, Thu truong co quan thuoc Chinh phu; Chu tich UBND tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong nghiem tuc thuc hien Cong dien 1186/CD-TTg (ngay 1/8) cua Thu tuong Chinh phu ve viec thuc hien Nghi quyet Hoi nghi lan thu 3 Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa 10) ve phong, chong tham nhung, lang phi. Y kien tren cua Thu tuong Chinh phu duoc Van phong Chinh phu vua truyen dat trong mot cong van..

 • Khong de Thieu tuong Cao Ngoc Oanh giu chuc vu Pho Tong cuc truong Tong cuc Canh sat

  20:05 | Thứ năm 06/07/2006 (GMT+7)

  Khong de Thieu tuong Cao Ngoc Oanh giu chuc vu Pho Tong cuc truong Tong cuc Canh sat

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua co y kien chi dao Bo truong Bo Cong an Le Hong Anh ve truong hop Thieu tuong Cao Ngoc Oanh lien quan den vu viec tieu cuc o PMU 18 (Bo Giao thong Van tai). Theo do, truoc khi co ket luan cua co quan dieu tra, khong de Thieu tuong Cao Ngoc Oanh giu chuc vu Pho tong cuc truong Tong cuc Canh sat - Thu truong co quan dieu tra. Thu tuong cung da chap nhan don tu chuc chuc vu Pho Chu nhiem Van phong Chinh phu cua ong Nguyen Van..

 • Ong Nguyen Tan Dung tai dac cu Thu tuong Chinh phu

  12:09 | Thứ tư 25/07/2007 (GMT+7)

  Ong Nguyen Tan Dung tai dac cu Thu tuong Chinh phu

  Sang nay 25/7, Quoc hoi khoa XII da bo phieu bau Pho Chu tich nuoc, Thu tuong Chinh phu, Chanh an TAND Toi cao, Vien truong Vien KSND Toi cao. Ong Nguyen Tan Dung da tai dac cu Thu tuong Chinh phu voi 96,96% phieu bau.

 • Thu tuong Chinh phu ket luan ve van de VNPTViettel

  16:47 | Thứ tư 24/08/2005 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu ket luan ve van de VNPTViettel

  Thay mat Thu tuong Chinh phu, Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung da co y kien ve viec ket noi mang vien thong giua Viettel va VNPT.

 • Thu tuong ra Cong dien khan ve chong lu

  21:52 | Thứ hai 12/11/2007 (GMT+7)

  Thu tuong ra Cong dien khan ve chong lu

  (VM)- Ngay 12/11, Thu tuong Chinh phu da co cong dien so 1704/CD-TTg gui cac bo, nganh, dia phuong thuc hien ngay mot so bien phap cap bach de doi pho voi mua lu dang len nhanh va dien bien phuc tap. Cong dien gui toi Ban Chi dao phong, chong lut, bao Trung uong; Uy ban quoc gia Tim kiem Cuu nan;- Cac Bo, nganh: Nong nghiep va PTNT, Quoc phong, Cong thuong, Cong an, Giao thong van tai, Giao duc va DT, Tai nguyen va MT, Thong tin va Truyen thong, Tai chinh, Lao..

 • Mot so chinh sach quyet dinh moi cua Dang Chinh phu

  11:39 | Thứ năm 16/11/2006 (GMT+7)

  Ngay 6-11, Thu tuong Chinh phu ky Quyet dinh so 253/2006/QD-TTg ban hanh Quy che hoat dong cua khu kinh te mo Chu Lai, tinh Quang Nam thay the cho quy che cu ban hanh theo Quyet dinh so 108/2003/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ve hoat dong cua khu kinh te mo Chu Lai.

 • Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc

  09:29 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong doi thoai truc tuyen cung nhan dan ca nuoc

  Thang than, khong ne tranh, Thu tuong Nguyen Tan Dung da danh hon 3 tieng dong ho de tra loi hang chuc cau hoi ve tat ca cac van de, ke ca mot so cau hoi rieng tu. Ket thuc buoi giao luu truc tuyen, Thu tuong cho biet: “Toi muon tiep tuc doi thoai voi nguoi dan”.

 • Nghiem tuc thuc hien chi dao cua Thu tuong Chinh phu ve quan ly nha cong so nha cong vu va ban nha o thuoc so huu nha nuoc

  11:06 | Thứ ba 23/01/2007 (GMT+7)

  Ngay 22-1, thay mat Thu tuong Chinh phu, Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung da co y kien doi voi cac Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu, Chu tich UBND tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong, yeu cau nghiem tuc thuc hien chi dao cua Thu tuong Chinh phu tai cong van 6208/VPCP-CN (ngay 26-10-2006) ve viec quan ly nha cong so, nha cong vu va ban nha o thuoc so huu nha nuoc cho nguoi dang thue theo quy dinh tai Nghi dinh 61/CP (ngay..

 • Mien nhiem cac chuc vu Chu tich nuoc Chu tich Quoc hoi va Thu tuong Chinh phu

  22:21 | Thứ bảy 24/06/2006 (GMT+7)

  Mien nhiem cac chuc vu Chu tich nuoc Chu tich Quoc hoi va Thu tuong Chinh phu

  * Ngay 26/6, Quoc hoi bau Chu tich Quoc hoi moiNgay 24/6, Quoc hoi da buoc vao ngay lam viec dau tien trong viec xem xet, quyet dinh van de nhan su. Truoc khi Thu tuong Phan Van Khai, Chu tich nuoc Tran Duc Luong (xep theo thoi gian doc) doc don xin thoi lam nhiem vu, Tong bi thu Nong Duc Manh da co bai phat bieu quan trong.

 • Ong Nguyen Tan Dung tai dac cu chuc vu Thu tuong Chinh phu

  10:07 | Thứ tư 25/07/2007 (GMT+7)

  Ong Nguyen Tan Dung tai dac cu chuc vu Thu tuong Chinh phu

  * Ba Nguyen Thi Doan duoc bau lam Pho chu tich nuoc* Ong Truong Hoa Binh duoc bau lam Chanh an TAND Toi cao* Ong Tran Quoc Vuong duoc bau lam Vien truong Vien KSND Toi cao(TNO-Ha Noi) Sang 25.7, QH da phe cac To trinh ve nhan su do Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet dua ra trong buoi hop hom qua. Theo do, Thu tuong Chinh phu nhiem ky XI tai dac cu chuc vu nay nhiem ky XII.

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung hoi dam cung Thu tuong Bulgaria Sergei Stanishev

  18:13 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung hoi dam cung Thu tuong Bulgaria Sergei Stanishev

  Sang 23/11, tai Van phong Chinh phu, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da hoi dam voi Thu tuong Chinh phu nuoc Cong hoa Bulgaria Sergei Stanishev nhan dip ong sang tham chinh thuc Viet Nam.

 • Thu tuong chinh phu lam Truong ban chi dao 58

  09:33 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Thu tuong chinh phu lam Truong ban chi dao 58

  Ngay 9/8, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky quyet dinh so 1046/QD-TTg ve viec dieu chinh phan cong nguoi dung dau mot so to chuc tu van, phoi hop lien nganh do Thu tuong Chinh phu thanh lap.

 • Giai quyet dut diem cac vu tham nhung lang phi

  07:24 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Giai quyet dut diem cac vu tham nhung lang phi

  Ngay 1/8, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Cong dien so 1186/CD-TTg ve phong, chong tham nhung, lang phi. Theo do, nham thuc hien nghiem tuc Nghi quyet Hoi nghi lan thu ba Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) ve phong, chong tham nhung, lang phi, Thu tuong Chinh phu yeu cau Bo truong, Thu truong co quan ngang bo, Thu truong co quan thuoc Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong truc tiep chi dao thuc hien ngay nhung viec sau:..

 • Hom nay 112008 co gi moi

  06:22 | Thứ ba 01/01/2008 (GMT+7)

  Hom nay 112008 co gi moi

  Ngay 1/1/2008 la cot moc ma nhieu quy dinh phap luat co hieu luc thi hanh. Nhung qui dinh bat dau thuc thi vao ngay dau nam moi nay anh huong the nao toi doi song cua nguoi dan? VM xin gioi thieu mot so qui dinh quan trong va tieu bieu duoc dong dao nguoi dan quan tam. Tang luong toi thieu, tang luong huu Ke tu hom nay 1/1/2008, muc luong toi thieu chung de tra cong cho nguoi lao dong lam cong viec gian don nhat trong dieu kien lao dong binh thuong la 540.000..

 • Thu tuong doi thoai truc tuyen voi nguoi dan Su thang than coi mo di vao long dan

  01:11 | Thứ bảy 10/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong doi thoai truc tuyen voi nguoi dan Su thang than coi mo di vao long dan

  Mac du den 9 gio chuong trinh moi bat dau, nhung moi hon 7 gio 30, gan 60 phong vien bao chi trong va ngoai nuoc da co mat de chuan bi dua tin ve su kien lan dau tien Thu tuong Chinh phu doi thoai truc tuyen voi nguoi dan.

 • Kien quyet dau tranh ngan chan va day lui bang duoc te quan lieu tham nhung lang phi

  12:07 | Thứ năm 02/08/2007 (GMT+7)

  Kien quyet dau tranh ngan chan va day lui bang duoc te quan lieu tham nhung lang phi

  Ngay sau khi cac thanh vien Chinh phu khoa XII, vua duoc bau theo Nghi quyet ve co cau cua Chinh phu, ra mat truoc Quoc hoi (QH), Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da co bai phat bieu truoc QH. Duoi day la nguyen van phat bieu cua Thu tuong (tieu de do TNO dat).

 • Ong Nguyen Tan Dung tai dac cu Thu tuong Chinh phu

  12:36 | Thứ tư 25/07/2007 (GMT+7)

  Ong Nguyen Tan Dung tai dac cu Thu tuong Chinh phu

  Sang nay 25/7, Quoc hoi khoa XII tiep tuc bo phieu bau Pho Chu tich nuoc, Thu tuong Chinh phu, Chanh an Toa an nhan dan toi cao, Vien truong Vien Kiem sat nhan dan toi cao. Ong Nguyen Tan Dung duoc bau tiep tuc giu cuong vi Thu tuong Chinh phu, voi ty le 96,96% phieu dong y hop le tren tong so dai bieu.

 • Thu tuong Dinh chi tat ca cac cuoc hop de tap trung chong bao

  21:08 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  (VM)- Ngay 2/10, Thu tuong Chinh phu da co cong dien so 1425/CD-TTg gui Ban Chi dao phong, chong lut, bao Trung uong; Uy ban quoc gia Tim kiem Cuu nan; cac bo, nganh lien quan; UBND cac tinh, thanh pho ven bien tu Thai Binh den Da Nang; cac tinh Bac Bo, Trung bo va Tay Nguyen; cac co quan thong tin dai chung ve viec khan truong thuc hien cac bien phap phong chong bao so 5. Theo do, Thu tuong yeu cau cac dia phuong dinh chi tat ca cac cuoc hop khong can thiet de..

 • Thuc hien nghiem chi dao ve quan ly nha cong so nha cong vu

  09:10 | Thứ ba 23/01/2007 (GMT+7)

  Thuc hien nghiem chi dao ve quan ly nha cong so nha cong vu

  Ngay 22/1, thay mat Thu tuong Chinh phu, Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung da co y kien doi voi cac Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu, Chu tich UBND tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong, yeu cau nghiem tuc thuc hien chi dao cua Thu tuong Chinh phu tai Cong van 6208/VPCP-CN (ngay 26/10/2006) ve viec quan ly nha cong so, nha cong vu va ban nha o thuoc so huu Nha nuoc cho nguoi dang thue theo quy dinh tai Nghi dinh 61/CP (ngay..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0