thong tu

Tuesday, 31/05/2016 17:06
 • Quan ly nhu the nao de hieu qua

  10:23 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Quan ly nhu the nao de hieu qua

  Vua qua, phien ban 2.3 cua ban du thao Thong tu Huong dan quang cao thuong mai tren cac phuong tien dien tu do Vu Thuong mai dien tu thuoc Bo Thuong mai xay dung, soan thao da duoc ra mat xin y kien rong rai. Mot cuoc hoi thao cung da duoc dien ra vao ngay 16/8 voi su tham gia gop y cua cac Bo, nganh, chuyen gia, cac doanh nghiep cung cap dich vu. Quan diem cua Bo Thuong mai khi xay dung Thong tu nay la mong muon quan ly chat song van tao dieu kien de cac hinh..

 • Thong tu lien bo ve quan ly Game online Tiep tuc cho doi

  22:39 | Chủ nhật 02/04/2006 (GMT+7)

  Thong tu lien bo ve quan ly Game online Tiep tuc cho doi

  Le ra hom 1/4, thong tu lien bo ve quan ly tro choi truc tuyen can phai duoc ban hanh. Nhung lan thu hai, no lai lo hen. Co 3 "cap do" ly do de ly giai cho viec cham tre nay: Thu nhat, Bo Van hoa Thong tin van cho y kien dong gop cua Bo Cong an va Bo Buu chinh Vien thong. Thu hai, "co quan quan ly con thieu kinh nghiem, van de hanh chinh khong theo kip su phat trien cua tro choi truc tuyen (GO)". Thu ba, day la van de qua lon, vuot khoi tam "quy hoach" cua 3 bo...

 • Sua Luat Thue thu nhap doanh nghiep Co doi nhung chua moi

  09:38 | Thứ hai 03/03/2008 (GMT+7)

  Sua Luat Thue thu nhap doanh nghiep Co doi nhung chua moi

  Du thao sua doi Luat Thue thu nhap doanh nghiep (TNDN) do Bo Tai chinh trinh Chinh phu dang nhan duoc nhieu gop y, phan bien cua gioi chuyen mon va doanh nghiep. Ong Vu Tien Loc, Chu tich Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam (VCCI), noi, sau 5 nam di vao cuoc song, Luat Thue TNDN da phat huy vai tro cua no va tao ra nhung thay doi dang ke trong hoat dong quan ly thue. Tuy nhien, nhung doi hoi cai cach he thong thue theo quy dinh chung cua To chuc Thuong mai..

 • Thong tu giao dich dien tu Chua tinh duoc rui ro

  23:32 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  Thong tu giao dich dien tu Chua tinh duoc rui ro

  Ba Vu Thi Kim Lien- Pho chu tich UBCKNN da chi ra tam quan trong cua thong tu huong dan giao dich dien tu tren TTCK. Viec thong tu som duoc hoan thien va dua vao su dung se giup on dinh thi truong truoc so luong cac cong ty su dung giao dich truc tuyen dang ngay mot gia tang.

 • Thong tu quan ly GameOnline 5 van de nong hoi nhat

  13:01 | Thứ bảy 11/03/2006 (GMT+7)

  Thong tu quan ly GameOnline 5 van de nong hoi nhat

  “Noi dung du thao thong tu quan ly GameOnline ve co ban da nhan duoc su dong thuan cua cac doanh nghiep, mac du van con nhieu diem phai can nhac them” - Thu truong Bo VHTT Do Quy Doan khang dinh khi trinh bay noi dung du thao thong tu va xin y kien binh luan cua gioi bao chi.

 • Co hoi cho nha dau tu ca nhan

  10:20 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  Co hoi cho nha dau tu ca nhan

  Thong tu 95 cua Bo Tai chinh co hieu luc tu 1/11, voi sua doi quan trong khi khong cho phep to chuc tai chinh trung gian thuc hien dinh gia hoac dau gia doanh nghiep (DN) tham gia mua co phan (CP) cua chinh DN do. Quy dinh nay hua hen tao ra mot moi truong canh tranh binh dang hon cho cac nha dau tu. Xoa bo dac quyen cua cac to chuc tu van Tai cac cuoc dau gia CP cua doanh nghiep nha nuoc (DNNN) thuc hien co phan hoa (CPH), nha dau tu ca nhan luon phai canh tranh..

 • Tong kiem tra cac dai ly Internet Con cho xem cu the the nao

  11:55 | Thứ sáu 30/06/2006 (GMT+7)

  Tong kiem tra cac dai ly Internet Con cho xem cu the the nao

  Theo yeu cau cua Thanh tra Bo Buu chinh Vien thong (BCVT) cac So BCVT cac tinh, thanh phai tien hanh thanh tra cac dai ly Internet hoat dong tren dia ban cua minh tu 1/7/2006. Dot kiem tra nay keo dai trong vong 3 thang va cac So phai co bao cao ve Bo BCVT truoc ngay 15/10/2006. Thong tu chua tao chuyen bien Nhu chung ta da biet, Thong tu lien tich ve quan ly dai ly Internet so 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHDT giua bon bo: BCVT, Van hoa thong tin, cong an, ke hoach..

 • Mua tin to giac buon lau 50 trieu dong lieu co kha thi

  15:00 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  Bo Tai chinh da co thong tu huong dan viec quan ly va xu ly tang vat, phuong tien do vi pham hanh chinh, tich thu sung cong quy Nha nuoc, cho phep muc chi mua tin cua moi vu viec toi da la 10% (nhung khong qua 50 trieu dong/vu viec). De tim hieu ro van de nay, bao chi da co cuoc trao doi voi mot so lanh dao trong nganh hai quan: Ong Le Thanh Hien - Cuc truong Cuc dieu tra chong buon lau (TCHQ): Viec mua tin phuc vu chong buon lau duoc thuc hien nhu the nao? Thua..

 • Ban hanh Thong tu lien tich ve lap dat tram BTS

  07:19 | Thứ bảy 08/12/2007 (GMT+7)

  Ban hanh Thong tu lien tich ve lap dat tram BTS

  Chieu 7/12, Bo Thong tin - Truyen thong (TT-TT) va Bo Xay dung da ky ban hanh Thong tu lien tich ve cap giay phep xay dung doi voi cac cong trinh tram thu, phat song di dong o cac do thi, cung cac thong tu ve quan ly thung thu buu chinh, he thong cap dien thoai co dinh, cap truyen hinh trong cac toa nha cao tang.Thu truong Bo Thong tin-Truyen thong Tran Duc Lai va Thu truong Bo Xay dung Nguyen Van Lien ky ket Thong tu lien bo ve BTS. Anh: H.HTai le ky Thong tu,..

 • Ban hanh Thong tu lien tich ve lap dat tram BTS

  07:48 | Thứ hai 10/12/2007 (GMT+7)

  Ban hanh Thong tu lien tich ve lap dat tram BTS

  Chieu 7/12, Bo Thong tin - Truyen thong (TT-TT) va Bo Xay dung da ky ban hanh Thong tu lien tich ve cap giay phep xay dung doi voi cac cong trinh tram thu, phat song di dong o cac do thi, cung cac thong tu ve quan ly thung thu buu chinh, he thong cap dien thoai co dinh, cap truyen hinh trong cac toa nha cao tang.

 • Thong tu 02 le mot kieu ne lach phot lo

  01:19 | Thứ hai 01/08/2005 (GMT+7)

  Thong tu 02 le mot kieu ne lach phot lo

  TS Voi y dinh ban dau ghi lai nhung hinh anh an net, ngu net cua cac em duoi 14 tuoi, hoat dong gap gap cua cac chu tiem Internet tranh thu truoc gio thong tu co hieu luc. Vay nhung PV TS da bi bat ngo truoc thai do “dung dung”, khong coi trong cac quy dinh ma thong tu da noi rat ro.

 • Mua BHYT tu nguyen theo thong tu moi nhu the nao

  08:13 | Thứ ba 18/12/2007 (GMT+7)

  Mua BHYT tu nguyen theo thong tu moi nhu the nao

  Chieu 17/12, trao doi voi phong vien DT, ong Hoang Kien Thiet, Truong ban BHYT tu nguyen (BHXHVN) khang dinh: “Thong tu moi ve BHYT tu nguyen co hieu luc sau 15 ngay ke tu khi dang cong bao".

 • Game thu VN se duoc quan ly gio choi tu thang 8

  16:01 | Thứ năm 30/03/2006 (GMT+7)

  Game thu VN se duoc quan ly gio choi tu thang 8

  Tu thang 8 toi, cac tro game online se duoc hoat dong trong khoang thoi gian tu 6h sang den 23h dem. Moi account choi game duoc tinh thuong 100%trong 3 gio lien tiep dau tien, 2 gio tiep theo duoc tinh 50% diem thuong, con tu gio thu 6 tro di se khong duoc tinh.

 • Thong tu chua co hieu luc boi duong giam thi chua tang

  17:58 | Thứ ba 29/05/2007 (GMT+7)

  Thong tu chua co hieu luc boi duong giam thi chua tang

  Nhieu giao vien o Thanh Hoa, Hung Yen, Nghe An, Lao Cai... hom nay phan anh khong duoc tang tien boi duong khi tham gia cong tac giam thi ky thi tot nghiep THPT nam hoc 2006 - 2007.

 • Vuong vi thong tu trai luat nghi dinh

  06:01 | Thứ sáu 11/08/2006 (GMT+7)

  Vuong vi thong tu trai luat nghi dinh

  Thong tu lien tich so 04/2006/TTLT giua Bo Tu phap va Bo Tai nguyen - moi truong ve cong chung hop dong, van ban lien quan quyen su dung dat da duoc thuc hien ke tu ngay 3-8-2006... Nhung nhieu hop dong, giao dich khong the thuc hien duoc neu ap dung thong tu nay. Nguoi dan buc xuc vi bi doi hoi them mot so giay to ma truoc day khong bat buoc.

 • BHYT tu nguyen phai thu cho du chi cho dung

  21:04 | Thứ năm 12/04/2007 (GMT+7)

  Sau mot nam ruoi thuc hien Thong tu so 22, ngay 30/3 vua qua, Lien Bo Y te, Tai chinh da ban hanh Thong tu so 06 huong dan thuc hien BHYT tu nguyen thay the cho Thong tu so 22. Ong Hoang Kien Thiet, Truong ban BHYT tu nguyen Viet Nam da trao doi ve nhung van de ma du luan dang quan tam.

 • Co tram BTS se duoc mien giay phep lap dat

  09:02 | Thứ hai 10/12/2007 (GMT+7)

  Co tram BTS se duoc mien giay phep lap dat

  Ngay 7/12/2007, Bo Thong tin va Truyen thong, Bo Xay dung da ban hanh hai thong tu lien tich nham muc dich tao dieu kien thuan loi cho viec phat trien ha tang buu chinh, vien thong va truyen hinh cap.

 • DN game online hoat dong cam chung cho thong tu

  07:11 | Thứ ba 21/02/2006 (GMT+7)

  DN game online hoat dong cam chung cho thong tu

  Trong thoi gian Thong tu quan ly GameOnline chua ra doi, bo VHTT khuyen cao doanh nghiep khong nen cung cap them cac game moi, tham chi khong phat trien account moi. Truoc tinh trang "dong bang" tam thoi, cac doanh nghiep phai co gang duy tri hoat dong theo kieu “cam chung” de cho thong tu.

 • Thong tu quan ly game online Vua chat vua long

  19:08 | Thứ năm 01/06/2006 (GMT+7)

  Thong tu quan ly game online Vua chat vua long

  Thong tu lien bo ve quan ly tro choi truc tuyen (online games) vua duoc ba bo (Van hoa - Thong tin, Buu chinh, Vien thong va Cong an) ky ban hanh. Nhung quy dinh trong Thong tu duoc chinh nhung nha quan ly gop tay soan thao cho rang van mang tinh "mo" nhieu hon.

 • Thong tu 01 bien nguoi hien mau thanh nguoi ban mau

  07:00 | Thứ sáu 07/11/2003 (GMT+7)

  Thong tu 01 bien nguoi hien mau thanh nguoi ban mau

  Ngay 12-3-2003, Bo Y te ra thong tu 01/2003/TT-BYT, huong dan bo sung thong tu 22/2001/TT-BYT (ngay 15-11-2001) ve muc chi phi cho mot don vi mau dat tieu chuan. Sau khi thong tu 01 ra doi, nhieu dia phuong co van dong hien mau nhan dao da rat lan can trong viec thuc hien. Rieng Trung tam Hien mau nhan dao TP thuoc Hoi Chu thap do TP.HCM da khong thuc hien theo thong tu nay.

 • Ca chuc ngan ty dong von dap chieu cho don gia

  08:09 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Ca chuc ngan ty dong von dap chieu cho don gia

  Trong luc ca nuoc dang no luc day nhanh tien do thuc hien cac du an dau tu xay dung co ban, dap ung nhu cau phat trien kinh te xa hoi, thi nghich ly thay, thong tu 06 do Bo Xay dung ban hanh hon mot nam nay van chua the di vao cuoc song. Su cham tre nay da keo theo ca tram du an voi tong muc dau tu hang chuc ngan ty dong bi ach tac. Thiet hai cho nen kinh te khong the tinh duoc bang tien. Cac du an giao thong te liet! Mot lanh dao cua Ban quan ly du an giao thong..

 • Can thay moi thong tu quan ly Internet

  18:16 | Thứ ba 21/03/2006 (GMT+7)

  Nganh Buu chinh Vien thong, Cong an, nganh Van hoa va cac co quan chuc nang hay huy bo Thong tu 02 ve quan ly Internet va ra mot thong tu khac thong thoang, tao dieu kien de nguoi dan kinh doanh.

 • Thong tu map mo chi thi trai luat

  06:08 | Thứ hai 07/05/2007 (GMT+7)

  Thong tu map mo chi thi trai luat

  Luat xay dung qui dinh chu dau tu co nghia vu dam bao an toan, ve sinh moi truong khi pha do cong trinh cu de xay moi. Khi huong dan, Bo Xay dung lai co thong tu qui dinh... lung lo “neu co anh huong” thi can xac nhan cua hang xom. Den chi thi 09 cua UBND TP.HCM thi moi truong hop thao do cong trinh deu phai duoc chu ho lien ke xac nhan... Va dieu phien toai da xay ra.

 • Nghi Thong tu 60 co the han che gio choi la phi thuc te

  08:58 | Thứ bảy 24/02/2007 (GMT+7)

  Sau khi co Thong tu 60, toi choi 5 nhan vat, voi 5 account khac nhau. Neu nhan vat nay het gio, lay nhan vat khac ra la lai co 5 gio choi tiep. Thoi gian choi khong he giam di ma co phan lai tang them. (Anh Thi)

 • Thong tu moi ve thue gia tri gia tang

  14:51 | Thứ hai 12/02/2001 (GMT+7)

  Sang nay, Bo Tai chinh da lam viec voi dai dien gan 50 doanh nghiep o Ha Noi trao doi ve nhung van de ton tai trong viec thuc hien thue gia tri gia tang (VAT), dong thoi gioi thieu thong tu moi ve Luat thue VAT thay the cho 27 thong tu da ban hanh truoc day.

 • Cac bo chua thong nhat ve du thao Thong tu game online

  09:22 | Thứ sáu 28/04/2006 (GMT+7)

  Cac bo chua thong nhat ve du thao Thong tu game online

  Moi day, Bo Buu chinh Vien thong gui van ban gop y ve du thao 8 Thong tu game online den Bo Van hoa Thong tin, nhung don vi chu tri soan thao khong dong tinh voi mot so quan diem moi trong do. Pho cuc truong Cuc bao chi, Bo VHTT Nguyen Tri Dung da trao doi voi VnExpress ve rac roi nay.

 • Khong dua bao ho tai san ao vao Du thao Thong tu ve Game online

  15:33 | Thứ sáu 10/03/2006 (GMT+7)

  Khong dua bao ho tai san ao vao Du thao Thong tu ve Game online

  Se khong dua van de tai san ao vao Du thao Thong tu ve tro choi truc tuyen (Game online - GO) la y kien duoc Thu truong Bo Van hoa Thong tin (VHTT) Do Quy Doan dua ra sang 10/3/2006. Mot so van de chinh trong Du thao Nghi dinh lan thu 7 ve GO cung duoc Thu truong de cap, sau khi ong co cuoc gap lay y kien cua nhieu doanh nghiep cung cap GO.

 • Thong tu lu mu doanh nghiep chet

  13:07 | Thứ năm 07/06/2001 (GMT+7)

  Thong tu lu mu doanh nghiep chet

  Thong tu huong dan khong ro rang co the se lam cho doanh nghiep thiet hai bac ty do cac co quan quan ly hieu sai. Thong tu so 11 cua Bo Thuong mai huong dan Quyet dinh 46 cua Thu tuong Chinh phu ve quan ly XNK ma VnE da co lan de cap den la vi du dien hinh.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0