thong tin lien lac

Sunday, 29/05/2016 18:33
 • Sang mai loi day cua Chu tich Ho Chi Minh doi voi cong tac dam bao thong tin lien lac

  10:07 | Thứ hai 14/08/2006 (GMT+7)

  Sang mai loi day cua Chu tich Ho Chi Minh doi voi cong tac dam bao thong tin lien lac

  Cach day tron 65 nam, vao mua Xuan nam 1941, sau 30 nam ra di tim duong cuu nuoc, Chu tich Ho Chi Minh da tro ve To quoc de truc tiep cam lai con thuyen cach mang Viet Nam. Tu day, phong trao cach mang nuoc ta, duoi su lanh dao cua Dang Cong san Dong Duong, da co su chuyen huong chien luoc cuc ky quan trong tien toi Tong khoi nghia gianh chinh quyen thang loi Thang Tam - 1945. Tai can cu dia cach mang o Pac Bo (Cao Bang), thang 5/1941, Chu tich Ho Chi Minh da..

 • Khong khuyen mai dich vu dien thoai di dong neu khong dam bao chat luong

  15:41 | Thứ hai 09/01/2006 (GMT+7)

  Khong khuyen mai dich vu dien thoai di dong neu khong dam bao chat luong

  De bao dam an toan thong tin lien lac phuc vu don Tet Nguyen dan Binh Tuat nam 2006, Bo truong Bo Buu chinh Vien thong (BCVT) da ra Chi thi So 01/CT-BBCVT, yeu cau cac co quan, don vi thuoc Bo BCVT, So BCVT cac tinh, thanh pho va cac doanh nghiep BCVT, Internet thuc hien tot nhung cong viec trong tam sau: 1. To chuc, trien khai thuc hien cac phuong an dam bao an toan mang luoi va an ninh thong tin, dam bao tuyet doi an toan thong tin lien lac phuc vu cac co quan..

 • Thong tin lien lac cho APEC 14 duoc dam bao tuyet doi an toan

  14:10 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Thong tin lien lac cho APEC 14 duoc dam bao tuyet doi an toan

  Mot hoi nghi lon nhat tu truoc toi nay to chuc tai Viet Nam – APEC 14 da duoc danh gia rat thanh cong. De co su thanh cong nay, ben canh cong tac hau can, an ninh, le tan,… thi van de dam bao thong tin lien lac cho cac doan, dai bieu, cac phong vien trong va ngoai nuoc tac nghiep la khong the thieu. Voi vai tro la nuoc chu nha, Viet Nam da dam bao rat tot thong tin lien lac phuc vu APEC 14.

 • Lien lac o Da Nang cam cu sau khi hung tam bao

  11:47 | Chủ nhật 01/10/2006 (GMT+7)

  Lien lac o Da Nang cam cu sau khi hung tam bao

  Cac diem trong yeu nam trong vung bao so 6 do bo deu da duoc VNPT va cac buu dien tinh trien khai he thong thong tin lien lac khan cap, phuc vu thong tin lien lac cho Ban chi dao PCLB Chinh phu va cac tuyen thong tin lien lac huyet mach.

 • Dam bao tot thong tin lien lac trong dip Tet

  20:39 | Thứ bảy 10/02/2007 (GMT+7)

  Dam bao tot thong tin lien lac trong dip Tet

  De dam bao thong tin lien lac phuc vu don Tet Dinh Hoi nam 2007, Bo truong Bo Buu chinh Vien thong (BCVT) vua yeu cau Thu truong cac co quan, don vi thuoc Bo; Giam doc So BCVT cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong; Giam doc cac doanh nghiep BCVT va Cong nghe thong tin tap trung chi dao lam tot nhieu cong viec quan trong. Theo do, cac don vi co trach nhiem phai chu dong phoi hop voi cac co quan, don vi thuoc luc luong vu trang lien quan de co ke hoach dap ung..

 • Thong tin lien lac da san sang cho APEC

  15:50 | Thứ tư 01/11/2006 (GMT+7)

  Thong tin lien lac da san sang cho APEC

  Trong ky hoi nghi cap cao APEC lan nay, nhu cau su dung thong tin lien lac la rat lon. Ngay tu thang 9, Bo Buu chinh Vien thong da co van ban giao cho VNPT chu dong dau tu, trien khai mang luoi thong tin lien lac. Den thoi diem nay, moi hang muc deu da san sang phuc vu.

 • Tet cung ra tay de giu dien thoai luon thong

  12:32 | Chủ nhật 22/01/2006 (GMT+7)

  Tet cung ra tay de giu dien thoai luon thong

  De chuan bi cho thong tin lien lac thong suot va khong bi nghen trong dip Tet nam nay, cac co quan quan ly Nha nuoc va cac doanh nghiep deu da "ra tay". Bo Buu chinh Vien thong (BCVT) da co cong van de nghi cac doanh nghiep cung cap dich vu giam cuoc co dinh de san tai cho mang di dong. De nghi nay da duoc cac doanh nghiep rat nhiet tinh huong ung. Co le day la nam dau tien ma chung ta thay duoc su dong long vi su thong suot cua thong tin lien lac dip Tet co..

 • Chi con lai 1 tuyen cap quang bien duy nhat co tram cap bo tai VN

  17:53 | Thứ năm 24/05/2007 (GMT+7)

  Truoc nhung dien bien ngay cang phuc tap cua tinh trang trom cap cac tuyen cap quang, dac biet la viec mat lien lac do tuyen cap quang TVH bi cat trom. Ngay 22/5, Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT) da co cong van chi dao cac don vi tang cuong cong tac thong tin tuyen truyen, canh bao ve tinh trang trom cap cap quang bien. Theo do, VNPT duoc Nha nuoc giao quan ly, khai thac 02 he thong cap quang bien quoc te co tram cap bo tai Viet Nam la tuyen T-V-H va..

 • Mot so tram BTS mat lien lac do bao

  15:13 | Thứ năm 04/10/2007 (GMT+7)

  Mot so tram BTS mat lien lac do bao

  Thong tin lien lac phuc vu cong tac chi dao dieu hanh bao dam thong suot tai tat ca cac tinh chiu anh huong cua bao. Voi mang thong tin lien lac cong cong, co mot so thiet bi ngoai vi bi anh huong chua thong ke duoc.

 • Dam bao tuyet doi an toan thong tin lien lac trong dip Tet nguyen dan 2004

  20:37 | Thứ sáu 16/01/2004 (GMT+7)

  Dam bao tuyet doi an toan thong tin lien lac trong dip Tet nguyen dan 2004

  Bo truong Bo Buu chinh Vien thong vua co chi thi so 02/CT-BCVT ve viec dam bao thong tin lien lac va to chuc don Tet Nguyen dan Giap Than 2004.

 • MPT dam bao thong tin lien lac phuc vu bau cu dai bieu HDND cac cap

  15:20 | Thứ ba 23/03/2004 (GMT+7)

  I-Today - Vua qua, Bo truong Bo Buu chinh, Vien thong da chi thi cac co quan, don vi truc thuoc Bo, cac doanh nghiep buu chinh, vien thong va Internet thuc hien mot so noi dung dam bao thong tin lien lac phuc vu cuoc bau cu dai bieu Hoi dong nhan dan cac cap nhiem ky 2004-2009.

 • Viet Nam co nguy co bi co lap thong tin voi the gioi

  16:51 | Thứ hai 28/05/2007 (GMT+7)

  Viet Nam co nguy co bi co lap thong tin voi the gioi

  Nhu da thong tin, Viet Nam hien chi con 1 tuyen cap quang bien truyen hau het dung luong thong tin lien lac trong nuoc di quoc te sau khi 1 tuyen ngung hoat dong do bi cat trom. Nhu vay, neu tuyen con lai bi cat not, Viet Nam se bi “co lap” ve thong tin lien lac voi the gioi ben ngoai.

 • Quang Ngai da lien lac duoc 1.633 tau tren bien

  08:54 | Chủ nhật 12/11/2006 (GMT+7)

  Quang Ngai da lien lac duoc 1.633 tau tren bien

  Thuc hien chi dao ve keu goi tau thuyen dang hoat dong tren bien khan truong vao noi tranh con bao so 8, den 9 gio ngay 12-11-2006, thong qua he thong may thong tin lien lac tu xa (ICOM) thuoc BCH Bo doi bien phong va may ICOM thuoc du an giam nhe thien tai dat tai cac gia dinh thuoc cac huyen ven bien, hai dao trong tinh, Quang Ngai da lien lac duoc voi 1.633 chiec tau dang hoat dong voi hon 6.800 lao dong. Trong do co 1.270 chiec da vao noi tru bao tai Hai..

 • Viet Nam co nguy co bi co lap thong tin voi the gioi

  14:44 | Thứ hai 28/05/2007 (GMT+7)

  Viet Nam co nguy co bi co lap thong tin voi the gioi

  Nhu da thong tin, Viet Nam hien chi con 1 tuyen cap quang bien truyen hau het dung luong thong tin lien lac trong nuoc di quoc te sau khi 1 tuyen ngung hoat dong do bi cat trom. Nhu vay, neu tuyen con lai bi cat not, Viet Nam se bi “co lap” ve thong tin lien lac voi the gioi ben ngoai.

 • Can giu vung truyen thong phuc vu cach mang nhan dan

  21:27 | Thứ hai 15/08/2005 (GMT+7)

  Can giu vung truyen thong phuc vu cach mang nhan dan

  Ky niem 60 nam ngay truyen thong nganh Buu chinh Vien thong (15/8/1945 - 15/8/2005), chung toi xin gioi thieu bai viet cho TS cua ong Le Duc Niem, Nguyen Pho Tong cuc truong Tong cuc Buu dien ve nhiem vu va truyen thong phuc vu thong tin lien lac cua nganh Buu dien.

 • Sap xuat hien ten mien ca nhan tel

  18:18 | Thứ bảy 15/04/2006 (GMT+7)

  Sap xuat hien ten mien ca nhan tel

  Huong den muc tieu tro giup nguoi dung trong viec quan ly cac thong tin lien lac truc tuyen, co quan dau nao quan ly Internet hien dang can nhac den viec dua vao su dung ten mien “.tel”. Neu duoc thong qua, ten mien nay co the se duoc chinh thuc dua vao su dung tu cuoi nam nay. Theo nhung de xuat duoc dua ra, cac ca nhan co the su dugj trang web ten mien “.tel” de cung cap nhung thong tin lien lac cap nhat nhat. Cac doanh nghiep co the su dung trang web..

 • He thong thong tin lien lac tren toan chau A da duoc khoi phuc

  12:21 | Thứ năm 28/12/2006 (GMT+7)

  Ba ngay sau tran dong dat tai Dai Loan (Trung Quoc), lam hong hai duong cap ngam o day bien, khien hoat dong thong tin lien lac tai chau A bi te liet, ngay 28-12, hau het mang dien thoai cua chau luc nay da duoc khoi phuc dan dan, toc do truy cap mang Internet tai nhieu nuoc duoc cai thien.

 • APEC 2006 Thong tin lien lac da san sang

  17:30 | Thứ sáu 10/11/2006 (GMT+7)

  APEC 2006 Thong tin lien lac da san sang

  Dam bao thong tin lien lac phuc vu Hoi nghi APEC 14 la mot nhiem vu quan trong, da duoc Chinh phu, Bo Buu chinh Vien thong tin tuong giao cho Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT), Viettel. VNPT da khan truong chi dao cac don vi thanh vien thuc thi nhiem vu voi quyet tam cao, dam bao tuyet doi an toan thong tin cho Hoi nghi. VNPT da giao nhiem vu cho cac don vi thanh vien la Cuc Buu dien Trung uong, Cong ty Vien thong Quoc te - VTI, Cong ty Vien thong..

 • Dam bao thong tin lien lac trong moi tinh huong

  15:54 | Thứ sáu 21/05/2004 (GMT+7)

  Dam bao thong tin lien lac trong moi tinh huong

  I-Today - Do la noi dung van ban so 874/BBCVT-VP do Bo Buu chinh Vien thong gui toi cac co quan thuoc Tong Cong ty BCVT VN (VNPT) yeu cau dam bao thong tin lien lac thong suot va cung cap dich vu vien thong dap ung nhu cau dich vu cua nhan dan.

 • Khoi phuc he thong thong tin lien lac toan chau A

  14:23 | Thứ năm 28/12/2006 (GMT+7)

  Khoi phuc he thong thong tin lien lac toan chau A

  Ba ngay sau tran dong dat tai Dai Loan (Trung Quoc), lam hong hai duong cap ngam o day bien, khien hoat dong thong tin lien lac tai chau A bi te liet, ngay 28/12, hau het mang dien thoai cua chau luc nay da duoc khoi phuc dan dan, toc do truy cap mang Internet tai nhieu nuoc duoc cai thien.

 • Cam khuyen mai neu khong dam bao chat luong dich vu

  03:18 | Thứ hai 12/02/2007 (GMT+7)

  Cam khuyen mai neu khong dam bao chat luong dich vu

  De dam bao thong tin lien lac phuc vu don Tet Dinh Hoi nam 2007, Bo truong Bo Buu chinh Vien thong (BCVT) vua yeu cau Thu truong cac co quan, don vi thuoc Bo; Giam doc So BCVT cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong; Giam doc cac doanh nghiep BCVT va Cong nghe thong tin tap trung chi dao lam tot nhieu cong viec quan trong.Theo do, cac don vi co trach nhiem phai chu dong phoi hop voi cac co quan, don vi thuoc luc luong vu trang lien quan de co ke hoach dap ung..

 • Thong tin lien lac o KTX SV van nhu hoi nao

  01:42 | Thứ tư 12/01/2005 (GMT+7)

  Trong thoi buoi thong tin lien lac nhanh nhu chop nay, viec lien lac trong mot so khu KTX nhu nhan tin, nhan loa, thu mat tem van giong nhu KTX cach day hang chuc nam...

 • Bat nhom trom cap day thong tin lien lac cua nganh Buu Dien

  09:59 | Thứ tư 11/07/2007 (GMT+7)

  Cong an huyen Dong Anh, Ha Noi vua tien hanh dieu tra, bat o nhom chuyen thuc hien cat trom day dien thoai cua nganh BCVT dem ban. Chung la nhung thanh nien con tre, da thuc hien nhieu vu pha hoai mang day vien thong.

 • Khoi phuc thong tin lien lac tai tam lu Thach Thanh

  15:12 | Thứ hai 08/10/2007 (GMT+7)

  Khoi phuc thong tin lien lac tai tam lu Thach Thanh

  Lu dong loat do ve tren cac con song lon sau bao so 5 da lam vo cac tuyen de song Buoi, dap Cua Dat... gay nen tran “dai hong thuy” chua tung dien ra tren dia ban tinh Thanh Hoa. Cong tac khoi phuc thong tin lien lac tai cac vung ngap lut dac biet nghiem trong nhu thi tran Kim Tan-Thach Thanh va cac xa lan can hien dang duoc doi ngu can bo VNPT gap rut trien khai.

 • Khong duoc khuyen mai neu khong dam bao chat luong dich vu

  13:58 | Thứ hai 09/01/2006 (GMT+7)

  Khong duoc khuyen mai neu khong dam bao chat luong dich vu

  De dam bao chat luong thong tin lien lac trong dip Tet Binh Tuat, Bo truong Bo BCVT ra chi thi so 01/CT-BBCVT, ngay 6/1/2006 rang, neu cac DN vien thong khong chac chan ve chat luong dich vu thi khong duoc tung ra cac chuong trinh khuyen mai ma anh huong den chat luong mang.

 • Tai sao phai sao luu du lieu tren SIM

  20:44 | Thứ hai 30/08/2004 (GMT+7)

  Tai sao phai sao luu du lieu tren SIM

  Da bao gio ban tim hieu mieng nhua nho dat phia mat sau may di dong cua ban? The nhan dang thue bao su dung (SIM - subscriber identification module) - chi bang kich thuoc cua dau van tay - xac nhan nguoi su dung hoa mang thong tin di dong, cho phep ho thuc hien cac cuoc goi. The nay cung luu tru cac thong tin quan trong nhu so dia chi va tin nhan dang van ban.

 • Thong tin lien lac phuc vu APEC 2006 se duoc tang cuong

  10:18 | Thứ năm 30/03/2006 (GMT+7)

  Thong tin lien lac phuc vu APEC 2006 se duoc tang cuong

  Ngay 29/3, Bo truong Bo Buu chinh Vien thong (BCVT) Do Trung Ta da ban hanh Chi thi so 04/CT-BBCVT ve dam bao thong tin lien lac phuc vu Dai hoi toan quoc lan thu X cua Dang va Hoi nghi cac nha lanh dao APEC 14.

 • Khan truong khoi phuc thong tin lien lac sau bao so 5

  10:37 | Thứ sáu 05/10/2007 (GMT+7)

  Khan truong khoi phuc thong tin lien lac sau bao so 5

  Theo thong ke cua VNPT, do anh huong cua bao so 5, mot so khu vuc da bi su co dut cap quang, xoay vi ba. Tuy khong gay thiet hai lon ve thiet bi, nhung mang ngoai vi da bi anh huong, mot so tram BTS cua 2 mang di dong Vinaphon va Mobifone bi mat lien lac, mat dien nguon keo dai.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0