thoi han

Sunday, 29/05/2016 10:51
 • Mua nha tra gop den 20 nam

  10:29 | Thứ ba 12/12/2006 (GMT+7)

  Mua nha tra gop den 20 nam

  Nhieu nguoi cho doi co mot dich vu cho vay mua nha tra gop voi thoi gian cang dai cang tot. Nhu vay, co may mua nha cua ho nhieu hon, mua nha lon hon, do so tien phai tra hang thang it di. Moi day, Ngan hang TMCP Phat trien nha TP.HCM da dua ra chuong trinh “Uu dai cho vay mua nha” trong thoi han 20 nam. Day la thoi han cho vay mua nha dai nhat tu truoc den nay. Chia nho no Pho bien thoi han cho vay mua nha trung binh cua cac ngan hang hien chi tu 5 – 10..

 • Thoi han thu thach de xin ly hon

  22:48 | Thứ sáu 27/05/2005 (GMT+7)

  * Hoi: Chung toi chung song voi nhau da co 4 con. Do mau thuan khong the han gan duoc, toi da dua don xin ly hon. Tai ban tu phap phuong, chung toi deu dong y thuan tinh ly hon. Vu an duoc chuyen len Toa an nhan dan quan. Toa an da trieu tap chung toi len de hoa giai, an dinh cho chung toi mot thoi han la 6 thang de thu thach.Xin hoi: tai sao phai thu thach 6 thang ma khong mau hon nua? Luat phap quy dinh ra sao? (Ngoc Hoa - Q.12, TP.HCM)

 • 1 1 2006 VNPT tang 50 thoi han the di dong tra truoc

  18:06 | Thứ sáu 16/12/2005 (GMT+7)

  1 1 2006 VNPT tang 50 thoi han the di dong tra truoc

  Tong cong ty BCVT Viet Nam VNPT vua ban hanh quyet dinh so 6787 ve viec thay doi, menh gia the, menh gia nap tien qua SMS, thoi han the, thoi han menh gia va thoi han cho nap tien cho dich vu thong ti di dong tra truoc GSM.

 • S Fone ra mat goi cuoc forever khong gioi han thoi han goi va thoi han nghe

  07:49 | Thứ ba 14/03/2006 (GMT+7)

  S Fone ra mat goi cuoc forever khong gioi han thoi han goi va thoi han nghe

  Tu hom nay 14/03/2006, S-Fone chinh thuc ra mat goi cuoc tra truoc moi Forever voi dac diem khong gioi han thoi han goi va thoi han nghe. Chi can goi hoac nhan MOT cuoc goi MOT lan trong nam, cac thue bao su dung goi cuoc nay se luon duoc ket noi.

 • CBQ se tao co hoi cho cac NXB hoi nhap

  05:40 | Thứ ba 31/08/2004 (GMT+7)

  CBQ se tao co hoi cho cac NXB hoi nhap

  Da hon mot thang, ke tu khi Cuc Ban quyen (CBQ) co cong van "khan" gui cac NXB thong bao ve viec cong uoc Berne co hieu luc va yeu cau cac don vi “tu dieu chinh ke hoach”, “tu lien he cac doi tac de thoa thuan viec su dung tac pham”. Nhung theo dich gia Doan Tu Huyen thi: “Dung trong cho vao su nang dong cua cac NXB, tru NXB Tre va Kim Dong, cac NXB khac co song bang sach dau ma quan tam den sach, ho song bang lich, bang van hoa pham va bang quan ly phi..

 • Thoi han tra loi duong su khi khang cao dan su

  03:05 | Thứ sáu 27/07/2001 (GMT+7)

 • Phap lenh tu ve trong nhap khau hang hoa

  02:15 | Thứ ba 01/04/2003 (GMT+7)

  Phap lenh duoc ban hanh nham tang cuong quan ly nha nuoc ve kinh te, tao dieu kien de hoi nhap kinh te quoc te co hieu qua, han che nhung tac dong khong thuan loi gay thiet hai nghiem trong cho san xuat trong nuoc do viec gia tang bat thuong nhap khau hang hoa vao Viet Nam.

 • Thoi han nao cho my pham

  13:12 | Thứ sáu 18/11/2005 (GMT+7)

  Thoi han nao cho my pham

  Nhieu phu nu khi su dung my pham khong biet tai sao da minh lai bi man do, ngua ngay dac biet la o mat, vung rat nhay cam voi cac loai my pham.

 • Them nhieu co hoi vay tien mua nha tra gop dai han

  22:48 | Chủ nhật 24/06/2007 (GMT+7)

  Them nhieu co hoi vay tien mua nha tra gop dai han

  Gia nha dat cao ngat troi khien viec so huu mot can ho o cac thanh pho lon la "nhiem vu bat kha thi" doi voi nhieu nguoi. Trong khi do, dich vu mua nha tra gop - do cac ngan hang va cong ty dia oc phoi hop trien khai vai nam tro lai day - du da mo mot canh cua giup khong it nguoi co the mua nha, nhung van chua hap dan boi thoi han tra gop pho bien o muc 10-15 nam. The nhung tinh hinh nay da khac…

 • Thoi han xet cap ho chieu chi con 8 ngay

  14:31 | Thứ tư 26/09/2007 (GMT+7)

  Thoi han xet cap ho chieu chi con 8 ngay

  Theo Nghi dinh so 136, thoi han xet cap ho chieu chi con 8 ngay lam viec (neu nop ho so tai Cong an cap tinh) va 5 ngay lam viec (neu nop ho so tai Cuc QLXNC). Cong dan khi nop ho so de nghi cap ho chieu ngoai to khai thi chi can xuat trinh giay chung minh nhan dan cua nguoi de nghi cap ho chieu…

 • Cai tao tot pham nhan duoc tha tu truoc 23 thoi han

  14:30 | Thứ sáu 29/06/2007 (GMT+7)

  Dieu 11, Du thao Luat Dac xa quy dinh, mot trong nhung tieu chuan de nguoi dang chap hanh hinh phat tu duoc de nghi dac xa la chap hanh duoc 1/3 thoi han doi voi hinh phat. Tuy nhien, ve noi dung nay van con nhieu diem can can nhac de tranh nham lan va dung doi tuong.

 • Sinh vien ngheo vay von the nao

  18:36 | Thứ tư 19/09/2007 (GMT+7)

  Sinh vien ngheo vay von the nao

  Pho Thu tuong kiem Bo truong Bo GD-DT Nguyen Thien Nhan da chi thi phai cong bo muc cho sinh vien co hoan canh kho khan vay uu dai truoc 30/9. Thoi gian da can ke, sinh vien ngheo dang hao huc tim hieu thu tuc de duoc vay von.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Kien nghi lui thoi han cam xe tu che xuong 6 thang

  21:38 | Thứ sáu 28/12/2007 (GMT+7)

  Kien nghi lui thoi han cam xe tu che xuong 6 thang

  Chi con 3 ngay nua la den thoi han "khai tu" cac loai xe tu che tren toan quoc theo nghi dinh 32/2007/NQ-CP, va cho den hom nay, UBMTTQVN TPHCM se co van ban de nghi thanh pho kien nghi Chinh phu cho lui thoi han thuc hien.

 • Lui thoi han ra phan quyet vu kien chat doc da cam

  00:30 | Thứ sáu 20/08/2004 (GMT+7)

  Lui thoi han ra phan quyet vu kien chat doc da cam

  Tham phan Jack B. Weinstein vua thong bao lui thoi han ra phan quyet vu kien cua nan nhan dioxin VN voi cac cong ty hoa chat My. Trong thong bao cua minh, vi tham phan nay khong noi ro thoi han hoan keo dai den bao gio ma chi dua ra ly do la "de cac ben co thoi gian chuan bi ky hon".

 • Dieu khoan can thiet cua hop dong mua ban nha

  03:05 | Thứ hai 12/06/2006 (GMT+7)

  "Toi du dinh mua mot can nha. Xin cho biet hop dong mua ban nha can phai co noi dung gi de tranh nhung rac roi khi thuc hien?”. (ban doc Thu Van)

 • Sinh vien tiep can von vay uu dai the nao

  09:50 | Thứ sáu 14/09/2007 (GMT+7)

  Sinh vien tiep can von vay uu dai the nao

  Cac bo nganh va Ngan hang Chinh sach xa hoi dang rao riet chuan bi de thuc hien viec cho sinh vien kho khan vay theo Chi thi cua Thu tuong Chinh phu. Theo cac chuyen vien Ngan hang Chinh sach va Bo Tai chinh, van de hien nay la viec xac dinh muc cho vay va nguon von cho vay. Con cac thu tuc cho vay se khong co gi thay doi so voi truoc day.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Nhung quy dinh moi nhat ve dang ky ho tich

  21:41 | Thứ hai 02/01/2006 (GMT+7)

  Nhung quy dinh moi nhat ve dang ky ho tich

  Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 158/2005/ND-CP ngay 27-12-2005 ve dang ky va quan ly ho tich. Xin gioi thieu mot so diem moi trong Nghi dinh nay. Dang ky ket hon khong qua 5 ngay UBND cap xa, noi cu tru cua ben nam hoac ben nu thuc hien viec dang ky ket hon. Trong truong hop mot nguoi cu tru tai xa, phuong, thi tran nay, nhung dang ky ket hon tai xa, phuong, thi tran khac, thi phai co xac nhan cua UBND cap xa - noi cu tru ve tinh trang hon nhan cua nguoi do...

 • Mua nha tra gop den 20 nam

  11:04 | Thứ tư 13/12/2006 (GMT+7)

  Mua nha tra gop den 20 nam

  Nhieu nguoi muon vay mua nha tra gop voi thoi gian cang dai cang tot. Nhu vay, co may mua nha cua ho nhieu hon, do so tien phai tra hang thang it di.

 • Luat phong chong tham nhung du thao lay y kien nhan dan

  10:06 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  QUOC HOI

 • Co the keo dai thoi han dang ky lai DN

  19:52 | Thứ hai 04/06/2007 (GMT+7)

  Co the keo dai thoi han dang ky lai DN

  Thoi han dang ky lai DN co von dau tu nuoc ngoai theo Luat Dau tu va Luat Doanh nghiep 2005 co the se duoc keo dai so voi du kien ban dau de cac DN co them thoi gian chuan bi thich nghi.

 • Luu tru truc tuyen

  10:05 | Thứ năm 31/08/2006 (GMT+7)

  Luu tru truc tuyen

  Ban muon sao luu du lieu nhung ngai cat giu nhung mon "linh kinh" nhu o cung di dong, dia CD hoac but nho USB. Chuyen nho! Hien co nhieu website cung cap dich vu luu tru va sao luu truc tuyen, giup ban de dang bao dam an toan cho du lieu quy gia cua minh - tham chi con cho phep ban chia se voi nguoi dung khac. Sao luu tren Web Co the thay, sao luu o xa la bien phap an toan nhat de bao ve du lieu va 6 dich vu pho bien hien nay nhu IBackup, XDrive, FirstBackup,..

 • Doanh nghiep duoc vay tin dung dau tu tin dung xuat khau

  08:50 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep duoc vay tin dung dau tu tin dung xuat khau

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh 151/2006/ND-CP ve tin dung dau tu va tin dung xuat khau Nha nuoc. Theo do, doi tuong ap dung tai Nghi dinh nay la cac doanh nghiep, to chuc kinh te co du an thuoc dien vay von dau tu, bao lanh tin dung dau tu, ho tro sau dau tu; cac doanh nghiep, to chuc kinh te trong nuoc co hop dong xuat khau hoac cac to chuc nuoc ngoai nhap khau hang hoa thuoc dien co vay von, bao lanh tin dung xuat khau; Ngan hang Phat trien Viet Nam va cac to..

 • Gian thoi han nop thue GTGT nhap khau phan bon

  15:40 | Thứ ba 06/01/2004 (GMT+7)

  Gian thoi han nop thue GTGT nhap khau phan bon

  Cac DN nhap khau phan ure se duoc gian thoi han nop thue gia tri gia tang (GTGT) tu 30 ngay hien nay len 60 ngay. Day la noi dung chinh Quyet dinh so 236/2003/QD-BTC Bo Tai chinh ban hanh ngay 31/12/2003.

 • Cho vay chung khoan Ngan hang quoc doanh mo hau bao

  15:57 | Thứ tư 03/10/2007 (GMT+7)

  Cho vay chung khoan Ngan hang quoc doanh mo hau bao

  Viec thuc hien Chi thi 03 cua Ngan hang Nha nuoc o khoi ngan hang thuong mai co phan dang tro nen cang thang. Chinh trong thoi diem nay, ngan hang quoc doanh vao cuoc da tao nen mot thuan loi lon, cu hich lon gop phan day thi truong tang toc. Cuoi thang 9, cong chung dau tu xon xao tin don Ngan hang Nha nuoc se noi rong han muc cho vay dau tu chung khoan, thay cho han muc 3% hien nay. Tuy nhien, theo tim hieu cua chung toi, Ngan hang Nha nuoc khong co chu truong..

 • Viet kieu nguoi nuoc ngoai mua ban thue nha o ra sao

  06:15 | Thứ bảy 23/09/2006 (GMT+7)

  Viet kieu nguoi nuoc ngoai mua ban thue nha o ra sao

  Nghi dinh 90 huong dan thuc hien Luat nha o cung qui dinh chi tiet cac truong hop mua, ban nha o co yeu to lien quan den nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai, ca nhan, to chuc nuoc ngoai.

 • Thoi han ra quyet dinh xu phat hanh chinh

  04:30 | Chủ nhật 13/05/2007 (GMT+7)

  Co quan nha nuoc den kiem tra doanh nghiep cua chung toi va lap bien ban vi pham nhung chung toi khong dong y. Sau do hai thang, chung toi nhan duoc quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh. Xin hoi thoi han ra quyet dinh xu phat la bao lau? Neu khong dong y voi quyet dinh tren thi toi phai lam gi? NGUYEN V. H., TP.HCM


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0