thoi gian thuc hien

Friday, 27/05/2016 11:30
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Se duoc keo dai thoi gian thuc hien

  09:58 | Thứ ba 26/07/2005 (GMT+7)

  Sau hon hai nam thuc hien chuong trinh kien co hoa truong, lop hoc, doi voi mot so dia phuong co nhieu kho khan, khong du kha nang hoan thanh theo quy dinh, co the duoc keo dai thoi gian thuc hien chuong trinh den het Quy II nam 2006.

 • Microsoft noi long thoi gian thuc hien chuong trinh ban quyen

  11:07 | Thứ tư 10/10/2001 (GMT+7)

  Microsoft noi long thoi gian thuc hien chuong trinh ban quyen

  Do vap phai su phan doi cua khach hang, Microsoft se gia han thoi gian thuc hien chuong trinh ban quyen phan mem moi them 4 thang, toi 31/7/2002. Viec gia han nay se ap dung voi nhung nguoi su dung cuoi cung.

 • Keo dai thoi gian thuc hien du an phat trien nguon nhan luc Du lich VN

  11:03 | Thứ năm 27/12/2007 (GMT+7)

  Keo dai thoi gian thuc hien du an phat trien nguon nhan luc Du lich VN

  Chinh phu VN va Lien minh chau Au da phe duyet keo dai thoi gian thuc hien Du an Phat trien nguon nhan luc du lich Viet Nam do EU tai tro den het thang 1-2010 nham dam bao trien khai cac hoat dong dat duoc ca chat luong va so luong theo ke hoach.

 • De an 322 uu tien dao tao theo hinh thuc lien ket

  00:03 | Thứ năm 09/12/2004 (GMT+7)

  De an 322 uu tien dao tao theo hinh thuc lien ket

  Bo GD-DT vua de nghi Chinh phu keo dai thoi gian thuc hien De an dao tao can bo o nuoc ngoai bang ngan sach (De an 322) den nam 2014. Cung voi viec duoc bo sung kinh phi, keo dai them thoi gian thuc hien, trong giai doan tiep theo thuc hien de an se co mot so dieu chinh trong dinh huong dao tao.

 • Vi sao 162 nha khoa hoc ngam cuu tien ty

  10:28 | Thứ hai 08/11/2004 (GMT+7)

  Vi sao 162 nha khoa hoc ngam cuu tien ty

  Lang phi lon trong nghien cuu khoa hoc! Khong chi la chuyen hang tram nha khoa hoc "tam giu" hang chuc ty dong nghien cuu khoa hoc...

 • Dao tao can bo KHKT o nuoc ngoai bang ngan sach Keo dai them 5 nam

  06:00 | Thứ sáu 02/01/2004 (GMT+7)

  Dao tao can bo KHKT o nuoc ngoai bang ngan sach Keo dai them 5 nam

  Tai sao phai dieu chinh keo dai thoi gian thuc hien de an nay? Kinh phi cap hoc bong, phuong thuc va cac tieu chi tuyen chon co gi thay doi...? Phong vien TT da trao doi voi ong Pham Sy Tien - vu truong, truong ban dieu hanh cac de an dao tao tai nuoc ngoai - de co cau tra loi cho nhung van de nay.

 • Doanh nghiep xuat khau mat uu dai thue

  21:21 | Thứ hai 26/11/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep xuat khau mat uu dai thue

  Theo cam ket gia nhap WTO, Viet Nam buoc phai xoa bo nhung dang uu dai, ho tro truc tiep trong xuat khau nhung co the linh hoat ap dung cac loai uu dai, tro cap duoc phep. Sau khi Nghi dinh 24/2007/ND-CP quy dinh chi tiet Luat Thue thu nhap doanh nghiep duoc ban hanh (thang 2-2007), nhieu doanh nghiep - dac biet la nhung doanh nghiep san xuat hang xuat khau da bay to “tam tu” vi quy dinh moi ve uu dai thue bi “venh” so voi quy dinh cu. Het thoi uu dai..

 • Gian mo phuong phap moi dieu tri benh hoi

  15:26 | Thứ năm 03/11/2005 (GMT+7)

  Gian mo phuong phap moi dieu tri benh hoi

  Hien nay bien phap pho bien duoc ap dung o hau het cac tham my vien la cay toc, tuy nhien ty len thanh cong thap va khong hieu qua. Trong khi do phuong phap gian mo co kha nang mang lai hy vong cho nhung benh nhan mat toc nhieu hon.

 • Quy dinh moi ve co phieu quy co phieu thuong

  15:45 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  Quy dinh moi ve co phieu quy co phieu thuong

  Mot so thong tin ma nhieu nha dau tu dang rat quan tam, nhat la dang vao “mua” phat hanh co phieu thuong. Ngay 13/3, Bo truong Bo Tai chinh da ky quyet dinh ban hanh thong tu quy dinh chi tiet ve viec cong ty dai chung mua lai co phieu cua chinh minh, ban lai co phieu da mua, viec chao mua cong khai co phieu cua cong ty dai chung, viec cong ty dai chung phat hanh co phieu de tra co tuc, phat hanh co phieu thuong tu nguon von chu so huu va phat hanh co phieu..

 • Giam suc canh tranh vi mat thoi gian cho dong thue

  16:22 | Thứ ba 31/07/2007 (GMT+7)

  Giam suc canh tranh vi mat thoi gian cho dong thue

  Khao sat cua Vien Nghien cuu Quan ly kinh te Trung uong cho thay, chi phi thoi gian thuc hien cac thu tuc dong thue va bao hiem xa hoi doi voi cac doanh nghiep Viet Nam la 1959 gio/nam - con so ma cac chuyen gia kinh te cho rang la qua lon.

 • Uy ban Thuong vu Quoc hoi De nghi rut thoi gian thuc hien nghia vu quan su xuong con 18 thang

  00:05 | Thứ năm 24/02/2005 (GMT+7)

  Ngay 23/2, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thao luan du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Nghia vu quan su.

 • Keo dai thoi gian thuc hien QD phan lu bao ve HN

  20:37 | Thứ hai 10/09/2007 (GMT+7)

  10/9, Thu tuong Chinh phu da co Cong van so 1253/TTg-NN chi dao ve viec keo dai thoi han thuc hien Chuong trinh xay dung cong trinh phan lu, nang cap co so ha tang vung phan lu, cham lu bao ve Thu do Ha Noi.

 • Ngay 225 se cat ngon nha 17 tang Dao Duy Anh

  19:48 | Thứ hai 21/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 225 se cat ngon nha 17 tang Dao Duy Anh

  Ong Tran Viet Trung, Pho chu tich UBND quan Dong Da (Ha Noi), cho biet, quan da co cong van yeu cau chu dau tu nha so 9 Dao Duy Anh phai pha do 3 tang sai phep, bat dau tu 22/5. Thoi gian thuc hien trong 4 thang.

 • Phau thuat sua mui

  08:56 | Thứ sáu 18/05/2007 (GMT+7)

  Phau thuat sua mui

  Xin bac si cho toi loi khuyen, sua mui co anh huong gi hay khong, khoang bao nhieu ngay thi het, co trieu chung tai bien ve sau khong? Thoi gian thuc hien co lau khong? Chi phi mot ca phau thuat voi gia la bao nhieu? (Phuong Le)

 • TP HCM chi duoc tai lap tam mat duong trong 48 gio

  08:27 | Thứ hai 04/04/2005 (GMT+7)

  Nham dam bao an toan va chong un tac giao thong, viec tai lap tam mat duong chi duoc duy tri toi da trong 48 gio. Day la quyet dinh cua UBND TP HCM danh cho cac don vi thi cong, moc thoi gian thuc hien duoc an dinh tu ngay 8/4.

 • Nghe road show

  09:56 | Thứ tư 11/05/2005 (GMT+7)

  Nghe road show

  Trang phuc cua ho rat doc dao: mu bao hiem, vay ngan, giay cung mau voi chiec xe ma ho di. Suot thoi gian thuc hien "road show", cac nguoi mau khong noi chuyen, khong lam viec rieng ma chi miet mai dieu khien chiec xe voi nu cuoi thuong truc...

 • Cay ngay khong so chet dung Ngoc Anh dung lo so

  15:56 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Van dung phuong the cau ky nhu thu am cac cuoc goi de phan tich tieng noi va truy tim nguon goc, hay truy tim dau tay noi thu tu, la rat ton kem ma co quan chuc nang khong co thoi gian thuc hien. Vay buoc cu the truoc mat la chi tin vao su ngay thang cua minh va mong cho vao long tin cua nguoi khac.

 • Cong bo bieu cam ket ve hang hoa trong WTO

  19:44 | Thứ tư 08/11/2006 (GMT+7)

  Cong bo bieu cam ket ve hang hoa trong WTO

  Viet Nam cam ket rang buoc voi toan bo Bieu thue nhap khau hien hanh gom 10.600 dong thue. Thue suat cam ket cuoi cung co muc binh quan giam di 23% so voi muc thue binh quan hien hanh (thue suat MFN) cua Bieu thue (tu 17,4% xuong con 13,4%). Thoi gian thuc hien sau 5- 7 nam.

 • Hoc bong DH Nanyang va DH Quoc gia Singapore do hang Micron tai tro

  16:52 | Thứ ba 16/12/2003 (GMT+7)

  Hang Micron danh mot so hoc bong cho sinh vien cac nuoc co ket qua hoc tap xuat sac; nhung sinh vien dang hoc tai truong DH Cong nghe Nanyang/DH Quoc gia Singapore; nhung sinh vien dang nop don dang ky hoc tai truong DH Cong nghe Nanyang/DH Quoc gia Singapore co chung chi GCE trinh do "A" hay ket qua hoc tap tai truong PTTH.

 • Ha Noi mo cua song cho hang rong

  09:06 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Ha Noi mo cua song cho hang rong

  Lui thoi-nbsp;gian thuc hien quyet-nbsp;dinh ve quan ly-nbsp;hang rong tren dia ban Ha Noi, do la thong bao ngay 21/1 cua UBND thanh pho Ha Noi.

 • Nha so 9 Dao Duy Anh Bat dau chat tu ngay 22 5

  19:01 | Thứ hai 21/05/2007 (GMT+7)

  Nha so 9 Dao Duy Anh Bat dau chat tu ngay 22 5

  Ong Tran Viet Trung, Pho chu tich UBND quan Dong Da (Ha Noi), cho biet, quan da co cong van yeu cau chu dau tu nha so 9 Dao Duy Anh phai pha do 3 tang sai phep, bat dau tu 22/5. Thoi gian thuc hien trong 4 thang.

 • Bo Tai chinh muon gioi han uu dai thue voi khu che xuat

  09:15 | Thứ tư 12/05/2004 (GMT+7)

  Cac doanh nghiep khu cong nghiep, che xuat, cong nghe cao dang kien nghi duoc huong nhung uu dai ve thue thu nhap suot thoi gian thuc hien du an dau tu. Tuy nhien, mong muon nay co the se khong duoc dap ung boi Bo Tai chinh van giu quan diem chi ap dung uu dai trong thoi han nhat dinh.

 • Ngay 22 5 se cat ngon nha 17 tang Dao Duy Anh

  18:22 | Thứ hai 21/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 22 5 se cat ngon nha 17 tang Dao Duy Anh

  Ong Tran Viet Trung, Pho chu tich UBND quan Dong Da (Ha Noi), cho biet, quan da co cong van yeu cau chu dau tu nha so 9 Dao Duy Anh phai pha do 3 tang sai phep, bat dau tu 22/5. Thoi gian thuc hien trong 4 thang.

 • Tu 1 9 se thay the dien ke dien tu o TP HCM

  06:13 | Thứ tư 03/08/2005 (GMT+7)

  Tu 1 9 se thay the dien ke dien tu o TP HCM

  Cong ty Dien luc TP HCM vua trinh So Cong nghiep, EVN Quy trinh thay the dien ke dien tu 1 pha LTE66. Theo do, se thanh lap to chuyen trach giai quyet khieu naido giam doc Cong ty phu trach. Thoi gian thuc hien thay du kien bat dau tu thang 9 va ket thuc truoc ngay 31/3/2006.

 • Ho ham ech

  22:53 | Thứ hai 09/05/2005 (GMT+7)

  Ho ham ech

  * Toi bi ho ham ech va khong duoc tu tin khi giao tiep. Xin cho biet noi nao co vien tham my danh cho nam de dieu tri chinh sua. Chi phi khoang bao nhieu, thoi gian thuc hien may ngay? Thanh that biet on va mong tin. ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

 • De chong bao cap 12 Can 100 ty dong cho moi km de

  20:59 | Thứ ba 27/09/2005 (GMT+7)

  De chong bao cap 12 Can 100 ty dong cho moi km de

  (TP) Theo ke hoach se kien co hoa de bien tu Quang Ninh den Quang Nam (giai doan 1) va tu Quang Ngai den Kien Giang (giai doan 2). Thoi gian thuc hien trong 5 nam. Tong kinh phi thuc hien la 10 nghin ty cho moi giai doan.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0