thi hanh phap luat

Friday, 27/05/2016 17:18
 • De ra giai phap kiem che tai nan giao thong

  15:26 | Thứ hai 15/10/2007 (GMT+7)

  De ra giai phap kiem che tai nan giao thong

  Sang 15.10, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong da chu tri phien hop thu 3 cua Uy ban thuong vu Quoc hoi, cho y kien doi voi cac bao cao cua Chinh phu; Uy ban Quoc phong va An ninh cua Quoc hoi ve viec thi hanh phap luat ve dam bao trat tu an toan giao thong.

 • Malaysia Om hon noi cong cong bi phat tu

  11:04 | Thứ năm 06/04/2006 (GMT+7)

  Malaysia Om hon noi cong cong bi phat tu

  Cac cap nam nu the hien tinh cam o muc om hoac hon tai nhung dia diem cong cong o Malaysia se bi phat tu va phat tien rat nang. Toa an toi cao Malaysia vua tuyen bo nhu vay ngay 4/4 trong phien xu phuc tham mot cap nam nu sinh vien bi buoc toi "thieu dung dan" vi om hon nhau trong cong vien trung tam Kuala Lumpur ngay 2/8/2003. Cap nam nu goc Hoa nay khang cao voi li do ho co quyen tu do the hien tinh cam theo dung hien phap Malaysia. Luat su cua ho cho rang toa..

 • Ke nhi dam quoc tich My Morris Toi ac va su trung phat

  15:28 | Thứ tư 26/07/2006 (GMT+7)

  Ke nhi dam quoc tich My Morris Toi ac va su trung phat

  Co quan thi hanh phap luat Hoa Ky da quyet dinh truy to Morris voi 4 toi danh la: su dung va tang tru ma tuy; vi pham luat nhap cu cua Hoa Ky; van chuyen va su dung vu khi trai phep; lam dung tinh duc tre em nuoc ngoai.

 • Chua chan dung benh

  05:03 | Chủ nhật 11/03/2007 (GMT+7)

  Toan bo phap luat duoc xay dung dua tren mot gia thuyet la con nguoi ta hanh xu hop ly. Cai gi co loi thi nguoi ta moi lam, cai gi thua thiet thi nguoi ta khong lam. Xay dung nha trai phep co loi thi nguoi ta moi xay, xay dung nha trai phep thua thiet thi nguoi ta khong xay.

 • Voi toi danh nguoi chuyen gia Dai Loan phai bi tam giu

  14:20 | Thứ năm 28/11/2002 (GMT+7)

  30 chuyen gia nay da pham vao toi co y gay thuong tich cho nguoi khac, khong ton trong, chong doi nhan vien cong vu dang lam nhiem vu. Voi cac toi danh noi tren, ho hoan toan co the bi tam giam de dieu tra. De nghi cac co quan thi hanh phap luat ra tay de bao ve quyen loi cua nguoi lao dong ngay lap tuc.

 • Binh Dinh Bai bo 3 van ban xu phat hanh chinh ban hanh trai luat

  15:26 | Thứ ba 24/01/2006 (GMT+7)

  UBND tinh Binh Dinh da quyet dinh bai bo 3 van ban quy dinh xu ly vi pham hanh chinh ban hanh trai luat theo ket qua kiem tra cua Cuc kiem tra van ban quy pham phap luat thuoc Bo Tu phap. Ba van ban nay deu do UBND tinh Binh Dinh ban hanh vao nam 2003 va deu o cung mot noi dung la quy dinh xu phat hanh chinh tren linh vuc an toan giao thong (ATGT), do la: Quyet dinh so 17 ngay 18/1/2003 ve viec thuc hien cac bien phap cuong che thi hanh phap luat ATGT; Quyet dinh..

 • Giam an cho tu tu khi tu nguyen hien tang

  20:42 | Thứ năm 26/10/2006 (GMT+7)

  Giam an cho tu tu khi tu nguyen hien tang

  Sang nay (26/10), Quoc hoi thao luan Du an Luat Hien, lay, ghep mo, bo phan co the nguoi. Mot so van de con gap nhieu y kien khac nhau. Tu goc do thi hanh phap luat, Thu truong Bo Cong an Nguyen Khanh Toan dat ra hang loat cau hoi: "Tu tu, nguoi bi tu chung than co duoc hien mo va hien xac khong? Nhung nguoi nay hien thi chinh sach hinh su doi voi ho nhu the nao? Co giam an doi voi ho, hoac la co thay doi muc an?".

 • My TQ pha duong day buon lau phan mem lon nhat the gioi

  10:10 | Thứ tư 25/07/2007 (GMT+7)

  My TQ pha duong day buon lau phan mem lon nhat the gioi

  Mot duong day chuyen san xuat kinh doanh phan mem vi pham ban quyen duoc xem la lon nhat toan cau vua bi cac co quan chuc nang bat giu trong mot chien dich truy quet rong khap miem Nam Trung Quoc. Tong gia tri phan mem lau bi bat giu trong dot nay len toi con so 2 ti USD. Day la ket qua cua su phoi hop chat che giua Cuc dieu tra lien bang My FBI va Cuc an ninh cong cong Trung Quoc. Hang phan mem so mot the gioi Microsoft cung cac khach hang va doi tac dong vai..

 • Khong nen giam xe vi pham ma nen phat tien that nang

  08:27 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Khong nen giam xe vi pham ma nen phat tien that nang

  Hom qua (15/10), tiep tuc phien hop thu 3, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (TVQH) da nghe va thao luan ve Bao cao “Ket qua giam sat viec thi hanh phap luat ve bao dam trat tu, an toan giao thong” (Bao cao giam sat) do Uy ban Quoc phong va An ninh cua Quoc hoi thuc hien.

 • Ban doc keu goi giup do be Tram va cach chuc Hieu truong

  15:24 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Ban doc keu goi giup do be Tram va cach chuc Hieu truong

  Toa soan lien tuc nhan duoc hang tram y kien ban doc phan no ve vu "hoi cung" mot HS gioi 10 tuoi tai xa An Hiep, Chau Thanh, Dong Thap. Hau het cac y kien deu cho rang vi Hieu truong nay can phai bi cach chuc va keu goi giup do be Tram chong binh phuc de toi truong. Toi dong tinh voi viec cac bac cha me va cong luan hay len tieng de sau nay se khong con truong hop nao dang tiec xay ra nhu vay. La mot nguoi me, toi vo cung phan uat va tu hoi khong hieu neu o vao..

 • Ha Noi De xuat 11 nhom giai phap cap bach giam un tac va TNGT

  06:00 | Thứ năm 24/01/2008 (GMT+7)

  Ha Noi De xuat 11 nhom giai phap cap bach giam un tac va TNGT

  "Mot so giai phap cap bach thuc hien giam un tac va tai nan giao thong tren dia ban Ha Noi" la ten cua Du thao de an quan trong da duoc So GTCC va UBND Tp dua ra xin y kien tai cuoc hop cua Thuong vu Thanh uy Ha Noi chieu ngay 23/1/2008. Thay mat UBND Tp Ha Noi, Pho Chu tich UBND Tp Nguyen Van Khoi da trinh bay noi dung cua du thao de an quan trong nay. Theo do, co 3 phan dang luu y la : Muc tieu va cac giai phap cua Ha Noi tu 2008 - 2010; Cac giai phap cap bach..

 • Quoc hoi se tap trung giam sat cong tac giai quyet khieu nai to cao

  13:45 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 19.12, duoi su dieu khien cua Pho chu tich QH Huynh Ngoc Son va Pho chu tich QH Uong Chu Luu, UBTVQH da thong qua Chuong trinh hoat dong giam sat nam 2008; Chuong trinh cong tac nam 2008; Nghi quyet cua UBTVQH ve viec trien khai thuc hien Nghi quyet cua QH ve chuong trinh xay dung luat, phap lenh nhiem ky QH Khoa XII va nam 2008. To trinh ve du kien chuong trinh hoat dong giam sat cua UBTVQH nam 2008 do Uy vien TU Dang, Uy vien UBTVQH, Chu nhiem VPQH Tran..

 • Viet Nam Hoa Ky hop tac tap huan dieu tra cac bang nhom toi pham ma tuy lon

  13:58 | Thứ hai 11/06/2007 (GMT+7)

  Ngay 11.6, tai TP.HCM, Co quan thuong truc phong, chong ma tuy Viet Nam phoi hop voi Co quan bai tru ma tuy thuoc Bo Tu phap Hoa Ky (DEA) da khai mac Chuong trinh tap huan phong, chong ma tuy, nang cao ky nang hoat dong noi tuyen cho cac luc luong thi hanh phap luat phong, chong ma tuy tai Viet Nam.

 • De nghi giai phap dot pha han che xe ca nhan

  06:47 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  De nghi giai phap dot pha han che xe ca nhan

  Bao cao giam sat cua Uy ban Quoc phong va an ninh Quoc hoi tai phien hop Uy ban Thuong vu Quoc hoi sang 15-10 nhan dinh viec thi hanh phap luat ve trat tu an toan giao thong van con boc lo nhieu ton tai, yeu kem ma tuu trung la yeu kem trong cong tac quan ly nha nuoc.

 • TPHCM xin co che xu phat giao thong rieng

  21:51 | Thứ ba 26/02/2008 (GMT+7)

  TPHCM xin co che xu phat giao thong rieng

  Do la y kien duoc neu tai buoi giam sat cua Doan dai bieu Quoc hoi TP.HCM ve viec thi hanh phap luat bao dam trat tu an toan giao thong, ngay 26/2.

 • Tu soi quan ly dat dai moi truong toan quoc

  06:55 | Thứ sáu 23/02/2007 (GMT+7)

  Tu soi quan ly dat dai moi truong toan quoc

  Bo TN-MT sap to chuc kiem diem, danh gia viec lam duoc va chua hoan thanh, tim ly do vuong mac trong to chuc thi hanh phap luat ve TN-MT tu 2002 den nay.

 • Thoat an tu hinh bang cach co thai

  12:58 | Thứ bảy 14/10/2006 (GMT+7)

  Thoat an tu hinh bang cach co thai

  Viec tu tu pham toi ma tuy mang thai de loi dung su nhan dao cua phap luat VN nham "thoat an" can phai xu nghiem, nham tranh tien le xau trong khi thi hanh phap luat hinh su.

 • Trien khai du an an toan giao thong tri gia 36 trieu USD

  14:32 | Thứ sáu 16/12/2005 (GMT+7)

  Trien khai du an an toan giao thong tri gia 36 trieu USD

  Du an bao gom tuyen truyen trat tu an toan giao thong, tang cuong the che, cuong che thi hanh phap luat, cai tao diem den, lap tram cap cuu tai nan... Voi tong von 36 trieu USD, day duoc coi la du an an toan giao thong lon nhat tu truoc den nay o Viet Nam.

 • Mo lop dao tao ve so huu tri tue

  00:00 | Thứ ba 05/10/2004 (GMT+7)

  Lan dau tien Cuc So huu tri tue va Truong DH Luat TP.HCM phoi hop to chuc cac khoa dao tao, huan luyen ve so huu tri tue. Lop dao tao gom ba chuong trinh, nham dap ung nhu cau ngay cang cao cua xa hoi ve nguon nhan luc co hieu biet, co kinh nghiem thuc tien ve so huu tri tue, gop phan nang cao nhan thuc cua xa hoi, bao dam thi hanh phap luat ve so huu tri tue mot cach co hieu qua.

 • Se quy dinh cu the ve chuyen gioi tinh

  07:02 | Thứ bảy 07/05/2005 (GMT+7)

  Se quy dinh cu the ve chuyen gioi tinh

  Trao doi voi TS, Pho chu nhiem Uy ban Phap luat cua Quoc hoi Phan Trung Ly cho biet nhung dieu luat moi ve hien xac, hien bo phan co the nguoi, xac dinh lai gioi tinh... duoc dua ra lay y kien de Quoc hoi thong qua lan nay dua tren co so tong ket thuc tien thi hanh phap luat o nuoc ta va nhung van de nay sinh trong cuoc song.

 • QH ung ho TPHCM thu phi oto xe may

  19:06 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  QH ung ho TPHCM thu phi oto xe may

  Ket thuc giam sat tinh hinh thi hanh phap luat ve dam bao an toan giao thong tai TP.HCM, Chu nhiem Uy ban Quoc phong - An ninh QH Le Quang Binh bay to ung ho kien nghi cua UBND thanh pho ap dung phi su dung duong bo doi voi cac loai phuong tien giao thong ca nhan.

 • Lam lech ca thu thue oto va xe may

  06:29 | Thứ sáu 21/09/2007 (GMT+7)

  Lam lech ca thu thue oto va xe may

  Chieu 20-9, doan giam sat cua Uy ban Quoc phong va an ninh Quoc hoi do chu nhiem Le Quang Binh dan dau da giam sat viec thi hanh phap luat ve dam bao trat tu an toan giao thong tai UBND TP.HCM. Chuyen ket xe, un tac giao thong la van de thoi su, chiem phan lon thoi gian trao doi, thao luan.

 • Giao luu truc tuyen qua mang chuyen de ve dat dai

  01:08 | Thứ ba 06/06/2006 (GMT+7)

  Bo Tai nguyen - moi truong se giao luu truc tuyen qua mang chuyen de ve dat dai vao ngay 19-6. Dot giao luu nay co su tham gia cua giam doc so tai nguyen - moi truong cac tinh, TP de truc tiep tra loi nhung van de cu the ve to chuc thi hanh phap luat dat dai tai dia phuong.

 • Bo Tai nguyen va Moi truong giao luu truc tuyen voi nguoi dan va doanh nghiep ve linh vuc dat dai

  09:57 | Thứ tư 07/06/2006 (GMT+7)

  Bo Tai nguyen va Moi truong giao luu truc tuyen voi nguoi dan va doanh nghiep ve linh vuc dat dai

  Ngay 19/6/2006 toi day, Bo Tai nguyen va Moi truong se to chuc buoi giao luu truc tuyen qua mang internet voi nguoi dan va doanh nghiep, chu de ve dat dai. Dot giao luu truc tuyen lan nay co su tham gia cua Giam doc cac So Tai nguyen va Moi truong cac tinh, thanh pho truc thuoc trung uong de truc tiep tra loi nhung van de cu the ve to chuc thi hanh phap luat dat dai tai dia phuong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0