thi hanh ky luat

Saturday, 28/05/2016 16:54
 • Thi hanh ky luat Dang doi voi ong Dao Ngoc Dung

  20:24 | Thứ bảy 29/07/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi, Ban Chap hanh Trung uong da nghe Bo Chinh tri bao cao ve viec dieu chinh phan cong cong tac mot so nhan su; xem xet, quyet dinh thi hanh ky luat Dang doi voi ong Dao Ngoc Dung - Bi thu thu nhat Trung uong Doan.

 • TPHCM 495 dang vien bi thi hanh ky luat

  07:26 | Thứ bảy 27/01/2007 (GMT+7)

  Chieu 26/1, Uy ban Kiem tra Thanh uy TPHCM cho biet trong nam 2006 co 77 to chuc Dang va 510 dang vien vi pham. Tong so dang vien bi thi hanh ky luat trong nam la 495 nguoi (tang 46% so voi nam 2005), trong do khai tru 68 nguoi.

 • Be mac Hoi nghi lan thu 9 Ban Chap hanh T U Dang Quyet tam thu hep khoang cach phat trien voi cac nuoc trong khu vuc

  00:36 | Thứ ba 13/01/2004 (GMT+7)

  Be mac Hoi nghi lan thu 9 Ban Chap hanh T U Dang Quyet tam thu hep khoang cach phat trien voi cac nuoc trong khu vuc

  Tu ngay 5 den ngay 12/1/2004, tai Ha Noi da dien ra Hoi nghi lan thu 9 Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam (khoa IX) duoi su chu tri cua Tong bi thu Nong Duc Manh. Hoi nghi da kiem diem tinh hinh thuc hien Nghi quyet Dai hoi Dang lan thu IX trong nua nhiem ky qua va thong qua Nghi quyet ve mot so chu truong, giai phap lon nham thuc hien thang loi toan dien Nghi quyet Dai hoi Dang. Hoi nghi cung da xem xet thi hanh ky luat mot so can bo.

 • TP HCM 495 dang vien bi thi hanh ky luat

  05:27 | Thứ bảy 27/01/2007 (GMT+7)

  Chieu 26-1, Uy ban Kiem tra Thanh uy TP.HCM cho biet mot trong nhung nhiem vu trong tam nam 2007 la kiem tra dau hieu ve quan lieu, tham nhung, lang phi. Nhung linh vuc tap trung kiem tra gom du an dau tu xay dung co ban, cac chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi, chinh sach xa hoi; quan ly su dung dat dai, nha dat thuoc so huu nha nuoc, ngan sach nha nuoc; thu tuc hanh chinh...

 • Canh cao Chu tich UBND huyen Binh Chanh

  09:08 | Thứ sáu 06/04/2007 (GMT+7)

  Sang 5/4, Uy ban Kiem tra Thanh uy cong bo quyet dinh cua Ban Thuong vu Thanh uy TPHCM ve thi hanh ky luat doi voi Pho Bi thu, Chu tich UBND huyen Binh Chanh Nguyen Ngoc Tuong vi co lien quan trach nhiem trong vu khu dat 1.400 luong vang ban… 500 trieu dong.

 • 4 uy vien Trung uong Dang bi ky luat

  22:46 | Thứ hai 12/01/2004 (GMT+7)

  4 uy vien Trung uong Dang bi ky luat

  Ngay 12/1, tai Thu do Ha Noi, Hoi nghi lan thu chin Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam (khoa IX) da be mac. 4 uy vien Trung uong Dang bi ky luat gom ong Le Huy Ngo, Vu Trong Kim, Nguyen Tuan Minh va ong Ksor Phuoc.

 • Thong bao Hoi nghi 11 lan 2 Ban chap hanh TU Dang

  16:55 | Thứ hai 26/03/2001 (GMT+7)

  Thi hanh ky luat Dang doi voi 4 uy vien TU va mot uy vien Bo Chinh tri: Canh cao Bo truong - Chu nhiem Uy ban Dan toc va Mien nui Hoang Duc Nghi, Bo truong - Chu nhiem UBTDTT Ha Quang Du, Tong Giam doc Tong cong ty Than Viet Nam Doan Van Kien; khien trach Bo truong Quoc Phong Pham Van Tra, Tong Tham muu truong QDNDVN Le Van Dung.

 • Viec ky luat TBT bao anh Dat Mui Sai quy trinh va qua nang ne

  22:35 | Thứ năm 17/03/2005 (GMT+7)

  Nha bao Nguyen Kien Hung la mot nhiep anh gia cua tinh Ca Mau. Trong suot nhung nam thang chien tranh khoc liet, voi chiec may anh tren tay ong lan lon, gan bo mau thit voi vung dat cuc Nam To quoc de ghi lai nhung thoi khac lich su cua Ca Mau. Thoi binh, tren cuong vi tong bien tap, ong da "khai sinh" ra bao anh Dat Mui (BADM) - la to bao tinh hien nay tu nuoi song duoc bo may va co mot vi tri nhat dinh trong long ban doc. Chinh vi vay, du luan rat xon xao khi..

 • Ky luat ve Dang doi voi lanh dao Cuc thong ke Lao Cai

  15:24 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Tinh uy Lao Cai da co Thong bao so 352-TB/TU ve ket luan cua hoi nghi Ban Thuong vu Tinh uy lan thu 10, neu ro: dong y voi Bao cao so 22-BC/DU cua Dang uy Khoi co quan dan chinh Dang, thi hanh ky luat Dang bang hinh thuc canh cao doi voi ong Nguyen Ngoc Tuan - Cuc truong Cuc Thong ke; Tran Trong Cuong - Pho Cuc truong; Le Van Hung - Pho Cuc truong, Bi thu Chi bo.

 • Thong qua danh sach nhan su gioi thieu ung cu T U khoa X

  00:50 | Thứ bảy 25/03/2006 (GMT+7)

  * Thi hanh ky luat 1 uy vien T.U DangHoi nghi lan thu 14 BCH T.U Dang vua ra thong bao, toan van nhu sau: “Tu ngay 20/3 den ngay 24/3/2006, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da hop Hoi nghi lan thu 14 tai thu do Ha Noi de tiep tuc cong viec chuan bi Dai hoi X cua Dang. Dong chi Tong bi thu Nong Duc Manh da chu tri Hoi nghi, doc loi khai mac va be mac Hoi nghi.

 • Kien quyet chong tham nhung lang phi xay dung doi ngu can bo cong chuc ky cuong liem chinh

  00:08 | Chủ nhật 30/07/2006 (GMT+7)

  Kien quyet chong tham nhung lang phi xay dung doi ngu can bo cong chuc ky cuong liem chinh

  >> Thong qua quy dinh dang vien lam kinh te tu nhan** Phan cong Uy vien Bo Chinh tri Ho Duc Viet tham gia Ban Bi thu** Thi hanh ky luat khien trach va phan cong cong tac khac doi voi Uy vien T.U Dang, Bi thu thu nhat T.U Doan Dao Ngoc Dung do vi pham quy che thi tuyen nghien cuu sinh

 • Xu ly nghiem nguoi co hanh vi tham nhung

  12:33 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Xu ly nghiem nguoi co hanh vi tham nhung

  Nguoi co hanh vi tham nhung phai bi xu ly kien quyet, kip thoi, nghiem minh ve trach nhiem chinh tri, hanh chinh hoac hinh su, bat ke nguoi do la ai va o cuong vi nao. Bao cao tai Hoi nghi kiem tra Dang toan quoc sang nay neu ro.

 • Xu ly nghiem nguoi co hanh vi tham nhung

  14:15 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Xu ly nghiem nguoi co hanh vi tham nhung

  Bao cao tai Hoi nghi cong tac kiem tra Dang toan quoc sang nay (8/1) neu ro: Nguoi co hanh vi tham nhung phai bi xu ly kien quyet, kip thoi, nghiem minh ve trach nhiem chinh tri, hanh chinh hoac hinh su, bat ke nguoi do la ai va o cuong vi nao. Nhung dang vien co dau hieu tham nhung, lang phi, uy tin giam sut, du co quan chuc nang chua ket luan duoc, cap uy van phai xem xet, can nhac de bo tri cong viec khac cho phu hop.

 • Cach chuc mien nhiem 2 tong giam doc sai pham

  00:36 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 19.12, Bo truong Bo Cong thuong Vu Huy Hoang da ky Quyet dinh so 2255/QD-BCT thi hanh ky luat ong Vu Anh voi hinh thuc cach chuc Tong giam doc Cong ty XNK Intimex. Nguyen nhan la do ong Vu Anh da co sai pham trong qua trinh co phan hoa Cong ty XNK Intimex.

 • Canh cao Giam doc benh vien Pham Huu Tri

  23:50 | Thứ năm 05/04/2007 (GMT+7)

  Hom qua 5.4, tai Benh vien (BV) da khoa Thu Duc, dai dien So Y te da doc quyet dinh cua UBND thanh pho ve viec thi hanh ky luat doi voi bac si Pham Huu Tri - Giam doc BV da khoa Thu Duc.

 • Pho phong thi hanh an dan su TPHCM bi tam dinh chi cong tac

  21:30 | Chủ nhật 08/02/2004 (GMT+7)

  Giam doc So Tu phap TP Ho Chi Minh vua co quyet dinh thi hanh ky luat can bo, cong chuc voi hinh thuc khien trach doi voi ong Vo Van Man – Chap hanh vien (CHV), Pho truuong Phong Thi hanh an dan su (THADS) TP Ho Chi Minh. Theo quyet dinh nay ong Man da co hang loat sai pham voi ca hai tu cach: CHV va Pho truong Phong THADS.

 • Can co cach lam khoa hoc tien tien de chong mai lo

  12:41 | Thứ bảy 17/04/2004 (GMT+7)

  La mot nguoi canh sat giao thong, rat vat va dong thoi cung tiep xuc truc tiep voi su hoi lo cua nguoi dieu khien phuong tien giao thong, nen neu khong co mot su dieu hanh khoa hoc, nghiem tuc, thi hanh ky luat nghiem se kho co the thay doi tinh trang hien nay.

 • CSGT phai duoc giao duc nghiem ve trach nhiem

  18:22 | Thứ ba 20/04/2004 (GMT+7)

  De bai tru nan tieu cuc cua CSGT, hoi phuc lai niem tin cua nhan dan, song song voi viec thi hanh ky luat, cac cong an moi cung nhu cu, deu phai duoc huan luyen va giao duc nghiem ngat ve trach nhiem ma nhan dan va cap tren giao pho.

 • Be mac Hoi nghi lan thu 13 BCH Trung uong Dang

  21:36 | Thứ tư 18/01/2006 (GMT+7)

  Be mac Hoi nghi lan thu 13 BCH Trung uong Dang

  Tu ngay 11/1 den ngay 18/1/2006, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da hop Hoi nghi lan thu 13 tai Thu do Ha Noi. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da chu tri Hoi nghi, doc loi khai mac va be mac Hoi nghi. Ban Chap hanh Trung uong da nghe bao cao ve y kien cua dai hoi dang bo cac cap, cac co quan, to chuc dang, cac vi dai bieu Quoc hoi va cac to chuc xa hoi tham gia gop y kien vao cac du thao van kien trinh Dai hoi X cua Dang; nghiem tuc thao luan, tiep thu..

 • Anh hung lao dong bi de nghi ky luat

  09:43 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 17/8, Ban Thuong vu Tinh uy tinh Son La kien nghi thi hanh ky luat khien trach ong Le Xuan, Giam doc So Nong nghiep va Phat trien nong thon, anh hung lao dong thoi ky doi moi.

 • Bo truong Dao Dinh Binh chiu muc ky luat canh cao

  21:04 | Thứ tư 21/06/2006 (GMT+7)

  Bo truong Dao Dinh Binh chiu muc ky luat canh cao

  Ngay 21/6, Thu tuong Phan Van Khai ky quyet dinh thi hanh ky luat bang hinh thuc canh cao doi voi Bo truong Giao thong Van tai Dao Dinh Binh. Truoc do, Thu tuong da co van ban de nghi QH mien nhiem chuc Bo truong cua ong Binh ngay tai ky hop nay.

 • Khong kien nghi xem xet tu cach DBQH cua ong Dao Dinh Binh

  08:08 | Thứ ba 27/06/2006 (GMT+7)

  Khong kien nghi xem xet tu cach DBQH cua ong Dao Dinh Binh

  Ngay 21/6, Thu tuong Chinh phu ky Quyet dinh so 885/QD- TTg ve viec thi hanh ky luat bang hinh thuc canh cao doi voi Bo truong Bo GT-VT Dao Dinh Binh. Hom qua, 26/6, ben hanh lang Quoc hoi, ong Pham The Duyet, Chu tich Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam cho biet: MTTQ nhat tri cao voi Chinh phu trong viec xu ly ky luat doi voi Bo truong Dao Dinh Binh. Theo Luat To chuc Quoc hoi, MTTQ co quyen kien nghi Quoc hoi xem xet quyet dinh tu cach DBQH cua ong Dao Dinh Binh...

 • Khai tru Dang Vien pho KSND quan Cai Rang

  08:21 | Thứ ba 01/08/2006 (GMT+7)

  Khai tru Dang Vien pho KSND quan Cai Rang

  Chieu 31/7, Pho bi thu thuong truc Quan uy Cai Rang Tran Minh Su da ky quyet dinh 398-QD/QU thi hanh ky luat khai tru ra khoi Dang doi voi ong Vo Van Tung, Pho vien truong Vien KSND quan Cai Rang.

 • Ong Dao Dinh Binh thoi chuc Chu tich Uy ban An toan giao thong

  08:43 | Thứ tư 26/07/2006 (GMT+7)

  Ong Dao Dinh Binh thoi chuc Chu tich Uy ban An toan giao thong

  Truoc do, ngay 21/6, Thu tuong Phan Van Khai da ky quyet dinh thi hanh ky luat bang hinh thuc canh cao doi voi ong Dao Dinh Binh. Dong thoi, Thu tuong cung da co van ban de nghi Quoc hoi mien nhiem chuc Bo truong cua ong Binh.

 • Khai tru Dang Vien pho KSND

  09:12 | Thứ ba 01/08/2006 (GMT+7)

  Khai tru Dang Vien pho KSND

  Chieu 31/7, Pho bi thu thuong truc Quan uy Cai Rang Tran Minh Su da ky quyet dinh 398-QD/QU thi hanh ky luat khai tru ra khoi Dang doi voi ong Vo Van Tung, Pho vien truong Vien KSND quan Cai Rang vi da co hanh vi sai pham, vi pham dao duc tu cach dang vien, gay anh huong den to chuc co so Dang.

 • Ky luat canh cao Bo truong Dao Dinh Binh

  19:48 | Thứ tư 21/06/2006 (GMT+7)

  Ky luat canh cao Bo truong Dao Dinh Binh

  Ngay 21/6, Thu tuong Phan Van Khai ky quyet dinh thi hanh ky luat bang hinh thuc canh cao doi voi Bo truong Giao thong Van tai Dao Dinh Binh. Truoc do, Thu tuong da co van ban de nghi QH mien nhiem chuc Bo truong cua ong Binh ngay tai ky hop nay.

 • Xet xu ky luat mot giao vien tai TP Vung Tau Hoi dong ky luat cac cap cung sai pham

  21:56 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Xet xu ky luat mot giao vien tai TP Vung Tau Hoi dong ky luat cac cap cung sai pham

  Ngay 28.7.2006, UBND thanh pho Vung Tau ra Quyet dinh so 2726 thi hanh ky luat hinh thuc "canh cao" doi voi ong Nguyen Phuc Duc, giao vien Truong THCS Vung Tau, TP Vung Tau. Ly do duoc neu ra trong quyet dinh tren la: "Cham bai cua hoc sinh khong chinh xac, diem cham co chenh lech lon va xay ra tren nhieu bai cua mot hoc sinh gay anh huong xau cho hoc sinh va phu huynh, anh huong den uy tin cua nha truong...".


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0