thi dua

Sunday, 29/05/2016 14:40
 • Thi dua phai di lien voi trung thuc

  07:26 | Thứ sáu 07/10/2005 (GMT+7)

  Hom qua 6/10, Dai hoi thi dua yeu nuoc lan thu 7 da be mac sau 3 ngay lam viec. Gan 1.300 dai bieu uu tu cua ca nuoc da bin rin chia tay nhau va hua tiep tuc thi dua lao dong san xuat gioi de 5 nam nua gap lai.

 • Tat ca cac danh hieu thi dua se duoc xet hang nam

  19:56 | Thứ tư 04/06/2003 (GMT+7)

  Tat ca cac danh hieu thi dua se duoc xet hang nam

  Quy dinh nay, theo Bo Noi vu, se lam cho viec khen tang cac danh hieu duoc kip thoi, co tac dung dong vien, neu guong tat ca cong dan.Sau khi thao luan ve du an Luat doanh nghiep nha nuoc (sua doi). Chieu nay, Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung doc To trinh ve du an Luat thi dua, khen thuong va Pho Chu nhiem Uy ban ve cac van de xa hoi cua Quoc hoi Luong Phan Cu doc Bao cao tham tra ve du an Luat nay truoc Quoc hoi.

 • Chia 7 vung thi dua giao duc

  00:41 | Thứ sáu 13/10/2006 (GMT+7)

  Chia 7 vung thi dua giao duc

  TS- Trong khi cac tinh mien Bac than van tinh trang mat can doi giao vien tram trong, thi chuyen phai lam gi voi “day them, hoc them", thay doi tieu chi thi dua, su cham tre cua thiet bi truong hoc...la noi dung nong cua tai hoi nghi giao ban Giam doc So khu vuc phia Nam (dien ra o Ben Tre) cung ngay 12/10.

 • Chua benh thanh tich Tu dang ky chi tieu thi dua

  20:35 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Chua benh thanh tich Tu dang ky chi tieu thi dua

  Tai Hoi thao doi moi cong tac thi dua khen thuong khoi giao duc pho thong duoc to chuc sang nay (22/8), nhieu y kien cho rang, nen de cac truong chu dong trong viec dang ky chi tieu thi dua hang nam.

 • The thao TP HCM mat thi dua

  16:29 | Thứ bảy 20/08/2005 (GMT+7)

  The thao TP HCM mat thi dua

  Du luon la mot trong hai don vi xuat sac nhat trong phong trao xa hoi hoa TDTT cung nhu phat trien the thao quan chung va dinh cao, song voi hang loat cac scandal gan day nhu gian lan tuoi trong mon nhay cao, au da giua cac VDV va HLV trong mon dua xe dap, TPHCM da bi loai ra khoi danh sach 35 tap the duoc tang co thi dua xuat sac 5 nam (2001-2005) cua UBTDTT. Sang nay 20-8 tai Trung tam Hoi nghi quoc te 11 Le Hong Phong (Ha Noi) da dien ra Dai hoi thi dua yeu..

 • Dieu chinh phan cum thi dua cac tinh thanh Doan va Doan truc thuoc

  23:25 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  Ngay 10.8 tai Ha Noi, T.U Doan to chuc hoi nghi tong ket cong tac Thi dua, khen thuong nhiem ky 2002-2007. Den du co Chu tich Uy ban T.U MTTQ Viet Nam Pham The Duyet.

 • Tien toi Dai hoi thi dua toan quoc lan VII To chuc gap go bieu duong thanh nien tien tien

  23:08 | Thứ ba 06/07/2004 (GMT+7)

  T.U Doan vua ban hanh ke hoach to chuc hoi nghi thi dua cac cap, tien toi Dai hoi thi dua toan quoc lan VII nam 2005. Theo ke hoach, tu nay den hoi nghi tren, cac tinh, thanh Doan va Doan truc thuoc can trien khai cac giai phap thuc hien chu de "Nam nang cao chat luong phong trao thanh nien" va phong trao "Thi dua, tinh nguyen xay dung va bao ve To quoc";...

 • Dich vu in co thi dua dat khach

  08:25 | Thứ sáu 14/01/2005 (GMT+7)

  Dich vu in co thi dua dat khach

  2 thang nay, cac cua hang in theu may co thi dua tren pho Hang Bong, Ha Noi, tap nap khach vao ra. Dich vu nay an nen lam ra nho hoi nghi tong ket cua tat ca ban nganh, don vi deu co man trao tang co, bang khen cho tap the, ca nhan xuat sac nam.

 • Cam ep buoc tham gia thi dua

  15:09 | Thứ sáu 07/11/2003 (GMT+7)

  Cam ep buoc tham gia thi dua

  Mac du mot so DB da de xuat Quoc hoi nen bo sung mot so hinh thuc khen thuong: "Huan chuong tam long vang", "Huy chuong ve vang", "Danh hieu ban tay vang"..., nhung noi dung Luat Thi dua khen thuong vua thong qua sang nay (7/11) khong co nhung hinh thuc khen thuong tren. Theo giai trinh cua Quoc hoi, nhung y kien tren khong nhan duoc su tan thanh cua da so DB, hoac con phai "tiep tuc nghien cuu".

 • Hom nay khai mac Dai hoi thi dua toan quoc lan thu VII

  23:09 | Thứ hai 03/10/2005 (GMT+7)

  Hom nay khai mac Dai hoi thi dua toan quoc lan thu VII

  8 gio 15 sang nay, 1.270 dai bieu va khach moi tham du le khai mac Dai hoi thi dua toan quoc lan thu VII tai Cung Van hoa huu nghi Ha Noi (VTV1 truyen hinh truc tiep). Dai hoi mang chu de: Phat huy truyen thong yeu nuoc, suc manh dai doan ket toan dan toc, hang hai thi dua thuc hien thang loi ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006-2010. Thanh Nien xin gioi thieu mot so guong mat tieu bieu cua Dai hoi.

 • De xuat bo nhieu cuoc thi vo bo ton kem

  10:33 | Thứ tư 23/08/2006 (GMT+7)

  De xuat bo nhieu cuoc thi vo bo ton kem

  Du kien vao thang 10 toi, Bo GD-DT se ban hanh thong nhat mot tieu chi thi dua moi cho toan nganh, thuc hien trong nam hoc 2006-2007

 • Hay lam cong viec hang ngay voi khat vong thoat khoi ngheo nan lac hau

  08:26 | Thứ sáu 07/10/2005 (GMT+7)

  Hay lam cong viec hang ngay voi khat vong thoat khoi ngheo nan lac hau

  Chieu 6-10, Dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan 7 da be mac. Trong ngay lam viec cuoi cung, dai hoi da to chuc quyen gop duoc hon 1,3 ti dong ung ho dong bao bi bao lu.

 • Noi chuyen thanh tich cu ban cach thi dua moi

  23:15 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Noi chuyen thanh tich cu ban cach thi dua moi

  Ngay 22/8, tai 3 dia diem: Ha Noi, Da Nang, TP.HCM, Bo GD-DT da dong loat to chuc hoi thao ve Doi moi cong tac thi dua - khen thuong theo tinh than cuoc van dong "Noi khong voi tieu cuc trong thi cu va benh thanh tich trong giao duc".

 • Chay danh hieu thi dua

  13:47 | Thứ bảy 07/05/2005 (GMT+7)

  TTCN - Da va dang xuat hien mot hoi chung nguy hiem: do la nan “chay danh hieu thi dua”! Tai sao lai phai chay? Vi benh thanh tich, vi “mau co, sac ao”, chay de duoc de bat len chuc cao hon, chay de khang dinh vi the lanh dao, chay de lam tam khien che cac hanh vi tieu cuc, tham nhung...

 • Danh gia thi dua 2007 Bo GD DT khong can thiep

  22:10 | Thứ sáu 19/01/2007 (GMT+7)

  Danh gia thi dua 2007 Bo GD DT khong can thiep

  Bo truong GD-DT Nguyen Thien Nhan da co cong van quy dinh ve tieu chuan danh gia va cho diem ve cac linh vuc cong tac doi voi cac so giao duc va dao tao (GD-DT) nam hoc 2006-2007, day co the xem nhu la bo tieu chuan thi dua moi.

 • 180 ngay dem cao diem thi dua

  18:43 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  180 ngay dem cao diem thi dua

  Huong ung cac hoat dong thi dua huong toi Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX, sang 1/10, tai cong truong xay dung Cum Khi Dien Dam Ca Mau, da dien ra le ra quan va phat dong thi dua cao diem 180 ngay dem vi muc tieu phat dien Nha may Ca Mau 2 dung tien do thang 3/2008.

 • Ngay 116 hang nam la Ngay thi dua yeu nuoc

  20:42 | Thứ ba 04/03/2008 (GMT+7)

  Ngay 4/3, Thu tuong Chinh phu da quyet dinh lay ngay 11/6 hang nam la Ngay truyen thong thi dua yeu nuoc. Thu tuong Chinh phu chi dao Hoi dong Thi dua-Khen thuong Trung uong, Ban Thi dua-Khen thuong Trung uong chu tri, phoi hop voi cac co quan lien quan to chuc hoc tap tu tuong Ho Chi Minh ve thi dua ai quoc, gan voi viec trien khai sau rong va co hieu qua cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh".

 • Giao luu truc tuyen voi cac guong mat nhan giai thuong 26 3 cua T U Doan

  22:15 | Thứ sáu 25/03/2005 (GMT+7)

  Giao luu truc tuyen voi cac guong mat nhan giai thuong 26 3 cua T U Doan

  (TPO) Anh Doan Van Thai - Bi thu T.U Doan : Toi xin hoan nghenh sang kien cua TP trong viec to chuc, tao nguon kinh phi cho Giai thuong 26/3 va thuc hien cuoc giao luu truc tuyen thu vi nay.

 • Hai giao vien truong Mam non thuc hanh Hoa Sen da nhan bi ky luat

  19:33 | Thứ năm 24/01/2008 (GMT+7)

  Hai giao vien truong Mam non thuc hanh Hoa Sen da nhan bi ky luat

  Xung quanh vu viec co giao danh hoc sinh tai truong mam non thuc hanh Hoa Sen thoi gian gan day nhu mot so bao phan anh, phong vien VM da lam viec voi ba Pham Thi Tam - Hieu truong truong thuc hanh Hoa Sen. Theo ba Tam, chieu ngay 24/1, Ban giam hieu nha truong da tien hanh ky luat doi voi hai giao vien day lop A1. Theo ket luan cua Hoi dong ky luat truong mam non Hoa Sen thi co Le Thai Hong Nga nhan muc an ky luat la canh cao truoc toan truong va khong duoc dung..

 • Nganh BCVT to chuc Le don nhan cac danh hieu thi dua

  16:15 | Thứ sáu 29/12/2006 (GMT+7)

  Nganh BCVT to chuc Le don nhan cac danh hieu thi dua

  Tai Truong quay S4 cua Tong Cong ty Truyen thong Da phuong tien dang dien ra Le don nhan cac danh hieu thi dua cua Nha nuoc va Chinh phu trao tang cho cac tap the, ca nhan co thanh tich xuat sac trong nganh Buu chinh Vien thong. Trong do, co danh hieu Anh hung lao dong (AHLD) thoi ky doi moi cua Tong Giam doc TS. Thai Minh Tan.

 • Dai hoi thi dua yeu nuoc nganh nong nghiep PTNT lan thu II Hon hai trieu ho nong dan san xuat gioi

  00:06 | Thứ năm 16/06/2005 (GMT+7)

  Sang qua 15.6 tai Ha Noi, nganh nong nghiep va phat trien nong thon da to chuc Dai hoi thi dua yeu nuoc toan nganh lan thu 2 voi su tham du cua Pho chu tich nuoc Truong My Hoa va 630 dai bieu dai dien cho hon 30 van nong dan san xuat - kinh doanh gioi tren ca nuoc.

 • Giai phap nao cho chat luong giao duc

  19:52 | Thứ hai 31/07/2006 (GMT+7)

  Giai phap nao cho chat luong giao duc

  Len lop 100%, do tot nghiep THPT cao den 90%. Nhung so thi sinh thi DH dat 15 diem tro len/3 mon tren ca nuoc binh quan chi chiem 15%. Nam nay, theo thong ke chua day du, ket qua thi vao cac truong DH ngoai cong lap va DH dia phuong o phia Nam co toi hon 95% thi sinh diem duoi trung binh. Ban suy nghi gi ve chat luong day va hoc hien nay ?

 • T U Doan ra quan thi dua dau Xuan moi

  12:19 | Thứ sáu 23/02/2007 (GMT+7)

  T U Doan ra quan thi dua dau Xuan moi

  TP - Sang 22/2, tai Ha Noi, T.U Doan da to chuc gap mat dau nam moi va phat dong thi dua nhan dip dau Xuan Dinh Hoi 2007. Nhieu dong chi trong Ban Bi thu T.U Doan, lanh dao Dang uy co quan da den du.

 • Thi dua de quyet thoat khoi ngheo nan tut hau

  22:24 | Thứ năm 06/10/2005 (GMT+7)

  Thi dua de quyet thoat khoi ngheo nan tut hau

  Thu tuong luu y, cong tac thi dua-khen thuong trong thoi gian toi phai co su doi moi hon nua ve noi dung, hinh thuc va phuong thuc to chuc, bao dam thuc su dat hieu qua cao, chong moi bieu hien hinh thuc, chay theo thanh tich.

 • TW Doan phat dong thi dua dau Xuan moi

  07:00 | Thứ ba 15/02/2005 (GMT+7)

  Tieng trong thi dua don dap do dong chi Hoang Binh Quan, uy vien TW Dang, Bi thu thu nhat TW Doan giong len tung hoi vao sang mong 6 Tet tai tru so co quan TW Doan 60 Ba Trieu-Ha Noi the hien khi the quyet tam cua cac cap bo Doan trong mua Xuan moi 2005.

 • Nganh giao duc bao cao doi tra ve chat luong cong tac

  01:00 | Thứ tư 23/08/2006 (GMT+7)

  Nganh giao duc bao cao doi tra ve chat luong cong tac

  Ngay 22/8, lanh dao cac So GD-DT tren toan quoc da hop ban mo xe can benh thanh tich va nhung bat cap trong cong tac thi dua khen thuong. Theo Bo GD-DT, bieu hien ro nhat cua benh thanh tich trong giao duc la bao cao khong trung thuc voi Dang va nha nuoc ve chat luong that cua nganh.

 • Khong dua tieu chi HS gioi vao danh gia thi dua

  00:40 | Thứ năm 19/01/2006 (GMT+7)

  Khong dua tieu chi HS gioi vao danh gia thi dua

  Tin tu So GD-DT TP.HCM, so dang tien hanh lay y kien de xay dung lai tieu chi danh gia thi dua - khen thuong danh cho cac truong tieu hoc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0