theo ty le

Monday, 30/05/2016 13:51
 • CII phat hanh co phieu theo ty le 4 1

  09:02 | Thứ sáu 06/04/2007 (GMT+7)

  TP - Cty Co phan Dau tu Ha tang Ky thuat TPHCM (ma chung khoan CII) da thong qua phuong an phat hanh 10.000.000 co phieu moi. Theo do co dong hien huu duoc quyen mua theo ty le 4:1.

 • Sam phat hanh co phieu thuong theo ty le 5 1

  12:12 | Thứ năm 27/12/2007 (GMT+7)

  Cty co phan Cap va Vat lieu Vien thong (ma chung khoan SAM) thong bao phat hanh 10.900.000 co phieu thuong cho co dong hien huu theo ty le phan phoi 5:1.

 • Don dap phat hanh co phieu

  10:31 | Chủ nhật 25/11/2007 (GMT+7)

  Don dap phat hanh co phieu

  Tu dau thang den nay, hang loat cong ty niem yet cong bo ke hoach phat hanh them de chia co tuc, thuong cho nha dau tu hoac nham huy dong von. Sap toi, lai co hang loat dot IPO. Cac chuyen gia canh bao, loi ich cua nha dau tu co the bi anh huong va ban than doanh nghiep cung kho dat muc dich.

 • FPT chia co tuc theo ty le 2 1

  11:59 | Thứ bảy 14/04/2007 (GMT+7)

  TP - HDQT Cty CP Phat trien Dau tu Cong nghe FPT ( ma chung khoan FPT) vua co Nghi quyet ve cac van de xin Dai hoi dong Co dong thuong nien nam 2007 thong qua.

 • Kinh hoang doc tuu

  10:17 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  Kinh hoang doc tuu

  Trung tam chong doc Benh vien Bach Mai cho biet moi nam co hang tram ca ngo doc ruou cap phai vao day dieu tri. Hau het trong so benh nhan deu o do tuoi sung suc nhat (20-35 tuoi). Dang bao dong la nhung loai ruou duoc goi voi cai ten van hoa “ruou dan toc” dang duoc bay ban tran lan o cac quan deu chua duoc kiem dinh ve sinh an toan thuc pham. Khung khiep hon khi ai do da mot lan ghe qua lang ruou o xa Ta Thanh Oai - Thanh Tri - Ha Noi moi hieu duoc the nao..

 • Don dap phat hanh co phieu

  17:45 | Chủ nhật 25/11/2007 (GMT+7)

  Don dap phat hanh co phieu

  Tu dau thang 11 den nay, hang loat cong ty niem yet cong bo ke hoach phat hanh them co phieu (CP) de chia co tuc, thuong cho nha dau tu (NDT) hoac nham huy dong them von. Sap toi, lai co them hang loat cac dot dau gia phat hanh CP lan dau (IPO)...

 • Tin tai chinh chung khoan

  22:05 | Chủ nhật 10/06/2007 (GMT+7)

  Tong cong ty co phan Bao Minh se phat hanh them 32,1 trieu co phieu (CP) nham bo sung von kinh doanh. Trong do, 17,3 trieu CP de phat hanh cho co dong hien huu theo ty le 10:4 (so huu 10 CP cu se duoc mua them 4 CP moi) voi gia 15.000 dong/CP.

 • Dung thuoc trong tieu chay cap va benh ta

  09:36 | Thứ tư 21/11/2007 (GMT+7)

  Dung thuoc trong tieu chay cap va benh ta

  Hien trong nhiem khuan tieu chay cap co 15% do phay khuan ta. Bai viet trong tam de cap den thuoc, cach dung trong benh ta, sau do moi noi den cac tieu chay nhiem khuan khac. Thuoc va cach dung trong benh ta Ta do phay khuan ta Vibrio- Cholerae co dien, Vibrio-Cholerae typ ElTor gay ra. Ty le tu vong truoc day rat cao 72% (vu dich nam 1927). Sau nay nho cac phac do dieu tri moi giam xuong nhieu: 4,1% (vu dich nam 1964). Doc to hien chua khang dinh dut khoat la..

 • Don dap phat hanh co phieu

  21:49 | Thứ bảy 24/11/2007 (GMT+7)

  Don dap phat hanh co phieu

  Tu dau thang 11 den nay, hang loat cong ty niem yet cong bo ke hoach phat hanh them co phieu (CP) de chia co tuc, thuong cho nha dau tu (NDT) hoac nham huy dong them von. Sap toi, lai co them hang loat cac dot dau gia phat hanh CP lan dau (IPO)...

 • Va cham giua Trai Dat voi mot tieu hanh tinh vao nam 2102

  07:49 | Thứ sáu 03/03/2006 (GMT+7)

  Va cham giua Trai Dat voi mot tieu hanh tinh vao nam 2102

  Mot chuyen gia cua Co quan hang khong vu tru My (NASA) cho biet: Theo uoc tinh cua cac nha khoa hoc, mot tieu hanh tinh se va dap vao Trai Dat vao dau the ky toi gay ra su huy diet hang loat. Tuy nhien, kha nang nay chi xay ra theo ty le 1/1000.

 • Danh thue thuoc la theo ty le noi dia hoa

  08:48 | Thứ sáu 15/04/2005 (GMT+7)

  Cac loai thuoc la dieu co dau loc su dung khoi luong nguyen lieu soi thuoc nhap khau chiem tu 51% tro len so voi tong khoi luong nguyen lieu soi thuoc cua san pham, se phai chiu thue suat la 65%.

 • Se sua doi thue nhap khau linh kien dien tu

  10:05 | Thứ năm 16/11/2006 (GMT+7)

  Se sua doi thue nhap khau linh kien dien tu

  Bo Tai chinh dang xem xet sua doi thue suat thue nhap khau uu dai cua mot so mat hang linh kien phu tung nganh co khi, dien, dien tu, nham ho tro va giam bot kho khan cho cac doanh nghiep khi chinh sach uu dai theo ty le noi dia hoa bi bai bo.

 • Giam thue nhap khau linh kien dien tu

  09:55 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  Giam thue nhap khau linh kien dien tu

  Bo Tai chinh vua ky quyet dinh sua doi thue suat thue nhap khau uu dai cua mot so mat hang linh kien phu tung nganh co khi, dien, dien tu, nham ho tro va giam bot kho khan cho cac doanh nghiep khi chinh sach uu dai theo ty le noi dia hoa bi bai bo.

 • Se ap dung thue nhap khau theo gia tri tuyet doi

  14:45 | Thứ sáu 10/05/2002 (GMT+7)

  Theo phuong phap nay, thue suat thue nhap khau duoc quy dinh theo gia tri tuyet doi cho mot don vi hang hoa, ma khong tinh theo ty le phan tram va cung khong lay tri gia cua hang hoa lam can cu tinh thue.

 • DRC chia loi nhuan theo ty le 100 41

  18:25 | Thứ bảy 31/03/2007 (GMT+7)

  TP - Dai hoi co dong Cty Co phan Cao su Da Nang (ma chung khoan DRC) da quyet dinh phan phoi loi nhuan theo ti le 100 co phieu so huu duoc 41 co phieu moi cho co dong hien huu.

 • SD7 phat hanh them 7,5 trieu co phieu

  09:26 | Chủ nhật 21/10/2007 (GMT+7)

  SD7 phat hanh them 7,5 trieu co phieu

  TP - Trong so 7,5 trieu co phieu nay, SD7 danh 3,24 trieu co phieu chao ban cho co dong hien huu theo ty le 1: 2,16 voi gia phat hanh 10.000 dong/co phieu. Ngay dang ky cuoi cung la ngay 25/10.

 • Nganh dia oc muon coi troi thu tuc cap so do

  09:56 | Thứ hai 28/11/2005 (GMT+7)

  Nganh dia oc muon coi troi thu tuc cap so do

  Nhieu du an bat dong san tren dia ban TP HCM mac du da thuc hien gan 80% ke hoach den bu giai toa nhung dang lam vao tinh trang thieu von dau tu. Mang don di vay ngan hang thi bi tu choi boi ly do thieu so do. Nhieu doanh nghiep de nghi UBND TP HCM cap so do cho du an theo ty le giai phong mat bang.

 • Huong dan nop le phi truoc ba moi

  05:20 | Thứ ba 16/12/2003 (GMT+7)

  Muc le phi phai nop theo ty le phan tram nhu sau: nha, dat 1%; tau, thuyen 1%; oto, xe may, sung san, sung the thao 2%. Rieng xe may dang ky, nop le phi truoc ba tai Viet Nam tu lan thu hai tro di 1%. Gia tinh le phi truoc ba la tri gia tai san chiu le phi truoc ba theo gia thi truong trong nuoc tai thoi diem tinh le phi truoc ba.

 • Gia hang hoa tang theo gia xang

  07:59 | Thứ sáu 05/05/2006 (GMT+7)

  Gia hang hoa tang theo gia xang

  Truoc su kien tang gia xang dau, ngay lap tuc phan ung day chuyen da keo cac mat hang tieu dung khac dong loat tang theo. Cac mat hang luong thuc, thuc pham… dang khien tui tien cua cac ba noi tro ngay cang nhe di theo ty le nghich cua toc do tang gia.

 • Tin tai chinh chung khoan

  21:16 | Chủ nhật 02/09/2007 (GMT+7)

  Sang 2.9, Cong ty co phan Hoang Anh Gia Lai da lam le khanh thanh cong trinh HAGL Plaza Hotel Da Nang voi su tham du cua Bo truong Bo Van hoa - The thao va Du lich Hoang Tuan Anh, Bi thu Thanh uy thanh pho Da Nang Nguyen Ba Thanh.

 • Tin tai chinh chung khoan

  23:50 | Thứ hai 04/06/2007 (GMT+7)

  Cong ty co phan duoc Hau Giang (ma chung khoan DHG) vua cong bo phat hanh 2 trieu co phieu (CP) trong thang 6. Trong do, 800.000 CP dau gia ra cong chung voi gia khoi diem 216.000 dong/CP (nha dau tu dang ky tham gia den ngay 15.6, buoi dau gia dien ra vao ngay 20.6 tai Cong ty chung khoan Bao Viet chi nhanh TP.HCM); 666.000 CP chao ban cho co dong hien huu theo ty le 12:1 voi gia 45.000 dong/CP (ngay giao dich khong huong quyen la ngay 7.6).

 • Nha dau tu can biet 24 9

  17:37 | Thứ hai 24/09/2007 (GMT+7)

  + UBCKNN da cap giay chung nhan chao ban co phieu cho CTCP Tam lop Vat lieu Xay dung Dong Nai.

 • Tac dong day chuyen tu viec tang gia xang

  00:20 | Thứ sáu 05/05/2006 (GMT+7)

  Tac dong day chuyen tu viec tang gia xang

  Sau su kien tang gia xang dau , ngay lap tuc phan ung day chuyen da keo cac mat hang tieu dung khac dong loat tang theo. Cac mat hang luong thuc, thuc pham… dang khien tui tien cua cac ba noi tro ngay cang nhe di theo ty le nghich cua toc do tang gia.

 • Du thao Quy che truong DH tu thuc

  19:28 | Thứ năm 26/02/2004 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Chinh phu Pham Gia Khiem da yeu cau Bo GD-DT, truoc ngay 31/3, trinh Thu tuong Chinh phu Quy che dai hoc tu thuc. Quy che nay da duoc du thao den lan thu 10 va hien van dang duoc Bo GD-DT hoan thien. TS gioi thieu ban du thao nay de ban doc tham khao va gop y kien.

 • Nen thu phi xe may tham gia giao thong

  18:57 | Thứ tư 14/03/2007 (GMT+7)

  Co the cap giay phep tham gia giao thong cho xe gan may, tinh le phi theo ty le chiem dien tich khi tham gia giao thong va theo tieu chuan phuong tien. (Nguyen Van Long)

 • Co tuc kich co phieu tang gia

  09:08 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Co tuc kich co phieu tang gia

  Tuan nay la thoi han cuoi cung de cac cong ty niem yet cong bo thong tin co tuc. Nam nay, nhieu doanh nghiep chon phuong an chia co tuc bang co phieu thay bang tien mat nhu moi khi, trong boi canh "doan gia doan non"ay, nhieu ma chung khoan tang gia chong mat.

 • Can benh thanh tich va tan bi kich cua cac van dong vien Dong Duc

  10:41 | Chủ nhật 20/08/2006 (GMT+7)

  TPCN - Neu tinh theo ty le binh quan dau nguoi thi so HCV Olympic ma nguoi Duc gianh duoc nhieu gap 10 lan Lien Xo va 13 lan My”. Do qua la mot ky tich. Nhung dang sau ky tich nay la gi?

 • Bo khau tru thue VAT mot so hang hoa dich vu

  14:19 | Thứ bảy 28/12/2002 (GMT+7)

  Theo Nghi dinh 108 vua duoc Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung ky ban hanh, viec khau tru thue gia tri gia tang (VAT) dau vao theo ty le phan tram tinh tren gia hang hoa, dich vu mua vao se bi bai bo tu 1/1/2003.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0