theo quyet dinh

Monday, 30/05/2016 21:32
 • Incombank don nha de IPO

  11:22 | Thứ tư 17/10/2007 (GMT+7)

  Incombank don nha de IPO

  Theo Ngan hang Cong thuong Viet Nam (Incombank), tinh den 30/9/2007, Incombank da xu ly duoc 97,5% khoan no xau hon 10 nghin ty dong cua "cu soc tin dung" truoc nam 2000. Day la buoc "don dep" so sach tai chinh de Incombank chuan bi IPO vao cuoi nam nay... Xoa xong no cu Tu nam 1996 den 1999, duoc coi la giai doan kho khan cua he thong tin dung Viet Nam, nhat la doi voi cac ngan hang thuong mai quoc doanh. Trong so cac ngan hang, Incombank bi thiet hai nang ne..

 • Phu phep de du tieu chuan lap rap oto

  20:10 | Thứ ba 29/11/2005 (GMT+7)

  Phu phep de du tieu chuan lap rap oto

  Lieu cac DN san xuat oto co thuc hien nghiem yeu cau son dien ly hay chi la nhung hop dong “ky khong” de “qua cua” tieu chuan theo Quyet dinh 115?

 • Nhung cay cau gian rat kho hieu cua PMU 18

  16:10 | Thứ tư 31/05/2006 (GMT+7)

  Co nhung cay cau do PMU 18 lam chu dau tu tai DBSCL da "gian" mot cach rat lang phi kho hieu: tu 30m, kinh phi 1,4 ty dong "gian" ra gan 100m, kinh phi hon 10 ty dong; tu 99,2m "gian" thanh 148,4 m; tu 60,2 m thanh 100,7 m; tu 84,2 m thanh 133,2 m Thong tin bat cap ve cay cau Long Binh - Tien Giang nam trong du an xay dung 37 cay cau giao thong nong thon tai DBSCL do PMU 18 lam chu dau tu. Dau tien, theo de nghi cua dia phuong, cay cau dai 30 m, tinh khong thong..

 • Ban ve ton tai cong trinh Quan xin bo ma chua duoc

  07:55 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  Ban ve ton tai cong trinh Quan xin bo ma chua duoc

  Thoi gian xu ly mot ho so ton tai cong trinh theo quyet dinh 207 bang sau lan thoi gian giai quyet mot ho so binh thuong. Dieu nay khien thoi gian thu ly ho so cap giay hong moi keo dai hon qui dinh. Nghe doc noi dung toan bai:

 • Cuc Duong bo don doanh nghiep vao chan tuong

  10:13 | Thứ hai 28/05/2007 (GMT+7)

  Cuc Duong bo don doanh nghiep vao chan tuong

  Vay Bo Giao thong van tai, Cuc Duong bo VN... da lam mot viec cong coc suot gan 2 nam qua de theo duoi mot viec sai luat? Don doanh nghiep den chan tuong Chu truong ban quyen thu phi duong bo, xa hoi hoa nguon von dau tu ha tang giao thong duoc Bo GTVT, Cuc Duong bo VN thuc hien thi diem qua viec dau thau ban quyen thu phi 2 tram thu phi dau tien la Hai Duong, Quan Toan (QL5). Sau gan 6 thang mo thau, ngay 24/10/2005 Bo GTVT moi co quyet dinh phe duyet ket qua..

 • Can bo y te cap xa duoc huong che do bao hiem xa hoi

  23:49 | Thứ ba 19/10/2004 (GMT+7)

  Theo quyet dinh so 182/2004/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ban hanh ngay 15/10, can bo y te co bang cap (bac si, y si, duoc si, y ta, nu ho sinh...) neu co thoi gian lam viec tai tram y te xa, phuong, thi tran (goi tat la cap xa) duoc huong sinh hoat phi theo quyet dinh 123/HDBT ngay 19/8/1987 cua Hoi dong Bo truong (nay la Chinh phu), lien sau do duoc ky hop dong lam viec tai tram y te cap xa theo quy dinh tai quyet dinh 58/TTg ngay 3/2/1994 cua Thu tuong Chinh..

 • Dang sau cuoc dinh cong cua cac cau thu Pjico SLNA

  05:30 | Thứ sáu 07/04/2006 (GMT+7)

  Dang sau cuoc dinh cong cua cac cau thu Pjico SLNA

  Vua tam on dinh sau nhung vu be boi tieu cuc, Pjico SLNA lai phai doi mat voi kho khan moi khi cac cau thu kieu binh doi quyen loi ve che do tien luong. Truoc tran dau cuoi cung luot di V-League vao chu nhat tren san Quy Nhon, cau thu SLNA da khong len tau di chuyen vao toi 4.4 nhu da du dinh. Phia sau vu kieu binh nay co don thuan chi la chuyen tien nong cho cau thu hay khong? Theo ke hoach cua ban huan luyen Pjico SLNA, toi ngay 4.4 vua roi, doi di chuyen vao..

 • Da co dia chi xep hang tin dung doanh nghiep

  15:00 | Thứ năm 06/07/2006 (GMT+7)

  Da co dia chi xep hang tin dung doanh nghiep

  Ngan hang Nha nuoc vua cho phep Trung tam Thong tin tin dung chinh thuc thuc hien nghiep vu xep hang tin dung doanh nghiep. Day la dia chi dau tien cua Viet Nam trong linh vuc nay. Theo Quyet dinh 1253/QD-NHNN, do Pho thong doc Tran Minh Tuan vua ky ban hanh, Trung tam Thong tin tin dung (CIC) chinh thuc duoc phep thuc hien nghiep vu phan tich va xep hang tin dung doanh nghiep nham muc dich tang cuong cong tac quan ly rui ro trong he thong ngan hang va danh gia..

 • Ngai thi diem khong di xe cong

  10:47 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  Ngai thi diem khong di xe cong

  Theo quyet dinh 25/2006/QD- TTg cua Thu tuong chinh phu an dinh, Bo tai chinh dang chu tri phoi hop voi cac co quan lien quan xay dung de an Co che thi diem su dung phuong tien di lai dua don hang ngay theo phuong thuc thue phuong tien di lai cua DN cung cap dich vu van tai, hoac khoan kinh phi. Tuy nhien theo ong Nguyen Cong Nghiep-Thu truong Bo Tai chinh viec thi diem da bat thanh, do cac co quan (mot o trung uong va mot o dia phuong) duoc de nghi "linh an tien..

 • Tu 17 giam 20 cuoc thue kenh vien thong trong nuoc

  15:12 | Thứ sáu 29/06/2001 (GMT+7)

  Tong cuc Buu dien vua ban hanh mot so quyet dinh dieu chinh cuoc vien thong trong nuoc va quoc te: Doi voi cuoc thue kenh vien thong trong nuoc, se giam binh quan 20% so voi muc hien hanh, vung duoc giam thap nhat la 10%, vung giam nhieu nhat la 25%.

 • Vietnam Airlines chuyen sang hoat dong theo mo hinh cong ty me con

  09:19 | Thứ năm 16/11/2006 (GMT+7)

  Vietnam Airlines chuyen sang hoat dong theo mo hinh cong ty me con

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua cho phep Tong cong ty Hang khong Viet Nam (Vietnam Airlines) chuyen sang hoat dong theo mo hinh cong ty me – con theo Quyet dinh so 259/2006/QD-TTg. Cong ty me la Tong cong ty Hang khong Viet Nam, co von dieu le hien nay la 5.738 ty dong. Vietnam Airlines co 18 don vi phu thuoc, 3 cong ty con, 9 cong ty co phan, 4 cong ty lien doanh voi nuoc ngoai va 5 cong ty lien ket. Tong cong ty nay duoc phep kinh doanh trong linh vuc tai..

 • Tap trung xe cong vao mot dau moi

  11:05 | Thứ hai 31/07/2006 (GMT+7)

  Tap trung xe cong vao mot dau moi

  Theo Quyet dinh 25/2006QD-TTG, trong quy 1/2006, Bo Tai chinh chu tri xay dung De an co che thi diem su dung phuong tien di lai dua don hang ngay theo 2 phuong thuc: thue phuong tien di lai cua doanh nghiep cung cap dich vu va khoan kinh phi truc tiep cho nguoi co tieu chuan, che do su dung phuong tien di lai o mot so bo, nganh, dia phuong co dieu kien. Tuy nhien, den thoi diem nay, De an tren van chua the trien khai. Bao chi da co cuoc trao doi voi ong Nguyen..

 • Dam bao muc boi thuong dat o thu hoi khong thap hon gia dat du an tuong ung

  08:27 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Dam bao muc boi thuong dat o thu hoi khong thap hon gia dat du an tuong ung

  UBND TP.HCM vua ban hanh quyet dinh (ngay 25/1/2006) dieu chinh mot so quy dinh ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat tren dia ban thanh pho (theo Quyet dinh so 106/2005/QD-UBND ngay 16/6/2005 cua UBND TP.HCM).

 • Khanh Hoa xu phat mot cong ty tu tien lap bien va lan bien

  08:44 | Thứ bảy 11/09/2004 (GMT+7)

  Theo quyet dinh xu phat cua Thanh tra So Tai nguyen - moi truong tinh Khanh Hoa, Cong ty TNHH Hoan Cau “da co hanh vi vi pham hanh chinh: su dung dat khong dung muc dich theo quyet dinh cua UBND tinh Khanh Hoa, tu tien do dat lap bien voi dien tich tren 3ha va nao vet bun dap bo lan bien khoang 2ha tai thon Phuoc Ha, xa Phuoc Dong, TP NhaTrang”.

 • Thanh lap Tong cong ty Bia Ruou Nuoc giai khat Ha Noi

  16:12 | Thứ năm 07/08/2003 (GMT+7)

  Sang qua, Tong cong ty Bia Ruou Nuoc giai khat Ha Noi (HABECO) da lam le ra mat theo quyet dinh so 75/2003 cua Bo Cong nghiep. Cung theo quyet dinh nay, HABECO se tung buoc chuyen dan sang hoat dong theo mo hinh cong ty me - con.

 • Hoan tra tien dien sinh hoat thang 1 2005 the nao

  15:27 | Thứ tư 16/02/2005 (GMT+7)

  Hoan tra tien dien sinh hoat thang 1 2005 the nao

  Tong Cong ty Dien luc Viet Nam (EVN) da co cong van so 649/CV-EVN-KD-DNT trien khai ket luan cua Thu tuong Chinh phu ve thuc hien gia ban dien.

 • Trong thang 2 2005 Dut diem viec hoan tra tien dien cho khach hang

  22:44 | Chủ nhật 20/02/2005 (GMT+7)

  Trong thang 2 2005 Dut diem viec hoan tra tien dien cho khach hang

  Buoc vao nam moi, nganh dien phai hoan tra tien dien cho khach hang theo chi dao cua Thu tuong Chinh phu. Do la he qua cua viec thuc hien gia ban dien moi theo Quyet dinh 215/2004/QD-TTg ngay 29/12/2004, ma nguoi dan phan anh con nhieu bat hop ly. Tien dien hoan tra se phai dut diem trong thang 2/2005.

 • Quy dinh dia diem to chuc quoc tang

  08:17 | Thứ bảy 23/02/2002 (GMT+7)

  Theo quyet dinh cua Chinh phu ra ngay 20/2, nha tang le so 5 Tran Thanh Tong, Ha Noi, duoc su dung de to chuc le tang theo nghi thuc quoc tang; nghi thuc Nha nuoc va le tang doi voi cac doi tuong khac theo quy dinh. Kem theo quyet dinh la van ban quy dinh cac chuc danh can bo duong chuc, hoac da nghi huu, khi tu tran duoc to chuc le tang tai dia diem nay.

 • TP Ho Chi Minh Bai bo quy dinh tam giu xe va bang lai nguoi vi pham

  00:02 | Thứ bảy 17/06/2006 (GMT+7)

  Trong hai ngay 13 va 14.6, UBND TP.HCM da ra quyet dinh bai bo mot so noi dung trai luat tai Chi thi so 08/2006/CT-UB (ngay 14.3.2006 ve viec thiet lap lai trat tu an toan giao thong); bai bo khoan 2 dieu 23 Quy dinh ve xet duyet cho hoi gia doi voi hoc vien cai nghien ma tuy (ban hanh kem theo Quyet dinh so 113/2004/QD-UB ngay 23.4.2004) va khoan 2 dieu 19 Quy dinh ve quan ly va giup do hoc vien cai nghien ma tuy va nguoi sau cai nghien hoi gia (ban hanh kem..

 • Thue bao di dong tra truoc chinh thuc bi quan

  13:44 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Thue bao di dong tra truoc chinh thuc bi quan

  6 doanh nghiep thong tin di dong hien nay cua Viet Nam se phai thuc hien viec quan ly thue bao di dong tra truoc trong do co ca thue bao dang hoat dong va thue bao sap hoa mang dich vu theo quyet dinh vua duoc Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong ky hom qua, 4/9/2007. Theo quyet dinh nay, viec tiep nhan quan ly thue bao tra truoc se duoc tien hanh qua 3 phuong thuc la nhan tin SMS, khach hang dang ky tai cong thong tin dien tu cua nha cung cap dich vu va dang..

 • Hom nay 20 7 xet xu vu an Tran Van Giao Hon 200 nguoi bi hai duoc trieu tap

  22:37 | Thứ hai 19/07/2004 (GMT+7)

  Theo Quyet dinh so 852 do tham phan Pham Luong Toan ky, vao luc 7 gio 30 sang nay 20/7, TAND TP Ho Chi Minh dua vu an Tran Van Giao va dong pham ra xet xu so tham. Kem theo quyet dinh tren la danh sach hon 200 bi hai, hon 40 nguoi co quyen va nghia vu lien quan den vu an duoc trieu tap tham gia to tung.

 • Dai ta Trieu Van Dat lam Cuc truong C14 thay tuong Pham Xuan Quac nghi huu

  00:34 | Thứ năm 22/02/2007 (GMT+7)

  Theo quyet dinh cua Bo Cong an, tu ngay 1.3, dai ta Trieu Van Dat, Giam doc Cong an tinh Phu Tho se nhan nhiem vu lam Cuc truong Cuc Canh sat dieu tra toi pham ve trat tu xa hoi (Cuc C14) thay thieu tuong Pham Xuan Quac, Cuc truong C14 da nghi huu tu ngay 1.12.2006 theo quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu.

 • Hanh nhau bang ban ve

  18:32 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  Hanh nhau bang ban ve

  Sau du loai ban ve nha, dat theo cac nghi dinh va quyet dinh khac nhau, TP.HCM dang quay ve voi ban ve theo Quyet dinh 91 ban hanh nam 2001

 • Hom nay 112008 co gi moi

  06:22 | Thứ ba 01/01/2008 (GMT+7)

  Hom nay 112008 co gi moi

  Ngay 1/1/2008 la cot moc ma nhieu quy dinh phap luat co hieu luc thi hanh. Nhung qui dinh bat dau thuc thi vao ngay dau nam moi nay anh huong the nao toi doi song cua nguoi dan? VM xin gioi thieu mot so qui dinh quan trong va tieu bieu duoc dong dao nguoi dan quan tam. Tang luong toi thieu, tang luong huu Ke tu hom nay 1/1/2008, muc luong toi thieu chung de tra cong cho nguoi lao dong lam cong viec gian don nhat trong dieu kien lao dong binh thuong la 540.000..

 • Thay doi nhan su tai sieu tong cong ty

  12:37 | Thứ ba 20/11/2007 (GMT+7)

  Thay doi nhan su tai sieu tong cong ty

  Thu tuong Chinh phu vua quyet dinh cu Chu tich Hoi dong Quan tri va Tong giam doc moi cua Tong cong ty Dau tu va Kinh doanh von nha nuoc. Theo Quyet dinh so 1551/QD-TTg cua Thu tuong, tu ngay 1/1/2008, ong Tran Van Ta se thoi giu chuc Thu truong Bo Tai chinh de giu chuc Tong giam doc Tong cong ty Dau tu va Kinh doanh von nha nuoc (SCIC). Cung tu thoi diem tren, theo Quyet dinh so 1552/QD-TTg, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh se kiem giu chuc Chu tich Hoi dong..

 • VNA hoat dong theo mo hinh cong ty me con

  10:56 | Thứ năm 16/11/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua cho phep Tong cong ty Hang khong Viet Nam (Vietnam Airlines) chuyen sang hoat dong theo mo hinh cong ty me – con theo Quyet dinh so 259/2006/QD-TTg. Cong ty me la Tong cong ty Hang khong Viet Nam, co von dieu le hien nay la 5.738 ty dong. Vietnam Airlines co 18 don vi phu thuoc, 3 cong ty con, 9 cong ty co phan, 4 cong ty lien doanh voi nuoc ngoai va 5 cong ty lien ket. Tong cong ty nay duoc phep kinh doanh trong linh vuc tai..

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Mot vu an can phai xu lai theo quyet dinh giam doc tham

  17:08 | Thứ năm 27/11/2003 (GMT+7)

  Bao Thanh Nien so ra ngay 19/4/2002, co bai Vung Tau: Nhung rac roi trong viec thuc hien mot ban an, viet ve mot ban an da qua hai cap xet xu nhung khong thi hanh duoc, do cap toa so tham da sai sot la khong dua nguoi co nghia vu, quyen loi lien quan vao tham gia to tung.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0