the che kinh te

Friday, 27/05/2016 03:18
 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • Qua trinh kinh te thi truong XHCN con cham

  23:22 | Thứ tư 20/02/2008 (GMT+7)

  30/1/2008, TBT Nong Duc Manh da ky ban hanh Nghi quyet so 21-NQ/TW - Nghi quyet Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X ve tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia.

 • Phai dong bo the che kinh te va the che chinh tri

  15:46 | Thứ hai 14/01/2008 (GMT+7)

  Phai dong bo the che kinh te va the che chinh tri

  "Kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia phai ton trong cac quy luat khach quan cua kinh te thi truong, dong thoi phai phu hop voi dieu kien cu the phat trien cua Viet Nam. Phai bao dam tinh dong bo giua cac bo phan cau thanh cua the che kinh te; giua cac yeu to thi truong va cac loai thi truong; giua the che kinh te voi the che chinh tri; giua nha nuoc, thi truong va xa hoi".

 • Can coi trong xay dung the che kinh te thi truong

  19:37 | Thứ hai 26/03/2007 (GMT+7)

  Chieu 26/3, thao luan ve bao cao cua Thu tuong Chinh phu nhiem ky 2002-2007, nhieu dai bieu Quoc hoi cho rang trong nhiem ky toi, Chinh phu can coi viec xay dung the che kinh te thi truong la nhiem vu trong tam.

 • Viet Nam can day manh the che kinh te thi truong

  07:19 | Thứ ba 07/08/2007 (GMT+7)

  6/8, hoi dam voi Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan chuyen tham Viet Nam, Giam doc Ngan hang the gioi Robert Zoellick cho rang de co muc thu nhap binh quan the gioi vao 2010, Viet Nam can day manh the che kinh te thi truong, trong do chu trong kinh te tu nhan.

 • Tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong XHCN

  17:52 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong XHCN

  (VM) – Tren day la mot trong nhung trong tam chi dao dieu hanh kinh te cua Chinh phu duoc Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung trinh bay trong bao cao cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu nhiem ky 2002-2007 truoc ky hop Quoc hoi ngay 20/3.

 • Hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong XHCN

  04:10 | Thứ bảy 04/02/2006 (GMT+7)

  Hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong XHCN

  Thuc hien muc tieu “dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh”. Giai phong manh me va khong ngung phat trien suc san xuat, huy dong va su dung co hieu qua moi nguon noi luc va ngoai luc, nang cao doi song nhan dan.

 • Cam ket WTO thuc day doi moi the che kinh te

  03:22 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Cam ket WTO thuc day doi moi the che kinh te

  Chieu 28-11, voi 90,24% dai bieu Quoc hoi (DB QH) nhan nut tan thanh, QH da thong qua nghi quyet phe chuan Nghi dinh thu ve viec VN gia nhap hiep dinh thanh lap To chuc Thuong mai the gioi (WTO).

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Thong bao Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X

  20:02 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Thong bao Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X

  Tiep tuc trien khai chuong trinh lam viec toan khoa nham thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, trong cac ngay tu 14 den 22/01/2008, tai Thu do Ha Noi, Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da hop Hoi nghi lan thu sau.

 • Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong ang khoa IX ve phuong huong nhiem vu phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010

  09:40 | Thứ năm 08/06/2006 (GMT+7)

  Bao cao nay kiem diem viec thuc hien Nghi quyet Ðai hoi lan thu IX cua Ðang ve phuong huong, nhiem vu ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2001 - 2005 va de ra phuong huong, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006 - 2010 nham thuc hien thang loi chien luoc 10 nam 2001 - 2010, xay dung nen tang de den nam 2020, nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007

  08:24 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU

 • Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  16:12 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Bao cao cua BCH Trung uong Dang khoa IX

  Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien. (Bao cao cua Ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX ve cac Van kien Dai hoi X cua Dang do Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006)

 • Toan van bao cao cua BCH T U Dang khoa IX ve cac van kien DH X

  19:10 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Tien Phong Online tran trong gioi thieu toan van Bao cao cua BCHTW Dang khoa IX ve cac van kien Dai hoi X cua Dang do dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006.

 • Doanh nhan tai ba quoc gia hung thinh

  09:06 | Thứ năm 13/10/2005 (GMT+7)

  Doanh nhan tai ba quoc gia hung thinh

  Nhan dip ky niem Ngay Doanh nhan Viet Nam, 13/10, Thu tuong Phan Van Khai da trao doi voi bao gioi xoay quanh de tai doanh nghiep, doanh nhan dong gop vao su phat trien kinh te dat nuoc.

 • Gia nhap WTO Su thay doi ve chat

  15:15 | Chủ nhật 04/02/2007 (GMT+7)

  Gia nhap WTO Su thay doi ve chat

  Khi moi nguoi chung mot niem vui, chia mot noi lac quan thi nguoi ta kho nhan ra nhung gi sap doi thay quanh minh. Vang, trong su hao hung va mong doi sau khi Viet Nam gia nhap WTO, toi xin neu len ba su thay doi ve chat se dien ra tren dat nuoc ta, it ra ve mat ly thuyet.

 • Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

  17:17 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

  Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, doi voi hoat dong cua he thong chinh tri phai duoc dat trong tong the nhiem vu doi moi va chinh don Dang;- TBT Nong Duc Manh

 • Tu tuong cua Lenin voi thoi ky qua do di len CNXH

  06:02 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Tu tuong cua Lenin voi thoi ky qua do di len CNXH

  The che kinh te thi truong dinh huong XHCN co nghia la phuong thuc phat trien kinh te cua dat nuoc la nen kinh te thi truong, nhung duoc nha nuoc dinh huong vao viec bao dam chinh sach xa hoi va cong bang xa hoi doi voi da so nhan dan. Kiem nghiem khac nghiet cua thuc tien sang loc va loai tru khong it nhung ly thuyet mot thoi duoc xem la chan ly va cung lam song lai, sinh dong la thuong nhieu tu tuong gia tri nhung co luc lai bi lang quen. Tu tuong cua V.I...

 • Gia nhap WTO Su thay doi ve chat

  09:23 | Chủ nhật 04/02/2007 (GMT+7)

  Gia nhap WTO Su thay doi ve chat

  Khi moi nguoi chung mot niem vui, chia mot noi lac quan thi nguoi ta kho nhan ra nhung gi sap doi thay quanh minh. Vang, trong su hao hung va mong doi sau khi Viet Nam gia nhap WTO, toi xin neu len ba su thay doi ve chat se dien ra tren dat nuoc ta, it ra ve mat ly thuyet.

 • Can hoan thien the che cho thi truong bat dong san

  10:46 | Chủ nhật 25/11/2007 (GMT+7)

  Can hoan thien the che cho thi truong bat dong san

  Ngay 24/11, Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung da cung lanh dao cac bo, nganh tham du Hoi thao “Hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong XHCN trong dieu kien hoi nhap kinh te quoc te”.

 • Bon nhom giai phap cho nam 2007

  08:42 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Bon nhom giai phap cho nam 2007

  Hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong XHCN; Tao chuyen bien manh trong nong nghiep; Day manh phat trien giao duc, cong nghe; Tap trung cai cach, nang cao hieu luc quan ly nha nuoc; Kien quyet phong chong tham nhung... Thu tuong Nguyen Tan Dung trinh Quoc Hoi bon nhom giai phap tai phien khai mac...


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0