thanh vien hoi dong quan tri

Tuesday, 31/05/2016 01:18
 • Co phieu FPT lai gay soc

  09:00 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Co phieu FPT lai gay soc

  Nhung giao dich binh thuong nhung lai tao mot phan ung manh me tren thi truong va gay “soc” doi voi nhieu nha dau tu. Co phieu FPT mot lan nua lai thu hut su chu y cua gioi dau tu, khong chi o mot phien giam kich san dau tuan, o luong ban ra o at, ma tu nguyen nhan gay ra dien bien do. “Diem hen” giao dich noi bo Chi trong hai ngay cuoi tuan qua va dau tuan nay, 6 thanh vien Hoi dong Quan tri Cong ty Co phan Phat trien dau tu cong nghe FPT lan luot thong..

 • Cong ty co phan phai tra luong va dong BHXH cho thanh vien HDQT

  08:12 | Thứ tư 23/08/2006 (GMT+7)

  Cau 1: Toi la giam doc mot cong ty co phan. Toi co bat buoc phai dong BHXH cho cac thanh vien hoi dong quan tri (HDQT) hay khong? Cac thanh vien HDQT nay hien duoc huong luong quan ly hang thang do cong ty cua toi tra. Tuy nhien, ho deu duoc mot cong ty khac dong BHXH (ho lam dong thoi cho 02 cong ty) va ho deu khong yeu cau cong ty toi phai dong BHXH cho ho. Neu khong dong tien BHXH cho ho, toi co duoc ky hop dong lao dong dai han voi ho khong? (Nguyen Ha)

 • Du thao Quy che truong DH tu thuc

  19:28 | Thứ năm 26/02/2004 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Chinh phu Pham Gia Khiem da yeu cau Bo GD-DT, truoc ngay 31/3, trinh Thu tuong Chinh phu Quy che dai hoc tu thuc. Quy che nay da duoc du thao den lan thu 10 va hien van dang duoc Bo GD-DT hoan thien. TS gioi thieu ban du thao nay de ban doc tham khao va gop y kien.

 • Ty phu Glazer loai ba thanh vien hoi dong quan tri MU

  09:47 | Thứ bảy 13/11/2004 (GMT+7)

  Ty phu Glazer loai ba thanh vien hoi dong quan tri MU

  Malcolm Glazer dang tiep tuc gia tang suc ep nham nhanh chong co quyen kiem soat CLB bong da giau nhat the gioi. Voi viec so huu 28,11% co phan, nha ty phu nay da bo phieu bai nhiem ba thanh vien trong Hoi dong quan tri cua MU.

 • Tin van chung khoan niem yet ngay 412

  11:09 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  Tin van chung khoan niem yet ngay 412

  Nhung thong tin dang chu y ngay 4/12 ve doanh nghiep niem yet tren thi truong chung khoan Viet Nam.

 • Chu truong chinh sach moi

  01:06 | Thứ tư 23/05/2007 (GMT+7)

  Trung tam Giao dich chung khoan (TTGDCK) Ha Noi vua yeu cau thanh vien hoi dong quan tri, ban kiem soat, ban giam doc va ke toan truong cac cong ty niem yet phai thuc hien cam ket nam giu co phieu cua don vi minh.

 • De cong ty lo 2 nam lien tiep giam doc bi ha 1 bac luong

  19:58 | Thứ tư 05/01/2005 (GMT+7)

  Hom nay, Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi da ban hanh 10 thong tu lien quan den viec dieu chinh luong trong cac cong ty nha nuoc. Hang loat che do ve luong, thuong, cach tinh phu cap da duoc quy dinh chi tiet nhu: phu cap trach nhiem cao nhat la 145.000 dong/thang...

 • Tin van chung khoan niem yet ngay 129

  14:33 | Thứ tư 12/09/2007 (GMT+7)

  Tin van chung khoan niem yet ngay 129

  Nhung thong tin dang chu y ngay 12/9 ve doanh nghiep niem yet tren thi truong chung khoan Viet Nam.

 • Giao dich cua co dong noi bo va co dong lon

  01:10 | Thứ sáu 13/04/2007 (GMT+7)

  Ong Dominic Scriven, thanh vien hoi dong quan tri Vietnam Enterprise Investments Limited, dang ky ban 1,6 trieu co phieu Cong ty co phan sua Vinamilk (ma chung khoan: VNM).

 • San giam doc ngan hang

  12:59 | Thứ năm 10/11/2005 (GMT+7)

  San giam doc ngan hang

  Moi nam, mot ngan hang can it nhat 60 nhan su cao cap. Ma ca nuoc co ca tram ngan hang, lay dau ra ung cu vien? Nen chuyen ngan hang “du” nhan su cao cap cua nhau xay ra nhu com bua.

 • Giao dich cua co dong noi bo va co dong lon

  01:16 | Thứ năm 12/04/2007 (GMT+7)

  Cong ty co phan duong Ninh Hoa (ba Huynh Bich Ngoc la thanh vien hoi dong quan tri) dang ky mua 50.000 co phieu STB theo phuong thuc khop lenh hoac thoa thuan. Thoi han thuc hien giao dich: ke tu ngay 18-4-2007. So luong co phieu sau khi thuc hien giao dich la 150.000 co phieu. Ba Huynh Bich Ngoc la vo ong Dang Van Thanh - chu tich hoi dong quan tri Ngan hang Sacombank.

 • Giao dich cua co dong noi bo va co dong lon

  05:47 | Thứ ba 03/07/2007 (GMT+7)

  Armersham Industries Limited (do ong Le Hoang Anh lam giam doc), ten nguoi co lien quan la ong Le Hoang Anh - thanh vien hoi dong quan tri Cong ty co phan dien luc Khanh Hoa (ma CK: KHP) vua ban 191.730 co phieu KHP, chi con giu lai 819.305 co phieu nay.

 • Giao dich cua co dong noi bo va co dong lon

  22:03 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Tu ngay 20-5, ong Tran Van Ngoc - thanh vien hoi dong quan tri Ngan hang co phan Sai Gon Thuong Tin (ma CK: STB) se bat dau ban 444.125 co phieu STB trong tong so 3.785.376 co phieu STB dang nam giu.

 • Giao dich cua co dong noi bo va co dong lon

  01:15 | Thứ bảy 16/06/2007 (GMT+7)

  Thanh vien hoi dong quan tri Cong ty co phan giong cay trong Mien Nam, ke toan truong Nguyen Tien Hiep hien dang so huu 8.200 co phieu dang ky ban 3.000 co phieu ma SSC trong thoi gian tu ngay 18-6 den ngay 31-7-2007. Muc dich giao dich: chi tieu gia dinh.

 • San giam doc cac ngan hang

  17:16 | Thứ năm 10/11/2005 (GMT+7)

  San giam doc cac ngan hang

  Moi nam, mot ngan hang can it nhat 60 nhan su cao cap. Nhan tai khan hiem trong khi ca nuoc co ca tram ngan hang, do vay chuyen ngan hang “du” nhan su cao cap cua nhau xay ra nhu com bua.

 • San giam doc ngan hang

  11:30 | Thứ hai 14/11/2005 (GMT+7)

  San giam doc ngan hang

  Moi nam, mot ngan hang can it nhat 60 nhan su cao cap. Ma ca nuoc co ca tram ngan hang, lay dau ra ung cu vien? Nen chuyen ngan hang “du” nhan su cao cap cua nhau xay ra nhu com bua.

 • Tin van chung khoan niem yet ngay 79

  10:29 | Thứ sáu 07/09/2007 (GMT+7)

  Tin van chung khoan niem yet ngay 79

  Nhung thong tin dang chu y ngay 7/9 ve doanh nghiep niem yet tren thi truong chung khoan Viet Nam.

 • Cam dam nhiem chuc vu sau khi doanh nghiep bi pha san

  20:03 | Thứ hai 19/04/2004 (GMT+7)

  Theo du thao Luat pha san duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi thao luan chieu nay, giam doc, chu tich, cac thanh vien Hoi dong quan tri cua doanh nghiep nha nuoc bi tuyen bo pha san khong duoc dam duong cac chuc vu do o bat ky doanh nghiep nha nuoc nao, ke tu ngay bi tuyen bo pha san.

 • DNNN pha san ai chiu trach nhiem

  08:19 | Thứ ba 20/04/2004 (GMT+7)

  “Nguoi giu chuc vu giam doc, chu tich va cac thanh vien hoi dong quan tri cua doanh nghiep nha nuoc (DNNN) bi tuyen bo pha san khong duoc dam duong cac chuc vu do o bat ky DNNN nao, ke tu ngay DNNN bi tuyen bo pha san”. Qui dinh nay cua Luat pha san da tro thanh tam diem tranh luan trong ngay lam viec dau tien cua phien hop thu 18 Uy ban thuong vu Quoc hoi (QH) khai mac sang 19-4 (du kien keo dai toi 29-4).

 • Tranh vet xe do PJICO bang quan tri tot

  11:20 | Thứ hai 20/06/2005 (GMT+7)

  Tranh vet xe do PJICO bang quan tri tot

  Mot trong nhung bai hoc ma cac chu so huu PJICO rut ra sau vu viec Tong giam doc bi bat la: Do hoi dong quan tri va ban kiem soat deu lam viec kiem nhiem, thoi gian danh cho cong ty qua it dan den co sai pham cung khong biet. Van de nay dang duoc nhieu cong ty co phan VN rut kinh nghiem.

 • Tin van chung khoan niem yet ngay 119

  10:21 | Thứ ba 11/09/2007 (GMT+7)

  Tin van chung khoan niem yet ngay 119

  Nhung thong tin dang chu y ngay 11/9 ve doanh nghiep niem yet tren thi truong chung khoan Viet Nam.

 • San giam doc cac ngan hang

  09:16 | Thứ năm 10/11/2005 (GMT+7)

  San giam doc cac ngan hang

  Moi nam, mot ngan hang can it nhat 60 nhan su cao cap. Nhan tai khan hiem trong khi ca nuoc co ca tram ngan hang, do vay chuyen ngan hang “du” nhan su cao cap cua nhau xay ra nhu com bua.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Doanh nghiep dau tien huy niem yet co phieu

  16:07 | Thứ hai 27/12/2004 (GMT+7)

  Cong ty co phan Cap treo Nui Ba Tay Ninh (CaTour) vua de don len Uy ban Chung khoan Nha nuoc xin tam hoan len san voi ly do phai chuan bi phuc vu khach vao cao diem cua Hoi Xuan Nui Ba 2005 nen khong the sap xep thoi gian niem yet theo quy dinh.

 • Giao dich co phieu cua co dong noi bo va co dong lon

  01:30 | Thứ tư 11/04/2007 (GMT+7)

  Tu 20-4, ong Nguyen Vinh Tho - chong ba Dang Thi Hoang Phuong - thanh vien hoi dong quan tri Cong ty co phan Khu cong nghiep Tan Tao (ma CK: ITA) - dang ky ban 210.000 co phieu ITA.

 • Ung Hoang Phuc Da thay doi

  07:20 | Thứ bảy 30/09/2006 (GMT+7)

  Ung Hoang Phuc Da thay doi

  Dao gan day Ung Hoang Phuc xuat hien chung chac voi vai tro thanh vien Hoi dong Quan tri va dao dien chuong trinh, nhieu nguoi ngac nhien: Phuc da thuc su truong thanh va thay doi?

 • Tin van chung khoan niem yet ngay 111

  10:02 | Thứ sáu 11/01/2008 (GMT+7)

  Tin van chung khoan niem yet ngay 111

  Nhung thong tin dang chu y ngay 11/1 ve doanh nghiep niem yet tren thi truong chung khoan Viet Nam.

 • Co phieu FPT lai gay soc

  09:21 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Co phieu FPT lai gay soc

  Nhung giao dich binh thuong nhung lai tao mot phan ung manh me tren thi truong va gay “soc” doi voi nhieu nha dau tu.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0