thanh uy

Thursday, 26/05/2016 07:38
 • Thanh uy Ha Noi yeu cau xu ly nghiem vu Chu tich HDQT danh bac

  20:43 | Thứ hai 20/08/2007 (GMT+7)

  Thanh uy Ha Noi yeu cau xu ly nghiem vu Chu tich HDQT danh bac

  Chieu nay (20/8), TGD Tong cong ty dau tu va phat trien nha Ha Noi co cuoc tiep xuc voi bao chi, khang dinh nhung can bo bi bat tren chieu bac la "nhung nguoi co pham chat tot". Cung ngay, Thanh uy Ha Noi co yeu cau xu ly nghiem so can bo neu tren.

 • Nu trung ta cong an to cao chong lap phong nhi

  11:46 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Nu trung ta Tran Thi Kim Phuong to cao chong la ong Nguyen Thanh Cao Huy, Dai bieu HDND TP.Ha Noi lap “phong nhi” tai Thai Nguyen. Vu viec da duoc Uy ban Kiem tra Thanh uy Ha Noi phoi hop voi cac co quan chuc nang cua tinh Thai Nguyen da tien hanh tham tra, xac minh.

 • Ong Le Thanh Hai giu chuc Bi thu thanh uy TP HCM

  23:19 | Thứ hai 03/07/2006 (GMT+7)

  Ong Le Thanh Hai giu chuc Bi thu thanh uy TP HCM

  Ngay 28/6/2006, Tong Bi thu Nong Duc Manh da ky Quyet dinh phan cong ong Le Thanh Hai, Uy vien Bo Chinh tri, Pho Bi thu Thanh uy TP.HCM giu chuc Bi thu Thanh uy TP.HCM nhiem ky 2005-2010.

 • Bi thu Thanh uy HN kiem tra sai pham tai Vuon thu

  19:50 | Thứ bảy 08/09/2007 (GMT+7)

  Bi thu Thanh uy HN kiem tra sai pham tai Vuon thu

  Sang nay Bi thu Thanh uy Ha Noi Pham Quang Nghi truc tiep dan dau doan kiem tra cac "sieu sai pham" trong su dung dat cong tai Vuon thu Ha Noi va thang than chat van nhung nguoi co trach nhiem thuoc Cong ty TNHHNN mot thanh vien Vuon thu Ha Noi.

 • Tran Luong Vu Nguoi hung tro thanh quan tham

  21:45 | Thứ ba 26/09/2006 (GMT+7)

  Tran Luong Vu Nguoi hung tro thanh quan tham

  Bi thu Thanh uy Thuong Hai vua bi cach chuc la nguoi co cong lon trong su phat trien cua thanh pho nay. Con duong nao dua nguoi hung tro thanh quan tham?

 • Bat tam giam cuu bi thu Thanh uy Thuong Hai

  18:54 | Thứ năm 02/08/2007 (GMT+7)

  Bat tam giam cuu bi thu Thanh uy Thuong Hai

  Hom nay, 2/8, Tan Hoa Xa cho hay Uy ban ky luat Trung Quoc da xac nhan thong tin ve viec cuu bi thu Thanh uy Thuong Hai Tran Luong Vu bi bat tam giam va dang cho ngay dua ra xet xu.

 • Bi thu Thanh uy Da Nang tu choi lam Chu tich LDBDVN

  07:57 | Thứ năm 31/03/2005 (GMT+7)

  Bi thu Thanh uy Da Nang tu choi lam Chu tich LDBDVN

  Ong Nguyen Ba Thanh - Bi thu Thanh uy Da Nang vua tu choi loi goi y ung cu vao chuc danh Chu tich danh du LDBDVN cua Bo truong Nguyen Danh Thai.

 • Bi thu Thanh uy Hai Phong bao cao Chinh phu ve vu dat Do son

  08:17 | Thứ sáu 08/09/2006 (GMT+7)

  Ngay 7/9, Bi thu Thanh uy Hai Phong Nguyen Van Thuan da bao cao len Chinh phu nhung noi dung lien quan den vu chia chac dat cong tai thi xa Do Son.

 • Nguyen Bi thu thanh uy Thuong Hai bi tong giam

  16:51 | Thứ năm 02/08/2007 (GMT+7)

  Nguyen Bi thu thanh uy Thuong Hai bi tong giam

  Uy ban ky luat cua Trung Quoc hom nay (2/8) da xac nhan thong tin, nguyen Bi thu thanh uy Thuong Hai Tran Luong Vu hien nay da bi tong giam, cho ngay xet xu.

 • 160 uy vien chinh thuc duoc bau vao BCH Trung uong khoa X

  12:53 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  160 uy vien chinh thuc duoc bau vao BCH Trung uong khoa X

  >> Danh sach uy vien chinh thuc va uy vien du khuyet BCH T.U Dang khoa XSang nay (24/4), Dai hoi Dang X da hoan thanh viec bau BCH Trung uong khoa X. Theo ket qua kiem phieu tai dai hoi cac uy vien bo chinh tri khoa IX tai cu deu trung vao ban chap hanh khoa X. Co 160 uy vien chinh thuc duoc bau vao BCH Trung uong.

 • Khong de mang tieng lam viec voi Ha Noi la tieu cuc

  15:07 | Thứ ba 18/07/2006 (GMT+7)

  Khong de mang tieng lam viec voi Ha Noi la tieu cuc

  Tan Bi thu Thanh uy Ha Noi Pham Quang Nghi muon dao nguoc ty le ""40-70% truong hop can bo TP. gay kho de, nhan tien cua doanh nghiep"". Ong ha quyet tam ""khac phuc bang duoc"" viec Ha Noi tut doc ve nang luc canh tranh.

 • Thang 12007 Du kien khoi cong duong vanh dai I

  08:54 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 14/8, Thuong truc Thanh uy Ha Noi da nghe bao cao tinh hinh tien do xay dung cong trinh trong diem duong vanh dai I, doan qua O Dong Mac - Nguyen Khoai. Theo ong Nguyen Quoc Hung - Giam doc Ban Quan ly du an ha tang Ta Ngan, chu dau tu du an, tong dien tich thu hoi dat cua du an khoang 41.200m2. So ho dan chiu anh huong, phai di doi khoang 850 ho. Theo phuong an tong the ve GPMB va tai dinh cu, tong chi phi uoc khoang 460 ti dong. Cung theo ong Hung, hien co..

 • Tu 159 Toan bo cong chuc cac co quan cua Ha Noi phai doi mu bao hiem

  16:52 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  Tu 159 Toan bo cong chuc cac co quan cua Ha Noi phai doi mu bao hiem

  Theo noi dung Thong bao so 18-CT/TU ngay 16/8 cua Thanh uy Ha Noi, Thanh uy yeu cau tu ngay 15/9/2007, cau tat ca cac can bo, dang vien, cong nhan vien chuc trong cac co quan Dang, chinh quyen, doan the TP Ha Noi khi di xem may toi cong so phai doi mu bao hiem.

 • Trung Quoc Cach chuc Bi thu thanh uy Thuong Hai

  15:18 | Thứ ba 26/09/2006 (GMT+7)

  Trung Quoc Cach chuc Bi thu thanh uy Thuong Hai

  Ngay 24 va 25/9 vua qua, Bo Chinh tri dang Cong san Trung Quoc da trieu tap cuoc hop de dieu tra, kiem diem cac van de lien quan den vu viec tham nhung cua nguyen Bi thu thanh uy Thuong Hai Tran Luong Vu.

 • Cuu Bi thu thanh uy Thuong Hai bi khai tru khoi Dang

  11:15 | Thứ sáu 27/07/2007 (GMT+7)

  Cuu Bi thu thanh uy Thuong Hai bi khai tru khoi Dang

  Hom qua 26/7, cuu Bi thu thanh uy Thuong Hai Tran Luong Vu da bi khai tru khoi Dang Cong san Trung Quoc va bi tuoc moi chuc vu trong chinh phu, mot thong cao bao chi do Uy ban Trung uong Dang Cong san Trung Quoc dua ra cho hay.

 • Ong Nguyen Phu Trong tai dac cu Bi thu thanh uy Ha Noi

  11:32 | Thứ sáu 23/12/2005 (GMT+7)

  Toi 22/12, Ban chap hanh Dang bo thanh pho Ha Noi khoa XIV da thong nhat bau ong Nguyen Phu Trong la Bi thu thanh uy Ha Noi. 3 pho bi thu la ong Phung Huu Phu, Chu tich HDND, ong Nguyen Quoc Trieu, Chu tich UBND thanh pho, ba Ngo Thi Doan Thanh, Pho chu tich HDND.

 • Bi thu Ha Noi chua nghe bao cao ve ban cong thu

  18:18 | Thứ bảy 09/12/2006 (GMT+7)

  Bi thu Ha Noi chua nghe bao cao ve ban cong thu

  Bi thu Thanh uy Ha Noi, ong Pham Quang Nghi cho biet ong chua duoc nghe bao cao so lieu cu the ve so biet thu cong da ban. Tra loi phong van TS ve quan diem co nen khoan kinh phi xe cong cho lanh dao, Bi thu Thanh uy Ha Noi noi chu truong do co the se lam lanh dao ngai xuong co so, nay sinh benh quan lieu.

 • Ha Noi rat can bao chi ung ho tiep suc

  18:33 | Thứ ba 30/01/2007 (GMT+7)

  Ha Noi rat can bao chi ung ho tiep suc

  Tai cuoc gap mat cuoi nam voi bao chi hom nay (30/1), Bi thu thanh uy Ha Noi Pham Quang Nghi noi: "Bao chi ngoai viec thong tin chinh xac, kip thoi, con dua ra giai phap quy bau cho Ha Noi"".

 • Xac minh tin ong Le Quy Don nhan tien cua Trinh Nguyen Thuy

  20:49 | Thứ sáu 02/06/2006 (GMT+7)

  Truoc nhung thong tin dang tai tren mot so bao cho rang ong Le Quy Don, Pho Chu tich UBND TP Ha Noi da nhan tien cua Trinh Nguyen Thuy, thanh uy Ha Noi cho biet se “xac minh nghiem tuc va tien hanh kiem tra theo dung phap luat”.

 • Xu ly nghiem vu don ha cay go sua o go Dong Da

  08:16 | Thứ ba 21/08/2007 (GMT+7)

  Thanh uy Ha Noi vua co van ban so 242-TB/TU truyen dat y kien chi dao cua Thuong truc Thanh uy ve viec don ha cay go sua tai go Dong Da.

 • Ha Noi Pha bo hay phat cho ton tai nha sai phep

  21:35 | Thứ hai 05/02/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Pha bo hay phat cho ton tai nha sai phep

  Tai cuoc hop chieu 5/2, Thanh uy Ha Noi va UBND.TP da thong nhat trinh Thu tuong 2 phuong an xu ly nha sai phep, khong phep. Thu nhat la pha do toan bo phan vi pham. Thu hai, cac cong trinh vi pham truoc 28/2/2005 neu phu hop canh quan, quy hoach thi duoc ton tai nhung phat nang.

 • Khong thong qua Nghi quyet vi be nguyen de an Thanh uy

  17:45 | Thứ tư 11/07/2007 (GMT+7)

  Khong thong qua Nghi quyet vi be nguyen de an Thanh uy

  Chieu nay, 11/7, HDND TP Ha Noi da bat ngo chua thong qua Nghi quyet "Ve nhung giai phap lon va mot so co che, chinh sach de phat trien kinh te - xa hoi cua Thu do sau khi Viet Nam gia nhap WTO" vi ly do nghi quyet "be nguyen xi" de an cua Thanh uy ma khong duoc cu the hoa thanh lo trinh, giai phap va chuong trinh hanh dong.

 • Ha Noi huong toi muc tieu tang truong GDP 12

  19:22 | Thứ hai 10/07/2006 (GMT+7)

  Ha Noi huong toi muc tieu tang truong GDP 12

  Thanh uy Ha Noi chi dao day nhanh toc do tang truong kinh te Thu do nam 2006 voi cac chi tieu: toc do tang truong GDP 11,5 den 12%, kim ngach xuat khau tren dia ban tang 20%, tao viec lam cho khoang 40.000 lao dong.

 • Cham dut hop dong cho thue dat vi pham tai Vuon thu Ha Noi

  09:31 | Thứ hai 10/09/2007 (GMT+7)

  Cham dut hop dong cho thue dat vi pham tai Vuon thu Ha Noi

  Mac du thanh tra thanh pho Ha Noi da co ket luan khang dinh Cty TNHH nha nuoc mot thanh vien Vuon thu Ha Noi ky hop dong cho thue gan 5.000m2 dat la sai nguyen tac, vi pham Luat Dat dai. UBND TP cung da co chi dao trong viec khac phuc nhung sai pham nhung sai pham van tiep tuc dien ra. Tai buoi kiem tra sang 8/9, Bi thu Thanh uy Pham Quang Nghi da de nghi lanh dao Vuon thu phai dinh chi cac truong hop dang xay dung, cham dut hop dong cho thue dat.

 • Tien dua Dai tuong Mai Chi Tho

  15:23 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Tien dua Dai tuong Mai Chi Tho

  Dung 10h35 ngay 5/6, le truy dieu Dai tuong Mai Chi Tho da duoc to chuc tai Hoi truong Thanh uy TP.HCM. Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, Thuong truc Ban bi thu Trung uong Truong Tan Sang, nguyen Thu tuong Vo Van Kiet, nguyen Thu tuong Phan Van Khai, Bi thu Thanh uy TP.HCM Le Thanh Hai cung hang nghin vi lao thanh cach mang, nhan sy tri thuc, nguoi dan da den tien dua Dai tuong.

 • Tong Bi thu tang qua chau be cuu song 11 nguoi

  19:46 | Chủ nhật 06/05/2007 (GMT+7)

  Tong Bi thu tang qua chau be cuu song 11 nguoi

  Tong Bi thu Nong Duc Manh tang qua cung nhung loi khen ngoi chau Tran Van Truyen (14 tuoi) da cuu song 11 nguoi bi nan tren bien.

 • Tang 1 chung cu nat het duong lan at cac tang tren

  03:16 | Chủ nhật 22/07/2007 (GMT+7)

  Tang 1 chung cu nat het duong lan at cac tang tren

  Sang 21/7/2007, tai cuoc kiem tra, thi sat cac khu tap the cu nat, nguy hiem tren dia ban Ha Noi, Bi thu Thanh uy Pham Quang Nghi da keu goi mat tran to quoc, cac doan the nhan dan va ca bao chi hay ung ho cong cuoc cai tao, xay moi chung cu hu hong, xuong cap cua Thu do noi rieng va toan quoc noi chung bang cach giai thich cho nguoi dan hieu: Chinh ho la doi tuong huong loi lon nhat, lau dai nhat trong cong cuoc chung nay!

 • Het biet thu cong lanh dao Ha Noi ke tiep o dau

  13:22 | Thứ bảy 09/12/2006 (GMT+7)

  Het biet thu cong lanh dao Ha Noi ke tiep o dau

  Tra loi VTC ve viec co toi hon 90% biet thu cong da bi ban, Bi thu Thanh uy Ha Noi Pham Quang Nghi cho hay, ong chua duoc nghe UBND bao cao cu the ve van de nay. Ong cho biet, hien Ha Noi chua quyet dinh gi ve viec xay moi nha cong cho cac lanh dao thanh pho ke tiep.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0