thanh toan bang tien mat

Tuesday, 31/05/2016 17:05
 • Khong can tien mat bang menh lenh hanh chinh

  18:00 | Thứ ba 15/11/2005 (GMT+7)

  Khong can tien mat bang menh lenh hanh chinh

  Thay vi ban hanh nhung quy dinh han che thanh toan bang tien mat, Chinh phu nen dau tu cho he thong ngan hang phat trien cac phuong tien thanh toan khac. Giao dich tien mat van la lua chon so mot doi voi so dong dan chung, neu cu ep thuc hien, nguoi dan va doanh nghiep se tim cach "lach".

 • Giam thanh toan tien mat cach nao

  10:56 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Giam thanh toan tien mat cach nao

  Khoi luong tien mat trong luu thong hien chiem khoang 22,2%-22,8% tong phuong tien thanh toan, mot con so dang quan tam boi thanh toan bang tien mat lon se co nhieu bat loi cho quan ly nha nuoc ve tien te. Co the de dang nhan thay thanh toan bang tien mat hien nay van rat pho bien trong nen kinh te nuoc ta. Voi 83 trieu dan nhung den nay chung ta moi phat hanh khoang 2 trieu the ATM va gan 100 nghin the quoc te; tren toan quoc moi co 1.900 may ATM duoc lap dat.....

 • Chong tham nhung bang han che dung tien mat

  10:10 | Thứ hai 04/04/2005 (GMT+7)

  Chong tham nhung bang han che dung tien mat

  Hinh thuc thanh toan bang tien mat thuong khong de lai dau vet nen rat kho quan ly. Ngan hang Nha nuoc co dong thai nao de cai thien “he thong thanh toan” hien nay?

 • That chat viec thanh toan bang tien mat

  15:01 | Thứ hai 30/08/2004 (GMT+7)

  That chat viec thanh toan bang tien mat

  Thuc hien chi thi cua Thu tuong Chinh phu, Ngan hang Nha nuoc dang xay dung du thao nghi dinh quan ly thanh toan bang tien mat, trong do dang chu y la quy dinh han muc thanh toan doi voi mot khoan chi la 5-10 trieu dong.

 • Nang han muc thanh toan bang tien mat

  09:48 | Thứ sáu 01/10/2004 (GMT+7)

  Nang han muc thanh toan bang tien mat

  Ngan hang Nha nuoc vua co to trinh Chinh phu ve viec du thao nghi dinh thanh toan tien mat, trong do de xuat nang gioi han thanh toan bang tien mat cua cac to chuc su dung kinh phi ngan sach nha nuoc len muc tran la 10 trieu dong.

 • Thanh toan tren 15 trieu dong khong duoc dung tien mat

  08:53 | Thứ tư 16/11/2005 (GMT+7)

  Thanh toan tren 15 trieu dong khong duoc dung tien mat

  Ngan hang Nha nuoc dang xay dung du thao Nghi dinh thanh toan bang tien mat, trong do de cap den kha nang “chot” han muc thanh toan bang tien mat cua cac to chuc, don vi duoi 15 trieu dong. Cu the, du thao dat ra hai truong hop:

 • Khong thanh toan tien mat tren 15 trieu

  10:14 | Thứ tư 16/11/2005 (GMT+7)

  Khong thanh toan tien mat tren 15 trieu

  Ngan hang Nha nuoc dang xay dung du thao Nghi dinh thanh toan bang tien mat, trong do de cap den kha nang “chot” han muc thanh toan bang tien mat cua cac to chuc, don vi duoi 15 trieu dong.

 • Thanh toan tren 15 trieu dong khong dung tien mat

  20:28 | Thứ ba 15/11/2005 (GMT+7)

  Thanh toan tren 15 trieu dong khong dung tien mat

  Ngan hang Nha nuoc dang xay dung du thao Nghi dinh thanh toan bang tien mat, trong do de cap den kha nang “chot” han muc thanh toan bang tien mat cua cac to chuc, don vi duoi 15 trieu dong.

 • Rut tien mat so luong lon phai thoa thuan voi kho bac

  10:21 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Rut tien mat so luong lon phai thoa thuan voi kho bac

  Day la noi dung trong Nghi dinh 161/2006/ND-CP ve quy dinh thanh toan bang tien mat moi duoc Thu tuong Chinh phu ban hanh. Nghi dinh nay se dieu chinh cac doi tuong la co quan, to chuc su dung ngan sach nha nuoc va cac to chuc su dung von nha nuoc; cac to chuc va ca nhan trong giao dich tien mat voi cac to chuc cung ung dich vu thanh toan. Theo do, to chuc cung ung dich vu thanh toan, Kho bac Nha nuoc duoc thoa thuan voi cac to chuc, ca nhan ve viec rut tien mat..

 • Thanh toan tren 15 trieu dong khong dung tien mat

  16:15 | Thứ ba 15/11/2005 (GMT+7)

  Thanh toan tren 15 trieu dong khong dung tien mat

  Ngan hang Nha nuoc dang xay dung du thao Nghi dinh thanh toan bang tien mat, trong do de cap den kha nang “chot” han muc thanh toan bang tien mat cua cac to chuc, don vi duoi 15 trieu dong.

 • Kho kiem soat viec thanh toan bang tien mat

  17:09 | Thứ ba 31/08/2004 (GMT+7)

  Kho kiem soat viec thanh toan bang tien mat

  Trao doi voi TS ben le buoi "Lay y kien du thao Nghi dinh Chinh phu ve thanh toan bang tien mat" sang nay, hau het cac doanh nghiep deu to ra chua hai long. Ho cho rang nghi dinh con mot so diem khong ro rang va chua thoa dang.

 • Cam giao dich tien mat tren 10 trieu Ta tu troi minh

  11:51 | Thứ hai 06/09/2004 (GMT+7)

  Cam giao dich tien mat tren 10 trieu Ta tu troi minh

  Sau khi TS dua tin ve du thao Nghi dinh cua Chinh phu quy dinh ve thanh toan bang tien mat cam cac to chuc, DN co tai khoan giao dich tien mat tren 10 trieu dong, nhieu DN va doanh nhan da bay to thai do khong dong tinh.

 • Ngan hang Nha nuoc keu goi hien ke han che tien mat

  09:24 | Thứ năm 17/11/2005 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc keu goi hien ke han che tien mat

  Ngay 16/11, Ngan hang Nha nuoc da chinh thuc dua van de han che thanh toan bang tien mat tren thi truong ra xin y kien cua doc gia. Day la mot su cau thi can thiet de chinh sach di vao cuoc song de dang hon.

 • Giam thanh toan bang tien mat qua kho bac

  00:00 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Theo thong tu huong dan moi cua Bo Tai chinh, cac khoan thu, chi bang tien mat qua kho bac Nha nuoc deu phai duoc kiem tra, kiem soat chat che nham quan ly thu, chi ngan sach co hieu qua. Dong thoi, tung buoc giam dan ty trong thanh toan bang tien mat qua he thong kho bac.

 • Han che thanh toan bang tien mat

  10:30 | Thứ sáu 05/01/2007 (GMT+7)

  Cac co quan, to chuc su dung von va ngan sach Nha nuoc phai tien hanh chi tra bang phuong thuc thanh toan khong dung tien mat. Ca nhan khi giao dich voi ngan hang khong bi khong che ve so luong, song se phai tra phi gui hoac rut tien mat.

 • Giao luu truc tuyen Pacific Airlines va mo hinh hang khong gia re

  08:47 | Thứ bảy 19/05/2007 (GMT+7)

  Giao luu truc tuyen Pacific Airlines va mo hinh hang khong gia re

  He thong gia ve hang khong gia re, cach thuc mua ve, chinh sach dich vu, nhung dieu khach hang can luu y... khi chon Pacific Airlines - hang hang khong gia re dau tien o Viet Nam - la nhung noi dung da duoc giai dap trong chuong trinh tu van truc tuyen qua Thanh Nien Online cua Pacific Airline.

 • Giam thanh toan tien mat cach nao

  16:13 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Giam thanh toan tien mat cach nao

  Khoi luong tien mat trong luu thong hien chiem khoang 22,2%-22,8% tong phuong tien thanh toan, mot con so dang quan tam boi thanh toan bang tien mat lon se co nhieu bat loi cho quan ly nha nuoc ve tien te.

 • Chinh phu muon han che dung tien mat

  18:33 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Chinh phu muon han che dung tien mat

  Cac co quan, to chuc su dung ngan sach nha nuoc va cac to chuc su dung von nha nuoc khi tra tien cho ben thu huong khong duoc thanh toan bang tien mat, ngoai tru nhung khoan duoc phep chi qua Kho bac Nha nuoc.

 • Giam thu chi bang tien mat

  20:34 | Thứ tư 07/06/2006 (GMT+7)

  Giam thu chi bang tien mat

  Nha nuoc co chu truong tung buoc giam dan ty trong thanh toan bang tien mat. Ong Ta Anh Tuan, Truong Ban Ke hoach - Tong hop thuoc Kho bac (KB) Nha nuoc cho biet ve cach thuc KB thuc hien chu truong nay.

 • Chua thu phi gui rut tiet kiem

  09:48 | Thứ năm 01/02/2007 (GMT+7)

  Voi cac khach hang ca nhan, tam thoi ngan hang se chua thu phi gui, rut tiet kiem, nhan luong, thuong, luong huu, bao hiem xa hoi, tro cap va cac khoan thu nhap hop phap khac. Con cac don vi su dung von nha nuoc chi duoc phep thanh toan bang tien mat voi cac khoan chi tu 15 trieu dong tro xuong.

 • Ngan hang co the thu phi rut tien mat

  10:44 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  Ngan hang co the thu phi rut tien mat

  Khach hang rut tien mat tu tai khoan vang lai co the phai tra mot khoan phi nhat dinh, tuy theo quy dinh cua tung ngan hang. Neu muon rut so luong lon, ke ca tien tiet kiem, khach hang se phai bao truoc de nha bang thu xep von.

 • Han che thanh toan bang tien mat

  09:20 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Cac co quan, to chuc su dung ngan sach nha nuoc va cac to chuc su dung von nha nuoc khi tra tien cho ben thu huong phai su dung cac phuong tien thanh toan khong dung tien mat de chi tra, tru nhung khoan duoc phep chi tra bang tien mat qua Kho bac Nha nuoc.

 • Rut tien mat so luong lon phai thoa thuan voi kho bac

  08:49 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Rut tien mat so luong lon phai thoa thuan voi kho bac

  Day la noi dung trong Nghi dinh 161/2006/ND-CP ve quy dinh thanh toan bang tien mat moi duoc Thu tuong Chinh phu ban hanh.

 • Cong chung bi bat buoc dung tien mat

  17:20 | Thứ ba 15/11/2005 (GMT+7)

  Cong chung bi bat buoc dung tien mat

  Nhieu y kien dang tranh cai xoay quanh du thao Nghi dinh thanh toan khong dung tien mat vi no han che toi da viec chi tieu cua nguoi dan.

 • Chi tren 10 trieu dong phai qua ngan hang

  05:20 | Thứ hai 24/05/2004 (GMT+7)

  Do la mot trong nhung noi dung cua du thao qui che thanh toan bang tien mat dang duoc Ngan hang (NH) Nha nuoc lay y kien dong gop cua cac NH thuong mai, doanh nghiep co thu chi tien mat lon.

 • Se thu phi giao dich tien mat

  10:53 | Chủ nhật 07/01/2007 (GMT+7)

  Se thu phi giao dich tien mat

  TP - Thu tuong vua ky ban hanh Nghi dinh 161/2006/ND- CP quy dinh ve thanh toan bang tien mat. Ong Bui Quang Tien, Truong ban Thanh toan Ngan hang Nha nuoc (NHNN) - don vi truc tiep tham gia xay dung van ban phap luat nay - cho biet:

 • Trinh 5 loai giay to de nhan lai tien khau tru thue

  10:29 | Thứ năm 02/09/2004 (GMT+7)

  Theo huong dan cua Bo Tai chinh ve thue doi voi nguoi co thu nhap cao, ca nhan muon thoai tra tien thue phai co 5 loai giay. Ba Nguyen Thi Cuc, Pho tong cuc truong Tong cuc Thue, cho biet, so di phai quy dinh nhu vay vi viec thanh toan bang tien mat hien dien ra pho bien.

 • Thanh toan tien mat can duong the ngan hang

  07:54 | Thứ tư 16/03/2005 (GMT+7)

  Thanh toan tien mat can duong the ngan hang

  Tren 99% chi tieu tieu dung ca nhan van duoc thanh toan bang tien mat. Theo cac chuyen gia ngan hang, thuc trang nay la mot nguyen nhan quan trong khien thanh toan the sau hon 14 nam ra doi o Viet Nam, van chua phat trien hieu qua nhu mong doi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0