tham quyen

Monday, 30/05/2016 11:54
 • Tham quyen cua Chu tich UBND huyen ve tich thu tai san vi pham hanh chinh

  22:33 | Thứ sáu 14/05/2004 (GMT+7)

  So Tu phap TP HCM vua co huong dan ve tham quyen cua Chu tich Uy ban nhan dan cap huyen ve tich thu tang vat, phuong tien duoc su dung de vi pham hanh chinh. Theo do, khi ra Quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh co kem hinh thuc xu phat bo sung la tich thu tang vat, phuong tien thi tham quyen cua Chu tich Uy ban nhan dan cap huyen (ap dung theo Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh nam 2002) khong bi gioi han boi tri gia cua tai san bi tich thu.

 • Khong thuoc tham quyen nhung toa van xet xu

  08:53 | Thứ năm 26/02/2004 (GMT+7)

  Khong thuoc tham quyen nhung toa van xet xu

  Sang 25-2-2004, truoc khi dua ra xet xu vu an hanh chinh thu ba, toa hanh chinh Toa an nhan dan tinh Binh Thuan da tuyen an vu thu hai do ba Dong Thi Trieu khoi kien UBND tinh. Noi dung ban an cung co ket qua tuong tu nhu vu thu nhat, toa nhan dinh cac tranh chap nay khong thuoc tham quyen cua toa ma thuoc co quan hanh phap cap tren. Dieu dang noi la toa van tien hanh xem xet noi dung cac vu an, de cac ben tranh luan, sau do moi dinh chi vu an.

 • Khong tham quyen van phai xu nhung khong xet

  11:26 | Thứ sáu 27/02/2004 (GMT+7)

  Khong tham quyen van phai xu nhung khong xet

  Sang 26-2-2004, toa hanh chinh Toa an nhan dan tinh Binh Thuan tiep tuc dua vu an khoi kien hanh chinh cuoi cung ra xet xu. Vu nay do ong Dang Cong Vinh va ba Nguyen Thi Tam dung don khoi kien UBND tinh ve cac quyet dinh ap gia den bu va giai quyet khieu nai.

 • Lat tay duong day buon lau dong vat hoang da xuyen quoc gia Ky 3

  13:16 | Thứ bảy 27/10/2007 (GMT+7)

  Lat tay duong day buon lau dong vat hoang da xuyen quoc gia Ky 3

  TP - Chi ba ngay sau khi Co quan Tham quyen CITES Viet Nam va Cuc Kiem lam cap giay xac nhan trai khi o Ka Tum, tu mung 10-18/5/2007, Cong ty Trung Viet xuat sang Trung Quoc lien tiep 6 lo hang khi duoi dai, voi tong cong 900 con dong trong 192 kien tu trai khi vua duoc xep hang kia.

 • Nang dong loat muc phat vi pham hanh chinh

  12:23 | Thứ bảy 01/03/2008 (GMT+7)

  Nang dong loat muc phat vi pham hanh chinh

  Chinh phu vua de nghi nang muc xu phat vi pham hanh chinh trong cac linh vuc chung khoan, xay dung, dat dai, tai chinh, ngan hang, so huu tri tue, dau khi... len toi da 500 trieu dong.

 • Phan cap mot so tham quyen cua Thu tuong ve quan ly dai hoc

  17:05 | Thứ ba 14/08/2007 (GMT+7)

  Ngay 13-8, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da co y kien chi dao ve viec uy quyen va phan cap mot so tham quyen cua Thu tuong Chinh phu cho Bo truong Bo GD-DT ve quan ly dai hoc (DH).

 • Dan van co the den cung dinh keu oan

  10:10 | Thứ năm 15/01/2004 (GMT+7)

  Cat tham quyen giai quyet cuoi cung cua Thu tuong trong khieu nai, to cao thi dan khong the den "cung dinh" danh trong keu oan; bo quy dinh nay la rut mat "cai dinh" mau chot cua Luat khieu nai, to cao. Nhieu y kien trong cuoc hop UBTVQH ngay 14/1 to ra lo ngai ve viec du thao Luat nay bo Dieu 28 - quy dinh tham quyen giai quyet khieu nai, to cao cua Thu tuong.

 • Tang tham quyen cho 201 toa an cap huyen

  09:19 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Theo Nghi quyet ma Uy ban Thuong vu Quoc hoi vua thong qua, tu ngay 1/8 toi, 201 toa an cap huyen, quan, thi xa duoc tang them tham quyen, trong do 117 don vi duoc xet xu ca ve hinh su va dan su.

 • Quoc hoi bac bo Du thao sua doi bo sung Bo luat To tung Hinh su

  08:45 | Thứ ba 12/06/2001 (GMT+7)

  Chieu qua (11/6), voi ty le khong qua ban 48,8% so dai bieu bieu quyet tan thanh viec sua doi, Quoc hoi da dat Du thao Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Bo luat To tung Hinh su ra ngoai le chuong trinh xay dung phap luat cua ky hop thu 9. Ban soan thao Du luat da that bai.

 • Tin ai day

  22:18 | Thứ ba 24/05/2005 (GMT+7)

  Chuyen tranh chap lan ranh dat giua hai nguoi hang xom tuong don gian hoa ra... phuc tap. Buc xuc gui don cho UBND thi xa nho can thiep thi thi xa chuyen toa, nop don cho toa thi toa bao dua thi xa. Vu viec lang nhang cu keo dai ca nam troi ma xem ra chang co hoi ket thuc.

 • Mat can nha 1.000 cay vang khong biet keu ai

  09:24 | Thứ bảy 22/07/2006 (GMT+7)

  Mat can nha 1.000 cay vang khong biet keu ai

  Cach day 4 nam, ba Ton Thi Tuyet Mai kien ong Ha Can “cuop” o dat so 8 duong Song Day (Tan Binh) tri gia 991,8 cay ma ba da mua cua mot sy quan quan doi che do cu tu nam 1974...

 • Nguyen Chu tich xa cap dat trai tham quyen

  08:02 | Thứ năm 22/06/2006 (GMT+7)

  Theo ket luan thanh tra cua UBND tinh ve quan ly dat dai va su dung tien thu tu dat, trong thoi gian gian con duong chuc Chu tich UBND xa Cam Nhuong, huyen Cam Xuyen (1989 - 1994), ong Nguyen Van Nam da ra 3 quyet dinh trai tham quyen cap 6000m2 dat cho ho ong Nguyen Trong Dung o xom Hoang Do.

 • TP HCM Dieu chinh tham quyen dia hat cong chung giao dich BDS

  16:42 | Chủ nhật 26/02/2006 (GMT+7)

  UBND.TPHCM vua co quyet dinh dieu chinh tham quyen dia hat cong chung hop dong, giao dich lien quan den bat dong san cua cac Phong Cong chung thuoc So Tu phap. Quyet dinh nay co hieu luc thi hanh ke tu ngay 15/3/2006.

 • Ha Tay Mot quan huyen an 556m2 dat cong

  07:10 | Thứ hai 08/10/2007 (GMT+7)

  Ha Tay Mot quan huyen an 556m2 dat cong

  Thoi gian gan day, VM da nhan duoc don thu phan anh cua nhan dan thon Nhue, xa Duc Thuong, huyen Hoai Duc ( Ha Tay) to cao ve viec mot quan huyen da tu y san nen, lan chiem 556m2 dat cong, roi xay tuong bao quanh. Vu viec da gay buc xuc trong du luan de nghi cac cap chinh quyen giai quyet. Anh Dang Van Manh, nguoi dan thon Nhue cho chung toi biet, nguon goc thua dat 171 khu cau Mo, thon Nhue la dat nong nghiep, da the hien tren ban do dia chinh xa, thuoc quy dat..

 • Tang tham quyen xu ly cua Chanh thanh tra

  20:53 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Theo nghi dinh (ND) so 156/2007/ND-CP cua Chinh phu vua ban hanh ve sua doi, bo sung mot so dieu cua ND so 09/2005/ND-CP qui dinh xu phat vi pham hanh chinh (VPHC) trong linh vuc giao thong duong thuy noi dia, va ND so 44/2006/ND-CP ve xu phat VPHC trong linh vuc giao thong van tai (GTVT) duong sat thi Chanh thanh tra giao thong co quyen tuoc giay phep 6 thang doi voi cac truong hop vi pham.

 • Mat can nha 1.000 cay vang khong biet keu ai

  01:32 | Chủ nhật 23/07/2006 (GMT+7)

  Mat can nha 1.000 cay vang khong biet keu ai

  Cach day 4 nam, ba Ton Thi Tuyet Mai kien ong Ha Can “cuop” o dat so 8 duong Song Day, Tan Binh, TPHCM tri gia 991,8 cay ma ba da mua cua mot sy quan quan doi che do cu tu nam 1974...

 • Khong thuoc tham quyen toa cung tuyen

  12:59 | Thứ bảy 18/08/2007 (GMT+7)

  TP - Vu kien noi toi trong bai nay duoc TAND huyen Tu Liem xet xu ngay 13/3/2007. Nguyen don do ong Pham Tuan Anh dai dien; bi don do ong Pham Quang Minh dai dien; nguoi co nghia vu, quyen loi lien quan do ong Pham Tuan Phong dai dien.

 • Hoan thi hanh an sai tham quyen

  09:01 | Thứ bảy 13/03/2004 (GMT+7)

  Ong Nguyen Van Van, doi truong doi thi hanh an quan 1, TP.HCM, vua co van ban gui ong Ha Manh Tri, vien truong Vien Kiem sat nhan dan toi cao (VKSNDTC), kien nghi ve viec yeu cau hoan thi hanh an khong dung tham quyen va khong dung trinh tu thu tuc.

 • Su that phoi bay

  13:12 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  Su that phoi bay

  Thang 3/2004, Cty Trung Viet nhap 5.000 con khi qua cua khau Cau Treo, tinh Ha Tinh. Neu thoi gian nhap khau nay duoc xac minh la dung, co the thay, cong ty nay da tien tram hau tau do giay phep nhap chi duoc phia Lao ky 1 thang sau do, ngay 12/4/2004. Nhung quan trong hon ca, giay phep cua Lao ma Cuc Kiem lam Viet Nam cap ban copy cho phong vien sai lech voi ban goc do Cuc Lam nghiep Lao cung cap gan nhu toan bo noi dung tru ngay cap phep. >> Ky 1: Tu dau moi..

 • Uy ban Thuong vu Quoc hoi Khong trao tham quyen dac biet cho canh sat chong tham nhung

  00:14 | Thứ sáu 15/12/2006 (GMT+7)

  ** Nhat tri bai bo bien phap quan che hanh chinhNgay 14/12, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da thong qua Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh To chuc dieu tra hinh su nam 2004. Phap lenh cho phep thanh lap Cuc Canh sat dieu tra (CSDT) toi pham ve tham nhung thuoc Co quan CSDT, Bo Cong an.

 • TPHCM dieu chinh tham quyen Phong Cong chung so 2 so 4

  21:43 | Thứ năm 18/12/2003 (GMT+7)

  UBND TP.HCM da co quyet dinh dieu chinh tham quyen dia hat cong chung cac phong cong chung so 2, so 4 thuoc So Tu phap TP. Theo do, tu ngay 2-12-2003, Phong Cong chung so 2 thuc hien cong chung hop dong, giao dich lien quan den bat dong san tai cac quan 5, 6, 8, 11, Binh Tan va hop dong giao dich co lien quan den bat dong san co yeu to nuoc ngoai tai huyen Binh Chanh.

 • Giu nguyen ca ch xu a n ta i ho so

  12:19 | Thứ tư 11/06/2003 (GMT+7)

  Sang nay (11/6), QH buoc sang buoi thao luan thu tu ve Luat To tung hinh su (sua doi). Neu nhu trong thao luan to, cac dai bieu thien ve huong ung ho nhung cai cach co ban ve tu phap ma Ban soan thao muon huong toi thi trong thao luan Hoi truong hom qua, khong it dai bieu lai de xuat: "Nen giu nguyen nhu hien nay". Nguyen nhan cac dai bieu chan chu chua "quyet" nhung de xuat cai cach cua Ban soan thao van la "van de con nguoi"… Tang tham quyen cho toa an cap..

 • So oan sai co quan tien hanh to tung bo lot toi pham

  19:38 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Van de nay da duoc Uy ban thuong vu Quoc hoi dat ra chieu 13/6 khi thao luan ve bao cao ket qua giam sat viec co quan tien hanh to tung cap huyen thuc hien tham quyen moi theo quy dinh cua Bo luat to tung hinh su va Bo luat to tung dan su.

 • Tu 1.7 Phong cong chung khong lam nhiem vu chung thuc

  15:00 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Bat dau tu ngay 1.7.2007, khi Luat Cong chung chinh thuc co hieu luc phap luat, cac Phong cong chung (PCC) Nha nuoc se chi thuc hien chuc nang cong chung cac hop dong, giao dich dan su. Toan bo cong viec chung thuc se duoc chuyen giao ve UBND cap quan, huyen, phuong xa, thi tran va cac co quan chuc nang.

 • Doan truong di kien Ky 1 Toa nay day qua toa khac chuyen lai

  05:47 | Chủ nhật 22/04/2007 (GMT+7)

  Doan truong di kien Ky 1 Toa nay day qua toa khac chuyen lai

  Tham quyen thu ly vu kien dan su cua toa an da duoc luat qui dinh kha cu the. The nhung khong it toa an cu “hanh” cong dan, tim cach tu choi thu ly vu kien...

 • Phien toa luu dong dau tien xet xu theo tham quyen moi

  11:01 | Chủ nhật 29/08/2004 (GMT+7)

  Sang 28/8, TAND quan 10, TP HCM, da dua 2 vu trom cap va cuop tai san cong dan ra xet xu luu dong. Day la phien toa dau tien o cap quan, huyen trong thanh pho thuc hien tham quyen moi, xet xu bi cao muc an phat tu toi da 15 nam (thay cho 7 nam nhu truoc day).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0