tham nhung

Wednesday, 01/06/2016 02:53
 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Xin y kien nhan dan ve Du thao Luat Phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ ba 14/06/2005 (GMT+7)

  Xin y kien nhan dan ve Du thao Luat Phong chong tham nhung

  (TP) Du thao dang duoc xin y kien rong rai trong nhan dan cung voi Du thao Luat Thuc hanh tiet kiem chong lang phi, va du dinh se duoc thao luan, thong qua vao cuoi nam tai ky hop thu 8 cua Quoc hoi. Moi ban doc dong gop y kien cho du thao Luat nay tai day. Toan bo nhung y kien tren dien dan se duoc TP chuyen truc tiep cho Thanh tra Chinh phu.

 • Boc thuoc cho can benh cua quyen luc

  22:27 | Thứ ba 14/06/2005 (GMT+7)

  Boc thuoc cho can benh cua quyen luc

  (TPO) Gan 1000 y kien, giai phap tam huyet duoc ban doc lien tuc gui ve trong suot 3 gio dong ho truc tuyen. Dung nhu loi Nguyen Tong Bi thu Le Kha Phieu, trong buc thu gui Tien phong, tin tuong buoi truc tuyen se "co an tuong tot trong quang dai nhan dan".

 • Chong tham nhung Cuoc chien cua toan dan

  19:00 | Thứ ba 14/06/2005 (GMT+7)

  Chong tham nhung Cuoc chien cua toan dan

  Chong tham nhung the nao co hieu qua? Duong nhu cau tra loi that su day du va kha thi nhat van con dang o phia truoc...

 • Ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong chong tham nhung lang phi

  23:29 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 21-8-2006, Ban chap hanh Trung uong Dang da ra Nghi quyet so 04-NQ/TW ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong, chong tham nhung, lang phi. Noi dung nhu sau:

 • Nghi quyet ve tang cuong su lanh dao cua Ðang doi voi cong tac phong chong tham nhung lang phi

  15:04 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Hoi nghi lan thu ba BCH Trung uong Ðang khoa X da ra Nghi quyet so 04-NQ-T.U "Ve tang cuong su lanh dao cua Ðang doi voi cong tac phong, chong tham nhung, lang phi". Chung toi xin tran trong gioi thieu cung ban doc toan van Nghi quyet.

 • Khong co vu tham nhung nao da phat hien bi chim xuong

  12:51 | Chủ nhật 30/09/2007 (GMT+7)

  Phong, chong tham nhung la mot cuoc dau tranh lau dai, cam go, phuc tap, do do khong duoc non nong, voi vang, ma phai het suc kien tri, nhung phai rat kien quyet; phai lam quyet liet tu Trung uong den dia phuong. Do la tu tuong chi dao cua Pho Thu tuong Truong Vinh Trong, Pho Truong Ban chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung, khi tra loi phong van bao gioi.

 • Nguyen Thu tuong Vo Van Kiet gop y kien ve bien phap chong tham nhung

  14:52 | Thứ sáu 23/09/2005 (GMT+7)

  Nguyen Thu tuong Vo Van Kiet gop y kien ve bien phap chong tham nhung

  Thoi gian qua, co rat nhieu y kien dong gop vao hai du thao Luat Phong, chong tham nhung va Luat Thuc hanh tiet kiem, chong lang phi. Chung toi xin tran trong gioi thieu bai viet gop y ve bien phap chong tham nhung cua nguyen Thu tuong Vo Van Kiet (dang tren bao Nhan Dan so ra ngay 23-9-2005).

 • Viet Nam Noi KHONG voi tham nhung

  12:21 | Thứ bảy 08/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 9 thang 12 hang nam la Ngay Quoc te Chong tham nhung. Trong ngay nay, khap noi tren the gioi nguoi ta keu goi tinh than khong khoan nhuong doi voi tham nhung va coi Cong uoc Chong tham nhung cua Lien hop quoc la cong cu chong tham nhung chu dao tren toan the gioi va la dong luc manh me thuc day phong trao dau tranh chong tham nhung manh me tren pham vi toan cau. Ngay 9/12 nam nay, Lien Hop quoc va Thanh tra Chinh phu da danh dau Ngay Quoc te phong chong tham..

 • Nan tham nhung va van de chong tham nhung tren the gioi

  09:33 | Chủ nhật 10/12/2006 (GMT+7)

  Tham nhung la te nan gan lien voi su van hanh cua Nha nuoc da va dang xay ra o khap noi tren the gioi va trong moi thoi dai. Tinh trang tham nhung lan tran dang pha hoai cuoc chien chong doi ngheo tren toan the gioi va huy hoai nhung nguon luc lon cua cac nuoc giau.

 • Bao dong te tham nhung tren the gioi

  15:04 | Thứ tư 19/10/2005 (GMT+7)

  Bao dong te tham nhung tren the gioi

  Theo to chuc Minh bach Quoc te, te tham nhung tren the gioi dang rat nghiem trong khi so nuoc "dinh" te nan nay tang va nhan thuc tham nhung rat thap.

 • Co quan chong tham nhung phai co du quyen luc

  18:15 | Thứ hai 13/06/2005 (GMT+7)

  Co quan chong tham nhung phai co du quyen luc

  Tai phien thao luan chieu nay ve luat phong, chong tham nhung, cac dai bieu deu nhat tri phai xem xet lai viec thanh lap Ban chi dao phong chong tham nhung, chuc nang, quyen han va co che hoat dong cua Ban nay. Mot so y kien lo ngai ve tinh kha thi cua du luat.

 • Chong tham nhung nuoc phai sach tu nguon

  20:29 | Thứ sáu 30/03/2007 (GMT+7)

  Chong tham nhung nuoc phai sach tu nguon

  Pho Truong Ban chi dao Trung uong ve phong chong tham nhung Truong Vinh Trong neu ro, muon cong tac phong, chong tham nhung dat hieu qua, truoc het phai phong, chong tham nhung tu trong Dang. Ong vi dieu nay nhu “nuoc sach tu nguon”.

 • Moi nam co 1000 ti USD duoc dua hoi lo

  14:48 | Thứ ba 26/09/2006 (GMT+7)

  Moi nam co 1000 ti USD duoc dua hoi lo

  Ngan hang the gioi (WB) va Quy tien te quoc te (IMF) da dua van de chong tham nhung lam muc tieu chinh cho cuoc gap thuong nien ngay 19/9 vua qua tai Singapore. Cac to chuc tai chinh quoc te nay cho biet, nguoi ngheo chiu ton hai nhieu nhat do tham nhung va WB se dua vao "danh sach den" nhung to chuc, ca nhan tham nhung, cam ho hoat dong trong nhung du an cua Ngan hang the gioi. Ba Nancy Boswell, Truong van phong chong tham nhung cua To chuc Minh bach quoc te..

 • Tham nhung nhieu nhung phat hien chua bao nhieu

  06:24 | Thứ tư 01/11/2006 (GMT+7)

  Tham nhung nhieu nhung phat hien chua bao nhieu

  “Cac vu viec tham nhung xay ra o cac bo, nganh, dia phuong thoi gian qua con nhieu va nghiem trong, nhung so vu viec do cac co quan nay tu kiem tra, phat hien khong dang ke...” - pho chu nhiem Uy ban Phap luat Quoc hoi (QH) Tran The Vuong da nhan xet nhu vay khi trinh bay bao cao tham tra ve viec trien khai thuc hien Luat phong chong tham nhung tai phien thao luan cua QH ngay 31-10.

 • Quoc hoi Chong tham nhung moi dong long tren giay to

  16:09 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  Quoc hoi Chong tham nhung moi dong long tren giay to

  "Chung ta thuc su da dong long trong viec chong tham nhung chua? Toi xin trich lai y kien cua TT Nguyen Tan Dung rang su dong long ay moi nang tren giay to, ma quan trong phai la dong long trong hanh dong", dai bieu Do Trong Ngoan lam nong khong khi QH khi nhan xet ve tinh hinh phong chong tham nhung.

 • Chong tham nhung Quan trong nhat la ket qua

  14:19 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Chong tham nhung Quan trong nhat la ket qua

  Ba Molly Lien, chuyen gia kinh te Thuy Dien cho rang voi Luat Sua doi, bo sung mot so dieu ve Luat Phong chong tham nhung, Chinh phu da xem xet va lua chon giai phap tot nhat. Nhung ba Molly Lien cho rang, trong chong tham nhung, dieu can chu trong nhat la ket qua.

 • Chong tham nhung cung can su tha thu

  16:20 | Thứ hai 15/05/2006 (GMT+7)

  Chong tham nhung cung can su tha thu

  Ong Tran Van Thinh tro chuyen voi Lao Dong rang, ke thu cua hanh phuc la doi ngheo va tham nhung. Viet Nam da khoi dong cuoc chien chong tham nhung. Nhung tham nhung, theo ong, "da tro nen pho bien", tu hien tuong tham nhung vai chuc nghin dong cua canh sat giao thong den tham nhung hang ty dong nhu o vu PMU 18. Va cuoc chien ay khong the chi lam trong ngay mot, ngay hai. - Ong khang dinh tham nhung o Viet Nam da tro nen pho bien?- Dung vay. Tu nhung gi toi quan..

 • 10 co quan tham nhung pho bien nhat

  08:27 | Thứ tư 30/11/2005 (GMT+7)

  10 co quan tham nhung pho bien nhat

  Lan dau tien, mot danh sach 10 co quan tham nhung pho bien nhat da duoc cong bo, trong do ba co quan dan dau la: Dia chinh nha dat; Hai quan/quan ly xuat nhap khau; va canh sat giao thong.

 • Phong chong tham nhung la nhiem vu trong tam cua ca he thong chinh tri

  22:10 | Thứ bảy 22/12/2007 (GMT+7)

  Phong chong tham nhung la nhiem vu trong tam cua ca he thong chinh tri

  Sang 22/12, tai Ha Noi, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, Truong Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung; Pho Thu tuong Chinh phu Truong Vinh Trong, Pho Truong Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung da chu tri Hoi nghi giao ban ve cong tac phong, chong tham nhung voi lanh dao 32 tinh, thanh pho khu vuc phia Bac. Theo danh gia chung, nam 2007, voi quyet tam cao cua Dang, Nha nuoc, su chi dao tich cuc cua Chinh phu va Thu tuong Chinh phu.....

 • Mot uy ban chong tham nhung doc lap va thuc quyen

  11:16 | Thứ bảy 27/11/2004 (GMT+7)

  Mot uy ban chong tham nhung doc lap va thuc quyen

  TTCN - Ke tu khi thanh lap, KICAC da xay dung duong huong cho chinh sach chong tham nhung quoc gia va dat nen mong cho chinh phu thuc hien voi su cong tac cua nguoi dan.

 • Them 8 hanh vi duoc coi la tham nhung

  15:43 | Thứ năm 27/01/2005 (GMT+7)

  Them 8 hanh vi duoc coi la tham nhung

  Thanh tra Chinh phu vua dua ra Du thao cac noi dung chinh cua Luat Phong chong tham nhung. Theo do, cac hanh vi dua hoi lo, moi gioi hoi lo, loi dung anh huong de truc loi, tham o tai san, hoi lo trong khu vuc tu... co the bi coi la tham nhung.

 • Tai sao lai chung song voi tham nhung

  14:47 | Thứ năm 01/12/2005 (GMT+7)

  Tai sao lai chung song voi tham nhung

  Toi thuc su kinh hoang truoc nhung con so dieu tra xa hoi hoc ve thuc trang tham nhung o nuoc ta vua duoc cong bo. Linh vuc nao cung co tham nhung, "so dau dung do", chung ta co nen xem lai trach nhiem khi chinh minh cung doi luc da tiep tay cho nhung hanh vi vi pham?

 • Coi mo de khong co co hoi tham nhung

  10:57 | Thứ sáu 22/02/2008 (GMT+7)

  Coi mo de khong co co hoi tham nhung

  - "Viet Nam da co nhung ket qua ban dau dang ghi nhan trong no luc phong chong tham nhung. De dat hieu qua thiet thuc hon, can phat huy su coi mo, minh bach trong cac linh vuc, nhat la khu vuc hanh chinh cong", Dai su Dan Mach Peter Lysholt Hansen noi.

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan

  12:05 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung doi thoai truc tiep voi nhan dan

  Sang nay (9/2), Thu tuong Nguyen Tan Dung da co buoi doi thoai truc tuyen voi nhan dan trong va ngoai nuoc qua website Chinh phu, Bao Dien tu Dang Cong san Viet Nam va mot so bao dien tu khac, trong do co Thanhnien Online. Chu de doi thoai la "Vi mot Viet Nam Xa hoi chu nghia, dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh; Hoi nhap thanh cong, phat trien ben vung".>> Nong bong nhung cau hoi gui den Thu tuong

 • Chong tham nhung phai tiep tuc lam quyet liet

  20:20 | Thứ sáu 27/07/2007 (GMT+7)

  Chong tham nhung phai tiep tuc lam quyet liet

  Ngay 27/7, tai Ha Noi, BCD Trung uong ve phong, chong tham nhung da tien hanh phien hop lan thu 4. Tai phien hop, Thu tuong Nguyen Tan Dung da chi dao: Cong tac phong, chong tham nhung phai duoc tiep tuc lam quyet liet tu trung uong den dia phuong. Tham du phien hop co Thu tuong Nguyen Tan Dung, Truong Ban Chi dao; Pho Thu tuong Truong Vinh Trong, Pho Truong ban Thuong truc Ban Chi dao va cac thanh vien trong Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung...

 • 10 co quan tham nhung

  03:47 | Thứ tư 30/11/2005 (GMT+7)

  10 co quan tham nhung

  Lan dau tien, mot danh sach 10 co quan tham nhung pho bien nhat da duoc cong bo, trong do ba co quan dan dau la: Dia chinh nha dat; Hai quan/quan ly xuat nhap khau va canh sat giao thong. Danh sach do Ban Noi chinh TW Dang cong bo ngay hom nay, 30/11.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0