te nan xa hoi

Tuesday, 31/05/2016 10:54
 • Hoi nghi Ban Thuong vu T U Doan lan thu 13 Xay dung cac mo hinh co hieu qua chong te nan xa hoi

  23:59 | Thứ hai 19/09/2005 (GMT+7)

  Hoi nghi Ban Thuong vu T.U Doan lan thu 13 duoc khai mac sang nay 20.9 tai TP Nha Trang, tinh Khanh Hoa. Noi dung chinh cua hoi nghi nay la thao luan, thong qua cac chuyen de: Doan ket, tap hop thanh nien lao dong tu do; Tang cuong cong tac kiem tra trong Doan; Phong chong te nan xa hoi trong thanh nien.

 • Te nan phat sinh loi do karaoke

  08:29 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Te nan phat sinh loi do karaoke

  Chi thi 17 cua Chinh phu ve viec tam ngung cap giay phep cho cac vu truong, quan bar, dich vu karaoke, cho thay mot lan nua karaoke duoc xem nhu gop phan gay nen te nan xa hoi. Thuc chat nguyen nhan cua van nan nay la gi?

 • Quoc hoi thao luan ve du an Luat Thanh nien Luat phai lam giam te nan xa hoi trong thanh nien

  00:07 | Thứ ba 07/06/2005 (GMT+7)

  Quoc hoi thao luan ve du an Luat Thanh nien Luat phai lam giam te nan xa hoi trong thanh nien

  Dieu ma cac dai bieu Quoc hoi (DBQH) mong muon khi thao luan ve du an Luat Thanh nien suot ca ngay hom qua, la khi luat nay ra doi lieu co the giai quyet duoc thuc trang nhuc nhoi trong thanh nien hien nay: te nan xa hoi ? "Luat ra doi phai lam tang manh doi ngu cac nha doanh nghiep tre tai nang, them nhieu bo truong, tong giam doc, hieu truong... tre tuoi chu khong nen ra luat de lam canh va de thanh nien cu mai keu ho khong duoc ton trong", DB Do Trong Ngoan..

 • Khong coi nguoi nhiem HIV AIDS la nguoi mac te nan xa hoi

  14:23 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  Theo Cuc phong, chong HIV/AIDS Viet Nam: ngoai nhom nghien chich ma tuy va gai mai dam nhiem HIV/AIDS (chiem hon 50%), so con lai bi nhiem la o cac nhom doi tuong khac, trong do co ca thanh nien, tre em, phu nu mang thai... Vi vay, khong the danh dong van de nhiem HIV/AIDS voi cac te nan xa hoi duoc.

 • NANG CAO CHAT LUONG TO CHUC DOAN TANG CUONG BOI DUONG LY TUONG CACH MANG DONG HANH VOI THANH NIEN LAP THAN LAP NGHIEP XUNG KICH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI VA BAO VE TO QUOC

  09:10 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da duoc Ban Chap hanh, Ban Thuong vu Trung uong Doan, cac doi tuong thanh nien, cac nha khoa hoc, cac nha hoat dong xa hoi, cac cuu can bo Doan tham gia dong gop y kien. Ban Bi thu Trung uong Doan da chi dao nghien cuu, tiep thu cac y kien, gop y. Nham tiep tuc phat huy tri tue va sang kien cua can bo, doan vien, thanh nien ca nuoc va cac tang lop nhan dan, gop phan..

 • Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  21:29 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

 • Bao cao cua BCH TU Doan K VIII tai DH Doan toan quoc lan IX

  12:09 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X

 • Ha Noi Se quan ly chat co so kinh doanh dich vu nhay cam

  20:41 | Thứ sáu 03/08/2007 (GMT+7)

  Hom nay 3/8, Ban chi dao phong chong AIDS, phong chong te nan ma tuy, mai dam thanh pho Ha Noi da danh gia ket qua cong tac dau tranh phong chong te nan xa hoi tren dia ban dong thoi trien khai cac nhiem vu cong tac trong tam tu nay den cuoi nam 2007. Nganh chuc nang nang cao hieu qua hoat dong cua cac doi hoat dong xa hoi tinh nguyen, mo hinh CLB B93, cac Trung tam giao duc - lao dong - xa hoi. Voi phuong cham huong ve co so, thanh pho Ha Noi cung quan tam boi..

 • Hai Phong doi mat voi cac te nan xa hoi o vu truong

  10:14 | Thứ tư 15/08/2001 (GMT+7)

  Toan thanh pho hien co 11 vu truong duoc cap phep hoat dong va dang dung truoc nguy co xuat hien cac te nan xa hoi, su dung thuoc "lac", dac biet la o hai vu truong Song Xanh va Bien Goi, noi duoc cap phep hoat dong den 2 gio sang.

 • Ngung chuc chi cuc truong phong chong te nan xa hoi TPHCM

  08:56 | Thứ hai 05/01/2004 (GMT+7)

  Giam doc So Lao dong - thuong binh - xa hoi TP.HCM Le Thanh Tam vua ky quyet dinh rut ong Nguyen Van Dung, chi cuc truong Chi cuc Phong chong te nan xa hoi, ve to chuc cho bo tri cong viec khac.

 • TP HCM Tuyen duong 150 dien hinh thanh nien phong chong te nan xa hoi

  22:49 | Thứ năm 29/04/2004 (GMT+7)

  TP HCM Tuyen duong 150 dien hinh thanh nien phong chong te nan xa hoi

  Ngay 29/4, tai Nha Van hoa Thanh nien, Thanh Doan TP Ho Chi Minh da tuyen duong va tang bang khen cho 150 dien hinh thanh nien tich cuc tham gia phong chong cac te nan xa hoi trong chuong trinh muc tieu "3 giam" (giam ma tuy, giam mai dam, giam toi pham).

 • Xay dung khu dan cu khong co te nan xa hoi

  14:52 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Sang nay 8.12, tai TP Tam Ky ( tinh Quang Nam), Bo Van hoa - Thong tin to chuc Hoi thao “Xay dung khu dan cu khong co te nan xa hoi trong phong trao toan dan doan ket xay dung doi song van hoa”. Dai dien nhieu bo, nganh trung uong, UBMT TQVN, So VHTT cac tinh, thanh trong ca nuoc tham du.

 • Thanh nien Da Nang chung tay day lui ma tuy toi pham va te nan xa hoi

  17:02 | Thứ ba 29/06/2004 (GMT+7)

  Thanh nien Da Nang chung tay day lui ma tuy toi pham va te nan xa hoi

  Huong ung thang hanh dong phong chong ma tuy, Ban Thuong vu Thanh Doan Da Nang va Ban Thu ky Hoi LHTN thanh pho da to chuc Hoi trai hop ban lan thu VII voi chu de: "Thanh nien Da Nang chung tay day lui ma tuy, toi pham va te nan xa hoi”.

 • Cong khai nhung can bo dang vien dinh liu den te nan xa hoi

  11:05 | Thứ tư 19/09/2001 (GMT+7)

  Cac te nan nhu bia om, mai dam... o Can Tho thoi gian gan day dien bien phuc tap va gia tang nhieu so voi cac tinh khac. Ong Tran Thanh Man, Pho chu tich UBND tinh Can Tho, phu trach linh vuc van hoa, xa hoi, da co cuoc trao doi voi bao chi.

 • Te nan xa hoi o vung ven TP HCM

  11:53 | Chủ nhật 20/04/2003 (GMT+7)

  Te nan xa hoi o vung ven TP HCM

  Nam giap ranh giua TP HCM va tinh Binh Duong, quan Thu Duc duoc xem la dia ban phuc tap ve te nan xa hoi. Hau nhu phuong nao cung co vai tu diem ca phe om, ca phe buong. Ca ngay lan dem, gai mai dam trong trang phuc ngheo quan ao cong khai moi chao khach.

 • Gia dien tang se keo theo te nan xa hoi

  14:41 | Thứ năm 16/03/2006 (GMT+7)

  Gia dien tang se dan den nhung xao tron khong can thiet trong xa hoi nhu lam phat, te nan xa hoi, tham nhung... Khi gia sinh hoat tang thi phan ung tu nhien cua xa hoi se la phai tim moi cach de kiem ra nhieu tien hon.

 • Te nan xa hoi noi vuong ban tren duong dai

  09:04 | Thứ bảy 20/03/2004 (GMT+7)

  “Chau A nhin chung dang ngap nghe tro lai muc tang truong nhanh nhu truoc kia. Lan nay de dam bao su tang truong on dinh, cac nuoc trong khu vuc nhat thiet phai co nhung chinh sach phu hop nham chong ngheo doi, kiem soat cac te nan xa hoi nhu su dung va buon lau ma tuy... ”. Thu tuong Thai Lan Thaksin Shinawatra tuyen bo tai le khai mac Dien dan chau A 2004 o Bangkok hom qua.

 • Hoi nghi Ban Thuong vu T U Doan lan thu 14 khoa VIII Day manh phong chong te nan xa hoi

  23:54 | Thứ ba 17/01/2006 (GMT+7)

  Ngay 17/1 tai Ha Noi, Hoi nghi lan thu 14 Ban Thuong vu T.U Doan (khoa VIII) da khai mac duoi su chu tri cua Bi thu thu nhat T.U Doan Dao Ngoc Dung.

 • Thanh lap 6 doan kiem tra ve te nan xa hoi

  11:27 | Thứ sáu 27/07/2001 (GMT+7)

  Cuc Phong chong te nan xa hoi (Bo LDTB-XH) vua quyet dinh thanh lap 6 doan cong tac, di kiem tra nhung dien bien phuc tap moi nay sinh ve te nan mai dam va cong tac cai nghien ma tuy tai 21 tinh, thanh pho trong diem trong ca nuoc.

 • Ton vinh mo hinh phong chong te nan xa hoi hieu qua

  14:52 | Thứ ba 25/10/2005 (GMT+7)

  Ton vinh mo hinh phong chong te nan xa hoi hieu qua

  40 mo hinh tieu bieu trong cong tac phong chong mai dam va cai nghien phuc hoi da duoc nhung nguoi lam cong tac phong chong te nan xa hoi tren ca nuoc chia se trong hoi nghi to chuc sang 25/10, tai Ha Noi.

 • Moi phuong co mot doi phong chong te nan xa hoi

  08:56 | Thứ sáu 29/07/2005 (GMT+7)

  Moi phuong co mot doi phong chong te nan xa hoi

  Tu 1/8, doi tinh nguyen phong chong te nan ma tuy va mai dam o moi xa, phuong, thi tran se chinh thuc hoat dong. Day la mot trong nhung bien phap duoc thanh pho dat nhieu hy vong gop phan tich cuc lam trong sach dia ban.

 • Nguoi dan chua hieu het tac hai cua thuoc lac

  00:00 | Thứ bảy 30/04/2005 (GMT+7)

  Nguoi dan chua hieu het tac hai cua thuoc lac

  Gan day, tai TP HCM va Ha Noi, cac dong lac moc len nhu nam, hinh thuc an choi xa doa nhu mua thoat y cung co dip bung phat. TS da co cuoc trao doi voi ong Tran Viet Trung, Cuc pho Phong chong te nan xa hoi, Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi, xung quanh van de nay.

 • Ra soat cong tac phong chong te nan xa hoi tai 4 do thi

  19:24 | Thứ tư 08/06/2005 (GMT+7)

  Tu ngay 21/6 den 9/7, doan cong tac lien nganh do Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi dan dau se den 4 dia phuong gom Ha Noi, Hai Phong, TP HCM va Ba Ria - Vung Tau nham trien khai chi thi so 17 cua Thu tuong ve viec chan chinh cac hoat dong trong quan bar, nha hang karaoke, vu truong.

 • Dua 1000 gai mai dam vao co so chua benh

  16:17 | Thứ tư 12/03/2008 (GMT+7)

  Dua 1000 gai mai dam vao co so chua benh

  Theo bao cao cua Cuc Phong chong te nan xa hoi, Bo LDTB-XH, trong nam 2007, da co 748 chu chua cua gan 600 vu bi truy to toi moi gioi mai dam, gan 1.000 gai mai dam duoc dua vao co so chua benh.

 • Tren bao trat duoi cung phai nghe

  14:01 | Thứ sáu 25/02/2005 (GMT+7)

  Tren bao trat duoi cung phai nghe

  Ngay ten goi mot so cuoc thi da thieu chuan muc, trong sang “Thi van nghe tieu bieu kien thuc phong chong Ma tuy HIV/ AIDS”, “Thi ve tranh chu de Phong chong te nan xa hoi va P/S bao ve nu cuoi Viet Nam”.

 • Dep cho mai dam Ky 2

  10:28 | Thứ năm 15/11/2007 (GMT+7)

  Dep cho mai dam Ky 2

  Chi can luot qua, Trung ta Tham (Doi Te nan xa hoi, Phong CSTT, Cong an TP Ha Noi) co the diem danh hom nay “cho” co co nao, thieu co nao. >> Ky 1: Di "vot" nghien


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0