tao viec lam

Friday, 27/05/2016 17:21
 • 10000 ty dong ho tro thanh nien tao viec lam

  18:42 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  10000 ty dong ho tro thanh nien tao viec lam

  Giai doan 2008 - 2012 Chinh phu du kien se danh khoang 10.000 ty dong cho chuong trinh ho tro dao tao nghe nghiep va tao viec lam. Day la y kien chi Pho Thu tuong Chinh phu Nguyen Thien Nhan trong thong bao ket luan ve tien do xay dung de an "Ho tro Thanh nien hoc nghe va tao viec lam giai doan 2008 - 2011".

 • Chinh phu dong y dau tu 5985 ty dong de tao viec lam

  19:48 | Thứ tư 11/07/2007 (GMT+7)

  Chuong trinh muc tieu quoc gia ve viec lam den nam 2010 vua duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet tai Quyet dinh so 101/2007/QD-TTg. Chuong trinh co tong von dau tu 5.985 ty dong. So tien tren se de thuc hien du an cho vay, tao viec lam. Trong so nay, ngan sach trung uong cap moi cho chuong trinh la 2.295 ty dong.

 • Tren 700.000 nguoi duoc tao viec lam moi

  22:21 | Thứ sáu 17/06/2005 (GMT+7)

  Theo Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, sau thang dau nam 2005, uoc tinh ca nuoc co tren 700.000 lao dong duoc tao viec lam moi, tang tren 11% so voi cung ky nam ngoai. Trong so lao dong tren, co khoang 31.000 nguoi duoc dua di lam viec o nuoc ngoai.

 • Kho dat muc tieu tao viec lam cho 1 58 trieu lao dong

  16:57 | Thứ năm 17/06/2004 (GMT+7)

  Kho dat muc tieu tao viec lam cho 1 58 trieu lao dong

  Chieu nay, Thu truong Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi Nguyen Dinh Lieu cho biet, den het thang 6, ca nuoc moi co khoang 600.000 nguoi duoc tao viec lam moi, trong khi do muc tieu ca nam la 1,58 trieu nguoi.

 • Tay Ban Nha tai tro 366.000 Euro tao viec lam cho nguoi khuyet tat VN

  11:56 | Thứ sáu 10/02/2006 (GMT+7)

  Sang 10-2, tai Ha Noi, GS.TSKH Nguyen Van Thuong, Chu tich Hoi Chu thap do Viet Nam da nhan so tien tuong trung 366.000 Euro do co quan Hop tac quoc te Tay Ban Nha (AECI) tai tro cho Du an tao viec lam cho nguoi khuyet Viet Nam.

 • Nguoi tan tat duoc day nghe tao viec lam nhu the nao

  22:12 | Thứ ba 24/02/2004 (GMT+7)

  Nguoi tan tat duoc day nghe tao viec lam nhu the nao

  TP Ho Chi Minh - dia phuong co nhieu nguoi tan tat (NTT) nhat ca nuoc voi khoang 70.000 nguoi, vua to chuc Hoi nghi Tong ket 5 nam trien khai thuc hien Phap lenh NTT. Chung toi da co cuoc trao doi ngan voi ong Ma Hoang Le - Giam doc Trung tam Bao tro - day nghe va tao viec lam cho NTT ve van de ho tro cho NTT on dinh cuoc song hien nay. Ong Le cho biet:

 • 1 5 trieu nguoi duoc tao viec lam

  11:19 | Chủ nhật 28/12/2003 (GMT+7)

  1 5 trieu nguoi duoc tao viec lam

  Theo Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi, nam nay co them 1,52 trieu nguoi tren ca nuoc co viec lam, dat 102% ke hoach. Nong, lam, ngu nghiep van la khu vuc tao duoc nhieu viec lam nhat voi tren 850.000 nguoi, ke den la khu vuc san xuat cong nghiep va xay dung tao viec lam cho 310.000 lao dong.

 • Thanh nien duoc vay 15 trieu dong tao viec lam

  21:13 | Thứ ba 27/11/2007 (GMT+7)

  Ngay 23.11, tai TP.HCM, Uy ban Quoc gia ve Thanh nien Viet Nam da to chuc hoi thao gop y xay dung ke hoach trien khai de an "Ho tro thanh nien hoc nghe va tao viec lam". Duoc biet, chinh sach tin dung uu dai cho thanh nien trong du thao de an tren duoc chia thanh 3 loai: vay hoc nghe (muc vay toi da la 1,5 trieu dong/thang), vay tao viec lam (muc vay toi da 15 trieu dong/lao dong) va vay di lam viec co thoi han o nuoc ngoai (muc vay toi da den 100 trieu..

 • Huong muc tieu tao viec lam cho 8 trieu nguoi

  08:04 | Thứ hai 17/12/2007 (GMT+7)

  "Muc dich cua dien dan la tap trung nhan manh tam quan trong cua viec tao viec lam va dat viec lam ben vung trong muc tieu trung tam cua cac chien luoc va chinh sach phat trien kinh te - xa hoi.

 • Nam 2007 se tao viec lam cho 1,6 trieu nguoi

  10:13 | Thứ sáu 12/01/2007 (GMT+7)

  Nam 2007 se tao viec lam cho 1,6 trieu nguoi

  Thong tin tren duoc cong bo tai Hoi nghi trien khai nhiem vu lao dong, thuong binh va xa hoi nam 2007, do Bo LD-TB-XH to chuc ngay 11/1.

 • Se tao viec lam moi cho 8 trieu lao dong

  08:01 | Thứ tư 07/09/2005 (GMT+7)

  Se tao viec lam moi cho 8 trieu lao dong

  Chuong trinh muc tieu quoc gia ve viec lam giai doan 2006 - 2010 de ra se tao viec lam moi cho 8 trieu lao dong, giam ty le that nghiep thanh thi xuong con duoi 5%.

 • Day nghe va tao viec lam cho nguoi khuyet tat

  06:07 | Thứ ba 25/04/2006 (GMT+7)

  Day nghe va tao viec lam cho nguoi khuyet tat

  Voi hon 5 trieu nguoi khuyet tat tren ca nuoc, co le van de nan giai truoc tien ma ho phai doi mat do la hoc nghe. Cac truong day nghe tren ca nuoc khong phai la it song lai khong co nhieu co hoi cho ho, dac biet la nhung nguoi khuyet tat van dong va khiem thinh, khiem thi co co hoi theo hoc. Xin gioi thieu mot so co so day nghe va tao viec lam cho nguoi khuyet tat tren dia ban Ha Noi.

 • Thuong truc Chinh phu doi thoai voi Dai bieu thanh nien Vuot kho de tu tao viec lam cho minh va nhung nguoi khac

  20:46 | Thứ bảy 26/02/2005 (GMT+7)

  Thuong truc Chinh phu doi thoai voi Dai bieu thanh nien Vuot kho de tu tao viec lam cho minh va nhung nguoi khac

  2 gio dong ho danh cho cuoc doi thoai giua Pho Thu tuong thuong truc Chinh phu Nguyen Tan Dung, lanh dao cac bo, nganh voi 800 dai bieu du dai hoi Hoi Lien hiep Thanh nien Viet Nam chieu qua troi di qua nhanh trong khong khi trao doi thang than va soi noi cua ca hai phia.

 • Bo doi cong an xuat ngu duoc tro cap tao viec lam

  00:27 | Thứ ba 13/01/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ky quyet dinh moi ve che do doi voi quan nhan, cong an nhan dan khi xuat ngu. Theo do, ha si quan, binh si quan doi; si quan, ha si quan, chien si cong an nhan dan khi xuat ngu duoc huong che do tro cap tao viec lam bang 6 thang tien luong toi thieu.

 • Tao viec lam cho 200 nguoi sau cai nghien

  23:48 | Chủ nhật 16/05/2004 (GMT+7)

  Trung tam Cai nghien ma tuy Binh Duc (thuoc So LD-TB-XH) vua dua vao hoat dong xuong may Binh Duc va cong bo quyet dinh cong nhan hoc vien hoan thanh giai doan 1, chuyen sang giai doan sau cai cho 706 hoc vien. Xuong may nay co von dau tu 1,2 ti dong, tao viec lam cho 400 nguoi sau cai nghien.

 • Da Nang Hoi vien Hoi Doanh nghiep tre TP tao viec lam cho hon 35.000 lao dong

  00:21 | Chủ nhật 15/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 14.4, Hoi Doanh nghiep tre TP Da Nang da to chuc tong ket hoat dong nam 2006. Theo do, trong nam qua, cac thanh vien Hoi Doanh nghiep tre TP da lanh dao, chi dao cac don vi voi doanh thu 4.000 ti dong, nop ngan sach nha nuoc gan 450 ti dong, tao viec lam cho tren 35.000 lao dong cac tinh, thanh.

 • Giai cuu nguy co lao dong thua tren san nha

  17:39 | Chủ nhật 20/05/2007 (GMT+7)

  Giai cuu nguy co lao dong thua tren san nha

  Von co the vay duoc, cong nghe co the mua duoc nhung nguon lao dong co phat trien duoc hay khong chu yeu phai trong vao noi luc. The nhung trong mot bang xep hang 125 nuoc va vung lanh tho tren the gioi, nang suat lao dong cua Viet Nam chi dung thu 77.

 • Thua Thien Hue Tao viec lam cho hon 14.400 lao dong

  14:02 | Thứ năm 26/01/2006 (GMT+7)

  Cung voi chuong trinh muc tieu quoc gia xoa doi giam ngheo va tao viec lam, nam 2006, tinh Thua Thien-Hue se dau tu hon 21,7 ty dong vao cong tac day nghe, ho tro viec lam va phan dau giai quyet viec lam moi cho hon 14.000 lao dong, trong do, xuat khau lao dong tu 2.000- 2.500 lao dong.

 • Gay chien la de tao viec lam cho dan My

  17:12 | Thứ hai 24/05/2004 (GMT+7)

  De tao viec lam cho nguoi dan My thi Bush quyet dinh chien tranh, khi do no se tao nen viec lam cho nguoi My trong nganh cong nghiep quoc phong va nhung nganh an theo no. Chi phi de tra cho chien tranh dung la do tien thue cua dan My dong vao nhung no cung duoc tra cho cac cong ty My, do la mot hinh thuc tai dau tu.

 • Se tao viec lam cho hon 24.000 nguoi mac te nan xa hoi

  18:15 | Thứ sáu 09/01/2004 (GMT+7)

  Nam 2004, nganh lao dong-thuong binh va xa hoi dat muc tieu giao duc, chua benh cho 7.000 gai mai dam, cai nghien cho 45.000 nguoi, giam ty le tai nghien 10% so voi nam 2003 va phan dau tao 24.500 viec lam cho hai doi tuong nay.

 • Se tap trung dao tao lao dong chat luong cao

  13:25 | Thứ bảy 03/11/2007 (GMT+7)

  Se tap trung dao tao lao dong chat luong cao

  “Chung toi chua bao gio tuyen bo rang day la du an 1 ty USD ma chi noi rang Chinh phu co the danh muc nay hoac hon de chung ta ho tro cho thanh nien hoc nghe, tao viec lam”, ong Nguyen Hoang Hiep - Truong ban thanh nien Cong nhan va do thi - TU doan, nguoi da chap but soan thao de an ho tro cho thanh nien hoc nghe, tao viec lam - khang dinh.

 • Tra Vinh Moi goi doanh nghiep TP HCM tao viec lam cho lao dong tre

  07:23 | Thứ tư 14/04/2004 (GMT+7)

  Ngay 13-4-2004 tai TP.HCM, So LD-TB - XH tinh Tra Vinh da co hoi thao gioi thieu tiem nang lao dong Tra Vinh voi cac doanh nghiep TP.HCM va Binh Duong.

 • Tao viec lam cho gan 65.000 LD

  04:15 | Thứ bảy 13/10/2007 (GMT+7)

  Nhan dip ky niem Ngay doanh nhan Viet Nam (13-10) va ngay truyen thong Hoi LHTN VN (15-10), Hoi Doanh nhan tre TP.HCM da to chuc chuong trinh "Con duong doanh nhan" vao toi 11-10-2007 voi su tham du cua hon 400 doanh nhan tre.

 • Se co tin dung uu dai cho xuat khau lao dong

  06:30 | Thứ tư 30/05/2007 (GMT+7)

  Se co tin dung uu dai cho xuat khau lao dong

  Chinh phu se danh mot nguon kinh phi can thiet de thuc hien tin dung uu dai cho hoc nghe, tao viec lam va xuat khau lao dong, dac biet la cho thanh nien, thong qua Ngan hang Chinh sach xa hoi hoac Ngan hang phat trien. Day la y kien chi dao cua Thu tuong Nguyen Tan Dung sau khi du Hoi nghi toan quoc ve day nghe, viec lam va xuat khau lao dong do Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi to chuc ngay 10 va 11/5.

 • Quan doan 3 can tao viec lam cho ba con dan toc

  20:08 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  Quan doan 3 can tao viec lam cho ba con dan toc

  18-4, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tiep tuc chuyen tham cac tinh Tay Nguyen, tai Gia Lai.

 • Nguoi khoi bay tiem nang tu nhung cuoc doi tan phe

  15:28 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  Nguoi khoi bay tiem nang tu nhung cuoc doi tan phe

  Bo ngoai tai loi binh luan la gan do, ac mom hon la "dam dau vao ngo cut", ong cu am tham day nghe mien phi, tao viec lam cho nguoi khuyet tat. Den nay khi da la chu cua 2 doanh nghiep my nghe, ong chi khiem ton nhan minh la don bay de khoi day kha nang tiem an tu nhung nguoi kem may man.

 • Viec lam sau WTO

  10:12 | Thứ sáu 29/09/2006 (GMT+7)

  Viec lam sau WTO

  Viec mo cua cac nganh kinh te trong nuoc va su dieu chinh co cau kinh te can thiet sau gia nhap WTO se tang them nhung ap luc len van de tao cong an viec lam von da rat cang thang o Viet Nam nhu hien nay (moi nam phai tao them tren mot trieu viec lam moi). Kho khan trong ngan han Truoc tien, hay diem qua thuc trang viec lam hien nay. Tang truong kinh te o Viet Nam tu thap ky 1990 den nay da dua nhieu hon vao khai thac nhan luc. Trong giai doan 1998-2004, toc do..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0