tam guong

Monday, 30/05/2016 04:07
 • Chuyen co tich ve so phan ky la cua mot nguoi dan ba

  12:27 | Thứ bảy 18/06/2005 (GMT+7)

  Chuyen co tich ve so phan ky la cua mot nguoi dan ba

  Ganh con ra cho cam no, nung do dao tu chat ca ban tay... Vuot len nhung dau kho ghe gom cua cuoc doi, gio Hang "hui" song hanh phuc ben... bo ao nha minh.

 • Dien van cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap DCSVN

  16:04 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Dien van cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap DCSVN

  Sang 2/2, tai Hoi truong Ba Dinh, Ha Noi, Ban chap hanh Trung uong Dang, Chu tich nuoc, Chinh phu va Quoc hoi da long trong to chuc mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam (3/2) va phat dong cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh". Duoi day la dien van cua dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh tai le mit tinh nay: Thua cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc va Mat tran To quoc Viet Nam, Thua cac dong chi lao thanh cach..

 • Tiep tuc day manh cuoc van dong theo guong chu tich HCM

  08:13 | Thứ năm 25/10/2007 (GMT+7)

  Ban chi dao Trung uong Cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" da hop lan thu hai duoi su chu tri cua TBT Nong Duc Manh, Truong Ban Chi dao Trung uong va thanh vien Bo phan giup viec cua Ban Chi dao.

 • Phai tu soi minh vao tam guong cua Bac de co thai do va hanh vi dung

  01:06 | Thứ bảy 23/06/2007 (GMT+7)

  Trong 2 ngay 21-22.6, tai TP.HCM da dien ra Hoi nghi so ket buoc mot cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh". Bi thu Trung uong Dang, Truong ban Tuyen giao Trung uong, Pho truong ban Chi dao Trung uong cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" To Huy Rua chu tri hoi nghi, voi su tham du cua dong du dai dien 64 tinh, thanh pho; hon 40 bo, ban, nganh, doan the, co quan thong tan, bao chi.

 • Bac Ho mai la tam guong sang de chung ta hoc tap va noi theo

  06:05 | Chủ nhật 04/02/2007 (GMT+7)

  Bac Ho mai la tam guong sang de chung ta hoc tap va noi theo

  Sang 3-2, tai thanh pho Vinh Yen, tinh Vinh Phuc da to chuc le ky niem 77 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam, 10 nam tai lap tinh Vinh Phuc, don nhan Huan chuong Doc lap hang nhat va phat dong cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”.

 • Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  10:37 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  Ngay 2/2/2007, Phat bieu tai Le ky niem 77 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam, Tong Bi thu Nong Duc Manh da chinh thuc phat dong cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh". TS xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu.

 • Chi thi cua Bo Chinh tri ve Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  08:56 | Thứ năm 11/01/2007 (GMT+7)

  Chi thi cua Bo Chinh tri ve Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  Muc dich nham lam cho toan Dang, toan dan nhan thuc sau sac ve nhung noi dung co ban va gia tri to lon cua tu tuong dao duc va tam guong dao duc Ho Chi Minh; tao su chuyen bien manh me ve y thuc tu duong, ren luyen va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh sau rong trong toan xa hoi, gop phan thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi X cua Dang.

 • Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Bac Ho

  23:47 | Thứ sáu 02/02/2007 (GMT+7)

  Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Bac Ho

  * T.U Doan phat dong cuoc van dong “Tuoi tre Viet Nam hoc tap va lam theo loi Bac”“Chung ta can thay ro rang, trong tinh hinh hien nay, nhung loi day cua Chu tich Ho Chi Minh ve nang cao dao duc cach mang, quet sach chu nghia ca nhan van giu nguyen gia tri va tinh thoi su”.Tong bi thu Nong Duc Manh

 • Trung uong phat dong Cuoc van dong nay la dung va trung

  17:27 | Thứ hai 17/12/2007 (GMT+7)

  Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang, Pho Truong ban thuong truc Ban Chi dao Trung uong Cuoc van dong “ Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” Truong Tan Sang da co cuoc tra loi bao gioi ve ket qua cuoc van dong nay sau khi trien khai duoc gan mot nam.

 • Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  10:56 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  TP - Hom qua, 2/2, tai Hoi truong Ba Dinh- Ha Noi, BCH T.U Dang, Quoc hoi, Chu tich nuoc, Chinh phu, Uy ban T.U MTTQ Viet Nam va Thanh uy Ha Noi da to chuc mit tinh trong the Le ky niem 77 nam Ngay thanh lap Dang (3/2/1930 - 3/2/2007).

 • Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  08:30 | Thứ năm 11/01/2007 (GMT+7)

  Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  Bo Chinh tri vua ra Chi thi so 06 - CT/TW ve to chuc cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” trong toan Dang, toan dan tu ngay 3/2/2007 den het nhiem ky Dai hoi X cua Dang.

 • Thuc hien lien tuc thuong xuyen Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  10:00 | Thứ năm 24/01/2008 (GMT+7)

  Thuc hien lien tuc thuong xuyen Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  Ngay 23/1, tai Ha Noi dien ra Hoi nghi So ket mot nam thuc hien Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”. Tong Bi thu Nong Duc Manh, Truong Ban chi dao Trung uong Cuoc van dong nay chu tri Hoi nghi.

 • Xuat ban hai cuon sach hoc tap va lam theo tam guong Ho Chi Minh

  13:51 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  “Day manh hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” va “Mot so loi day va mau chuyen ve tam guong dao duc cua Chu tich Ho Chi Minh” la hai cuon sach vua duoc Ban Tu tuong-Van hoa Trung uong phoi hop bien soan voi Nha xuat ban Chinh tri quoc gia xuat ban nhan ky niem Ngay thanh lap Dang (3/2) va phuc vu Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh".

 • Xay dung loi song tot dep theo tu tuong dao duc Ho Chi Minh

  15:38 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Xay dung loi song tot dep theo tu tuong dao duc Ho Chi Minh

  Hom nay, cung voi dong bao va chien si ca nuoc, chung ta long trong ky niem 77 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam va phat dong cuoc van dong lon “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”.

 • Thuc hien Cuoc van dong Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh den nan 2011

  07:21 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  Thuc hien Cuoc van dong Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh den nan 2011

  (VM) – Sau hon 3 thang thuc hien cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”, ngay 16/5 tai Ha Noi, Ban chi dao Trung uong Cuoc van dong da co buoi hop bao cong bo nhung ket qua ban dau cua cuoc van dong. Ben canh do, nhung ke hoach thuc hien cuoc van dong trong thoi gian toi cung da duoc de cap.

 • Thi tim hieu tu tuong tam guong dao duc Ho Chi Minh

  21:02 | Thứ bảy 09/06/2007 (GMT+7)

  Thi tim hieu tu tuong tam guong dao duc Ho Chi Minh

  Huong ung cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh", bao Dien tu DCSVN phoi hop voi Dai TH Viet Nam, cac TP, Quan doi Nhan dan, Thanh nien va Tuoi tre TP Ho Chi Minh phoi hop to chuc cuoc thi "Tim hieu tu tuong, tam guong dao duc Ho Chi Minh".

 • Em Truyen la tam guong sang cho hoc sinh noi theo

  09:59 | Thứ bảy 05/05/2007 (GMT+7)

  Toi rat cam dong khi doc bai bao ve em Truyen va bo da cuu song nhieu nguoi gap nan tren bien Ham, Da Nang. Em la tam guong sang cua su hy sinh, long dung cam quen minh va hon het la mot tam guong ve dao duc cua chau ngoan Bac Ho. (Pham Van Tuyen)

 • Hoc lam song theo Tu tuong va tam guong Ho Chi Minh

  10:32 | Thứ hai 26/09/2005 (GMT+7)

  Hoc lam song theo Tu tuong va tam guong Ho Chi Minh

  (TS)- Voi su tam huyet cua minh, Chu tich Hoi khuyen hoc Viet Nam da co bai viet “Hoc, lam, song theo Tu tuong va tam guong Ho Chi Minh”, het suc sau sac va co y nghia. Chung toi xin gioi thieu cung ban doc noi dung duoi day:

 • To chuc cuoc van dong Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  00:27 | Thứ bảy 11/11/2006 (GMT+7)

  Bo Chinh tri vua ra chi thi so 06-CT/TW ve to chuc cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”. Bo Chinh tri quyet dinh to chuc cuoc van dong nay trong toan Dang, toan dan ke tu ngay ky niem 77 nam thanh lap Dang (3-2-2007) toi het nhiem ky Dai hoi X cua Dang.

 • VNPT to chuc Hoi thi Ke chuyen tam guong dao duc Ho Chi Minh

  07:32 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  VNPT to chuc Hoi thi Ke chuyen tam guong dao duc Ho Chi Minh

  (VM) – Ngay 18/12/2007, thuc hien cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”, Dang bo Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT) da to chuc Hoi thi bao cao vien gioi “Ke chuyen ve tam guong dao duc Ho Chi Minh”.

 • Hoc Bac long ta trong sang hon

  17:57 | Chủ nhật 15/07/2007 (GMT+7)

  Hoc Bac long ta trong sang hon

  Du buoi toa dam hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh duoc to chuc toi 14/7 tai Hoc vien Ky thuat Quan su (Ha Noi), cac dai bieu deu khang dinh, hoc tap tam guong tu tuong, dao duc cua Chu tich Ho Chi Minh khien long moi nguoi trong sang hon.

 • Tuoi tre hoc tap va lam theo tam guong Bac Ho

  09:13 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Tuoi tre hoc tap va lam theo tam guong Bac Ho

  Sang 2/2, tai Hoi truong Ba Ðinh - Ha Noi, Ban chap hanh Trung uong Dang, Quoc hoi, Chu tich nuoc, Chinh phu da to chuc buoi le ky niem 77 nam Ngay thanh lap Ðang Cong san Viet Nam (3/2) va phat dong Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”.

 • 14 guong mat tieu bieu cua tuoi tre Viet Nam

  16:11 | Thứ sáu 25/02/2005 (GMT+7)

  Thuc tien sinh dong cua nhiem ky qua da xuat hien nhieu tam guong tieu bieu voi tinh than xung phong, tinh nguyen lap thanh tich xuat sac. Do la nhung tam guong san xuat kinh doanh gioi, nhung tam guong tich cuc hoat dong xa hoi, nhung tam guong dung cam quen minh bao ve chu quyen va an ninh quoc gia, xa than cuu ban...


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0