tai san the chap

Monday, 30/05/2016 13:52
 • Tai san the chap ngan hang Khong canh ma bay

  19:25 | Thứ hai 27/09/2004 (GMT+7)

  Tai san the chap ngan hang Khong canh ma bay

  Tai san the chap cua mot DN tai ngan hang da bien mat mot cach kho hieu. Ngan hang va DN nay dang chuan bi keo nhau ra toa...

 • Tu 28 ban tai san the chap duoc mien thue GTGT

  11:05 | Thứ tư 31/07/2002 (GMT+7)

  Theo Thong tu huong dan thue gia tri gia tang (GTGT) doi voi hoat dong xu ly tai san the chap, bao dam tien vay cua Bo Tai chinh vua ban hanh, cac to chuc tin dung khi ban tai san the chap van phai cap hoa don GTGT cho nguoi mua nhung khong ghi thue suat va tien thue GTGT.

 • Thanh tra viec xu ly tai san the chap o mot so ngan hang

  12:01 | Thứ sáu 10/09/2004 (GMT+7)

  TT-TP.HCM - Thanh tra Nha nuoc dang tien hanh thanh tra o mot so ngan hang (NH) thuong mai xung quanh cac noi dung: thu nhat la xu ly, ban cac tai san the chap, xiet no cua ba cong ty Viet Ha, Huy Hoang, Tan Hoan My va ban phan tai san Epco - Minh Phung tai cac NH co lien quan; thu hai la viec chap hanh phap luat va cac qui dinh cua Nha nuoc trong quan ly, thuc hien dau tu mua sam trang thiet bi, cong nghe cua NH Ngoai thuong VN (Vietcombank).

 • Mien thue chuyen nhuong tai san the chap vu EPCO Minh Phung

  06:12 | Thứ tư 03/11/2004 (GMT+7)

  Mien thue chuyen nhuong tai san the chap vu EPCO Minh Phung

  Tien do xu ly tai san ton dong trong vu an EPCO-Minh Phung qua cham khien Tong cuc Thue phai vao cuoc.

 • Trang trai co don giua thi truong

  10:38 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  Trang trai co don giua thi truong

  Tai An Giang, trong 1.125 trang trai, co gia tri san luong hang hoa dich vu hang nam tu 100 trieu dong tro len, nhung hoi ra thi co toi 36% chu trang trai gap rac roi trong to chuc san xuat. Ong Vu Quang Canh, chi cuc truong Chi cuc Hop tac xa, cho biet trong so 1.125 trang trai co den 71% thieu von san xuat tram trong, chi co 29% duoc vay von ngan hang nhung so tien duoc vay chi bang 53% nhu cau. Do do, da so chu trang trai phai vay von ben ngoai de dau tu san..

 • Tai san the chap bi tam giu vi co lao dong bo tron

  08:45 | Thứ tư 27/10/2004 (GMT+7)

  Ngay 26-10-2004 tai Cong ty Hiteco (4A Dong Xoai, P.13, Q.Tan Binh, TP.HCM), 13 tu nghiep sinh vua hoan tat hop dong ba nam thuc tap ky thuat tai Nhat da bay to su buc xuc vi cong ty con giu lai tai san the chap tu 100 trieu dong (lao dong phia Nam), 150 trieu dong (lao dong phia Bac).

 • Cho vay mua nha thoi han 10 15 nam

  15:01 | Thứ năm 13/07/2006 (GMT+7)

  Nguoi di vay can co tai san the chap theo qui dinh cua Sacombank, co ho khau thuong tru hoac tam tru dai han (KT3), co giay to lien quan chung minh thu nhap, ban photocopy giay chu quyen nha, dat...

 • Vay von ngan hang khong dung tai san the chap

  02:46 | Thứ tư 10/01/2001 (GMT+7)

  Ban Nguyen Ngoc Khoa o 42 Hoang An, Ha Noi hoi: “Hien nay toi muon vay tien ngan hang de kinh doanh nhung lai khong co tai san de the chap. De nghi VnE cho biet thu tuc vay von ngan hang trong truong hop nay”.

 • Rac roi the chap tai san DN XKLD tro thanh chu cam co tai san NLD

  10:47 | Thứ bảy 15/07/2006 (GMT+7)

  Nhat Ban la mot trong nhung thi truong xuat khau lao dong (XKLD) co muc chi phi cao nhat hien nay. De duoc sang nuoc nay, nguoi lao dong (NLD) thuong phai vay von hoac the chap tai san moi co du chi phi. The nhung, den nay, chua co van ban quy dinh nao huong dan ve the chap tai san. Do do, moi doanh nghiep (DN) XKLD tu dua ra quy dinh khac nhau, dan den tinh trang nhieu don vi XKLD tro thanh "chu cam co" tai san cua NLD.

 • Da co bao hiem tai san the chap ngan hang

  12:58 | Chủ nhật 26/09/2004 (GMT+7)

  Da co bao hiem tai san the chap ngan hang

  Cong ty Co phan Bao hiem Vien Dong (VASS) la cong ty bao hiem (BH) co phan ngoai quoc doanh dau tien duoc Bo Tai chinh cho phep trien khai thi diem cac loai hinh BH phi nhan tho.

 • Ban tai san the chap duoc mien thue gia tri gia tang

  08:30 | Thứ ba 23/07/2002 (GMT+7)

  Tu 2/8, cac to chuc tin dung ban tai san bao dam truc tiep hoac thong qua cac to chuc duoc uy quyen (trung tam ban dau gia, cong ty quan ly no...) duoc mien thue gia tri gia tang.

 • Vay tien mua nha nam nay se de hon

  07:33 | Thứ hai 14/02/2005 (GMT+7)

  Vay tien mua nha nam nay se de hon

  Nhu cau vay tien tu cac ngan hang de mua nha, dat trong dan cu hien rat cao, nhieu ngan hang cung tinh den viec chinh phuc thi truong nay trong nam nay.

 • Vay tien trong mot gio

  08:05 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  Vay tien trong mot gio

  Dung cac loai tai san thong dung the chap de vay tien ngan hang luon nhieu khe, vi phai qua cac khau tham dinh, xet duyet… Nhung dung co phieu the chap de vay tien thi moi cong doan dien ra chi trong vong 60 phut. Duoc vay gap ba lan Chi Thanh so huu 100 trieu menh gia co phieu Eximbank va can vay khoang 300 trieu dong. Sau mot cuoc dien thoai den ngan hang de thong bao muc dich vay voi tai san the chap la co phieu, chi duoc hen den ngan hang de dien, ky ten..

 • Vay tien choi chung khoan

  09:16 | Thứ ba 12/12/2006 (GMT+7)

  Vay tien choi chung khoan

  Gan day, nhung nguoi mau me chung khoan da co cong cu moi cho cuoc choi cua minh. Do la dich vu cho vay thanh toan tien dau gia co phan. Day khong thuan tuy la mot khoan vay, ma con an chua nhung thong tin dang quy voi nguoi choi. Cong cu dac luc Buoi dau gia co phan cong ty chung khoan Bao Viet (BVSC) vua roi, du trong tay chi co vai chuc trieu, anh Hung va anh My cung dang ky dau gia. Ca hai mua duoc 2.000 co phan, trong luc anh Hung loay hoay chua biet vay..

 • 93 ngan hang muon nhan the chap bang bat dong san

  14:03 | Thứ tư 27/06/2007 (GMT+7)

  93 ngan hang muon nhan the chap bang bat dong san

  Khao sat ve thuc tien hoat dong cho vay gan day nhat cua Cong ty Tai chinh Quoc te (IFC) va Hiep hoi Ngan hang Viet Nam cho thay 93% cac ngan hang deu muon nhan bat dong san lam tai san the chap cho cac khoan vay thuong mai.

 • 181 vao cuoc song dieu gi se xay ra

  22:45 | Thứ hai 08/11/2004 (GMT+7)

  181 vao cuoc song dieu gi se xay ra

  Nghi dinh thi hanh Luat dat dai co lam thi truong bat dong san het dong bang? Bien phap nao de nguoi co thu nhap thap (TNT) co duoc can nha de “an cu lac nghiep”? Hai van de duoc TS dat ra tai hoi nghi trien khai nghi dinh 181 thi hanh Luat dat dai vao chieu 8-11.

 • Cho vay xay dung Doanh nghiep va ngan hang canh tranh

  10:01 | Thứ năm 24/02/2005 (GMT+7)

  Cho vay xay dung Doanh nghiep va ngan hang canh tranh

  Do gia dat duoc dieu chinh tang cao, nhieu cong trinh xay dung roi vao canh khong du kha nang tai chinh. Day chinh la co hoi canh tranh cua cac cong ty tai chinh - dau tu - xay dung truoc cac ngan hang thuong mai trong dich vu cho vay xay dung tra cham.

 • Tu thoa thuan gia tri quyen su dung dat the chap

  08:34 | Thứ tư 06/03/2002 (GMT+7)

  Do la mot trong hai cach xac dinh gia tri quyen su dung dat duoc Nha nuoc giao dat o, dat chuyen dung khi duoc dung lam tai san the chap de vay von ngan hang. Phuong an nay vua duoc Ngan hang Nha nuoc de xuat voi Chinh phu trong viec sua doi Nghi dinh 178/1999 ve bao dam tien vay.

 • Phap luat thieu ro rang ngan hang va khach khon don

  06:41 | Thứ sáu 06/08/2004 (GMT+7)

  Phap luat thieu ro rang ngan hang va khach khon don

  Tren dia ban TP.HCM, tong so no dong chiem ty le 3,8% trong tong du no cho vay, nhung chi rieng no lien quan den cac vu an chiem toi 3,3%.

 • Vay tien ngan hang khong can tai san the chap

  15:54 | Thứ tư 16/03/2005 (GMT+7)

  Vay tien ngan hang khong can tai san the chap

  Tu ngay 15/3, Ngan hang Quoc te (VIBank) chinh thuc trien khai hinh thuc cho vay von de mua sam trang thiet bi sinh hoat trong gia dinh, to chuc dam cuoi, hoac trang trai cac khoan chi dot xuat khac ma khong can tai san the chap.

 • Canh tranh cho vay xay dung

  09:57 | Thứ sáu 25/02/2005 (GMT+7)

  Canh tranh cho vay xay dung

  Do gia dat duoc dieu chinh tang cao, nhieu cong trinh xay dung roi vao canh khong du kha nang tai chinh. Day chinh la co hoi canh tranh cua cac cong ty tai chinh - dau tu - xay dung truoc cac ngan hang thuong mai trong dich vu cho vay xay dung tra cham.

 • Dieu tra vi pham tai Cty Cong nghiep co khi Sai Gon

  03:50 | Thứ sáu 02/03/2007 (GMT+7)

  Cac sai pham de nghi chuyen dieu tra la gian doi tai chinh hang tram ty dong trong nhieu nam; su dung hang ngan hoa don khong, dung nhieu tai san the chap gay lo hang chuc ty dong khong co kha nang chi tra...

 • Phuc hoi san xuat sau bao duoc vay von khong the chap

  16:09 | Thứ sáu 10/11/2006 (GMT+7)

  Phuc hoi san xuat sau bao duoc vay von khong the chap

  Doanh nghiep bi thiet hai do bao so 6, khong con tai san the chap, duoc tao dieu kien vay von ngan hang de khoi phuc, phat trien san xuat.

 • Noi niem trang trai

  06:28 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Noi niem trang trai

  Trung tuan thang 11-2006, chung toi den voi cac tinh DBSCL. Noi den kinh te trang trai, can bo nong nghiep cac tinh lac dau: “Kho khan du thu”...

 • Ba ben cung co loi

  14:20 | Thứ tư 22/08/2007 (GMT+7)

  Ba ben cung co loi

  Khi ngan hang (NH) va doanh nghiep kinh doanh BDS bat tay nhau, thi nho the ma nhieu nguoi co the so huu can ho cua rieng minh. Dac biet gan day, hau het cac NH deu tang thoi gian tra gop de giam ap luc tai chinh cho nguoi vay, NH cung giai ngan duoc nguon von con DN dia oc thi tieu thu duoc san pham. Cai bat tay "ba ben cung co loi" dang khien cho dich vu nay phat trien manh.

 • Vay tien ngan hang ngay cang de

  22:06 | Thứ ba 24/08/2004 (GMT+7)

  Vay tien ngan hang ngay cang de

  Da qua roi thoi ky ma cac nhan vien ngan hang (NH) "mat kho dam dam" gay kho khan cho nguoi vay von. Ngoai thai do an can, cac san pham cho vay cua NH hien da dap ung hau het muc dich vay cua khach hang nhu mua nha, sua nha, sam xe, du hoc, chua benh, tham chi di du lich.

 • Cho vay mua nha thoi han 10 15 nam ra sao

  07:02 | Thứ năm 13/07/2006 (GMT+7)

  Cho vay mua nha thoi han 10 15 nam ra sao

  Ngan hang Sacombank vua dua ra san pham cho vay mua nha voi thoi han tra no len den 10-15 nam, thay vi toi da bay nam nhu truoc. Muon vay can co nhung dieu kien gi? Ba Phan Bich Van (anh), tong giam doc Sacombank, cho biet:


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0