tai san co dinh

Wednesday, 01/06/2016 10:35
 • Da so DN ngoai quoc doanh quy mo nho hieu qua thap

  14:56 | Thứ năm 07/12/2006 (GMT+7)

  Da so DN ngoai quoc doanh quy mo nho hieu qua thap

  Tong cuc Thong ke vua cong bo so lieu ban dau cua cuoc dieu tra doanh nghiep 2006. Cuoc dieu tra nam nay duoc tien hanh toan dien voi cac doanh nghiep hach toan kinh te doc lap dang hoat dong theo luat hien hanh. Theo ong Vu Van Tuan, Vu truong Vu Dieu tra cong nghiep va xay dung, dieu tra doanh nghiep nam 2006 tap trung vao nhung chi tieu co ban nhu so luong doanh nghiep duoc phan theo quy mo lao dong va nguon von; theo loai hinh doanh nghiep, nganh kinh te va..

 • Tin van kinh te 2306

  14:08 | Thứ sáu 23/06/2006 (GMT+7)

  Tin van kinh te 2306

  *Saigon Petro se san xuat xang A92 va A95 Cong ty Dau khi TPHCM Saigon Petro (SP) dang tien hanh nang cap, cai tao Nha may Loc dau Cat Lai de san xuat xang A92 va A95 (lau nay nha may chi san xuat dau DO, dau lua va naphtha de pha che xang A83, A85). De tim cong nghe nang cap nha may, SP da tim hieu nhieu tap doan dau khi tren the gioi de chon cong nghe hien dai va phu hop. Hien tai cong ty phai nhap 100% xang A92 va A95 de tieu thu tren thi truong. Sau khi nha..

 • Mien thue nhap khau hang hoa tai san co dinh cua doanh nghiep FDI

  21:25 | Thứ sáu 23/06/2006 (GMT+7)

  Bo Thuong mai vua co cong van so 3796/TM-KHDT ve viec xac nhan mien thue nhap khau doi voi hang hoa nhap khau de tao tai san co dinh cua doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI).

 • GILIMEX dau tu tren 22 ty dong cho tai san co dinh va xay dung co ban

  09:34 | Thứ năm 01/04/2004 (GMT+7)

  Dai hoi co dong thuong nien cua Cong ty co phan SXKD - XNK Binh Thanh da thong qua ke hoach nam 2004 dau tu 22,2 ty dong cho cho tai san co dinh va xay dung co ban nham tang cuong nang luc san xuat cua cong ty.

 • Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc

  15:25 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Nam 2005, Kiem toan Nha nuoc (KTNN) da thuc hien kiem toan: bao cao quyet toan ngan sach cua 30 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong (chiem 28,3% so thu va 40,5% chi ngan sach dia phuong); bao cao quyet toan cua 11 bo, co quan trung uong (chiem 22,4% chi ngan sach trung uong); bao cao quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2004; bao cao quyet toan cua 9 du an, chuong trinh trong diem; bao cao tai chinh cua 19 Tong cong ty, doanh nghiep nha nuoc va to chuc tai chinh -..

 • Cong ty cho thue tai chinh khong duoc mua dau tu vao tai san co dinh cua minh qua 50 von tu co

  15:24 | Thứ hai 23/05/2005 (GMT+7)

  Do la mot trong nhung qui dinh cua Nghi dinh so 65/2005/ND-CP do Thu tuong Chinh phu ban hanh ngay 19/5 ve viec sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 16/2001/ND-CP ngay 2/ 5/2001 cua Chinh phu ve to chuc va hoat dong cua Cong ty cho thue tai chinh.

 • TQ Tang truong dau tu giam con 20 trong nam 2007

  13:10 | Thứ ba 14/11/2006 (GMT+7)

  TQ Tang truong dau tu giam con 20 trong nam 2007

  Tang truong dau tu vao tai san co dinh cua Trung Quoc co the se giam xuong chi con khoang 20% trong nam 2007, so voi muc 26,5% cua nam nay.

 • Cac bao cao tai chinh

  08:01 | Chủ nhật 07/10/2007 (GMT+7)

  Cac bao cao tai chinh

  Cong ty cua ban dang so huu va mac no nhung gi? Nguon thu nhap cua cong ty tu dau ma co, va cong ty da su dung tien nhu the nao? Thu duoc bao nhieu loi nhuan? Tinh hinh tai chinh cua cong ty ra sao?

 • Vu dau thau bat thuong o Phu Tho

  04:41 | Thứ ba 17/08/2004 (GMT+7)

  Vu dau thau bat thuong o Phu Tho

  Du luan dang am i rang co chuyen "thong thau" khi thanh ly tai san co dinh o Cong ty Supe phot - phat va hoa chat Lam Thao, Phu Tho.

 • Nhom phan mem quan tri quy tin dung

  08:18 | Chủ nhật 18/11/2001 (GMT+7)

  Nhom phan mem quan tri quy tin dung

  San pham la 4 phan mem doc lap, gom quan tri quy tin dung, quan ly tai san co dinh, cong van va theo doi bao lanh. Chung cho phep cac quy tin dung theo doi cac giao dich tien vay, gui tiet kiem, tinh lai, kiem tra ngay dao han..., dong thoi hach toan ke toan chinh xac cac giao dich do.

 • Ty phu khong tien

  14:37 | Thứ hai 12/03/2007 (GMT+7)

  Ty phu khong tien

  Nem het tai san co dinh len san chung khoan de doi lay nhung tai san vo hinh "nhay mua" theo tung con so, mot thuc te dang dien ra doi voi nhieu nha dau tu - dau co chung khoan voi xu huong ngay cang tang.

 • Mien thue nhap khau hang uu dai dau tu

  08:21 | Thứ sáu 02/06/2006 (GMT+7)

  Mien thue nhap khau hang uu dai dau tu

  Thoi gian qua, mot so doanh nghiep nhap khau thiet bi, may moc de tao tai san co dinh rat vui khi So Ke hoach - Dau tu TPHCM (KH-DT) bai bo thu tuc cap giay chung nhan uu dai dau tu.

 • Bi an gia dien

  14:39 | Chủ nhật 02/04/2006 (GMT+7)

  Bi an gia dien

  Nhieu nguoi cho rang gia dien ma Tong cong ty Dien luc Viet Nam (EVN) dang de nghi tang cung giong nhu van de gia cuoc cua VNPTtruoc day, khong the giai quyet duoc neu khong co su tham gia cua S-Fone va Viettel.

 • Ti phu khong tien

  23:22 | Chủ nhật 11/03/2007 (GMT+7)

  Ti phu khong tien

  Nem het tai san co dinh len san chung khoan de doi lay nhung tai san vo hinh "nhay mua" theo tung con so, mot thuc te dang dien ra doi voi nhieu nha dau tu - dau co chung khoan voi xu huong ngay cang tang.

 • Du thao Quy che truong DH tu thuc

  19:28 | Thứ năm 26/02/2004 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Chinh phu Pham Gia Khiem da yeu cau Bo GD-DT, truoc ngay 31/3, trinh Thu tuong Chinh phu Quy che dai hoc tu thuc. Quy che nay da duoc du thao den lan thu 10 va hien van dang duoc Bo GD-DT hoan thien. TS gioi thieu ban du thao nay de ban doc tham khao va gop y kien.

 • Bi an gia dien

  10:46 | Chủ nhật 02/04/2006 (GMT+7)

  Bi an gia dien

  Nhieu nguoi cho rang gia dien ma Tong cong ty Dien luc Viet Nam (EVN) dang de nghi tang cung giong nhu van de gia cuoc cua VNPTtruoc day, khong the giai quyet duoc neu khong co su tham gia cua S-Fone va Viettel.

 • Ti phu khong tien

  09:32 | Thứ hai 12/03/2007 (GMT+7)

  Ti phu khong tien

  Nem het tai san co dinh len san chung khoan de doi lay nhung tai san vo hinh "nhay mua" theo tung con so, mot thuc te dang dien ra doi voi nhieu nha dau tu - dau co chung khoan voi xu huong ngay cang tang. >> TTCKVN se lam tai san nhieu nguoi chim xuong vuc? >> The chap nha, dat “sot” theo chung khoan >> U40 “dai nao” thi truong chung khoan...

 • Doi tuong nao duoc mien giam vien phi

  10:32 | Thứ hai 10/09/2007 (GMT+7)

  Doi tuong nao duoc mien giam vien phi

  Theo du thao Nghi dinh cua Chinh phu Quy dinh ve chinh sach vien phi trong cac co so y te, muc vien phi se co nhung huong dieu chinh de phu hop voi doi hoi cua thuc tien.

 • Bi an gia dien

  09:07 | Thứ hai 03/04/2006 (GMT+7)

  Bi an gia dien

  Nhieu chuyen gia cho rang hien nay nganh dien chua cong khai cac yeu to cau thanh gia dien, khien nhieu nguoi to ra nghi ngo ve cac phuong an tinh toan ma EVN dua ra de “ep” khach hang chap thuan tang gia dien.

 • Kinh te TQ se tang truong 10 du da kim bot

  18:47 | Thứ năm 28/09/2006 (GMT+7)

  Kinh te TQ se tang truong 10 du da kim bot

  Ngay 27/9, Cuc thong ke quoc gia Trung Quoc (NBS) cho biet nen kinh te Trung Quoc se van duy tri duoc toc do tang truong nhanh va ben vung cho den het nam nay mac du toc do dau tu vao tai san co dinh giam va von vay tang.

 • Bai bo duyet nhap khau mien thue voi doanh nghiep FDI

  17:25 | Thứ năm 30/11/2006 (GMT+7)

  Theo mot Cong van do lien Bo Thuong mai ban hanh ngay 28/11, ke hoach nhap khau va xac nhan mien thue doi voi may moc thiet bi de tao tai san co dinh cho cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI) khong can co su phe duyet cua cac co quan chu quan.

 • Se khong thieu vang tu nay den cuoi nam

  09:26 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  Se khong thieu vang tu nay den cuoi nam

  (VM)- “Thi truong vang trong nuoc tu nay den cuoi nam se binh on hon, nhat la trong cac tinh huong mat can doi cung - cau”. Ly do duoc dua ra la Bo Tai chinh vua quyet dinh giam thue nhap khau vang va kho ngoai quan vang dau tien cua Viet Nam da chinh thuc di vao hoat dong tu ngay 16/8. Ong Nguyen Thanh Long - Chu tich Hiep hoi Kinh doanh Vang dong thoi la Tong Giam doc Cong ty Vang bac Da quy Sai Gon (SJC) da trao doi voi bao chi nham lam ro hon nhan dinh..

 • Neu EVN lo se khong ai dam cho nghanh dien vay von

  09:11 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Neu EVN lo se khong ai dam cho nghanh dien vay von

  Tang gia dien khong phai la con duong duy nhat de giai quyet van de von cho phat trien nganh dien, nhung day co the la khoi nguon cho viec thu hut dong von tu ben ngoai dau tu vao nganh dien. Bao chi da co cuoc trao doi voi ong Dao Van Hung, Chu tich Hoi dong quan tri Tong cong ty Dien luc Viet Nam (EVN) xung quanh van de nay. *Viec tang gia dien de khich thich dau tu vao nganh nay co ve dang gap kho khan? Lo trinh tang gia dien se tiep tuc gap nhung tro ngai, do..

 • Them mot so chi phi duoc khau tru thue

  08:42 | Thứ ba 11/09/2007 (GMT+7)

  Bo Tai chinh dang can nhac cho phep cac doanh nghiep (DN) bo sung nhieu loai chi phi duoc khau tru khi tinh thue thu nhap DN duoc ap dung ngay cho ky tinh thue 2007. Trong so nay co khoan chi thuong hang nam cho nguoi lao dong, tai san co dinh phuc vu nguoi lao dong nhu nha nghi giua ca, nha ve sinh, tram y te, xe dua don, nha o tap the....

 • Doanh nghiep Nha nuoc da thay doi dien mao

  07:50 | Thứ ba 11/07/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep Nha nuoc da thay doi dien mao

  Chieu 10/7, UBND TPHCM da to chuc tong ket 5 nam cong tac sap xep va doi moi doanh nghiep nha nuoc (DNNN). Mot ban bao cao kha day dan va thang than phan tich nhung viec lam duoc va chua duoc trong qua trinh sap xep lai DNNN cua Ban Doi moi Quan ly doanh nghiep (DMQLDN) TPHCM da gay chu y. 273 DNNN duoc sap xep - 878,9 ty dong nguon von XH Du luan chu y den ket qua tong ket 5 nam thuc hien doi moi hoat dong DNNN cua TPHCM vi vua qua da noi len mot so van de hau..

 • Dot pha cua moi truong dau tu

  16:22 | Thứ sáu 13/04/2007 (GMT+7)

  Dot pha cua moi truong dau tu

  Su kien Cong ty TNHH Intel Products Viet Nam (Intel Viet Nam) khoi cong xay dung nha may lap rap chipset tai Khu Cong nghe cao TP.HCM da thu hut su quan tam dac biet cua gioi dau tu quoc te, dac biet trong linh vuc cong nghe cao. Du an co von dau tu khoang 1 ty USD nay duoc ky vong se keo them nhieu du an ve tinh ve cong nghe ban dan dau tu vao Viet Nam. Theo du bao, hang hoa xuat nhap khau cua du an nay se rat phuc tap ve khoi luong lan tinh chat, vi vay, co..

 • Doanh nghiep Nha nuoc ra sao khi gia nhap WTO

  09:42 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep Nha nuoc ra sao khi gia nhap WTO

  Sau mot chang duong dai sap xep, doi moi, den nay ca nuoc con khoang 3.000 doanh nghiep Nha nuoc cac loai, dang nam giu gan 70% tai san co dinh quoc gia, 20% tong von dau tu toan xa hoi, gan 50% tong von dau tu cua Nha nuoc, 70% tong von vay cac ngan hang nuoc ngoai va gan 60% tong luong von tin dung cua cac ngan hang thuong mai Nha nuoc... The nhung, hang nam khoi doanh nghiep Nha nuoc moi chi dong gop 40% thu nhap trong GDP cua ca nuoc. Cong dong cac doanh..

 • Thi diem co phan hoa Benh vien Binh Dan

  22:48 | Thứ hai 09/04/2007 (GMT+7)

  UBND TPHCM da ban hanh quyet dinh ban giao tai san co dinh (nha - vat kien truc tren dat) cho Benh vien Binh Dan truc thuoc So Y te de thuc hien thi diem co phan hoa, gom: nha so 371 duong Dien Bien Phu (phuong 4, quan 3) dien tich dat 11.727,9m2 va nha so 408-416-428 duong Dien Bien Phu (phuong 11, quan 10) dien tich dat 2.110,6m2.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0