tai nguyen

Wednesday, 25/05/2016 20:00
 • Chuyen dai tap so do so hong Vi quyen loi cua ai

  07:19 | Thứ năm 04/10/2007 (GMT+7)

  Chuyen dai tap so do so hong Vi quyen loi cua ai

  “Neu ai cung chi nghi toi viec xay dung mot he thong sao cho minh bach it co ke ho va bao dam loi ich cua dan thi cau chuyen se ngan va gian di hon nhieu”.

 • Dat la tai san hay tai nguyen

  08:00 | Thứ bảy 18/10/2003 (GMT+7)

  Dat la tai san hay tai nguyen

  Trong Hien phap va Bo luat dan su, dat dai duoc xep vao phan "tai san" nhung lai bi danh dong voi tai nguyen. Trong Luat dat dai hien hanh va Du thao Luat dat dai sua doi, ngay phan mo dau lai khang dinh dat dai la tai nguyen. Tuy nhien, tren lanh tho mot quoc gia, dat dai khong phai la tai nguyen ma la tai san.

 • Can kiet tai nguyen dia chi Internet dang den gan

  15:07 | Thứ sáu 20/07/2007 (GMT+7)

  Can kiet tai nguyen dia chi Internet dang den gan

  Ong Tran Minh Tan (phai) dai dien VNNIC va ong Tran Thanh Son - dai dien APNIC trong buoi lam viec moi day giua hai don vi ve van de tai nguyen dia chi Internet. (anh The Phong)

 • Giao luu truc tuyen ve tai nguyen moi truong

  08:17 | Thứ sáu 21/12/2007 (GMT+7)

  So tai nguyen - moi truong tat ca cac dia phuong trong ca nuoc se dong loat tien hanh giao luu truc tuyen voi nguoi dan va doanh nghiep vao ngay 27-12 ve cac linh vuc tai nguyen, moi truong nham giai dap, thao go nhung kho khan, vuong mac, bat cap de nang cao hieu luc, hieu qua quan ly nha nuoc ve tai nguyen, moi truong.

 • Hoi thao lan II ve tai nguyen Internet VN

  15:35 | Thứ sáu 10/09/2004 (GMT+7)

  Hoi thao lan II ve tai nguyen Internet VN

  Trong nam ngay, tu 20 den 24/9/2004, tai Ha Noi se dien ra Hoi thao ve dao tao, quan ly va su dung tai nguyen Internet Viet Nam lan thu hai. Thong tin chi tiet ve hoi thao va dang ky tham du hoi thao co the thuc hien tai website http://vnnicmeeting2004.vn, hoac xem thong tin them tai http://www.vnnic.net.vn.

 • Y kien cu tri ve linh vuc tai nguyen moi truong

  11:18 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Y kien cu tri ve linh vuc tai nguyen moi truong

  Cac thanh vien Chinh phu da bat dau dang dan tra loi chat van cua Quoc hoi. Nhieu cu tri da gui kien nghi toi Chinh phu cac van de ve tai nguyen, dat dai va moi truong.

 • Tu 20 9 Hoi thao lan II ve tai nguyen Internet VN

  21:09 | Thứ ba 07/09/2004 (GMT+7)

  Tu 20 9 Hoi thao lan II ve tai nguyen Internet VN

  Trong nam ngay, tu 20 den 24/9/2004, tai Ha Noi se dien ra Hoi thao ve dao tao, quan ly va su dung tai nguyen Internet Viet Nam lan thu hai.

 • Cuu giam doc So Tai nguyen Hai Phong nhan an 7 nam tu

  17:41 | Thứ hai 25/06/2007 (GMT+7)

  Cuu giam doc So Tai nguyen Hai Phong nhan an 7 nam tu

  Chieu nay, TAND Hai Phong tuyen Chu Minh Tuan, nguyen giam doc So Tai nguyen moi truong Hai Phong 7 nam tu ve toi loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu. Muc an nay thap hon 1 nam so voi de nghi cua Vien kiem sat.> Cuu giam doc So tai nguyen chong lai buoc toi vu Do Son / De nghi cuu giam doc So Tai nguyen Hai Phong 8 nam tu

 • Khong nen co phan hoa tai nguyen

  07:57 | Thứ năm 09/11/2006 (GMT+7)

  Khong nen co phan hoa tai nguyen

  Trong thang 10 vua qua, cac cuoc dau gia co phan nganh than da tao nhung an tuong manh tren thi truong. Tai dien dan Quoc hoi, co mot y kien gay chu y, tao mot cai nhin khac ve nhung an tuong do.

 • Vien Moi truong Tai nguyen tuyen sinh sau DH nam 2007

  12:17 | Thứ ba 05/12/2006 (GMT+7)

  Vien Moi truong Tai nguyen tuyen sinh sau DH nam 2007

  Vien Moi truong - Tai nguyen (DH Quoc gia TP.HCM) vua thong bao tuyen sinh sau DH nam 2007 voi ba chuyen nganh dao tao thac si va sau chuyen nganh dao tao tien si.

 • Bo Tai nguyen Moi truong giao luu truc tuyen voi dan

  15:46 | Thứ hai 05/06/2006 (GMT+7)

  Bo Tai nguyen Moi truong giao luu truc tuyen voi dan

  Ngay 19/6 toi day, Bo Tai nguyen - Moi truong se to chuc giao luu truc tuyen qua mang Internet voi nguoi dan ve cac linh vuc do Bo quan li, dac biet la dat dai. Diem moi cua lan giao luu nay la se co su tham gia cua Giam doc cac So Tai nguyen moi truong.

 • Thuc hien so do mau moi nhu the nao

  22:19 | Thứ năm 11/11/2004 (GMT+7)

  Thuc hien so do mau moi nhu the nao

  Theo qui dinh cua Luat dat dai va moi day la nghi dinh 181 huong dan thi hanh luat, mau giay chung nhan quyen su dung dat (QSDD) moi da duoc Bo Tai nguyen - moi truong quyet dinh ban hanh su dung thong nhat tren toan quoc...

 • VNNIC se quan ly viec su dung tai nguyen Internet

  10:00 | Thứ bảy 31/05/2003 (GMT+7)

  Theo Quy dinh moi cua Bo Buu chinh Vien thong, Trung tam Internet Viet Nam (VNNIC) se la don vi quan ly, phan bo, giam sat va thuc day viec su dung tai nguyen Internet tren ca nuoc.

 • Thuc hien so do mau moi nhu the nao

  15:47 | Thứ sáu 12/11/2004 (GMT+7)

  Thuc hien so do mau moi nhu the nao

  Theo qui dinh cua Luat Dat dai va moi day la Nghi dinh 181 huong dan thi hanh luat, mau giay chung nhan quyen su dung dat (QSDD) moi da duoc Bo Tai nguyen - Moi truong quyet dinh ban hanh su dung thong nhat tren toan quoc...

 • Bo Tai nguyen Moi truong giao luu truc tuyen ve dat dai

  12:56 | Thứ hai 19/06/2006 (GMT+7)

  Bo Tai nguyen Moi truong giao luu truc tuyen ve dat dai

  TP - Hom nay, 19/6/2006, Lanh dao Bo Tai nguyen -Moi truong va cac So Tai nguyen - Moi truong trong ca nuoc to chuc giao luu truc tuyen voi nguoi dan va doanh nghiep chu de dat dai.

 • Quan ly nha nuoc ve tai nguyen moi truong Se phan cap manh hon cho quan huyen

  23:33 | Thứ ba 17/02/2004 (GMT+7)

  Quan ly nha nuoc ve tai nguyen moi truong Se phan cap manh hon cho quan huyen

  Chieu 17/2, Ban Chi dao Cai cach hanh chanh TP Ho Chi Minh da lam viec voi So Tai nguyen - Moi truong TP (nguyen la So Dia chinh - Nha dat) ve tinh hinh thuc hien phan cap quan ly mot so linh vuc theo Nghi dinh 93/ND cua Chinh phu.

 • Ngay mai 16 3 Bo tai nguyen Moi truong giao luu truc tuyen

  06:15 | Thứ tư 15/03/2006 (GMT+7)

  Ngay mai 16 3 Bo tai nguyen Moi truong giao luu truc tuyen

  Ngay mai (16-3), lan dau tien mot cuoc giao luu truc tuyen giua mot co quan cua Chinh phu va nguoi dan se duoc thuc hien. Di tien phong trong viec nay la Bo Tai nguyen - moi truong.

 • De cac nghi dinh ve dat dai thoa y dan

  08:00 | Chủ nhật 15/02/2004 (GMT+7)

  De cac nghi dinh ve dat dai thoa y dan

  TTCN - Tu 15-2, Bo Tai nguyen - moi truong se cong bo hai du thao nghi dinh: huong dan thi hanh Luat dat dai va xu phat hanh chinh trong linh vuc su dung, quan ly dat dai de lay y kien nhan dan truoc khi trinh Chinh phu ban hanh. Ke hoach nay cu the ra sao?

 • Ung dung KH Cong nghe de phat trien tai nguyen lanh tho

  17:09 | Thứ sáu 07/09/2007 (GMT+7)

  Ung dung KH Cong nghe de phat trien tai nguyen lanh tho

  Ong Thang cung trinh bay tai buoi toa dam chieu ngay 6/9/2007 tai Bao tang Ho Chi Minh (Ngoc Ha - Ha Noi), ve ke hoach ung dung KHKT va cong nghe tien tien nham xay dung mot tuyen de giao thong khong lo doc bo bien tu Dong Trieu den Mui Ngoc (Tra Co - Mong Cai - Quang Ninh) - diem giap ranh bien gioi Trung Quoc. Voi nhung tinh toan duoc cho la co the khai thac toi da nguon loi tu giao thong, ung dung cong nghe cau cong thong dong de khong lam thay doi moi truong..

 • Gia tri ten mien chua duoc danh gia dung o VN phan I

  15:14 | Thứ ba 07/03/2006 (GMT+7)

  Gia tri ten mien chua duoc danh gia dung o VN phan I

  Gan day, nhung cau chuyen rac roi, bat cap xung quanh van de domain tro nen nong bong. Viec quan ly, cap phat hay su dung ten mien duoc ban tan soi noi. Nhung thuc te cho thay, khi thuong mai dien tu bat dau vao guong phat trien thi gia tri mot tai nguyen Internet van chua duoc nhin nhan dung muc.

 • Dieu kien de chuyen doi dat trong mau thanh dat tho cu

  11:19 | Thứ sáu 28/09/2007 (GMT+7)

  Hoi: Toi co mua mot manh dat dien tich tren 100m2, truoc day manh dat nay la manh dat ruong trong hoa mau, chu cu cua manh dat da duoc cap so do. Nay toi mua dat, toi muon chuyen dat nay thanh dat tho cu co duoc khong? Neu chuyen duoc toi can den dau de lam thu tuc chuyen doi, va xin tu van cho toi duoc biet toi se phai nop nhung khoan tien nao khi tien hanh chuyen doi nhu vay. Chan thanh cam on. (cau hoi cua ban Hoang Van Binh, Huyen Luc Ngan, tinh Yen Bai).Tra..

 • Vien Moi truong va Tai nguyen tuyen sinh sau DH

  04:00 | Thứ tư 06/12/2006 (GMT+7)

  Vien Moi truong va Tai nguyen thuoc DH Quoc gia TPHCM vua thong bao tuyen sinh sau DH nam 2007. Truong tuyen sinh dao tao 3 chuyen nganh Thac sy va 6 chuyen nganh Tien sy.

 • Khoi to Giam doc So Tai nguyen Khanh Hoa

  17:09 | Thứ tư 21/06/2006 (GMT+7)

  Sang nay, co quan Canh sat dieu tra, Bo Cong an, da tong dat quyet dinh khoi to bi can, bat giam 4 thang doi voi ong Mai Duc Chinh, Giam doc So Tai nguyen Moi truong tinh Khanh Hoa; khoi to cho tai ngoai doi voi Vu Xuan Thieng, Pho giam doc So Tai nguyen Moi truong.

 • Tien te hoa nha tai dinh cu

  13:08 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Tien te hoa nha tai dinh cu

  Hien nay Thanh pho dang phai tam dung viec thi cong nha tai dinh cu (TDC) do khong du quy dat. Trong khi do, khong it nguoi dan ngay sau khi duoc nhan duoc nha TDC lai ban ngay. Theo mot khao sat cua So Tai nguyen - Moi truong va Nha dat Ha Noi, co den gan 40% nguoi dan ban nha ngay sau khi duoc TDC. Khi duoc hoi, nhieu nguoi to ve nghi ngo chat luong nha TDC, nhung theo mot can bo So Tai nguyen - Moi truong va Nha dat Thanh pho Ha Noi, thi nguyen nhan thuc su..

 • De xuat sua doi bo sung QD 92 ve tai nguyen Internet

  02:02 | Chủ nhật 05/09/2004 (GMT+7)

  De xuat sua doi bo sung QD 92 ve tai nguyen Internet

  Duoc su dong y cua lanh dao Bo Buu chinh-Vien thong (BC-VT), Trung tam Internet Viet Nam (VNNIC) dang gap rut thuc hien noi dung de xuat sua doi bo sung Quy dinh ban hanh kem theo Quyet dinh 92/2003/QD-BBCVT ve quan ly va su dung tai nguyen Internet.

 • Mot cua tai So Tai nguyen moi truong TP HCM ra sao

  04:20 | Thứ năm 19/01/2006 (GMT+7)

  Mot cua tai So Tai nguyen moi truong TP HCM ra sao

  Bat dau tu hom nay 19-1, So Tai nguyen - moi truong TP.HCM chinh thuc ap dung co che “mot cua” trong viec tiep nhan cac ho so cua to chuc, ca nhan lien quan cac linh vuc dat dai, moi truong. Qui trinh “mot cua” ra sao? Ong Nguyen Hoang Danh, chanh van phong So Tai nguyen - moi truong TP, cho biet:


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0