tai dia phuong

Sunday, 29/05/2016 10:50
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Cac dia phuong tien hanh hiep thuong lan 2

  10:43 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Theo huong dan cua Ban thuong truc UBMTTQVN, ngay sau khi Uy ban Bau cu ban giao ho so nguoi ung cu thi Ban thuong truc UBMTTQVN cac tinh, thanh pho to chuc hoi nghi hiep thuong lan 2. Cong viec cua qua trinh hiep thuong lan 2 la lua chon, gioi thieu nguoi ung cu DBQH khoa XII cua cac to chuc tai dia phuong. * Ban thuong truc UBMTTQ tinh Lai Chau to chuc hiep thuong bo sung voi cac to chuc thanh vien UBMTTQ. So luong nguoi ung cu giam 2/3 so voi ket qua hiep..

 • Mot thanh nien kien chu tich tinh Thai Nguyen

  13:36 | Chủ nhật 23/07/2006 (GMT+7)

  Mot thanh nien kien chu tich tinh Thai Nguyen

  TPCN - Ngay 24/7, TAND tinh Thai Nguyen se xet xu vu mot “thanh nien cham tien” dang phai giao duc tap trung (GDTT) kien ong Chu tich UBND tinh, nguoi da ky Quyet dinh dua anh ta di GDTT.

 • Chu tich Thai Nguyen bi kien

  08:46 | Thứ hai 24/07/2006 (GMT+7)

  Chu tich Thai Nguyen bi kien

  Ngay 24/7, TAND tinh Thai Nguyen se xet xu vu mot “thanh nien cham tien” dang phai giao duc tap trung (GDTT) kien ong Chu tich UBND tinh, nguoi da ky Quyet dinh dua anh ta di GDTT.

 • Vu mot thanh nien kien Chu tich tinh Thai Nguyen Nhieu uan khuc

  13:40 | Chủ nhật 13/08/2006 (GMT+7)

  Vu mot thanh nien kien Chu tich tinh Thai Nguyen Nhieu uan khuc

  TPCN - Khong chi chuyen ai thang ai thua, ma dieu nhung nguoi du toa quan tam nhat la tuong lai cua anh thanh nien cham tien roi se ra sao? Va ho da roi phien toa, trong long triu nang noi buon...

 • Mua he xanh 2006 se xanh ca sau chien dich

  18:40 | Thứ tư 12/07/2006 (GMT+7)

  Mua he xanh 2006 se xanh ca sau chien dich

  Lam sao cho mau ao xanh cua hon 55.000 chien si tinh nguyen Mua he xanh (MHX) 2006 se co mat mot cach hieu qua nhat tren mat tran 24 quan huyen TP.HCM, 13 tinh thanh cung mat tran 2 tinh cua nuoc ban (Lao)?

 • Hoc tai dia phuong de do ton tien

  22:59 | Chủ nhật 22/04/2007 (GMT+7)

  Hoc tai dia phuong de do ton tien

  "Khong can phai di xa. Hay yen tam thi va hoc tai dia phuong de cha me... do ton tien!" - do la loi nhan nhu chan tinh cua thay Ngo Tan Luc, quyen Hieu truong truong DH Tien Giang voi ban tre Tien Giang va cac tinh lan can.

 • Mot thanh nien kien Chu tich UBND tinh Thai Nguyen

  08:34 | Thứ hai 24/07/2006 (GMT+7)

  Mot thanh nien kien Chu tich UBND tinh Thai Nguyen

  Hom nay 24/7, TAND tinh Thai Nguyen se xet xu vu mot “thanh nien cham tien” dang phai giao duc tap trung (GDTT) kien ong Chu tich UBND tinh, nguoi da ky Quyet dinh dua anh ta di GDTT.

 • Da Nang Tang cuong cong tac quan ly va bao ve rung

  15:30 | Thứ hai 13/03/2006 (GMT+7)

  Da Nang Tang cuong cong tac quan ly va bao ve rung

  UBND thanh pho Da Nang vua cho ban hanh Chi thi so 05/2006/CT-UBND ve viec tang cuong cong tac quan ly va bao ve rung thanh pho Da Nang nham thuc hien tot hon cong tac bao ve va phat trien rung tren dia ban thanh pho, trien khai thuc hien co hieu qua Luat Bao ve va phat trien rung. Tinh den cuoi nam 2005, thanh pho Da Nang da trien khai trong moi duoc 1600 ha rung cac loai, dat 98% ke hoach, nang tong so dien tich dat rung len tren 50.000 ha, tang do che phu cua..

 • Thoi gian cai nghien tai dia phuong it nhat la 6 thang

  08:59 | Thứ bảy 18/05/2002 (GMT+7)

  Ngay 15/5, Thu tuong Chinh phu da ky quyet dinh ban hanh nghi dinh 56 ve to chuc cai nghien ma tuy tai gia dinh va cong dong. Theo do, nhung nguoi nghien hoac gia dinh cua ho phai khai bao voi UBND cap xa ve tinh trang nghien cua minh, con em minh.

 • Nhieu thi sinh dang ky vao DH chon truong tai dia phuong

  17:40 | Thứ sáu 07/05/2004 (GMT+7)

  Sang nay, 26 so giao duc va dao tao cac tinh (tu Khanh Hoa tro vao) da ban giao ho so dang ky du thi cho cac truong DH khu vuc phia Nam. Da so hoc sinh tu cac tinh da uu tien chon cac truong cao dang, DH gan noi cu tru.

 • Dung chung co so ha tang vien thong Da den luc

  14:43 | Thứ ba 15/01/2008 (GMT+7)

  Day khong con la van de moi nhung duong nhu da thuc su tro nen buc thiet hon bao gio het doi voi qua trinh phat trien ha tang vien thong trong do co mang thong tin di dong hien nay. Tai Hoi nghi trien khai ke hoach cua Bo Thong tin va Truyen thong vua dien ra cuoi tuan qua, da co rat nhieu y kien cua cac dai bieu mong muon co nhung chinh sach cho viec dung chung co so ha tang vien thong. Buc xuc nhat la ha tang di dong! Du chua thong nhat, song nhieu so Buu chinh..

 • Dat rung du an phat trien kinh te cho dan ngheo Thua Thien Hue Roi vao tay can bo doanh nhan

  22:31 | Thứ sáu 07/09/2007 (GMT+7)

  Dat rung du an phat trien kinh te cho dan ngheo Thua Thien Hue Roi vao tay can bo doanh nhan

  Ong Nguyen Viet Hoach, Chu tich UBND huyen Phong Dien, tinh Thua Thien-Hue, vua bi to cao loi dung chuc vu, quyen han vun ven cho gia dinh, nguoi than va con cai hang tram ha rung va nhieu lo dat tai Phong Dien va TP Hue. Co quan chuc nang da vao cuoc va phat hien hang tram ha rung thuoc Du an trong rung kinh te tai mien Trung tu nguon von vay cua Ngan hang The gioi (WB) roi vao tay nhieu can bo, doanh nhan tai dia phuong.

 • Cum gia cam tai phat Mam benh co san tai dia phuong

  19:33 | Thứ sáu 15/06/2007 (GMT+7)

  Cum gia cam tai phat Mam benh co san tai dia phuong

  Sau 17 thang khong co dich, trong thang 5 va 6/2007, dich cum tren ga da xuat hien tai 16 tinh va 83 xa tren toan quoc. Con khu vuc phia Nam, tu dau nam 2007 den nay, da co 10 ca nghi ngo mac benh cum A/H5N1 trong do 4 ca tu vong

 • Nen xoa bo so ho khau chuyen sang dung the cu tru

  11:21 | Thứ năm 12/05/2005 (GMT+7)

  Dung the cu tru, moi nguoi chi can dang ky lam the cu tru tai dia phuong va the cu tru se mang hau het cac thong tin can thiet. Moi nguoi se co 1 con so duy nhat, gan bo voi nguoi do den suot cuoc doi.

 • Thiet che dan chu quan trong nhat tai dia phuong

  13:25 | Thứ sáu 23/05/2003 (GMT+7)

  Lich su hinh thanh Nha nuoc Viet Nam hien dai co mot net dac trung it thay o cac nuoc khac. Do la co quan dai dien cua chinh quyen dia phuong hinh thanh truoc cac co quan nha nuoc trung uong. Xo viet Nghe-Tinh ( Xo viet chinh la "hoi dong" trong tieng Nga) xuat hien nam 1930, sau do 15 nam Chinh phu va Quoc hoi moi ra doi (nam 1945-1946). Trong thoi gian ton tai ngan ngui cua minh, cac Xo viet o Nghe an va Ha tinh da vua lam chuc nang dai dien, vua lam chuc nang..

 • Hom nay het han nop ho so DKDT tai dia phuong

  08:00 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  Hom nay het han nop ho so DKDT tai dia phuong

  Hom nay 10/4, la ngay cuoi cung nop ho so dang ky du thi dai hoc, cao dang 2007 tai cac dia phuong. Tuy nhien, cac thi sinh van con mot tuan nua de nop ho so dang ky du thi tai truong to chuc thi tu ngay 11/4 den 17/4.

 • Dieu tri tai dia phuong nguoi mac benh teo co Delta

  10:30 | Thứ hai 01/05/2006 (GMT+7)

  Dieu tri tai dia phuong nguoi mac benh teo co Delta

  Sap toi, nguoi mac benh teo co Delta co the duoc dieu tri o ngay tai dia phuong.

 • Cac doanh nghiep o Binh Duong Se lam thu tuc xuat khau tai dia phuong

  08:28 | Thứ bảy 20/03/2004 (GMT+7)

  Cac doanh nghiep o Binh Duong Se lam thu tuc xuat khau tai dia phuong

  Ngay 17/3, Bo Thuong mai da co thong bao so 1215 TM/XNK theo do, ke tu ngay 1/4 tat ca cac doanh nghiep xuat khau hang hoa co tru so dong tren dia ban tinh Binh Duong (ke cac thuong nhan da duoc Bo Thuong mai cho phep lam thu tuc tai Phong quan ly XNK khu vuc TPHCM), den phong quan ly XNK Binh Duong lam thu tuc co lien quan den xuat khau hang hoa sang Hoa Ky, EU, Canada, Tho Nhi Ky, ASEAN...

 • Phat hien mot lien minh ma quy

  10:39 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  Phat hien mot lien minh ma quy

  Sau khi bao chi co bai phanh phui ve hanh vi kinh doanh vaccine trai luat cua Cty TNHH duoc pham va trang thiet bi Hoang Duc. Lo vaccine gay chet nguoi o quan 5 la hau hoa truc tiep cua hanh vi nay. Va, con nhung don vi, ca nhan nao phai chiu trach nhiem ve hau qua nghiem trong tren? Mot "lien minh ma quy" mua ban "vaccine chet nguoi" Dieu 4/1, thong tu so 01/1999/TT- BYT, huong dan viec quan ly, su dung vaccine, do Bo Y te ban hanh ngay 10/2/1999, trong do quy..

 • Ha Noi Hon 70 nguoi dan su dung khong hieu qua tien den bu thu hoi dat

  21:08 | Thứ sáu 14/09/2007 (GMT+7)

  Cac khoan tien den bu duoc nguoi dan chi tieu chu yeu vao viec xay dung nha o, mua sam vat dung trong gia dinh, tham chi mot bo phan khong nho nguoi lao dong bi mat viec lam nhung lai su dung tien den bu vao cac te nan xa hoi, ma tuy, lam nay sinh nhieu van de phuc tap tai dia phuong...

 • Phai tang cuong quan ly tai dia phuong co duong sat

  16:39 | Thứ hai 03/05/2004 (GMT+7)

  Theo nhu di toi ke, ngay xua, thoi con thuc dan Phap, bat ke hu hai gi doi voi duong ray hay doan tau tren dia phan huyen nao, xa nao, thon nao... thi ly truong, truong thon cua dia phan do bi "troc" ra ma tim thu pham. Neu thu pham tim khong ra thi nhung nguoi do se bi chiu toi thay.

 • Khanh Hoa Bao ho nuoc giai khat san xuat tai dia phuong

  18:58 | Thứ tư 21/01/2004 (GMT+7)

  Khanh Hoa Bao ho nuoc giai khat san xuat tai dia phuong

  Ong Pham Van Chi - Chu tich UBND tinh Khanh Hoa vua ky van ban yeu cau cac so, ban, nganh, doan the, UBND cac huyen, thi xa, thanh pho thuoc tinh ke tu nay tro di chi su dung cac loai nuoc giai khat do cac doanh nghiep tren dia ban tinh san xuat.

 • UBND phuong xa phai hoa giai tai dia phuong

  06:20 | Thứ bảy 31/07/2004 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua huong dan viec giai quyet tranh chap, khieu nai, to cao ve dat dai theo qui dinh tai Luat dat dai nam 2003.

 • Guong mat tre thanh pho 30 nam

  15:20 | Thứ tư 30/03/2005 (GMT+7)

  Guong mat tre thanh pho 30 nam

  TS xin gioi thieu den ban doc danh sach, tom tat qua trinh phan dau, ren luyen va thanh tich cua cac ca nhan tieu bieu duoc de cu tham gia cuoc binh chon "Guong mat tre 30 nam", cung the le va Phieu binh chon de ban doc tham khao.

 • Mo rong chuong trinh cham soc HIV AIDS tai dia phuong

  04:43 | Thứ tư 11/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 10/7, Cuc phong chong HIV/AIDS va To chuc Suc khoe Gia dinh The gioi ky cam ket cung cap cac chuong trinh phong chong, cham soc, chua tri va giam sat HIV/AIDS cho mot so tinh thanh cua VN.

 • Xung quanh vu tu sat cua 2 nhan vien Buu dien Ben Tre

  22:21 | Chủ nhật 31/10/2004 (GMT+7)

  Du luan tai dia phuong den nay van chua het bang hoang sau su kien ong Le Ba Tho (sinh nam 1952) va vo la ba Nguyen Thi Nho (sinh nam 1953) cong tac tai Buu dien tinh Ben Tre (chong lam can bo ky thuat, vo lam thu quy) cung treo co tu van tai nha rieng duoc phat hien vao sang 29/10.

 • Ho tro 30 trieu dong cho tien si ve cong tac tai dia phuong

  09:48 | Thứ sáu 23/03/2001 (GMT+7)

  UBND tinh Phu Yen vua ban hanh chinh sach dao tao, tuyen dung can bo sau dai hoc. Theo do, nguoi hoc sau dai hoc (do hoi dong xet duyet cua tinh cu) duoc huong tro cap tien hoc phi, tau xe, van phong pham va 400.000 dong/thang; ho tro lam luan van tot nghiep 20 trieu dong doi voi thac si, 30 trieu dong doi voi tien si.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0