tac dong moi truong

Thursday, 26/05/2016 09:46
 • Cham nhung chua muon

  08:00 | Thứ bảy 22/09/2007 (GMT+7)

  Cham nhung chua muon

  Du an san xuat bot giay Lee - Man o Hau Giang duoc cap giay chung nhan dau tu, nhung khong co bao cao danh gia tac dong moi truong. Theo cac chuyen gia, chua co thi phai lam, dau phai cap chung nhan la xong...

 • HVS duoc bat den xanh

  08:32 | Thứ ba 30/10/2007 (GMT+7)

  HVS duoc bat den xanh

  Hyundai Vinashin (HVS) da dua gan 750.000 tan xi dong (hat Nix) vao VN lai duoc hoan toan mien thue nhap khau. Du luan dang hoi co phai HVS duoc "tao dieu kien" de... gay o nhiem keo dai?

 • Cha t luo ng da nh gia ta c do ng moi truo ng chua cao

  16:50 | Thứ tư 29/12/2004 (GMT+7)

  Ket luan nay duoc dua ra trong bao cao tong ket muoi nam thuc hien cong tac danh gia tac dong moi truong (DTM) tai VN cua Bo Tai nguyen – moi truong. Theo do, co rat nhieu bao cao DTM co chat luong chua cao, tham chi con kem, phai sua di, sua lai nhieu lan moi duoc phe duyet.

 • Du an xay dung nha may xu ly rac thai canh chua Huong Bo Tai nguyen Moi truong se vao cuoc

  00:00 | Thứ tư 23/02/2005 (GMT+7)

  Du an xay dung nha may xu ly rac thai canh chua Huong Bo Tai nguyen Moi truong se vao cuoc

  Bo Tai nguyen - Moi truong vua cho biet: Toi day, don vi chuyen mon cua Bo se xuong tan noi tim hieu tinh hinh du an xay dung nha may xu ly rac thai canh chua Huong cho du UBND tinh Ha Tay vua quyet dinh chuyen sang dia diem khac.

 • Ra soat loai du an can danh gia tac dong moi truong

  03:35 | Thứ hai 08/10/2007 (GMT+7)

  Pho thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung vua chi dao mot so bien phap giai quyet vuong mac trong dau tu xay dung. Pho thu tuong dong y tam giao dat cho chu dau tu de phuc vu viec khao sat, lap du an.

 • Tinh noi khong can bo noi can

  08:06 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  TT (Hau Giang) - Ngay 19-9, UBND tinh Hau Giang da hop bao de bao cao lai qua trinh dau tu du an voi su tham du cua mot so bo, nganh lien quan va bao chi. Cuoc hop duoc to chuc sau khi co nhieu thong tin ve du an Nha may giay Lee - Man dau tu tai Hau Giang khong bao cao danh gia tac dong moi truong, khong qui hoach vung nguyen lieu truoc khi duoc cap phep dau tu...

 • Lap vinh xay nha may pha huy tuong chan tu nhien

  08:45 | Thứ sáu 14/03/2008 (GMT+7)

  Lap vinh xay nha may pha huy tuong chan tu nhien

  - "Chat thai cua nha may thep khong nhung anh huong den moi truong ma san lap vinh xay nha may con pha huy buc tuong cat tu nhien che chan vinh Van Phong. Nuoc bien dang 1cm co the pha huy hang tram met bo cat va nhung vung bo nhan tao nhu nha may thep se phai chiu tac dong manh me nhat".

 • Khu du lich lan bien Can Gio Cac nha khoa hoc lo ngai tac dong moi truong

  12:03 | Thứ hai 24/12/2007 (GMT+7)

  Khu du lich lan bien Can Gio Cac nha khoa hoc lo ngai tac dong moi truong

  Ngay 13-12-2007, khu du lich lan bien Saigon SunBay da duoc khoi cong. Ngay tu khi hinh thanh, du an xay dung do thi bien duoc xem la “tieu bieu nhat TP.HCM va Viet Nam” da gay ra rat nhieu tranh luan, phan ung tu cac nha khoa hoc ve tinh kha thi va nhung he qua tu tac dong cua no den moi truong sinh thai Can Gio. >> Can Gio: khoi cong du an khu do thi lan bien

 • Ky hop thu 7 Quoc hoi khoa XI Cac tieu chuan moi truong se mang tinh bat buoc

  23:42 | Thứ hai 23/05/2005 (GMT+7)

  Ky hop thu 7 Quoc hoi khoa XI Cac tieu chuan moi truong se mang tinh bat buoc

  Nhung van de ma Chinh phu xin y kien QH khi sua doi Luat Bao ve moi truong bao gom: danh gia tac dong moi truong, tieu chuan moi truong, bao cao ve hien trang moi truong, boi thuong thiet hai ve moi truong va xa hoi hoa hoat dong bao ve moi truong.

 • Phap khao sat danh gia tac dong moi truong khu du lich ho Phu Ninh Quang Nam

  15:17 | Thứ năm 26/01/2006 (GMT+7)

  Ngay 24/1, ong Eric Baye dan dau doan chuyen gia Phap da ban thao voi lanh dao Quang Nam ve viec thuc hien du an quy hoach khu du lich ho Phu Ninh, nam trong khuon kho hop tac giua dia phuong va vung Nord - Pas de Calais (Phap).

 • PC gay tac dong moi truong nhu the nao

  09:50 | Thứ tư 10/03/2004 (GMT+7)

  PC gay tac dong moi truong nhu the nao

  De giam thieu su tieu thu nhung nguon tai nguyen thien nhien, nguoi su dung may tinh nen suy nghi hai lan truoc khi mua PC moi. Mot bao cao cua Lien Hop Quoc cho biet, viec san xuat ra moi may tinh doi hoi tren 240 kg nguyen lieu khai thac tu long dat, tuc la gap 10 lan ban than trong luong cua no.

 • Da Nang Tren 50 doanh nghiep KCN pham luat moi truong

  20:09 | Thứ bảy 02/06/2007 (GMT+7)

  Da Nang Tren 50 doanh nghiep KCN pham luat moi truong

  Tren 50% doanh nghiep trong cac KCN o Da Nang chua tuan thu quy dinh ve lap va tham dinh bao cao danh gia tac dong moi truong.

 • Cap treo Vinpearl lan cang Nha Trang Ky 2 Khong danh gia tac dong canh quan moi truong

  07:03 | Thứ bảy 17/03/2007 (GMT+7)

  Cap treo Vinpearl lan cang Nha Trang Ky 2 Khong danh gia tac dong canh quan moi truong

  Du an cap treo Vinpearl da duoc cho phep xay dung ngay trong vung nuoc cang Nha Trang va “trong long” danh thang quoc gia vinh Nha Trang lai khong tuan thu cac qui dinh phap luat ve bao ve canh quan, moi truong.

 • Khanh Hoa nhieu du an no ho so moi truong

  02:17 | Chủ nhật 16/04/2006 (GMT+7)

  TT (Khanh Hoa) - So Tai nguyen - moi truong (TN-MT) tinh Khanh Hoa yeu cau 10 chu dau tu cac du an da trien khai xay dung con no “Danh gia tac dong moi truong” phai nop bao cao theo qui dinh.

 • Su that cua nhung van de ve du an cap treo Vinpearl

  00:30 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Su that cua nhung van de ve du an cap treo Vinpearl

  Ngay 19.3, tai Ha Noi, Cong ty co phan du lich va thuong mai Vinpearl da to chuc hop bao ve Du an cap treo vuot bien Vinpearl. Tai cuoc hop bao nay, lanh dao tinh Khanh Hoa va dai dien Vinpearl da tra loi nhung thac mac xung quanh du an nay. Cac cau hoi chu yeu do Bao Tuoi Tre TP.HCM neu ra.

 • Boi uoc voi cong dong

  06:02 | Chủ nhật 30/09/2007 (GMT+7)

  Boi uoc voi cong dong

  Bao cao danh gia tac dong moi truong hay ban dang ky dat tieu chuan moi truong duoc coi nhu loi hua cua cac nha dau tu nham giu gin moi truong trong sach, khong gay ton hai den moi truong, cong dong dan cu. The nhung tinh trang khong thuc hien cac cam ket rat pho bien.

 • Du an san xuat betong tu hat nix Cam den chay truoc oto

  07:33 | Thứ sáu 09/11/2007 (GMT+7)

  Ngay 8-11, lanh dao mot co quan chuc nang cua tinh Khanh Hoa cho biet UBND tinh Khanh Hoa vua hop de xem xet “bao cao danh gia tac dong moi truong” du an su dung chat thai xi dong (con goi la hat nix) cua Hyundai Vinashin de san xuat betong va mot so san pham.

 • Du an Luat Bao ve moi truong sua doi Phai boi thuong bang vat chat neu gay o nhiem moi truong

  23:23 | Thứ sáu 25/02/2005 (GMT+7)

  Ngay 25/2, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (QH) da hop, thao luan ve du an Luat Bao ve moi truong (sua doi). Theo to trinh cua Chinh phu ve du an luat nay do Bo truong Tai nguyen-Moi truong Mai Ai Truc trinh bay, cac loai du an dau tu co kha nang tac dong xau den moi truong deu phai lap bao cao danh gia tac dong moi truong truoc khi trien khai nham han che viec phe duyet, cap phep doi voi nhung du an co kha nang gay o nhiem, suy thoai moi truong.

 • Cac nganh hoc cua Truong DH Nong lam TP HCM

  09:52 | Chủ nhật 12/02/2006 (GMT+7)

  Cac nganh hoc cua Truong DH Nong lam TP HCM

  Nam 2006, Truong DH Nong lam TP.HCM tuyen them 6 nganh va chuyen nganh moi: Co dien tu, Cong nghe ky thuat oto, Kinh doanh nong nghiep, Su pham Ky thuat cong nong nghiep, Quan ly moi truong va du lich sinh thai, Bao quan nong san thuc pham va ve sinh thuc pham.

 • Quang Ngai can tham van y kien nguoi dan ve du an cong nghiep nang Doosan

  01:22 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Ong Nguyen Tang Binh, giam doc So Tai nguyen - moi truong Quang Ngai, cho biet so vua to chuc tham dinh bao cao danh gia tac dong moi truong du an Nha may cong nghiep nang Doosan tai khu kinh te Dung Quat.

 • Gan 200ha chi la mot phan trong ke hoach cau rung

  07:00 | Chủ nhật 10/06/2007 (GMT+7)

  Gan 200ha chi la mot phan trong ke hoach cau rung

  Khi duoc hoi y kien ve “Du an khu du lich sinh thai Tam Dao 2 va Tay Thien”, ong Ha Cong Khai - Pho giam doc Vuon Quoc gia Tam Dao luon ne tranh boc lo quan diem. Tuy nhien, ong cung cho biet: Vinh Phuc du dinh se “cau” rung de xay dung khu du lich nay lam hai dot voi dien tich gan 1.000 ha…

 • Duong Ho Chi Minh van qua Vuon quoc gia Cuc Phuong

  10:46 | Thứ tư 24/10/2001 (GMT+7)

  Sau 3 lan xem xet, ngay 18/10, Hoi dong Tham dinh Nha nuoc da thong qua bao cao danh gia tac dong moi truong cua du an duong Ho Chi Minh, trong do co doan di qua Vuon quoc gia Cuc Phuong. Phuong an di theo tinh lo 437 da dat duoc su nhat tri ban dau.

 • Trung Quoc giai bai toan o nhiem moi truong

  17:10 | Thứ năm 30/03/2006 (GMT+7)

  Trung Quoc giai bai toan o nhiem moi truong

  Khi nhung lo au ve mo hinh phat trien kinh te khong ben vung ve moi truong ngay cang tang, dac biet la sau vu hoa chat tran lam o nhiem song Tung Hoa, Bac Kinh bat dau luu y den nhung canh bao cua nhung to chuc moi truong.

 • Sap co nha may loc dau tai Phu Yen

  10:38 | Thứ ba 15/03/2005 (GMT+7)

  Theo So Ke hoach va Dau tu tinh Phu Yen, du an xay dung nha may loc dau 100% von cua Lien bang Nga dang duoc gap rut hoan thien de co the bat dau khoi dong trong nam nay. Chu dau tu, Tap doan Techno Star, hien dang xay dung du an kha thi, danh gia tac dong moi truong de trinh Chinh phu trong thang 4.

 • Hau qua nang ne tu vu chay kho thuoc

  23:14 | Thứ hai 23/10/2006 (GMT+7)

  Hau qua nang ne tu vu chay kho thuoc

  Gan 3 ngay sau khi xay ra vu chay kho thuoc bao ve thuc vat nam canh bo kenh 10, thuoc ap Long Chau 2, xa Thanh My Tay, huyen Chau Phu, tinh An Giang, chung toi tro lai vung dat thuan nong nay va chung kien nhung tac dong moi truong het suc ghe gom, khi ma it nhat 2,5 tan thuoc da tran xuong ruong dong.

 • Cham dut su vo tam vo cam vo trach nhiem voi moi truong

  23:22 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Cham dut su vo tam vo cam vo trach nhiem voi moi truong

  Ngay 1/6, Quoc hoi da danh ca mot ngay thao luan, gop y xay dung du an Luat Bao ve moi truong (BVMT) sua doi. Neu so sanh voi du an luat hien hanh, Luat BVMT (sua doi) lan nay da duoc chinh sua rat nhieu, cu the va chi tiet hon han voi mot loat cac quy dinh ve tieu chuan moi truong, danh gia tac dong moi truong, boi thuong thiet hai neu gay o nhiem... de khac phuc nhung diem yeu cua luat hien hanh la qua chung chung va kho thuc hien.

 • Laptop LG dung pin nhien lieu va man hinh OLED

  04:56 | Thứ hai 04/12/2006 (GMT+7)

  Laptop LG dung pin nhien lieu va man hinh OLED

  San pham e-Book ma hang nay vua gioi thieu la mot may tinh xach tay o dang mau y tuong (concept), su dung pin co thanh phan gom khi ga tu nhien, chat methanol va mot so hon hop long khong tac dong moi truong, chua ngay trong thanh ban le cua may.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0