suat thue nhap khau

Friday, 27/05/2016 05:24
 • Thue nhap khau giam Vi sao gia hang hoa chua giam

  22:32 | Chủ nhật 19/08/2007 (GMT+7)

  Thue nhap khau giam Vi sao gia hang hoa chua giam

  Van de noi com trong nen kinh te hien nay la lam phat vuot toc do tang truong, cao hon lai suat tiet kiem, tac dong xau den dau tu, san xuat kinh doanh va doi song cua nguoi tieu dung, nhat la nhung nguoi co thu nhap thap. De kiem che lam phat, mot trong nhung giai phap cua Nha nuoc la giam thue suat thue nhap khau cua nhieu mat hang de vua tang cung hang hoa nham can doi tien - hang, vua giam chi phi dau vao de keo gia dau ra o trong nuoc...

 • Thong nhat thue suat thue nhap khau uu dai theo tung linh kien phu tung oto

  15:44 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Ke tu ngay 1-1-2007, qui dinh ve thue suat thue nhap khau uu dai theo tung linh kien, phu tung oto se duoc ap dung thong nhat.

 • Khong giam thue suat thue nhap khau phoi thep

  14:21 | Thứ ba 28/10/2003 (GMT+7)

  Khong giam thue suat thue nhap khau phoi thep

  Ngay 27-10, Bo Ke hoach – Dau tu cho biet ve viec nhieu doanh nghiep nganh thep da co kien nghi giam muc thue suat thue nhap khau phoi thep, nhung Bo da khong chap nhan de nghi nay.

 • Tu 2005 2013 Giam manh thue suat thue nhap khau cua nhieu mat hang

  09:15 | Thứ ba 08/02/2005 (GMT+7)

  Tu 2005 2013 Giam manh thue suat thue nhap khau cua nhieu mat hang

  Chinh phu vua ra nghi dinh ban hanh danh muc sua doi, bo sung danh muc hang hoa va thue suat thue nhap khau Viet Nam de thuc hien Hiep dinh CEPT/AFTA cho cac nam 2005-2013.

 • Viet Nam se nhap khau lua tu Campuchia

  10:31 | Thứ sáu 05/01/2007 (GMT+7)

  Viet Nam se nhap khau lua tu Campuchia

  Truoc tinh hinh san xuat lua gao gap nhieu kho khan do dich benh tai DBSCL, Chinh phu da co quyet dinh tam ngung xuat khau gao va cho phep nhap khau lua tu Campuchia voi muc thue uu dai. Moi day, Bo Tai chinh da co quyet dinh ap dung muc thue suat thue nhap khau 0% cho mat hang lua nhap khau co xuat xu tu Campuchia. Theo quyet dinh so 01/2007/QD-BTC, ngay 3/1 cua Bo Tai chinh, dieu kien de duoc ap dung thue suat 0% la lua nhap khau phai co giay chung nhan xuat xu..

 • Vao WTO gia oto khong giam nhieu

  08:51 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Vao WTO gia oto khong giam nhieu

  Mot quan chuc trong doan dam phan da phuong cua Viet Nam cho biet, vao WTO gia oto se khong giam nhieu.

 • Vao WTO gia oto khong giam nhieu

  16:33 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Vao WTO gia oto khong giam nhieu

  Mot quan chuc trong doan dam phan da phuong cua Viet Nam cho biet, vao WTO gia oto se khong giam nhieu.

 • Giam 50 thue nhap khau tu Lao

  13:30 | Thứ sáu 02/04/2004 (GMT+7)

  Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung vua ky thong tu huong dan viec thuc hien giam thue nhap khau tu Lao. Theo do, hang hoa nhap khau tu Lao co to khai hang hoa da dang ky voi co quan Hai quan, ke tu ngay 16/1 tro di duoc ap dung thue suat thue nhap khau bang 50% muc thue suat thue nhap khau uu dai.

 • 1 1 2007 bo uu dai nhap khau linh kien oto dang CKD

  09:31 | Thứ năm 17/08/2006 (GMT+7)

  1 1 2007 bo uu dai nhap khau linh kien oto dang CKD

  Bo Tai chinh vua chinh thuc ban hanh Bieu thue xuat - nhap khau uu dai. Trong do quy dinh, tu ngay 01/01/2007 ap dung thong nhat thue suat thue nhap khau uu dai theo tung linh kien, phu tung oto thay cho viec ap dung thue suat thue nhap khau uu dai theo bo linh kien oto dang CKD.

 • Thue suat thue nhap khau vang quy chung ve mot muc

  13:32 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Thue suat thue nhap khau vang quy chung ve mot muc

  Bo Tai chinh vua co Quyet dinh so 39/2006/QD-BTC ve bieu thue xuat nhap khau uu dai, trong do, thue suat thue nhap khau vang cac loai deu duoc dua ve muc chung la 0,5%. Quyet dinh nay se co hieu luc tu 15/9 toi.

 • Hang nhap khau tu Lao duoc giam 50 thue tu 16 1 04

  06:19 | Thứ sáu 02/04/2004 (GMT+7)

  Hang nhap khau tu Lao duoc giam 50 thue tu 16 1 04

  Hang hoa nhap khau tu Lao co to khai hang hoa da dang ky voi co quan Hai quan, ke tu ngay 16/1 tro di duoc ap dung thue suat thue nhap khau bang 50% muc thue suat thue nhap khau uu dai.

 • Doanh nghiep khong the ban gia cao bat hop ly

  00:23 | Chủ nhật 03/06/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep khong the ban gia cao bat hop ly

  Ngay 31.5, Bo Tai chinh co Quyet dinh 40/2007 ban hanh Danh muc va 5 muc thue suat thue nhap khau uu dai theo bien dong cua gia xang the gioi doi voi mat hang xang va cac che pham khac thuoc nhom 2710 tai Bieu thue nhap khau uu dai.

 • VN va Lao ky thoa thuan ve uu dai thue suat thue nhap khau 0 va 5

  21:01 | Thứ năm 28/07/2005 (GMT+7)

  Ngay 28-7, tai Ha Noi, Bo Truong Bo Thuong mai Truong Dinh Tuyen va Bo truong Lao Soulivong Daravong da ky ket ban thoa thuan ve cac mat hang duoc huong uu dai thue suat thue nhap khau 0% va 5%.

 • Nang muc thue suat thue nhap khau thep len 20

  02:32 | Thứ năm 17/06/2004 (GMT+7)

  Muc thue suat thue nhap khau thep da duoc nang len 20% (hien nay la 0%) ap dung cho cac lo hang thep trong cac to khai hang hoa nhap khau thep nop cho co quan Hai quan ke tu ngay 1/7/2004. Day la quy dinh trong quyet dinh so 53/QD-BTC ngay 15.6 cua Bo truong Tai chinh duoc cong bo trong cuoc hop bao do lien bo: Cong nghiep - Tai chinh to chuc ngay 16/6.

 • Giam thue suat thue nhap khau o to

  00:57 | Thứ ba 27/12/2005 (GMT+7)

  Theo quyet dinh so 98/2005/QD-BTC cua Bo truong Tai chinh ky ngay 22.12, thue suat thue nhap khau o to nguyen chiec va cac loai khac se bat dau duoc giam ngay trong dau nam 2006 voi muc thue nhap khau ap dung chung la 90%, giam 10% so voi muc thue hien tai.

 • Sua doi bo sung danh muc hang hoa va muc thue suat thue nhap khau uu dai dac biet cua Viet Nam

  21:10 | Chủ nhật 29/04/2007 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ra Quyet dinh so 25/2007/QD-BTC sua doi, bo sung cho Quyet dinh so 09/2006/QD-BTC ngay 28-2-2006 ve Danh muc hang hoa va muc thue suat thue nhap khau uu dai dac biet cua Viet Nam de thuc hien Hiep dinh ve chuong trinh uu dai thue quan co hieu luc chung (CEPT) cua cac nuoc Asean giai doan 2006 - 2013.

 • Nang thue suat thue nhap khau xang dau tu 0 len 5

  00:17 | Thứ bảy 02/09/2006 (GMT+7)

  Theo tin tu Bo Tai chinh ngay 1/9, Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung trong ngay 31/8 da ky quyet dinh nang thue suat thue nhap khau tu 0% hien nay len 5% voi hau het mat hang xang dau: xang dong co co pha chi, khong pha chi, cao cap hoac thong dung, xang may bay, xang dung moi, cac che pham pha che xang va dau nhe...

 • Giam thue nhap khau gia oto co giam

  17:57 | Thứ hai 06/08/2007 (GMT+7)

  Giam thue nhap khau gia oto co giam

  Thue suat thue nhap khau oto nguyen chiec giam tu 80% xuong con 70%, lieu co lam cho gia xe giam theo?

 • Giam thue nhap khau gia oto co giam

  14:51 | Thứ ba 07/08/2007 (GMT+7)

  Giam thue nhap khau gia oto co giam

  Thue suat thue nhap khau oto nguyen chiec giam tu 80% xuong con 70%, lieu co lam cho gia xe giam theo? >> Kiem che tang gia ra sao?

 • De nghi nang thue nhap khau thep thanh pham len 20

  17:55 | Thứ năm 04/03/2004 (GMT+7)

  De nghi nang thue nhap khau thep thanh pham len 20

  Chieu ngay 4/3, Hiep hoi Thep Viet Nam da hop khan cap voi cac DN san xuat thep thanh vien de nghien cuu ve viec giam thue suat thue nhap khau tat ca cac san pham thep thanh pham, phoi thep xuong con 0% cua Bo Tai chinh (theo Quyet dinh so 23/2004/QD-BTC ngay 1/3/2004).

 • Dieu chinh thue suat nhap khau linh kien dien tu

  16:44 | Thứ hai 06/03/2006 (GMT+7)

  Dieu chinh thue suat nhap khau linh kien dien tu

  Moi day, Bo Tai chinh da ban hanh quyet dinh (so 08/2006/QD-BTC) dieu chinh thue suat thue nhap khau uu dai doi voi mot so mat hang linh kien, phu tung dien tu. Theo do, thue suat thue nhap khau nhieu linh kien quan trong dung trong lap rap cac san pham dien tu nhap khau tu khu vuc ngoai ASEAN da giam kha manh so voi truoc.

 • Chuan bi dieu chinh thue nhap khau oto va phu tung oto

  14:48 | Thứ sáu 12/10/2007 (GMT+7)

  Chuan bi dieu chinh thue nhap khau oto va phu tung oto

  Ngay 10/10, Pho Thu tuong Thuong truc Chinh phu Nguyen Sinh Hung da co cong van so 5764/VPCP-KTTH, trong do yeu cau Bo Tai chinh som co quyet dinh dieu chinh thue suat thue nhap khau doi voi oto va phu tung oto.

 • Se som cat giam thue nhap khau my pham

  16:02 | Thứ năm 21/06/2001 (GMT+7)

  Hien thue suat thue nhap khau ma Viet Nam ap dung doi voi nhom hang my pham la 50%, cao gap 4-5 lan cac nuoc trong khu vuc. Boi vay, viec cat giam thue suat thue nhap khau nhom hang nay se duoc thuc hien som hon it nhat la 1 nam so voi lich trinh cat giam thue quan chung cua cac nuoc ASEAN.

 • Tu 1112007 thue nhap khau oto moi la 80

  13:41 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Tu 1112007 thue nhap khau oto moi la 80

  Ong Nguyen Van Can, Vu truong Vu Kiem tra thu thue XNK (Tong cuc Hai Quan) cho biet, Bo Tai chinh da co quyet dinh ban hanh bieu thue xuat nhap khau uu dai theo cam ket gia nhap WTO, trong do co quy dinh thue suat thue nhap khau voi oto moi nguyen chiec.

 • Giam thue nhap khau linh kien o to

  10:31 | Thứ năm 18/08/2005 (GMT+7)

  Giam thue nhap khau linh kien o to

  Bo Tai chinh vua co Quyet dinh 57/2005 sua doi thue suat thue nhap khau uu dai doi voi cac mat hang linh kien, phu tung o to trong theo huong giam tu cac muc 30%, 20% xuong con 20 den 5%.

 • Tu 1112007 thue nhap khau o to moi la 80

  14:19 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Tu 1112007 thue nhap khau o to moi la 80

  Ong Nguyen Van Can, Vu truong Vu Kiem tra thu thue XNK (Tong cuc Hai Quan) cho biet, Bo Tai chinh da co quyet dinh ban hanh bieu thue xuat nhap khau uu dai theo cam ket gia nhap WTO, trong do co quy dinh thue suat thue nhap khau voi oto moi nguyen chiec.

 • Giam thue nhap khau xang xuong con 5

  09:40 | Thứ năm 26/01/2006 (GMT+7)

  Giam thue nhap khau xang xuong con 5

  Ngay 25/1 Bo Tai chinh vua ky quyet dinh giam thue suat thue nhap khau xang, tu 10 xuong con 5%. Day la dong thai nham giam bot kho khan cho cac cong ty kinh doanh nhap khau xang dau truoc tinh hinh gia dau tren the gioi tang cao trong khi Bo Tai chinh chua co y dinh tang gia ban le mat hang nay vao thoi diem nhay cam truoc va sau Tet.Theo quyet dinh so 06/2006 cua Bo Tai chinh, muc thue suat thue nhap khau xang hien dang la 10% se chi con 5%, ap dung voi cac to..

 • Thue nhap khau oto se tang

  10:12 | Thứ năm 24/01/2008 (GMT+7)

  Thue nhap khau oto se tang

  Nguon tin tu mot so doanh nghiep nhap khau oto cho biet, rat co the thue suat thue nhap khau oto nguyen chiec se tang trong thoi gian toi. >> Dieu chinh thue oto cu, giam thue nhieu dong xe dat khach>> Giam gia oto nhap khau: Gio G da diem!>> Viet Nam da lam gi de co nganh cong nghiep oto?>> Cong nghiep oto VN: Dan dong ca khong can nhac truong?


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0