suat thue

Saturday, 28/05/2016 09:05
 • Sua Luat Thue thu nhap doanh nghiep Co doi nhung chua moi

  09:38 | Thứ hai 03/03/2008 (GMT+7)

  Sua Luat Thue thu nhap doanh nghiep Co doi nhung chua moi

  Du thao sua doi Luat Thue thu nhap doanh nghiep (TNDN) do Bo Tai chinh trinh Chinh phu dang nhan duoc nhieu gop y, phan bien cua gioi chuyen mon va doanh nghiep. Ong Vu Tien Loc, Chu tich Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam (VCCI), noi, sau 5 nam di vao cuoc song, Luat Thue TNDN da phat huy vai tro cua no va tao ra nhung thay doi dang ke trong hoat dong quan ly thue. Tuy nhien, nhung doi hoi cai cach he thong thue theo quy dinh chung cua To chuc Thuong mai..

 • Se khong ha thue suat thue gia tri gia tang

  10:38 | Thứ hai 25/12/2000 (GMT+7)

  Trong thoi gian toi, Tong cuc Thue se khong xem xet dieu chinh ha thue suat thue gia tri gia tang them cho bat ky mot hang hoa, dich vu nao.

 • Co so san xuat lap rap oto duoc giam thue tieu thu dac biet

  11:20 | Thứ bảy 06/12/2003 (GMT+7)

  Cac co so san xuat va lap rap o to duoc giam 70% muc thue suat thue TTDB trong nam 2004, giam 50% nam 2005 va giam 30% trong nam 2006. Tu nam 2007, cac doanh nghiep trong linh vuc nay moi phai nop dung muc thue suat thue TTDB theo quy dinh.

 • Se sua doi thue nha dat

  15:40 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  Se sua doi thue nha dat

  Truoc tinh trang nguoi dan "che" so do, Thu truong Bo Tai nguyen Moi truong Dang Hung Vo cho hay Bo du kien phoi hop voi Bo Tai chinh de nghi Chinh phu trinh Quoc hoi phuong an giam ty suat thue trong ky hop toi.

 • Thuoc la san xuat tu nguyen lieu nhap khau chiu thue 65

  15:28 | Thứ năm 14/04/2005 (GMT+7)

  Thuoc la san xuat tu nguyen lieu nhap khau chiu thue 65

  Thuoc la dieu co dau loc san xuat chu yeu bang nguyen lieu nhap khau se phai ap dung thue suat thue tieu thu dac biet (TTDB) 65%.

 • Chinh sach thue voi cac nha dau tu nuoc ngoai Chi phi tang uu dai giam

  22:56 | Thứ tư 28/07/2004 (GMT+7)

  Chinh sach thue voi cac nha dau tu nuoc ngoai Chi phi tang uu dai giam

  6 thang dau nam nay, so du an va so von dau tu nuoc ngoai da sut giam rat manh. Mot trong nhung nguyen nhan dan den tinh trang nay la su nan chi cua cac nha dau tu nuoc ngoai truoc cac chinh sach thue dang lam gia tang chi phi kinh doanh, dau tu tai Viet Nam...

 • Thue suat thue TNDN 28 hay 30

  08:18 | Thứ sáu 09/05/2003 (GMT+7)

  Thue suat thue TNDN 28 hay 30

  Dai bieu Quoc hoi phat bieu.

 • Se co hai muc thue suat thue gia tri gia tang

  21:32 | Thứ hai 28/01/2008 (GMT+7)

  Bo Tai chinh cho biet du thao Luat Thue Gia tri gia tang (sua doi) dang duoc soan thao se quy dinh ap dung hai muc thue suat la 5% va 10%, thay vi muc thue suat duy nhat 10% nhu hien nay.

 • Cong ty Phu My Hung phai thi hanh muc thue suat 25

  22:32 | Thứ sáu 20/08/2004 (GMT+7)

  Cong ty Phu My Hung phai thi hanh muc thue suat 25

  Ngay 19-8, Van phong Chinh phu da co thong bao ket luan cua Thu tuong Phan Van Khai ve nghia vu thue thu nhap doanh nghiep (TNDN) va hoat dong cua Cong ty lien doanh Phu My Hung (PMH).

 • Thue tieu thu dac biet voi oto giam bao nhieu

  22:01 | Thứ sáu 27/04/2007 (GMT+7)

  Bo Tai chinh dang khan truong xem xet, dieu chinh thue suat thue tieu thu dac biet ap dung doi voi xe o to san xuat trong nuoc va nhap khau nham dap ung nhung cam ket ve thue trong qua trinh hoi nhap quoc te.

 • Thue TTDB voi o to giam bao nhieu

  11:06 | Thứ sáu 27/04/2007 (GMT+7)

  Thue TTDB voi o to giam bao nhieu

  Bo Tai chinh dang khan truong xem xet, dieu chinh thue suat thue tieu thu dac biet (TTDB) ap dung doi voi xe o to san xuat trong nuoc va nhap khau nham dap ung nhung cam ket ve thue trong qua trinh hoi nhap quoc te.

 • VAMA khong giam gia o to trong nam 2006 Khach hang tiep tuc bi ep

  01:00 | Thứ hai 28/11/2005 (GMT+7)

  VAMA khong giam gia o to trong nam 2006 Khach hang tiep tuc bi ep

  Hiep hoi cac nha san xuat o to Viet Nam (VAMA) vua dua ra mot tuyen bo khien nguoi tieu dung lan cac chuyen gia kinh te sung sot: gia xe o to lap rap trong nuoc chac chan se tang len tu ngay 1/1/2006. Theo VAMA, ly do la vi Uy ban Thuong vu Quoc hoi ngay 28/9/2005 da phe duyet thue suat thue tieu thu dac biet (TTDB) ap dung cho o to lap rap trong nuoc theo huong tang len tu 2,5% den 10% tu dau nam 2006. Trong khi theo cac chuyen gia nghien cuu thi truong, gia xe..

 • Tang thue suat nha may bia dong cua

  11:11 | Thứ hai 27/06/2005 (GMT+7)

  Tang thue suat nha may bia dong cua

  Thue tieu thu dac biet doi voi mat hang bia hoi co the se tang len bang bia chai, bia lon va bia tuoi.

 • Tang thue bia hoi giam thue xe hoi

  08:31 | Thứ năm 25/08/2005 (GMT+7)

  Chieu 24/8, khi trinh Uy ban Thuong vu Quoc hoi du an luat sua doi, bo sung mot so dieu Luat Thue Tieu thu dac biet (TTDB) va Luat Thue gia tri gia tang, Bo truong Bo Tai chinh Nguyen Sinh Hung cho biet, hien moi nam ca nuoc tieu thu tren 300 trieu lit bia hoi va 3,3 trieu lit bia tuoi, thue suat thue TTDB doi voi bia hoi la 30%, bia tuoi 75%.

 • Thue thu nhap DN cho co so kinh doanh la 28

  20:16 | Thứ sáu 23/02/2007 (GMT+7)

  Thue thu nhap DN cho co so kinh doanh la 28

  Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 24/2007/ND-CP quy dinh chi tiet thi hanh Luat thue TNDN. Theo Nghi dinh nay, thue suat thue TNDN ap dung cho co so kinh doanh la 28%; co so kinh doanh tim kiem, tham do, khai thac dau khi va tai nguyen quy hiem khac tu 28-50%.

 • San xuat oto trong nuoc duoc uu dai lon nhung nguoi tieu dung van phai chiu gia cao

  16:15 | Thứ tư 29/10/2003 (GMT+7)

  San xuat oto trong nuoc duoc uu dai lon nhung nguoi tieu dung van phai chiu gia cao

  Nguoi tieu dung chiu gia cao, ngan sach that thu do qua uu dai cho nganh oto trong nuoc.

 • Thue gia tri gia tang khi doi 5 luc thu 10

  09:38 | Thứ hai 24/01/2005 (GMT+7)

  Ong Ton Binh Tieu, chu co so san xuat do choi tre tai phuong Hong Bang, quan 11, TP HCM khieu nai Chi cuc Thue quan truy thu thue GTGT cua cac nam tu 1999 den 2002 voi mat hang thu nhoi bong la 10% trong khi can bo thue huong dan co so ong ke khai va nop thue 5%.

 • Se sua doi luat thue VAT

  09:46 | Thứ sáu 07/12/2001 (GMT+7)

  Bo Tai chinh dang xay dung cac de an sua doi, bo sung mot so luat thue quan trong, trong do co Luat Thue gia tri gia tang (VAT). Theo do, se sua doi tu 3 muc thue suat thue VAT hien nay xuong con 2 de dan dan xuong mot muc thong nhat.

 • Vi sao xe Trung Quoc tang gia

  08:31 | Thứ tư 16/05/2001 (GMT+7)

  Vi sao xe Trung Quoc tang gia

  Tu dau thang 5, gia ban cac loai xe may Trung Quoc (TQ) tai TP HCM da tang 400.000-600.000 dong/chiec, tuy loai, con xe Nhat tiep tuc giam gia them 500 nghin den 1 trieu dong moi chiec. Lieu cuoc chien gia ca co tiep dien trong thoi gian toi?

 • Uu dai thue cho khu che xuat Tan Thuan

  08:02 | Thứ sáu 09/09/2005 (GMT+7)

  Khi xuat khau hang hoa tu noi dia vao khu che xuat Tan Thuan, doanh nghiep trong nuoc se duoc ap dung muc thue suat thue VAT 0%. Day la mot trong nhung quy dinh moi duoc Bo Tai chinh ban hanh, ap dung cho cac doanh nghiep thi diem mo rong chuc nang hoat dong trong khu che xuat Tan Thuan.

 • Ca DN thue va hai quan deu lung tung

  16:45 | Thứ hai 26/07/2004 (GMT+7)

  Ca DN thue va hai quan deu lung tung

  Do la thua nhan chung cua ca khoi DN va cac co quan Nha nuoc tai Hoi nghi doi thoai voi cac DN ve thue va hai quan sang nay.

 • Tang thue bia hoi giam thue xe hoi

  11:52 | Thứ năm 25/08/2005 (GMT+7)

  Tang thue bia hoi giam thue xe hoi

  Chieu 24/8, khi trinh Uy ban Thuong vu Quoc hoi du an luat sua doi, bo sung mot so dieu Luat Thue Tieu thu dac biet (TTDB) va Luat Thue gia tri gia tang, Bo truong Bo Tai chinh Nguyen Sinh Hung cho biet, hien nay, moi nam ca nuoc tieu thu tren 300 trieu lit bia hoi va 3,3 trieu lit bia tuoi, thue suat thue TTDB doi voi bia hoi la 30%, bia tuoi 75%.

 • Sap ap dung hang loat chinh sach thue mo

  11:22 | Thứ hai 02/08/2004 (GMT+7)

  Sap ap dung hang loat chinh sach thue mo

  Tong Cuc truong Tong Cuc thue Nguyen Van Ninh vua cho biet, tu nay den cuoi nam, nganh thue se ap dung nhieu quy dinh moi theo huong ""mo"" toi da doi voi cac DN.

 • Thue TTDB voi oto Da choi thi phai chap nhan

  15:37 | Chủ nhật 25/09/2005 (GMT+7)

  Thue TTDB voi oto Da choi thi phai chap nhan

  Theo to trinh Quoc hoi ve du an luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Thue tieu thu dac biet (TTDB) va Luat Thue Gia tri gia tang (GTGT) cua Bo Tai chinh, de phu hop voi nguyen tac doi xu quoc gia, doi voi mat hang oto se ap dung chung muc thue suat thue TTDB cho ca oto san xuat trong nuoc va o to nhap khau.

 • Thue nhap khau giam Vi sao gia hang hoa chua giam

  22:32 | Chủ nhật 19/08/2007 (GMT+7)

  Thue nhap khau giam Vi sao gia hang hoa chua giam

  Van de noi com trong nen kinh te hien nay la lam phat vuot toc do tang truong, cao hon lai suat tiet kiem, tac dong xau den dau tu, san xuat kinh doanh va doi song cua nguoi tieu dung, nhat la nhung nguoi co thu nhap thap. De kiem che lam phat, mot trong nhung giai phap cua Nha nuoc la giam thue suat thue nhap khau cua nhieu mat hang de vua tang cung hang hoa nham can doi tien - hang, vua giam chi phi dau vao de keo gia dau ra o trong nuoc...

 • Thong nhat thue suat thue nhap khau uu dai theo tung linh kien phu tung oto

  15:44 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Ke tu ngay 1-1-2007, qui dinh ve thue suat thue nhap khau uu dai theo tung linh kien, phu tung oto se duoc ap dung thong nhat.

 • Khong giam thue suat thue nhap khau phoi thep

  14:21 | Thứ ba 28/10/2003 (GMT+7)

  Khong giam thue suat thue nhap khau phoi thep

  Ngay 27-10, Bo Ke hoach – Dau tu cho biet ve viec nhieu doanh nghiep nganh thep da co kien nghi giam muc thue suat thue nhap khau phoi thep, nhung Bo da khong chap nhan de nghi nay.

 • Tu 2005 2013 Giam manh thue suat thue nhap khau cua nhieu mat hang

  09:15 | Thứ ba 08/02/2005 (GMT+7)

  Tu 2005 2013 Giam manh thue suat thue nhap khau cua nhieu mat hang

  Chinh phu vua ra nghi dinh ban hanh danh muc sua doi, bo sung danh muc hang hoa va thue suat thue nhap khau Viet Nam de thuc hien Hiep dinh CEPT/AFTA cho cac nam 2005-2013.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0