sua doi

Monday, 30/05/2016 17:42
 • Noi dung chinh va nhung dieu con tranh cai trong Luat Bau cu dai bieu HDND

  13:00 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  So dai bieu HDND tung cap bao nhieu la vua? Tinh dai dien va co cau ra sao? Lam the nao de nguoi co nang luc tu ung cu vao HDND? Tieu chuan dai bieu? Day la nhung van de can duoc lam ro trong Luat Bau cu dai bieu hoi dong nhan dan (sua doi).

 • Sang kien chung Nhat Ban Viet Nam

  03:39 | Thứ sáu 24/12/2004 (GMT+7)

  Ngay 7/4/2003, Thu tuong Phan Van Khai va Thu tuong Nhat Ban Junichiro Koizumi da thong nhat va quyet dinh thuc hien Sang kien chung Nhat Ban - Viet Nam nham cai thien moi truong dau tu va tang cuong suc canh tranh cua Viet Nam.

 • Sua doi phuong phap xac dinh gia dat

  08:40 | Thứ ba 31/07/2007 (GMT+7)

  Sua doi phuong phap xac dinh gia dat

  Ngay 27/7, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Nghi dinh so 123/2007/ND-CP ve viec sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 188/2004/ND-CP ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat.

 • ""Tre em luong tinh can duoc sua doi gioi tinh cang som cang tot""

  10:19 | Thứ ba 22/07/2003 (GMT+7)

  BS. Nguyen Huu Phung, nguoi dung dau kip mo phau thuat sua doi gioi tinh thanh cong cho mot trong 50 tre khuyet tat tai BV Hoan My (Da Nang) nhan dinh nhu vay voi TS. Theo ong, nho su can thiep som mang tinh nhan dao cao cua y hoc tien tien, tre luong tinh va gia dinh se duoc song binh thuong nhu tat ca moi nguoi.Bac si Phung cho rang, se la tai hoa cho gia dinh va xa hoi neu tre nho khong biet minh thuoc gioi nao. Khi lon len va co du nhan thuc ve gioi, tre bi..

 • Cong bo cac Luat moi duoc Quoc Hoi khoa XI ky hop thu IV thong qua

  15:45 | Thứ năm 25/12/2003 (GMT+7)

  Sang 25-12-2003, Van phong Chu tich nuoc da hop bao ve Lenh cua Chu tich nuoc cong bo 4 luat moi vua duoc Quoc hoi khoa XI, ky hop thu 4 thong qua ngay 26-11-2003 gom: Bo luat to tung hinh su (sua doi), Luat doanh nghiep nha nuoc (sua doi), Luat xay dung, Luat hop tac xa (sua doi) va Nghi quyet ve thi hanh Bo Luat to tung hinh su (sua doi).

 • Chi thi 03 ve cho vay chung khoan Sua theo huong nao

  15:20 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Nhieu kha nang Chi thi 03 ve cho vay kinh doanh chung khoan se duoc sua doi, song co the se khong duoc nhu ky vong cua cac nha dau tu. Thoi gian sua doi se khong som hon trung tuan thang 11/2007.Se dieu chinh ty le cho vay chung khoanKe tu khi duoc Ngan hang Nha nuoc (NHNN) ban hanh ngay 28/5/2007 va co hieu luc thi hanh tu dau thang 7/2007, Chi thi 03 voi noi dung chinh la quy dinh gioi han cac to chuc tin dung cho khach hang vay von cam co bang co phieu de dau..

 • Quoc hoi tiep tuc thao luan ve Bo luat Dan su sua doi Choi hui ho cung phai co luat

  23:30 | Thứ sáu 19/11/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi tiep tuc thao luan ve Bo luat Dan su sua doi Choi hui ho cung phai co luat

  Ngay 19/11, Quoc hoi tiep tuc thao luan ve du an Bo luat Dan su (sua doi) va bat dau thao luan, gop y ve du an Bo luat Hang hai Viet Nam. Mac du da den ngay thu 3 thao luan nhung rat nhieu dai bieu (DB) van rat hao hung gop y, tranh luan ve cac quy dinh tai du thao Bo luat Dan su (sua doi). Du an bo luat nay co toi 838 dieu, song nhieu DB cho rang van con thieu nhieu dieu khoan de lam "nen" cho nhung giao dich, quan he dan su nhu viec choi "hui", choi "ho".

 • Chua the sua doi toan dien Luat Thuong mai

  07:17 | Thứ năm 04/07/2002 (GMT+7)

  Trong buoi toa dam hom nay cua Bo Thuong mai ve sua doi dao luat nay, giao su luat nguoi My Claude D. Rohwer da chi ra 22 diem chua phu hop voi Hiep dinh Thuong mai Viet - My (BTA). Tuy nhien, theo ban sua doi Luat Thuong mai, nhung van de nay chua the sua doi ngay duoc.

 • Sua doi luat de thi hanh Hiep dinh thuong mai Viet My

  07:35 | Thứ bảy 06/10/2001 (GMT+7)

  Hiep dinh se duoc Quoc hoi Viet Nam thong qua, nhung den luc do, phap luat Viet Nam se phai dieu chinh the nao de tuong thich voi cam ket quoc te quan trong nay? Phong vien TS da co cuoc trao doi voi ba Pham Chi Lan, Pho chu tich VCCI; TS Dinh Trung Tung, Bo Tu phap va luat su Tran Vu Hai.

 • Tap trung sua doi luat de gia nhap WTO

  19:10 | Thứ tư 01/10/2003 (GMT+7)

  Tap trung sua doi luat de gia nhap WTO

  Kiem tra, doi chieu he thong phap luat VN voi cac hiep dinh cua To chuc Thuong mai the gioi (WTO) la nhiem vu trong tam cong tac lap phap trong thoi gian toi, duoc Chinh phu cho y kien trong phien hop cuoi thang 9. TS da co cuoc trao doi voi ong Hoang Phuoc Hiep, Vu truong Vu Quan he quoc te - Bo Tu phap ve cong viec nay.

 • Chua the thu thue dac biet voi dat co dot bien gia do quy hoach

  09:18 | Thứ hai 05/03/2001 (GMT+7)

  Cac co quan huu quan dang tham dinh lai lan cuoi Du thao Luat Dat dai sua doi de trinh Quoc hoi xem xet. Day la lan thu 3 Nha nuoc sua doi dao luat nay. Bao Lao Dong co cuoc phong van ong Bui Xuan Son, Tong Cuc truong Tong Cuc Dia chinh, Truong ban sua doi Luat Dat dai ve van de nay.

 • Chong tham nhung phai bang the che

  07:45 | Thứ sáu 19/03/2004 (GMT+7)

  Chong tham nhung phai bang the che

  Su dung tieng Viet thanh thao, khong tranh ne bat cu cau hoi nao, Dai su Trung Quoc (TQ) tai VN Te Kien Quoc da danh tron ca buoi lam viec sang 18-3 de trao doi voi TS ve ky hop Quoc hoi TQ vua qua.

 • De xuat sua doi bo sung QD 92 ve tai nguyen Internet

  02:02 | Chủ nhật 05/09/2004 (GMT+7)

  De xuat sua doi bo sung QD 92 ve tai nguyen Internet

  Duoc su dong y cua lanh dao Bo Buu chinh-Vien thong (BC-VT), Trung tam Internet Viet Nam (VNNIC) dang gap rut thuc hien noi dung de xuat sua doi bo sung Quy dinh ban hanh kem theo Quyet dinh 92/2003/QD-BBCVT ve quan ly va su dung tai nguyen Internet.

 • Luat Giao duc Co nhieu diem can bo sung sua doi

  06:00 | Thứ hai 01/12/2003 (GMT+7)

  Luat Giao duc Co nhieu diem can bo sung sua doi

  So voi lan tap hop y kien cach day hai thang, so luong van de duoc de nghi sua doi, bo sung trong Luat giao duc (LGD) da tang tu tam len 11, chua ke con mot so kien nghi lien quan den mot so dieu cu the trong luat. Duong nhu cang doi chieu voi thuc te, cang mo rong pham vi lay y kien, LGD cang co nhieu diem phai bo sung, sua doi...

 • Venezuela thong qua hien phap sua doi

  00:57 | Chủ nhật 04/11/2007 (GMT+7)

  Hang tin BBC cho biet Quoc hoi Venezuela hom 2.11 da bieu quyet thong qua mot loat sua doi trong Hien phap do Tong thong Hugo Chavez de xuat. Hien phap sua doi mo rong quyen luc Tong thong trong cac van de lien quan den quan doi, du tru quoc gia va chinh sach tien te. Tong thong cung co quyen dinh chi hoat dong truyen thong trong truong hop khan cap.

 • Luat giao duc Thong qua hay sua nua

  00:36 | Thứ sáu 13/05/2005 (GMT+7)

  Luat giao duc Thong qua hay sua nua

  Hom nay 13-5, du thao Luat giao duc (sua doi) duoc dua ra thao luan tai Quoc hoi, truoc khi bieu quyet thong qua vao ngay 20-5 toi nhu du kien. Trong khi do, Lien hiep Cac hoi KHKT VN vua co mot ban kien nghi gom 6 bien phap cai cach giao duc, trong do co kien nghi Quoc hoi can nhac viec thong qua Luat GD (sua doi).

 • Khong chap nhan tu nhan nup bong hoat dong bao chi

  08:25 | Thứ hai 24/12/2007 (GMT+7)

  Khong chap nhan tu nhan nup bong hoat dong bao chi

  Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Do Quy Doan khang dinh quan diem tren khi tra loi phong van VTC ve noi dung sua doi Luat Bao chi sap toi, nhan su kien tong ket 8 nam thi hanh Luat Bao chi dien ra tu ngay 24 - 25/12 tai Ha Noi.

 • Sua doi luat nhung tu duy giao duc chua doi

  15:10 | Thứ ba 21/09/2004 (GMT+7)

  Sua doi luat nhung tu duy giao duc chua doi

  Sang nay, Uy ban thuong vu Quoc hoi da cho y kien ve Luat giao duc (sua doi). Mac du da sua doi 53 dieu, bo sung 5 dieu moi nhung du luat van duoc danh gia la con chung chung, tham chi buong long them mot so van de dang gay buc xuc du luan.

 • Mo rong dien nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai duoc mua nha

  07:21 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  (VM)- Ngay 25/9, Van phong Chinh phu da ra thong bao so 182 /TB-VPCP ve y kien ket luan cua Thu tuong Chinh phu tai cuoc hop ngay 19/9/2007 ve viec xac dinh thoi han cu tru cua nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai de duoc so huu nha theo quy dinh cua phap luat ve nha o. Tai cuoc hop, sau khi nghe dai dien Bo Ngoai giao trinh bay noi dung sua doi cac quy dinh hien hanh de nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai duoc so huu nha o tai Viet Nam; y kien phat bieu cua dai..

 • Quoc hoi ban ve quy dinh trach nhiem cua dai bieu

  08:45 | Thứ bảy 10/08/2002 (GMT+7)

  Ngay 9/8, Quoc hoi da thao luan o to ve du an Quy che hoat dong cua dai bieu Quoc hoi va doan dai bieu Quoc hoi (sua doi). Hau het cac dai bieu deu nhat tri ve su can thiet phai sua doi Quy che hien hanh. Tuy nhien, kha nhieu dai bieu khong tan thanh noi dung du thao ma Uy ban thuong vu Quoc hoi de xuat.

 • Sua doi them mot so diem cua qui che

  08:57 | Thứ năm 26/02/2004 (GMT+7)

  TT ( Ha NoI) - Du thao cuoi cung cua qui che tuyen sinh DH, CD sua doi da duoc Vu DH va sau DH trinh bo truong Bo GD-DT phe duyet. Du kien qui che sua doi se duoc cong bo chinh thuc vao dau tuan toi va ap dung tu ky thi tuyen sinh 2004.

 • Noi dung chu yeu ve nhiem vu phat trien KT XH nam 2005

  09:43 | Thứ năm 21/10/2004 (GMT+7)

  Theo du kien, ngay 25-10 nay, tai Hoi truong Ba Ðinh, Ha Noi se khai mac Ky hop thu 6, Quoc hoi khoa XI. Xin gioi thieu cung ban doc Bao cao cua Chinh phu trinh Quoc hoi.

 • Nam 2008 se sua doi toan dien cac luat ve thue

  14:37 | Thứ tư 13/02/2008 (GMT+7)

  Trong nam 2008, Bo Tai chinh se kien nghi sua doi toan dien cac luat thue gom gia tri gia tang, tieu thu dac biet va thu nhap doanh nghiep, cung voi Luat thue chuyen quyen su dung dat va Phap lenh thue nha dat. Bo nay cho biet ba luat Thue gia tri gia tang, Thue tieu thu dac biet va Thue thu nhap doanh nghiep se duoc sua doi theo huong day manh xa hoi hoa, khuyen khich cac doanh nghiep tu nhan tham gia dau tu vao cac linh vuc y te, giao duc va dao tao nghe thong..

 • Sua doi ban hanh moi 16 van ban lien quan den DNNN

  09:23 | Thứ sáu 12/10/2001 (GMT+7)

  Pho thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky cong van yeu cau cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, hoan thanh dung tien do cac van ban phap quy de tiep tuc sap xep, doi moi doanh nghiep nha nuoc. Theo do, 16 van ban phap luat se duoc sua doi, bo sung hoac xay dung moi.

 • Sua doi Luat Hang khong dan dung

  09:21 | Thứ tư 21/07/2004 (GMT+7)

  Sua doi Luat Hang khong dan dung

  Tai Hoi nghi tong ket 13 nam thuc hien Luat Hang khong dan dung Viet Nam va dinh huong sua doi Bo luat ngay 20/7, Bo truong Bo Giao thong Van tai Dao Dinh Binh nhan manh: can khan truong xem xet, sua doi nhung dieu khoan khong con phu hop va bo sung nhung van de moi de du thao Bo luat Hang khong dan dung Viet Nam (sua doi) hoan chinh va trinh Chinh phu vao thang 5/2005, trinh Quoc hoi thong qua vao thang 5/2006.

 • De nghi bo hinh thuc tu hinh bang ban truc tiep

  11:19 | Thứ hai 28/04/2003 (GMT+7)

  De nghi bo hinh thuc tu hinh bang ban truc tiep

  Bo luat hinh su hien tai quy dinh tu hinh bang xu ban. Nhung hinh thuc nay gay anh huong tam ly rat lon doi voi nguoi thuc thi, vi vay Ban soan thao Bo luat to tung hinh su (sua doi) vua de nghi len Uy ban Thuong vu Quoc hoi 2 phuong an thay the: tiem thuoc hoac ban qua man hinh.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0