su dung dat

Tuesday, 31/05/2016 18:58
 • Nguoi khong co kha nang nop tien su dung dat duoc ghi no

  08:37 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  Nguoi khong co kha nang nop tien su dung dat duoc ghi no

  Ngay 16/8, Bo Tai chinh da ban hanh Quyet dinh 2746 xin dinh chinh lai Thong tu 70/2006/TT-BTC ban hanh ngay 2/8 ve viec huong dan thuc hien thu tuc va doi tuong duoc ghi no tien su dung dat tren giay chung nhan quyen su dung dat. Theo do, cac ho gia dinh, ca nhan duoc chuyen muc dich su dung dat tu dat vuon, ao trong cung thua dat co nha o hoac chuyen tu dat nong nghiep da duoc quy hoach khu dan cu sang su dung vao muc dich lam nha o phai nop tien su dung dat;..

 • Dan non nong chinh quyen dung dinh

  06:07 | Thứ năm 06/07/2006 (GMT+7)

  Dan non nong chinh quyen dung dinh

  Nghi dinh 17/CP ve cho ghi no tien su dung dat da duoc ban hanh tu hon nua nam qua. The nhung, den nay cac co quan chuc nang van dung dinh chua trien khai trong khi nguoi dan non nong cho doi.

 • Tien su dung dat Luat mien sao thue van thu

  00:00 | Thứ năm 09/03/2006 (GMT+7)

  Tien su dung dat Luat mien sao thue van thu

  Theo luat dinh, nhung truong hop su dung dat truoc 15-10-1993 deu duoc cap “so do” va khong phai nop tien su dung dat. The nhung tai TP.HCM, noi vay ma khong phai vay.

 • Tien su dung dat Luat mien nhung Thue van thu

  09:39 | Thứ năm 09/03/2006 (GMT+7)

  Theo luat dinh, nhung truong hop su dung dat truoc 15/10/1993 deu duoc cap so do va khong phai nop tien su dung dat. The nhung tai TP HCM thi khong phai vay.

 • No tien su dung dat theo qui dinh moi co the phai tra gap nhieu lan

  08:05 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  No tien su dung dat theo qui dinh moi co the phai tra gap nhieu lan

  Theo qui dinh moi, sap toi nguoi duoc ghi no tien su dung dat phai tra no theo gia dat o tai thoi diem tra no. Voi hinh thuc nay, mot can bo thue cho rang nguoi dan phai tra tien cao gap nhieu lan.

 • Dan kho vi nghi dinh da luat

  08:30 | Thứ sáu 30/11/2007 (GMT+7)

  Dan kho vi nghi dinh da luat

  Luat qui dinh khong nop tien su dung dat nhung nghi dinh huong dan lai yeu cau nguoi dan phai nop. Chinh vi nghi dinh nay "da” luat khien hang loat ho so cap giay chu quyen nha dat o TP.HCM bi ach tac do chua biet nop thue theo qui dinh nao. Nghe doc noi dung toan bai:

 • Kinh phi du thau du an su dung dat khong qua 2ty

  16:56 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  Kinh phi du thau du an su dung dat khong qua 2ty

  Nha dau tu tham du dau thau phai nop kinh phi bao dam du thau bang 1% gia tri tien su dung dat... Day la mot trong nhung noi dung cua Quyet dinh so 15/2007/QD- UBND ve dau thau lua chon nha dau tu du an co su dung dat vua duoc UBND TP. Ha Noi ban hanh. Quyet dinh moi nay thay the Quyet dinh so 71/2006/QD- UB. Theo do, cac quy dinh lien quan den viec lua chon chu dau tu thuc hien du an da ban hanh trai voi quy dinh nay deu bi bai bo.

 • Dan khong chiu nhan so do vi mat qua nhieu tien

  17:03 | Thứ sáu 29/07/2005 (GMT+7)

  Truoc day, nhieu nguoi dan bi gay kho de khi lam cac thu tuc cap “so do”. Nay tinh trang do da giam bot, nhung lai xuat hien van de moi: nguoi dan khong chiu den nhan “so do” cua minh! Ly do, de nhan so do nguoi dan phai nop mot khoan tien khong nho cho nha nuoc.

 • Kien quyet xu ly cac truong hop vi pham su dung dat

  08:55 | Thứ bảy 27/12/2003 (GMT+7)

  UBND thanh pho Ha Noi chi dao, trong nam 2004, truong hop chu su dung dat de hoang hoa hoac chua su dung, thanh pho se kien quyet thu hoi dat giao cho UBND cac quan, huyen quan ly va to chuc lap phuong an su dung dat co hieu qua, dong thoi cong khai tren phuong tien thong tin dai chung de lua chon chu dau tu du nang luc thuc hien.

 • 2007 dan duoc ghi no tien su dung dat

  07:42 | Thứ ba 26/12/2006 (GMT+7)

  2007 dan duoc ghi no tien su dung dat

  TP - Trong du thao nghi dinh vua trinh Chinh phu xem xet, Bo Tai chinh da thong nhat quy dinh moi nguoi dan deu duoc ghi no nghia vu tai chinh la tien su dung dat. Quy dinh nham tao su cong bang ve quyen loi cho moi nguoi dan dang su dung dat.

 • Tien su dung dat Bat on tu nhung con so

  10:26 | Thứ bảy 06/04/2002 (GMT+7)

  Tien su dung dat Bat on tu nhung con so

  Ong Nguyen Van Xa, Cuc pho cuc Quan ly cong san, khang dinh, thu tien su dung dat doi voi nguoi su dung dat truoc nam 1993 (ma khong phai cua cong) khong chi la bat hop ly ma con trai voi Luat dat dai.

 • Giao dat cho doanh nghiep se nhanh hon

  15:57 | Thứ ba 11/05/2004 (GMT+7)

  Giao dat cho doanh nghiep se nhanh hon

  Du thao Quy dinh ve thu tuc giao dat, cho thue dat, chuyen muc dich su dung dat ve co ban da duoc So Tai nguyen va Moi truong TPHCM hoan tat. Du kien UBND TPHCM se ban hanh quy dinh nay khi Luat Dat dai sua doi co hieu luc vao ngay 1/7 toi. Theo noi dung du thao, thu tuc giao dat cho doanh nghiep se thong thoang hon, chang han khi xin su dung dat du an chi can nop ho so vao mot noi va nhan ket qua o chinh noi nop la So Tai nguyen va Moi truong.

 • Ha Noi Muon tiep tuc thue dat phai chung minh duoc hieu qua su dung dat

  01:00 | Thứ hai 14/02/2005 (GMT+7)

  Tat ca ho so xin giao dat, thue dat, chuyen muc dich su dung dat... de thuc hien cac du an dau tu ma khong su dung von ngan sach nha nuoc tren dia ban TP Ha Noi deu phai duoc Hoi dong Tham dinh nhu cau su dung dat thanh pho tham dinh - do la noi dung trong Quy dinh tam thoi ve trinh tu, thu tuc ho so, noi dung va tham dinh nhu cau su dung dat tren dia ban thanh pho vua duoc ban hanh.

 • Da Nang Cam nang giai toa den bu Ky 2

  03:36 | Thứ bảy 15/04/2006 (GMT+7)

  + Nguoi duoc UBND thanh pho bo tri dat o hoac xac nhan chung chuyen cap co tham quyen giao cap dat truoc ngay 15-10-1993 duoc ho tro doi voi phan dien tich ghi trong giay to nhung khong qua 50% han muc.

 • Cham nop tien su dung dat se bi phat

  07:10 | Thứ sáu 10/12/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ky ban hanh nghi dinh 198/2004/ND-CP ve thu tien su dung dat. Nghi dinh nay da dua ra che tai xu ly: “cham nop tien su dung dat vao ngan sach nha nuoc thi moi ngay cham nop chiu phat 0,02% tinh tren so tien su dung dat cham nop”.

 • Treo hang ngan so do

  02:08 | Thứ sáu 21/07/2006 (GMT+7)

  Treo hang ngan so do

  Tai TP.HCM, hang ngan so do van chua the phat cho nguoi dan chua hoan thanh nghia vu tai chinh. So tien su dung dat qua cao trong khi co quan thue lai khong cho phep ho ghi no.

 • Tong kiem tra tinh trang qui hoach treo du an treo

  07:30 | Thứ năm 03/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 2-8, bo truong Bo Tai nguyen - moi truong da ra quyet dinh kiem tra tinh hinh su dung dat cua cac khu qui hoach va du an dau tu tren pham vi ca nuoc nham danh gia tinh trang qui hoach co noi dung su dung dat nhung khong thuc hien (qui hoach “treo”), tinh trang cham su dung dat doi voi cac du an dau tu (du an “treo”) va de ra giai phap xu ly truoc ngay 30-6-2007.

 • Kiem tra tinh hinh quan ly su dung dat tai TPHCM Hang loat sai pham can som xu ly

  21:56 | Thứ ba 17/02/2004 (GMT+7)

  Kiem tra tinh hinh quan ly su dung dat tai TPHCM Hang loat sai pham can som xu ly

  Trong suot tu nam 2002 den thang 9/2003, tinh hinh quan ly su dung dat tai 6 quan huyen duoc kiem tra toan dien tai TPHCM da boc lo nhieu sai pham. Ket qua tong hop cua Thanh tra TP tu thuc te cua 4 doan kiem tra theo chi dao cua Thanh Uy cho thay can phai co nhung bien phap manh hon nua moi co the lap lai trat tu trong linh vuc nay.

 • 1 1 2005 tong kiem ke dat dai toan quoc

  14:49 | Thứ ba 21/12/2004 (GMT+7)

  1 1 2005 tong kiem ke dat dai toan quoc

  Tai hoi nghi tap huan kiem ke dat dai to chuc tai Ha Noi ngay 20/12, thoi diem thuc hien kiem ke duoc xac dinh thong nhat tren pham vi ca nuoc bat dau tu ngay 1/1/2005. Cong tac kiem ke se duoc thuc hien o tat ca cac cap chinh quyen tu cap xa, cap huyen, cap tinh, vung lanh tho va ca nuoc se hoan thanh truoc ngay 31/10/2005.

 • Tong kiem tra tinh trang qui hoach treo du an treo

  08:35 | Thứ năm 03/08/2006 (GMT+7)

  Tong kiem tra tinh trang qui hoach treo du an treo

  Ngay 2/8, bo truong Bo Tai nguyen - moi truong da ra quyet dinh kiem tra tinh hinh su dung dat cua cac khu qui hoach va du an dau tu tren pham vi ca nuoc nham danh gia tinh trang qui hoach co noi dung su dung dat nhung khong thuc hien (qui hoach “treo”), tinh trang cham su dung dat doi voi cac du an dau tu (du an “treo”) va de ra giai phap xu ly truoc ngay 30/6/2007.

 • Nam 2007 nguoi dan se duoc ghi no tien su dung dat

  10:16 | Thứ ba 26/12/2006 (GMT+7)

  Nam 2007 nguoi dan se duoc ghi no tien su dung dat

  Du thao Nghi dinh huong-nbsp;dan thi hanh Luat-nbsp;Dat-nbsp;dai vua duoc trinh Chinh phu,-nbsp;trong do-nbsp;quy dinh nguoi dan deu duoc ghi no tien su dung dat.

 • Muon keo gia bat dong san xuong Ngoai thue khong co cach nao khac

  23:11 | Thứ tư 17/10/2007 (GMT+7)

  Muon keo gia bat dong san xuong Ngoai thue khong co cach nao khac

  Chu nhiem bo mon Dia chinh, truong Dai hoc Quoc gia Ha Noi, nguyen Thu truong Bo Tai nguyen - Moi truong, GS-TSKH Dang Hung Vo to ra cuc ky buc xuc khi de cap den viec gia bat dong san o Viet Nam dang duoc xep vao loai cao nhat the gioi, trong khi thu nhap dau nguoi lai rat thap.

 • Doanh nghiep kho tiep can dat vi sao

  09:47 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep kho tiep can dat vi sao

  Suc canh tranh cua doanh nghiep khi hoi nhap phu thuoc dac biet vao kha nang tiep can dat cua doanh nghiep. Day khong chi la dac thu cua nhung don vi hoat dong trong linh vuc kinh doanh bat dong san ma con la van de nong cua thi truong bat dong san cua Viet Nam.

 • Su dung dat sai muc dich se bi xu ly nhu the nao

  10:48 | Thứ bảy 05/01/2002 (GMT+7)

  UBND thanh pho Ha Noi da kiem tra, phat hien hon 1.400 don vi, to chuc vi pham quan ly su dung dat va khoang 1.800 ho gia dinh lan chiem dat cong. Moi day, to cong tac lien nganh va So Dia chinh - Nha dat vua trinh UBND thanh pho mot so kien nghi ve xu ly nhung truong hop tren.

 • Quan phuong cham tre dan nop tien qua cao

  04:02 | Thứ ba 25/10/2005 (GMT+7)

  Quan phuong cham tre dan nop tien qua cao

  Nhieu nguoi da nop ho so hop thuc hoa nha dat tu 1-2 nam truoc dang le duoc ap dung khung gia dat cu (tai thoi diem nop ho so) nhung co quan thue lai tinh theo khung gia dat moi khien khoan tien su dung dat, thue phai nop tang cao gap nhieu lan.

 • Da Nang Cam nang giai toa den bu Ky 3

  03:48 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Ho tro 60%: - Nguoi su dung nha, dat o do to chuc tu bo tri dat chuyen dung, nha lam viec, nha kho, nha xuong, nha o tap the, co ho khau thuong tru tai dia diem thu hoi dat truoc ngay 15-10-1993 thi duoc ho tro dien tich ghi trong giay to, nhung khong qua 50% han muc. Tong so tien ho tro ve dat khong duoi 30 trieu dong va khong qua 120 trieu dong.

 • Da cho ghi no tien su dung dat theo nghi dinh 17 CP chua

  06:58 | Thứ bảy 01/04/2006 (GMT+7)

  Da cho ghi no tien su dung dat theo nghi dinh 17 CP chua

  Nghi dinh 17/CP cua Chinh phu cho phep nguoi dan duoc ghi no tien su dung dat khi cap giay chung nhan (GCN) da co hieu luc tu 27-2-2006.

 • Dat trong lo gioi du phong co nop tien su dung dat

  07:37 | Thứ sáu 17/11/2006 (GMT+7)

  Tong dien tich dat cua toi la 75,90m2, trong do co 24m2 thuoc lo gioi. Tuy nhien co quan thue van thu tien su dung dat toan bo dien tich thua dat. Thu nhu vay dung hay sai? Sau nay mo rong duong thi nha toi co duoc den bu? Hien toi khong du kha nang nop tien su dung dat, toi co duoc rut lai ho so nha dat da nop khong? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0