so sach ke toan

Sunday, 29/05/2016 03:06
 • Ngan ngua nhan vien gian lan

  09:42 | Thứ năm 03/08/2006 (GMT+7)

  Ngan ngua nhan vien gian lan

  Bien thu va cac kieu gian lan tai chinh la nhung hinh thuc pho bien nhat ma ke cap chinh la nhan vien. Cac doanh nghiep nho co xu huong la nan nhan cua su bip bom nay vi ho khong co cac quy trinh de kiem soat va ngan ngua duoc no.

 • Ngan ngua nhan vien gian lan

  21:20 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Ngan ngua nhan vien gian lan

  Bien thu va cac kieu gian lan tai chinh la cac hinh thuc pho bien nhat ma ke cap chinh la nhan vien. Cac doanh nghiep nho co xu huong la nan nhan cua su bip bom nay vi ho khong co cac qui trinh de kiem soat va ngan ngua duoc no. Cac thu thuat duoi day se giup bao ve duoc doanh nghiep cua ban khoi nhung nhan vien thieu dao duc nghe nghiep

 • Ho kinh doanh phai mo them 2 loai so sach ke toan

  08:09 | Thứ tư 30/10/2002 (GMT+7)

  Theo quyet dinh moi day ve sua doi che do ke toan ho kinh doanh do Bo Tai chinh ban hanh, cac ho kinh doanh phai mo them nhat ky ban hang va so nhat ky mua hang.

 • Kmart dieu tra so sach ke toan

  09:25 | Thứ bảy 26/01/2002 (GMT+7)

  Theo de nghi cua nhan vien Kmart gui ban giam doc, cong ty kiem toan va chinh quyen, hom qua tap doan ban le thu hai nuoc My da buoc phai tuyen bo bat dau tien hanh dieu tra noi bo ve cong viec so sach, ke toan.

 • Bitocimex co nhieu bieu hien sai pham ve tai chinh

  21:10 | Thứ ba 25/05/2004 (GMT+7)

  Bitocimex co nhieu bieu hien sai pham ve tai chinh

  Theo ket luan moi nhat cua Doan thanh tra UBND tinh Binh Phuoc, qua kiem tra so sach ke toan cua chi nhanh Cong ty Bitocimex tai TP.HCM da phat hien hang loat nhung sai pham.

 • Hop thuc hoa chung tu de rut tien ti tu ngan sach

  08:57 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  TP - TP ra ngay 23/12/2004 co bai "Du an dau tu Dai PTTH BR-VT: Mot cong trinh dot tien" phan anh viec lang phi, tieu cuc o du an dau tu Dai PTTH BR-VT tu 24,484 ty dong phat sinh len… 171,5 ty dong. Vu tieu cuc nay den nay van chua duoc xu ly rot rao thi tai Dai PTTH BR-VT lai xay ra cac sai pham tai chinh.

 • Vu Truong CDCNTP TPHCM Khi nao khoi to vu an

  18:36 | Thứ tư 05/03/2008 (GMT+7)

  Vu Truong CDCNTP TPHCM Khi nao khoi to vu an

  – Sau khi ong Vu Te Xien, Hieu truong Truong Cao dang Cong nghiep thuc pham TP.HCM bi tam dinh chi cong tac, du luan tiep tuc bat binh, boi cho rang, cac dau hieu vi pham du cau thanh toi pham, dac biet, viec lap quy trai phep.

 • Dau nau ke toan chui Nghe hot bac

  10:49 | Thứ hai 22/03/2004 (GMT+7)

  Ngoai chuyen lo lam an kinh doanh, cac doanh nghiep con phai lam mot viec khong de dang gi: mo so sach ke toan, gui bao cao thue, quyet toan thue, bao cao tai chinh cho cac co quan chuc nang. Cong viec nay doi hoi chuyen mon ve ke toan nen khong phai ai cung lam duoc. Xuat phat tu nhu cau tren, ngoai mot so cong ty tu van, tren thi truong dang hinh thanh mot so ""dau nau"" lam dich vu so sach ke toan ""chui"".

 • Pho giam doc tham o sai nhan vien dot chung tu phi tang

  12:07 | Thứ tư 05/01/2005 (GMT+7)

  Trong qua trinh dieu hanh Co so lau bong gao Rau Ram thuoc Cong ty Thuong mai Can Tho, Nguyen Huu Luc da chiem doat gan 10 ty dong su dung ca nhan. Luc chi dao cap duoi lap chung tu khong, dot so sach ke toan... nham che giau sai pham.

 • Mien thue 5 nam voi hoat dong danh bat hai san SX muoi

  21:51 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  Mien thue 5 nam voi hoat dong danh bat hai san SX muoi

  (VM)- Ngay 16/8, Bo Tai chinh da ban hanh Thong tu so 74/2006/TT-BTC huong dan thuc hien mien thue doi voi hoat dong danh bat hai san, san xuat muoi chua qua che bien va giam thue doi voi co so kinh doanh su dung lao dong la nguoi dan toc thieu so tu nam 2006 det het nam 2010. Co the noi, day la mot tin vui doi voi nhieu ngu dan vi day la nhung doi tuong chiu anh huong nang ne nhat cua viec tang gia xang dau trong thoi gian qua. Noi dung Thong tu quy dinh, tu nam..

 • Cuu Chu tich Daewoo doi mat voi 15 nam tu

  08:43 | Thứ tư 10/05/2006 (GMT+7)

  Cuu Chu tich Daewoo doi mat voi 15 nam tu

  Ngay 9/5, cac cong to vien Han Quoc da de nghi muc an 15 nam tu giam danh cho cuu Chu tich Tap doan Daewoo Kim Woo-choong, 69 tuoi, cung nhu doi ong nay phai boi thuong khoan tien khong lo 24,82 ti USD voi cac toi danh gian lan so sach ke toan va bien thu.

 • Chong buon lau dien thoai di dong Ngoai vung kiem tra

  10:17 | Thứ sáu 06/10/2006 (GMT+7)

  Chong buon lau dien thoai di dong Ngoai vung kiem tra

  Tai mot cua hang ÐTDÐ tren duong Ðai La, co "niem yet" gia cua hon 10 loai ÐTDÐ nhung chi bang 1/3 den 1/2 hoac 2/3 so voi gia cong ty. Co nhan vien cho biet: " Em ban hang xach tay khong co hoa don, chung tu nen re hon". Hien nay hau het cac cua hang deu kinh doanh ÐTDÐ ngoai luong, khach co nhu cau mua thi "ngoi doi di lay o noi khac ve", va khong bao gio xuat hoa don va phieu bao hanh cho khach hang. Chu mot cua hang khang dinh: "Hang chinh hang kho ban..

 • Lieu Giam doc va ke toan truong co bi khoi to

  14:56 | Thứ tư 06/04/2005 (GMT+7)

  Lieu Giam doc va ke toan truong co bi khoi to

  Giam doc Doan Ngoc Lan ky khong chi 1.700 chung tu va 4 quyen hoa don thue GTGT.Ke toan truong Trinh Xuan Hong hach toan bang hai he thong so sach ke toan. Co quan dieu tra ke bien nha cua bi cao giao nha cho gia dinh Giam doc quan ly su dung.

 • Xet xu vu tham o tai Lien doan Lao dong quan 6

  15:19 | Thứ bảy 11/01/2003 (GMT+7)

  Hom qua, TAND TP HCM mo phien so tham xu 6 bi cao trong vu tham o, co y lam trai gay thiet hai tren 1,2 ty dong tai Cong ty Thuong nghiep tong hop cho Binh Tay va Lien doan lao dong quan 6. Nhung nguoi nay da chiem doat tien duoc giao dem nop ngan hang, lam sai lech chung tu so sach ke toan de bien thu ngan sach.

 • Bi mat nhan su VFF Lot ung vien nhieu ti vet

  09:41 | Thứ ba 31/05/2005 (GMT+7)

  Bi mat nhan su VFF Lot ung vien nhieu ti vet

  (TPO) Sat den ngay Dai hoi VFF nhiem ky 5 song ban danh sach nhan su da khong duoc cong khai nhu tuyen bo truoc day cua cac quan chuc VFF ma lai con duoc… bit kin.

 • Sai pham trong dau tu xay dung va mua sam trang thiet bi

  19:19 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Sai pham trong dau tu xay dung va mua sam trang thiet bi

  Theo Thanh tra Chinh phu, qua thanh tra hai du an dau tu xay dung va mua sam trang thiet bi cua Dai Tieng noi nhan dan TPHCM va cua Dai truyen hinh TPHCM deu cho thay co nhung sai pham trong hai du an nay. Doi voi Du an dau tu xay dung va mua sam trang thiet bi cua Dai Tieng noi nhan dan TP HCM, cac cong trinh dau xay dung cua Dai tu nam 2000 den 2004 deu thuc hien cham tien do; Cong tac quyet toan von dau tu, phe duyet quyet toan cac cong trinh da hoan thanh ban..

 • Chiem dung tien luong cua nhan vien

  11:11 | Thứ ba 30/08/2005 (GMT+7)

  Vu viec xay ra o Cong ty Xay dung giao thong (XDGT) Phu Yen khi doanh nghiep nay trien khai phuong an co phan hoa, co quan kiem toan Nha nuoc tien hanh ra soat lai toan bo chung tu so sach ke toan. Trong vong 6 nam (1998-2004), cong ty da chiem dung hon 4 ty dong quy tien luong thua cua can bo, cong nhan vien.

 • Nganh hoc moi

  00:04 | Thứ tư 25/02/2004 (GMT+7)

  Nganh hoc moi

  Truong Trung hoc dan lap Tin hoc kinh te Sai Gon: Ben canh cac nganh Do hoa, Tin hoc, Ke toan, Ke toan tin hoc, nam 2004 se tuyen 2 nganh moi la Quan ly khach san - Nha hang va Thu ky van phong dao tao chinh quy, cap bang THCN. Nganh Quan ly khach san - Nha hang dao tao 2 nam, trang bi cho nguoi hoc cac ky nang ve tinh toan so sach ke toan nha hang, khach san, quan ly du khach, trang tri nha hang, quan ly thuc pham va am thuc. Thi tuyen 2 mon Toan, Van bang de..

 • Vu lua dao qua mang Bat va trieu tap 10 doi tuong

  18:06 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  Voi thu doan lay tien cua nguoi nop sau tra lai cho nguoi nop truoc, mot so doi tuong lua dao qua mang da dua nhieu nguoi vao cai "bay ngot ngao" mot cach de dang. Theo nguon tin tu Cuc C15 (Cuc CSDT toi pham ve Quan ly kinh te va chuc vu), Bo Cong an vua phoi hop voi Cong an TP.HCM bat them 2 doi tuong la Tran Ke Minh Ha va mot doi tuong khac lien quan toi vu lua dao qua mang. Phong CSDT toi pham ve TTQLKT va CV (PC15), CA TP.Ha Noi cung vua phat hien ra hai..

 • Hang hoa da thong quan 5 nam van bi kiem tra

  10:52 | Thứ hai 21/01/2002 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 102 quy dinh chi tiet ve kiem tra sau thong quan doi voi hang hoa xuat nhap khau. Theo do, doi tuong kiem tra sau thong quan la cac chung tu, so sach ke toan, giay to co lien quan den lo hang.

 • Cuu Chu tich Daewoo doi mat voi 15 nam tu

  00:34 | Thứ tư 10/05/2006 (GMT+7)

  Cuu Chu tich Daewoo doi mat voi 15 nam tu

  Ngay 9/5, cac cong to vien Han Quoc da de nghi muc an 15 nam tu giam danh cho cuu Chu tich Tap doan Daewoo Kim Woo-choong, 69 tuoi, cung nhu doi ong nay phai boi thuong khoan tien khong lo 24,82 ti USD voi cac toi danh gian lan so sach ke toan va bien thu.

 • Cuu ti phu Nhat bi phat tu

  23:39 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  Cuu ti phu Nhat bi phat tu

  Hom qua, mot toa an tai Nhat Ban da tuyen phat Takafumi Horie (anh) 2 nam ruoi tu giam ve toi lap sai so sach ke toan va lua bip gioi dau tu chung khoan.

 • Nhieu vu hoa hoan cung ngay

  22:29 | Thứ năm 11/01/2007 (GMT+7)

  Rang sang qua 11.1, tang 2 tru so Dai truyen thanh huyen Dong Giang (tinh Quang Nam) da phat chay. 2 gio sau, dam chay moi duoc dap tat. Lua thieu rui toan bo 4 phong lam viec va nhieu ho so tai lieu, chung tu so sach ke toan, 3 may vi tinh, cac phuong tien ky thuat phuc vu san xuat chuong trinh phat thanh - truyen hinh va nhieu trang thiet bi khac. Thiet hai ban dau uoc khoang 400 trieu dong.

 • Cuu Chu tich Daewoo doi mat voi 15 nam tu

  09:23 | Thứ năm 11/05/2006 (GMT+7)

  Cuu Chu tich Daewoo doi mat voi 15 nam tu

  Ngay 9/5, cac cong to vien Han Quoc da de nghi muc an 15 nam tu giam danh cho cuu Chu tich Tap doan Daewoo Kim Woo-choong, 69 tuoi, cung nhu doi ong nay phai boi thuong khoan tien khong lo 24,82 ti USD voi cac toi danh gian lan so sach ke toan va bien thu.

 • Chiec xe 3.000 con trau mat nua gia

  01:37 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  Chiec xe 3.000 con trau mat nua gia

  Chiec xe Lexus LS 430 do cuu Chu tich UBND TP Ha Noi Hoang Van Nghien tung su dung duoc hach toan tren so sach ke toan la 4,037 ty dong. Gia tri con lai cua chiec xe theo so sach ke toan la 2,422 ty dong.

 • Quan ly dau tu kieu gia dinh

  15:29 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  TP - So lieu thu, chi cac khoan ho tro deu bi UBND xa Phu Khe, Bac Ninh em nhem, khong bao cao co quan chuc nang ma chi duoc theo doi tren so sach ke toan va so quy cua UBND xa.

 • Xe Lexus cua ong Nghien bi mat nua gia tri

  08:38 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  Xe Lexus cua ong Nghien bi mat nua gia tri

  Chiec Lexus LS 430 do cuu Chu tich UBND TP Ha Noi Hoang Van Nghien tung su dung duoc hach toan tren so sach ke toan khi mua la 4,037 ty dong, gio cung theo so sach, no chi con dang gia 2,422 ty dong.

 • Vu an Cty Dong Nam Hon 170 chu ky Ha Kieu Anh la gia mao

  08:44 | Thứ bảy 22/11/2003 (GMT+7)

  Chieu 21-11, Co quan canh sat dieu tra (Bo Cong an) cho biet ket qua giam dinh hon 170 chu ky cua Ha Kieu Anh - giam doc Cong ty Tam Nguyen (cong ty “con” cua Dong Nam trong vu an buon lau, tron thue dien thoai di dong va dong ho) - cho thay toan bo chu ky the hien tren so sach ke toan cua cong ty deu la gia mao. Co quan dieu tra dang tiep tuc lam ro ai da gia mao chu ky cua Ha Kieu Anh de xu ly trach nhiem lien quan.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0