so ket cong tac

Thursday, 26/05/2016 23:27
 • Thanh doan Ha Noi to chuc so ket cong tac phong chong ma tuy nam 2005

  21:19 | Thứ ba 17/01/2006 (GMT+7)

  Ngay 13/1, Thanh doan Ha Noi da to chuc so ket cong tac phong chong ma tuy cua tuoi tre thu do nam 2005.

 • Co quan T U Doan so ket cong tac 6 thang dau nam 2007

  18:01 | Thứ năm 26/07/2007 (GMT+7)

  Co quan T U Doan so ket cong tac 6 thang dau nam 2007

  TP - Ngay 25/7, tai Ha Noi, co quan T.U Doan to chuc Hoi nghi so ket cong tac chuyen mon 6 thang dau nam va phuong huong cong tac 6 thang cuoi nam 2007.

 • Chong tieu cuc bong da chinh la chong tham nhung

  15:26 | Thứ năm 14/09/2006 (GMT+7)

  Chong tieu cuc bong da chinh la chong tham nhung

  Do la nhan dinh duoc thieu tuong Pham Xuan Quac dua ra trong hoi nghi so ket cong tac phong, chong tieu cuc trong bong da . Moi nam thi truong ca cuoc “lau” chuyen ngan ra nuoc ngoai 1 ti USD bang nhieu hinh thuc khac nhau.

 • Chong tieu cuc bong da chinh la chong tham nhung

  15:26 | Thứ năm 14/09/2006 (GMT+7)

  Chong tieu cuc bong da chinh la chong tham nhung

  Do la nhan dinh duoc thieu tuong Pham Xuan Quac dua ra trong hoi nghi so ket cong tac phong, chong tieu cuc trong bong da . Moi nam thi truong ca cuoc “lau” chuyen ngan ra nuoc ngoai 1 ti USD bang nhieu hinh thuc khac nhau.

 • Cac CLB bong da tho o voi chong tieu cuc

  22:55 | Thứ tư 13/09/2006 (GMT+7)

  Cac CLB bong da tho o voi chong tieu cuc

  * Tong thu ky Tran Quoc Tuan bi tai nan giao thongSang 13/9, tai Nha Trang (Khanh Hoa), LDBDVN va Tong cuc Canh sat da phoi hop to chuc hoi nghi so ket cong tac phong, chong tieu cuc trong bong da.

 • Co quan T U Doan Day manh phong trao Sang tao hieu qua tiet kiem

  23:28 | Thứ bảy 30/07/2005 (GMT+7)

  Sang 30/7, tai Ha Noi da dien ra Hoi nghi so ket cong tac 6 thang dau nam 2005 co quan T.U Doan. Anh Dao Ngoc Dung - Bi thu thu nhat T.U Doan da chu tri hoi nghi.

 • TP HCM Lap Thanh tra chuyen nganh ve sinh an toan thuc pham

  09:35 | Thứ bảy 30/06/2007 (GMT+7)

  TP HCM Lap Thanh tra chuyen nganh ve sinh an toan thuc pham

  Ngay 29/6, tai Hoi nghi so ket cong tac ve sinh an toan thuc pham cua TP.HCM 6 thang dau nam 2007, So Y te TP.HCM cho biet, den cuoi 2007, se thanh lap va dua vao hoat dong Luc luong thanh tra chuyen nganh ve sinh an toan thuc pham voi it nhat 10 bien che.

 • Doi moi toan dien va tap trung cho co so

  08:30 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Doi moi toan dien va tap trung cho co so

  Chieu 1/8, Hoi nghi so ket cong tac 6 thang dau nam va trien khai nhiem vu cong tac 6 thang cuoi nam 2006 cua co quan T.U Doan da dien ra tai Ha Noi.

 • Uy vien Bo Chinh tri Nguyen Khoa Diem Phat dong thi dua canh tranh giua cac nha xuat ban

  01:11 | Thứ năm 29/07/2004 (GMT+7)

  Hom qua 28/7, tai Ha Noi da dien ra Hoi nghi so ket cong tac xuat ban 6 thang dau nam 2004 do Ban Tu tuong - Van hoa T.U va Bo Van hoa - Thong tin to chuc. Den du co ong Nguyen Khoa Diem, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Truong ban Tu tuong - Van hoa T.U; ong Pham Quang Nghi, Uy vien T.U Dang, Bo truong Bo Van hoa - Thong tin; ong Hong Vinh, Uy vien T.U Dang, Pho truong ban thuong truc Ban Tu tuong - Van hoa T.U.

 • Bo Cong an se tiep tuc triet pha cac duong day ca do lon

  00:39 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Tong cuc Canh sat (TCCS) Bo Cong an va LDBD VN vua hoan tat van ban bao cao de trinh bay trong Hoi nghi so ket cong tac phong chong tieu cuc se dien ra vao ngay mai 13/9 tai Nha Trang.

 • Hoi nghi Ban Thuong vu T U Doan lan thu 8 Dinh huong loi song cho thanh nien

  22:43 | Thứ sáu 16/07/2004 (GMT+7)

  Hoi nghi Ban Thuong vu T U Doan lan thu 8 Dinh huong loi song cho thanh nien

  Sang ngay 16/7, Hoi nghi Ban Thuong vu T.U Doan lan thu 8 da duoc khai mac tai TP Ho Chi Minh. Anh Hoang Binh Quan - Uy vien T.U Dang, Bi thu thu nhat T.U Doan chu tri hoi nghi. Hoi nghi da thao luan so ket cong tac Doan, phong trao thanh thieu nhi 6 thang dau nam 2004 va gop y de an "Tang cuong cong tac giao duc thanh thieu nhi cua Doan trong giai doan hien nay". PV Bao Thanh Nien da phong van anh Hoang Binh Quan xung quanh cong tac giao duc cua Doan.

 • TP Ho Chi Minh Cham dut tam cu keo dai truoc 30.6.2007

  23:51 | Thứ sáu 30/03/2007 (GMT+7)

  Ngay 30.3, phat bieu tai Hoi nghi so ket cong tac giai quyet tai dinh cu (TDC) cho cac ho tam cu (TC) keo dai tren dia ban, Chu tich UBND TP.HCM Le Hoang Quan yeu cau cac quan, huyen cham nhat den ngay 30.6.2007 phai hoan tat viec TDC cho tat ca cac ho dan TC thoi gian dai, khong duoc "gia han" voi bat cu ly do gi.

 • Thuong tuong Le The Tiem Thu truong Bo Cong an Tap trung luc luong pha cac vu an diem

  16:26 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  Thuong tuong Le The Tiem Thu truong Bo Cong an Tap trung luc luong pha cac vu an diem

  Phat bieu tai Hoi nghi so ket cong tac ve van de an ninh trat tu 6 thang dau nam 2007, sang 4.7, Uy vien Trung uong Dang, Thu truong Bo Cong an - Thuong tuong Le The Tiem thua nhan tinh hinh toi pham, trat tu xa hoi 6 thang dau nam 2007 dien bien het suc phuc tap. Nhat la hoat dong cua cac bang, o nhom toi pham hinh su nguy hiem, su dung vu khi, vat lieu no gay an nghiem trong tang cao so voi cung ki.

 • Bo Cong an trao tang Bang khen cho 10 tap the co quan bao chi

  00:15 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  Chieu 3.7, tai Ha Noi, Bo Cong an da co cuoc gap mat dai dien lanh dao Ban Tuyen giao trung uong, mot so bo, nganh va lanh dao, phong vien 40 co quan thong tan, bao chi trung uong, de so ket cong tac phoi hop tuyen truyen, dau tranh chong quan diem sai trai, thu dich trong thoi gian vua qua.

 • Cai cach hanh chinh o TP HCM Nhieu quan huyen bi so hanh

  23:58 | Thứ năm 19/04/2007 (GMT+7)

  Cai cach hanh chinh o TP HCM Nhieu quan huyen bi so hanh

  "Qua cong tac ra soat cac thu tuc hanh chinh, cac so, nganh, quan, huyen da co 70 kien nghi Chinh phu, cac bo, nganh trung uong dieu chinh, bo sung, sua doi va bai bo cac loai thu tuc, quy dinh khong phu hop", thong tin duoc Ban chi dao Cai cach hanh chinh (CCHC) TP.HCM cong bo hom qua 19.4, tai Hoi nghi so ket cong tac CCHC quy I.2007.

 • TP HCM Thi diem giam sat can bo dang vien tai 40 phuong xa

  01:09 | Thứ bảy 05/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 4/8, phat bieu gop y tai hoi nghi so ket cong tac dan van do Thanh uy TP.HCM to chuc, ba Vo Thi Dung - Pho chu tich thuong truc Uy ban MTTQ thanh pho cho biet, MTTQ thanh pho da co ke hoach va trong quy 3 nay se trien khai thuc hien Quy che 05 cua Chinh phu ve giam sat can bo, cong chuc, dang vien tai khu dan cu.

 • Thua Thien Hue Hon 34.000 luot thi sinh duoc giup do

  22:45 | Thứ năm 13/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 11.7, Tinh doan Thua Thien - Hue da to chuc tong ket chien dich Thanh nien tinh nguyen "Tiep suc mua thi 2006" va so ket cong tac Hoi LHTN va phong trao thanh nien 6 thang dau nam 2006.

 • Xu ly nghiem nguoi di mo to khong doi mu bao hiem

  00:26 | Thứ bảy 17/07/2004 (GMT+7)

  Xu ly nghiem nguoi di mo to khong doi mu bao hiem

  Ngay 16/7, tai Ha Noi, Uy ban An toan giao thong quoc gia da to chuc so ket cong tac dam bao trat tu an toan giao thong 6 thang dau nam 2004 do Pho thu tuong Nguyen Tan Dung chu tri hoi nghi.

 • Can Tho Hon 3.000 doan vien hoi vien duoc vay von phat trien san xuat

  22:06 | Thứ năm 14/07/2005 (GMT+7)

  Do la ket qua duoc cong bo tai hoi nghi so ket cong tac Hoi va phong trao thanh nien 6 thang dau nam 2005 cua Hoi LHTNVN do TP Can Tho to chuc.

 • Cham trien khai quy hoach xay dung lam kho dan

  23:38 | Thứ năm 15/07/2004 (GMT+7)

  Ngay 15/7, Hoi nghi "So ket cong tac xay dung 6 thang dau nam 2004" do Bo Xay dung to chuc da dien ra tai TP Vung Tau. Van de quan tam hang dau la cac du an quy hoach xay dung hien dien ra kha cham chap tai hau het cac dia phuong, gay anh huong lon cho cuoc song nguoi dan.

 • Cong an TP HCM De xuat nhieu giai phap giam phien ha cho dan

  23:48 | Thứ ba 02/08/2005 (GMT+7)

  Phat bieu chi dao tai Hoi nghi so ket cong tac cai cach hanh chinh cua canh sat giao thong duong bo, cong tac phong chong dua xe 6 thang dau nam va 10 thang xu phat qua hinh anh, sang 2/8, thieu tuong Nguyen Chi Dung, Giam doc Cong an TP.HCM yeu cau cac luc luong cong an thanh pho noi chung va canh sat giao thong noi rieng phai day manh cai cach hanh chinh hon nua nham giam phien ha cho dan.

 • Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung Kien quyet cuong che thuc hien phap luat ve giao thong

  00:07 | Thứ hai 23/07/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung Kien quyet cuong che thuc hien phap luat ve giao thong

  * Tu 15.12 xu ly nhung nguoi di mo to, xe may khong doi MBH tren tat ca cac tuyen duongNgay 22.7, tai Ha Noi da dien ra Hoi nghi so ket cong tac bao dam trat tu an toan giao thong (ATGT) 6 thang dau nam 2007 va trien khai Nghi quyet 32/2007/NQ-CP voi su tham gia cua nhieu bo, nganh Trung uong va lanh dao Cong an cac tinh, thanh pho.

 • Giup 100 tre lang thang doan tu gia dinh

  21:28 | Thứ ba 04/04/2006 (GMT+7)

  Tai buoi so ket cong tac ho tro tre lang thang (sang 2.4), So Lao dong - Thuong binh - Xa hoi TP.HCM cho biet: Du an ho tro tre em lang thang da trao vat dung ho tro hoc tap gom dong phuc, sach vo, dung cu hoc tap... cho 113 tre em lang thang va co nguy co lang thang voi tong so tien gan 20 trieu dong; dong hoc phi cho 15 em tham gia cac khoa hoc nghe voi so tien hon 26 trieu dong...

 • Bao dong tinh trang nuoc uong mat ve sinh trong truong hoc

  00:03 | Thứ tư 03/11/2004 (GMT+7)

  Hom qua 2/11, Trung tam Y te du phong thanh pho da so ket cong tac y te du phong 9 thang dau nam. Bao cao cua Giam doc trung tam - bac si Nguyen Thanh Hai, cho biet qua ket qua kiem tra, xet nghiem 1.161 mau nuoc uong dung cho hoc sinh va nuoc sinh hoat tai cac truong hoc, chi co 2/3 so mau dat tieu chuan ve vi sinh, 1/3 so mau khong dat chuan vi sinh do nhiem vi khuan hieu khi qua nhieu, mot so it thi nhiem Coliforms.

 • Phat hien 4.780 co so kinh doanh dich vu van hoa vi pham hanh chinh

  19:37 | Chủ nhật 18/07/2004 (GMT+7)

  Phat hien 4.780 co so kinh doanh dich vu van hoa vi pham hanh chinh

  Bo Van hoa - Thong tin vua to chuc Hoi nghi so ket cong tac van hoa - thong tin 6 thang dau nam va phuong huong nhiem vu 6 thang cuoi nam. Thanh tra nganh van hoa con dinh chi hoat dong 58 co so, chuyen ho so truy cuu trach nhiem hinh su 5 vu; to chuc tieu huy 167.000 bang dia cac loai, 435 kg va 30.000 sach van hoa pham, sach ban thanh pham...

 • 35.299 pham nhan duoc dac xa tha tu

  16:41 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

  Hoi dong tu van dac xa Trung uong va Bo Cong an da to chuc hop bao so ket cong tac dac xa - tha tu truoc thoi han trong 2 nam 2004 – 2005.

 • Trien khai toan dien cac cong viec nam 2005

  18:58 | Thứ hai 01/08/2005 (GMT+7)

  Trien khai toan dien cac cong viec nam 2005

  Ngay 30/7, Hoi nghi so ket cong tac 6 thang dau nam va trien khai nhiem vu cong tac 6 thang cuoi nam 2005 cua co quan TW Doan da duoc to chuc tai Ha Noi duoi su chu tri cua Bi thu thu nhat TW Doan Dao Ngoc Dung va Bi thu Thuong truc TW Doan Nguyen Thanh Phong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0