sap xep

Thursday, 26/05/2016 07:38
 • Chinh phu kien quyet hoan thanh co phan hoa

  11:18 | Thứ tư 24/11/2004 (GMT+7)

  Chinh phu kien quyet hoan thanh co phan hoa

  "Kien quyet hoan thanh ke hoach sap xep doanh nghiep Nha nuoc nam 2004 da duoc phe duyet." Do la mot ket luan quan trong cua Pho thu tuong thuong truc Nguyen Tan Dung doi voi tinh hinh co phan hoa cac doanh nghiep Nha nuoc hien nay.

 • DNNN phai doi moi de giu vung vai tro chu dao

  11:14 | Chủ nhật 08/10/2006 (GMT+7)

  DNNN phai doi moi de giu vung vai tro chu dao

  Phat bieu ket luan tai Hoi nghi ve sap xep doi moi doanh nghiep nha nuoc (DNNN) giai doan 2006 - 2010. Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh: DNNN la luc luong nong cot va vai tro chu dao trong nen kinh te. Chi co sap xep va doi moi, DNNN moi manh len va phat huy hieu qua hon nua trong dieu kien co che thi truong va hoi nhap canh tranh.

 • Chi doa suong

  06:21 | Thứ tư 31/03/2004 (GMT+7)

  Trong cuoc hop ban ke hoach sap xep va doi moi cac doanh nghiep nha nuoc (DNNN) cua TP.HCM moi day, mot van de duoc dat ra la co so nganh van con muon giu quoc doanh, co DN nam trong dien sap xep cu tim cach ne tranh.

 • Bao nhieu thu truong Cau hoi kho

  16:44 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  Bao nhieu thu truong Cau hoi kho

  Tra loi phong van ben le hoi nghi ve tinh gian bien che, Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan cho biet: Theo ND khung ve chuc nang, nhiem vu, quyen han cua cac bo, moi bo chi nen co 4 thu truong. Nhung trong thuc te, nhap ba bo vao, cac thu truong dang la nhung nguoi lam duoc viec, cong viec lai rat nhieu...

 • Xu ly tri tre trong sap xep doanh nghiep nha nuoc

  08:39 | Thứ tư 24/03/2004 (GMT+7)

  Phat bieu chi dao tai cuoc hop thong qua ke hoach sap xep va doi moi doanh nghiep (DN) nha nuoc nam 2004 cua TP.HCM chieu 23-3-2004, Pho chu tich UBND TP.HCM Mai Quoc Binh da yeu cau Ban doi moi quan ly DN TP chi ro nhung don vi tri tre trong sap xep de TP co bien phap xu ly.

 • Se sap xep cho nguoi buon ban via he nhu the nao

  10:15 | Thứ bảy 12/05/2001 (GMT+7)

  Se sap xep cho nguoi buon ban via he nhu the nao

  Thuc trang nguoi buon ban nho lan chiem via he, long duong con ton tai pho bien tren dia ban TP HCM, du cac co quan chuc nang da co gang dep bo. Viec sap xep cho buon ban cho ho, giai toa long duong la van de het suc kho khan. Sau day la y kien cua mot so nguoi co trach nhiem ve van de nay.

 • Nam 2006 Co phan hoa DNNN se thuan loi hon

  15:04 | Thứ tư 18/01/2006 (GMT+7)

  Nam 2006 Co phan hoa DNNN se thuan loi hon

  Nam 2006 se sap xep khoang 900 DNNN, trong do khoang 600 DN phai co phan hoa (CPH); viec doi moi sap xep DNNN se di theo huong thu hep toi da dien Nha nuoc doc quyen; xoa bo doc quyen DN.

 • Mua ban no van cham vi sao

  10:51 | Thứ ba 08/05/2007 (GMT+7)

  Mua ban no van cham vi sao

  Mua ban no la viec cac to chuc tin dung co cac khoan no qua han, ton dong lau ngay bang nhieu cac bien phap quyet liet de thu hoi nhung van khong thu duoc can phai xu ly ban no. Day la nhung khoan von dau tu khong hieu qua, von bi “nam chet” khong quay vong, khong co kha nang thu hoi keo dai trong nhieu nam; to chuc tin dung khong co von de dau tu vao nhung chu ky kinh doanh tiep theo. Viec ban cac khoan no nay la rat can thiet trong qua trinh sap xep, co cau..

 • Sap xep doanh nghiep nha nuoc Nhanh hon nhung van dat thap

  07:15 | Thứ ba 09/12/2003 (GMT+7)

  Theo ong Nguyen Van Huy, pho Ban chi dao doi moi va phat trien doanh nghiep trung uong, tien do sap xep doanh nghiep nha nuoc (DNNN) trong nam nay da co buoc tien bo hon.

 • Co phan hoa cham thi truong chung khoan khat hang

  19:08 | Thứ tư 13/07/2005 (GMT+7)

  Co phan hoa cham thi truong chung khoan khat hang

  Ðen nay moi co them 129 doanh nghiep (DN) hoan thanh sap xep, chuyen doi so huu theo cac quyet dinh phe duyet phuong an sap xep, chuyen doi so huu cua cac Bo, nganh, dia phuong. Trong do, co phan hoa (CPH) 99 DN, chi dat 15% so voi ke hoach nam 2005. Ðac biet tai 23 Bo, nganh, dia phuong va Tong cong ty 91 khong can dieu chinh phuong an sap xep, chuyen doi DN theo ke hoach nam 2005 va 75 DN nha nuoc thuc hien CPH nhung cung chua co DN nao hoan thanh phuong an..

 • Loi ich cua hoc sinh la tren het

  10:12 | Thứ sáu 19/01/2007 (GMT+7)

  Lieu co nen giam nghi he, tang nghi tet cho hoc sinh? Da so y kien tan thanh, tuy nhien cung co khong it y kien de chung, phan doi, phia nao cung co nhung ly le rieng.... Chung toi xin trich dang mot so y kien tranh luan trong van de ma tat ca moi nguoi deu quan tam nay...

 • Sap xep doi moi Doanh nghiep Nha Nuoc o TPHCM

  08:47 | Thứ ba 20/12/2005 (GMT+7)

  Sap xep doi moi Doanh nghiep Nha Nuoc o TPHCM

  Mot trong 12 cong trinh trong diem cua TP.HCM (nhiem ky 2001-2005) la sap xep, doi moi va nang cao hieu qua hoat dong cua cac doanh nghiep nha nuoc (DNNN). Cac DN sau khi thay doi mo hinh hoat dong da gat hai duoc nhung thanh cong ban dau, tao da cho viec hinh thanh cac tap doan kinh te lon o TP.

 • Binh Dinh Sap xep cho ho tieu thuong den dia diem kinh doanh moi

  16:37 | Thứ bảy 23/12/2006 (GMT+7)

  Thuc hien su chi dao cua UBND tinh Binh Dinh, thanh pho Qui Nhon da sap xep bo tri cho 250 ho vao kinh doanh tam thoi tai Trung tam trien lam va hoi cho tinh Binh Dinh tren duong Nguyen Tat Thanh, moi ho duoc bo tri tu 4 den 6 m2.

 • Phuong an sap xep doanh nghiep nha nuoc tai TP HCM

  05:27 | Thứ sáu 24/08/2007 (GMT+7)

  Sap xep cac cong ty (CT) thanh vien cua cac tong cong ty (TCT)

 • Nhieu cau hoi con bo ngo

  08:49 | Thứ ba 06/06/2006 (GMT+7)

  Nhieu cau hoi con bo ngo

  Sau khi Dan tri dang bai “

 • Yeu cau som hoan thanh phuong an sap xep nong lam truong quoc doanh

  00:00 | Thứ hai 20/06/2005 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua co Cong van so 3256/VPCP-NN truyen dat y kien chi dao cua Thu tuong xung quanh noi dung sap xep nong, lam truong quoc doanh.

 • Nam 2008 hoan tat sap xep DN nha nuoc nganh nong nghiep

  04:53 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  Tai hoi nghi tong ket sap xep doi moi doanh nghiep nha nuoc nganh nong nghiep, sang 14-3, Thu truong Bo NN-PTNT Diep Kinh Tan khang dinh: den het nam 2008, phan dau sap xep, doi moi xong toan bo 85 doanh nghiep va 16 tong cong ty con lai thuoc Bo NN-PTNT.

 • Nhieu cau hoi con bo ngo

  08:49 | Thứ ba 06/06/2006 (GMT+7)

  Nhieu cau hoi con bo ngo

  Sau khi TS dang bai “ Hon 100 can bo, giang vien to cao tieu cuc tai truong DHNN-DHQGHN”, ngay 1/6, Ban Tuyen giao Thanh uy Ha Noi da to chuc cuoc doi thoai giua lanh dao nha truong voi mot so co quan bao chi de lam ro nhung van de bao chi da neu.

 • Neu cham tre doanh nghiep se tu giet minh

  13:16 | Thứ hai 17/01/2005 (GMT+7)

  Neu cham tre doanh nghiep se tu giet minh

  NLT thua lo thi se phai giai the, chu khong the ton tai bam “bau vu Nha nuoc” thong qua chinh sach khoanh, gian no. Thua lo 3 nam lien tuc se bi giai the

 • Hoan thanh 72 ke hoach doi moi doanh nghiep

  09:17 | Thứ bảy 29/10/2005 (GMT+7)

  "Trong 10 thang dau nam 2005, chung ta da lam duoc rat nhieu viec, cac Bo, nganh, dia phuong da sap xep duoc 525 doanh nghiep (bang 72% ke hoach cua nam), kha nang se hoan thanh ke hoach sap xep 730 doanh nghiep cua nam 2005."

 • Sap xep hoc sinh vao cac ban truoc ngay 15 8

  05:00 | Thứ ba 08/08/2006 (GMT+7)

  Sap xep hoc sinh vao cac ban truoc ngay 15 8

  Bo GD-DT vua co cong van huong dan to chuc thuc hien phan ban THPT nam hoc 2006 - 2007. Theo do, cac truong THPT phai cong bo ket qua sap xep hoc sinh lop 10 vao cac ban truoc ngay 15/8. Co 3 ban de hoc sinh lua chon gom: tu nhien, xa hoi va co so.

 • Bang bieu Office 2003 Phan 2

  13:04 | Thứ ba 20/02/2007 (GMT+7)

  Bang bieu Office 2003 Phan 2

  Phan nay chung toi se huong dan cac ban nhung tinh nang tiep theo cua viec tao bang trong Word 2003.

 • Gia dinh la nen tang cua su thanh dat

  12:54 | Thứ hai 07/03/2005 (GMT+7)

  Gia dinh la nen tang cua su thanh dat

  Gia dinh la nen tang cua su thanh dat, ngoai xa hoi ho co giu chuc vu gi di chang nua nhung ve den nha ho van la nhung nguoi vo, nguoi me... Do cung chinh la tam su chinh cua bon khach moi trong buoi giao luu nhan ngay 8-3 sang nay.

 • Pho thu tuong Nguyen Tan Dung Toi muon day nhanh hon nua viec sap xep DNNN

  15:05 | Thứ bảy 14/12/2002 (GMT+7)

  Pho thu tuong Nguyen Tan Dung Toi muon day nhanh hon nua viec sap xep DNNN

  Pho thu tuong Chinh phu khang dinh nhu vay trong cuoc trao doi voi bao gioi tai Hoi nghi So ket thuc hien Nghi quyet Trung uong 3, khoa IX ve sap xep, doi moi doanh nghiep Nha nuoc (DNNN) dien ra hom qua, tai Ha Noi.

 • Thanh lap ban chi dao sap xep cho kinh doanh

  02:40 | Thứ sáu 21/12/2007 (GMT+7)

  TT(Ha Noi) - Sang 20-12, truong ban quan ly cho Ha Dong (Ha Tay) Bach Van Dau cho biet sau khi hang loat tieu thuong kinh doanh tai cho cu Ha Dong bai thi (TT ngay 12-12) vi khong co ten trong danh sach ho kinh doanh chuyen ve cho moi Ha Dong, UBND TP Ha Dong da thanh lap ban chi dao sap xep cho kinh doanh tai cho moi. >> Cho xay xong… tieu thuong mat cho

 • Sap xep kien toan bo may Dang va Nha nuoc

  00:36 | Thứ ba 16/01/2007 (GMT+7)

  Sap xep kien toan bo may Dang va Nha nuoc

  Ngay 15/1, Hoi nghi lan thu tu Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da khai mac tai Ha Noi. Theo chuong trinh lam viec toan khoa, hoi nghi lan nay se ban cac van de ve phuong huong chuan bi bau cu Quoc hoi khoa XII; tiep tuc sap xep, kien toan bo may to chuc cac ban Dang va co quan Nha nuoc; ve mot so chu truong, chinh sach lon phat trien kinh te sau khi nuoc ta tro thanh thanh vien cua To chuc Thuong mai the gioi (WTO); va ve Chien luoc bien.

 • Co phan hoa van cham chap

  15:01 | Thứ năm 21/04/2005 (GMT+7)

  Co phan hoa van cham chap

  Bao cao ket qua sap xep, doi moi doanh nghiep nha nuoc 3 thang dau nam 2005 cho thay tinh den ngay 31/3, ca nuoc moi sap xep duoc 92 don vi, dat 12% ke hoach va chi bang 75% so voi nam ngoai.

 • Sap xep phuong vi

  15:45 | Thứ bảy 02/10/2004 (GMT+7)

  Sap xep phuong vi

  Khi sap xep cac khu chuc nang trong mot ngoi nha, ban than cac khu vuc tot xau va moi quan he voi nguoi cu ngu can phai duoc tinh toan tu dau, theo nhung quy luat ve cong nang, tham my va tam ly su dung.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0