san xuat nong nghiep

Friday, 27/05/2016 05:24
 • Huong dan ap dung mien giam thue su dung dat nong nghiep

  16:57 | Thứ ba 16/12/2003 (GMT+7)

  Doi tuong duoc mien thue su dung toan bo dien tich dat nong nghiep la cac ho ngheo (can cu quy dinh chuan cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi); va to chuc, ho gia dinh, ca nhan co dat san xuat nong nghiep tai cac xa dac biet kho khan thuoc chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi cac xa dac biet kho khan mien nui, vung xa.

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Chinh phu de nghi giam them thue dat cho nong dan

  06:55 | Thứ tư 04/06/2003 (GMT+7)

  Chinh phu de nghi giam them thue dat cho nong dan

  Ngay mai (5/6), Chinh phu se trinh Quoc hoi xem xet viec mien giam them thue su dung dat nong nghiep ( SDDNN) cho nong dan. Chinh phu lan nay de nghi mo rong cac doi tuong duoc mien giam thue su dung dat nong nghiep, cac ho ngheo va se giam 50% so thue ghi thu hang nam cho dien tich dat san xuat nong nghiep vuot han dien...

 • San xuat nong nghiep 2006 Kien quyet khong de xay ra dich cum gia cam

  14:30 | Thứ tư 04/01/2006 (GMT+7)

  San xuat nong nghiep 2006 Kien quyet khong de xay ra dich cum gia cam

  Ngay 3/1, tai TPCHM, phat bieu tai hoi nghi tong ket san xuat nong nghiep ca nuoc nam 2005, Pho Thu tuong Pham Gia Khiem chi dao, trong nam 2006, san xuat nong nghiep tap trung vao nhiem vu tao buoc tien moi ve chat luong, kien quyet khong de dich cum gia cam xay ra.

 • Vinh Long Mien thuy loi phi doi voi san xuat nong nghiep

  10:24 | Thứ năm 08/11/2007 (GMT+7)

  Ngay 7.11, Pho chu tich UBND tinh Vinh Long Le Thanh Xuan da ky ban hanh Quyet dinh 22/2007/QD ve viec mien thu thuy loi phi doi voi san xuat nong nghiep tren dia ban tinh.

 • Hon 1000 ti dong cho vay phat trien san xuat nong nghiep

  07:43 | Thứ ba 28/03/2006 (GMT+7)

  Hon 1000 ti dong cho vay phat trien san xuat nong nghiep

  Pho Giam doc So Tai chinh TPHCM, ba Ngo Kim Lien, cho biet sau gan 4 nam trien khai thuc hien Chuong trinh ho tro lai vay cho ho nong dan TP, den nay da co 78 de an phat trien san xuat nong nghiep, ngu nghiep va diem nghiep cua ho nong dan tai 9 quan, huyen duoc xet duyet vay voi tong so von dau tu la 1.042 ti 818 trieu dong.

 • Ure cho san xuat nong nghiep chu yeu phai nhap khau

  10:21 | Chủ nhật 09/05/2004 (GMT+7)

  Ure cho san xuat nong nghiep chu yeu phai nhap khau

  Theo Bo Ke hoach va Dau tu, vu mua nam 2004 ca nuoc can khoang 500.000-550.000 tan ure va 150.000-200.000 tan DAP. Trong khi san xuat trong nuoc tinh den thoi diem hien tai ( 5/2004) moi chi co nha may phan dam Ha Bac san xuat voi cong suat 150.000 tan/nam. Do do, trong thoi gian toi luong phan ure phuc vu san xuat nong nghiep trong nuoc chu yeu phai nhap khau. Uoc moi thang phai nhap khoang 100.000-150.000 tan ure va DAP. Du bao thoi gian toi gia phan ure se..

 • Dien thoai di dong phuc vu nong dan

  09:47 | Thứ năm 31/05/2007 (GMT+7)

  Dien thoai di dong phuc vu nong dan

  Tap doan vien thong di dong lon thu hai Nhat Ban KDDI vua cho ra doi mot dich vu giup nong dan Nhat Ban su dung dien thoai di dong theo doi viec trong va thu hoach cac san pham nong nghiep nhu rau, cu…, dac biet la cac vu gat lua.

 • Ho tro nong dan dau tu thiet bi san xuat nong nghiep

  14:52 | Thứ hai 22/05/2006 (GMT+7)

  Ho tro nong dan dau tu thiet bi san xuat nong nghiep

  Bo Cong nghiep vua trinh Thu tuong Chinh phu ban hanh chinh sach ho tro lai suat tin dung cho nong dan mua thiet bi phuc vu san xuat nong nghiep.

 • Chu trang trai chua tiep can von tin dung

  08:51 | Thứ ba 02/03/2004 (GMT+7)

  Tai hoi thao “Vai tro cac trang trai trong viec phat trien nong nghiep dat gia tri 50 trieu dong/ha”, do Ban chi dao nong nghiep va nong thon TP to chuc, dai dien CLB Trang trai TP.HCM cho biet hien gia tri san xuat nong nghiep tai VN chi vao khoang 1.000 USD/ha/nam va ngay ca cac nuoc trong khu vuc cung chi dat 2.000 USD/ha/nam, do do viec dua san xuat nong nghiep dat gia tri 50 trieu dong/ha/nam - tuong duong hon 3.000 USD, gap ba lan so voi kha nang hien..

 • Chu tich nuoc Tran Duc Luong Nhat thiet phai nang cao chat luong va hieu qua trong san xuat nong nghiep

  00:21 | Thứ hai 09/08/2004 (GMT+7)

  Chu tich nuoc Tran Duc Luong Nhat thiet phai nang cao chat luong va hieu qua trong san xuat nong nghiep

  Sau 2 ngay di tham cac co so kinh te xa hoi tai Can Tho, chieu ngay 8/8, Chu tich nuoc Tran Duc Luong da co buoi lam viec voi gan 300 can bo lanh dao ban nganh, quan huyen va TP Can Tho.

 • Chuyen ve nhung nong dan cam co dat o DBSCL Ky 3

  11:19 | Thứ ba 21/08/2007 (GMT+7)

  Chuyen ve nhung nong dan cam co dat o DBSCL Ky 3

  Nhung nong dan... trieu phu"Co nguoi dem dat di cam co, tat yeu co nguoi nhan cam co. Do la qui luat. Hau het, nhung nguoi nhan cam co cung chi la nong dan, cung co xuat phat diem nhu nhung nguoi dem dat di cam co...". Do la nhan xet cua hau het cac can bo trong nganh nong nghiep o cac tinh DBSCL. Vay tai sao cung la nong dan, nhung ho co tien de nhan cam co?!

 • 5 ty dong cuu tro cho cac dia phuong anh huong cua dot ret dam ret hai

  09:56 | Thứ ba 26/02/2008 (GMT+7)

  Truoc tinh hinh ret dam, ret hai keo dai o cac tinh mien nui phia Bac va mien Trung gay anh huong nang ne den suc khoe cua nguoi dan va san xuat nong nghiep, Trung uong Hoi Chu thap do Viet Nam da quyet dinh ho tro khan cap hang hoa, tien cho 15 dia phuong bi thiet hai do ret dam voi tong tri gia gan 5 ty dong. Trong dip Tet Mau Ty vua qua, Hoi Chu thap do Viet Nam da phat dong phong trao “Tet vi nguoi ngheo va nan nhan chat doc da cam” duoc tien hanh tu..

 • Chua lam phat bang nong nghiep

  11:07 | Thứ hai 10/12/2007 (GMT+7)

  Chua lam phat bang nong nghiep

  Voi viec gia tieu dung lien tuc trong nhieu thang tang vuot du bao va ca nam nay se tang cao hon nhieu so voi toc do tang GDP, chac chan cac nha quan ly khong khoi “dau dau”, con gioi truyen thong cung da ton khong it giay muc. Tuy nhien, ban than viec khong thanh cong trong kiem che “con ngua bat kham” gia ca cung du cho thay rang, cach tiep can cua chung ta co phan van chua trung. Do vay, van de dat ra la phai “bat mach dung benh” va tu do co..

 • Thu tuong Phan Van Khai Phai lap cac vung san xuat nong nghiep tap trung lon

  00:19 | Thứ bảy 17/04/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Phan Van Khai Phai lap cac vung san xuat nong nghiep tap trung lon

  Ngay 16/4, tai Ha Noi, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon da to chuc hoi nghi chuyen dich co cau kinh te nong nghiep. Thu tuong Phan Van Khai da den du va phat bieu.

 • Da Lat cam su dung nuoc may de san xuat nong nghiep

  02:06 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Cong ty co phan Cap thoat nuoc Lam Dong - noi cung cap nuoc duy nhat cho thanh pho du lich Da Lat- da phat di lenh cam tren. Ngoai ra con lap so dien thoai nong de ngan chan viec su dung nuoc “trai phep” hoac gay that thoat nuoc.

 • Ha Noi Thiet hai nong nghiep vi ret khoang 10 ty dong

  13:53 | Thứ bảy 01/03/2008 (GMT+7)

  Ha Noi Thiet hai nong nghiep vi ret khoang 10 ty dong

  So NN-PTNT Ha Noi vua cho biet: Thiet hai trong san xuat nong nghiep cua Ha Noi do dot ret dam, ret hai keo dai vua qua len toi khoang 10 ty dong.

 • Hue Hoat dong san xuat nong nghiep thiet hai nang do ret dam keo dai

  09:36 | Thứ tư 20/02/2008 (GMT+7)

  Hue Hoat dong san xuat nong nghiep thiet hai nang do ret dam keo dai

  Do anh huong cua dot ret dam, ret hai keo dai tu ngay 14/01 den nay, hau het dien tich lua va rau, mau, cay cong nghiep vu san xuat Dong Xuan tren toan tinh Thua Thien Hue da bi anh huong rat lon, thoi gian sinh truong cham, khong phat trien; dan gia suc, gia cam bi chet do doi, ret dang anh huong truc tiep den vu san xuat Dong Xuan, sinh hoat va doi song cua nhan dan. Ret dam, ret hai keo dai da anh huong lon den qua trinh sinh truong va phat trien cua cay..

 • Nam 2004 san xuat nong nghiep ca nuoc phat trien kha

  11:25 | Thứ tư 29/12/2004 (GMT+7)

  Nam 2004 san xuat nong nghiep ca nuoc phat trien kha

  Vu Tong hop Kinh te Quoc dan cho biet, nam 2004 dien tich lua trong nuoc uoc dat 7,44 trieu ha (giam 8,4 ngan ha so nam 2003); nang suat lua ca nam uoc dat 48,2 ta/ha (tang 1,8 ta/ha), san luong dat khoang 35,87 trieu tan (tang 3,8% so nam 2003). Neu tinh ca 3,45 trieu tan ngo thi tong san luong luong thuc co hat nam 2004 uoc dat 39,32 trieu tan (tang 1,62 trieu tan so nam 2003).

 • Khu nong nghiep cong nghe cao dau tien o Ha Noi

  09:19 | Thứ tư 04/08/2004 (GMT+7)

  Khu nong nghiep cong nghe cao dau tien o Ha Noi

  Trong khu nha kinh rong hang ngan met vuong chi thay may cong nhan dang cam cui buoc gian ca chua. Va khi nhan vien chuan bi dua nha bao di tham khu vuc san xuat, nguoi quan ly con can than dan: "Nho cho khach khu trung giay dep truoc khi buoc vao vuon uom nhe!".

 • Dien thoai don bay cho su phat trien cua chau Phi

  11:52 | Chủ nhật 18/03/2007 (GMT+7)

  Dien thoai don bay cho su phat trien cua chau Phi

  Manobi la tap doan vien thong di dong, cung cap dich vu Internet va truyen thong cho cac co quan va doanh nghiep tren toan dat nuoc Senegal va ca cac nuoc chau Phi khac. Dac biet trong nhung nam gan day, mang luoi dien thoai co dinh, dien thoai di dong va Internet o chau Phi da bat dau co nhung buoc phat trien.

 • Xang dau tang gia Gia thanh cao hon gia ban

  09:28 | Thứ hai 05/09/2005 (GMT+7)

  Xang dau tang gia Gia thanh cao hon gia ban

  Nguoi nong dan von da phai chiu canh gia nong san luon “giam chan tai cho”, nay chi phi dau vao cho san xuat nong nghiep dang co nguy co cao hon dau ra...

 • Nong dan duoc mien giam thue su dung dat 7 nam

  12:14 | Thứ ba 17/06/2003 (GMT+7)

  Nong dan duoc mien giam thue su dung dat 7 nam

  Sang nay, trong phien be mac ky hop thu 3, Quoc hoi da thong qua nghi quyet mien giam thue su dung dat nong nghiep tu nam 2003 den 2010. Cac dai bieu cung tan thanh, thong qua nghi quyet cho phep TP HCM va mot so tinh thi diem quan ly, day nghe va giai quyet viec lam sau cai nghien.

 • Thua Thien Hue Mot du an khien nguoi dan khon don

  16:45 | Thứ hai 19/04/2004 (GMT+7)

  Thua Thien Hue Mot du an khien nguoi dan khon don

  Chuyen doi co cau cay trong vat nuoi tu san xuat nong nghiep mot vu lua bap benh, kem hieu qua sang nuoi tom cong nghiep, nham tang hieu qua san xuat va thu nhap cho cong dong ngu dan trong vung, gop phan tang kim ngach xuat khau va tang hieu qua su dung dat, tao cong an viec lam on dinh cho nguoi lao dong.v.v... Do la vien canh tuoi sang cua du an khi moi bat dau trien khai. The nhung sau 3 nam thuc hien, du an nay chi lam duoc mot viec duy nhat do la thu hoi..

 • Co hoi moi cho nguoi lao dong nong thon

  14:28 | Thứ năm 21/12/2006 (GMT+7)

  Co hoi moi cho nguoi lao dong nong thon

  Theo thong tin tu Cuc quan ly lao dong ngoai nuoc, sang nam 2007, nhu cau lao dong nganh san xuat nong nghiep phia Han Quoc co xu huong tang len dot bien. Day se la mot co hoi moi cho nguoi lao dong nong thon Viet Nam muon sang Han Quoc lam viec.

 • 171 Quy ho tro nong nghiep bat dau hoat dong

  11:13 | Thứ năm 04/01/2001 (GMT+7)

  Tat ca cac du an san xuat, che bien hang xuat khau va cac du an san xuat nong nghiep se duoc Nha nuoc xem xet hieu qua va kha nang tra no de quyet dinh cho vay tu Quy ho tro phat trien (nhung khong vuot qua 90% tong so von dau tu cua du an).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0