san xuat hang hoa

Wednesday, 01/06/2016 14:26
 • Viet Nam se tro thanh noi san xuat hang hoa cua ASEAN

  09:57 | Thứ tư 13/09/2006 (GMT+7)

  Viet Nam se tro thanh noi san xuat hang hoa cua ASEAN

  Dai su Thai Lan tai Viet Nam Kittipong Na Ranong vua cho biet, thay vi xem Viet Nam la doi thu canh tranh thuong mai, Thai Lan nen xem xet co hoi de bien Viet Nam tro thanh noi san xuat hang hoa khi khu vuc tu do mau dich ASEAN hinh thanh vao nam 2015. Theo ong, nguyen nhan la Viet Nam co gia nhan cong va chi phi san xuat thap. Cung theo ong, he thong giao thong tai cac nuoc trong khu vuc hien nay da duoc cai thien rat nhieu nen viec van chuyen hang hoa sang cac..

 • Xay dung Tay Nguyen thanh vung san xuat hang hoa lon

  10:37 | Thứ bảy 10/05/2003 (GMT+7)

  Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon vua hoan tat quy hoach chuyen doi co cau san xuat nong - lam nghiep vung Tay Nguyen thoi ky 2002-2010. Trong do neu ro muc tieu dua noi day thanh vung san xuat hang hoa lon, co gia tri nong san xuat khau 1,1-1,2 ty USD/nam

 • Phap lenh tu ve trong nhap khau hang hoa

  02:15 | Thứ ba 01/04/2003 (GMT+7)

  Phap lenh duoc ban hanh nham tang cuong quan ly nha nuoc ve kinh te, tao dieu kien de hoi nhap kinh te quoc te co hieu qua, han che nhung tac dong khong thuan loi gay thiet hai nghiem trong cho san xuat trong nuoc do viec gia tang bat thuong nhap khau hang hoa vao Viet Nam.

 • Hoi nghi ve kinh te xa hoi cac tinh mien nui phia Bac Phat trien kinh te hang hoa moi cai thien duoc doi song dong bao

  01:31 | Thứ sáu 31/03/2006 (GMT+7)

  Ngay 30.3, tai hoi nghi phat trien kinh te-xa hoi cac tinh phia Bac, Thu tuong Phan Van Khai yeu cau lanh dao cac bo, nganh o Trung uong; lanh dao cac tinh can dua ra nhung giai phap that cu the, thiet thuc de thao go nhung kho khan, thu hep khoang cach giua cac tinh mien nui phia Bac, mien tay Nghe An, Thanh Hoa voi cac tinh trong ca nuoc. "Lam sao phai phat trien san xuat hang hoa co hieu qua vi chi co san xuat hang hoa phat trien, moi cai thien duoc doi song..

 • Tang cuong nang luc san xuat hang hoa mang ban sac dan toc

  11:52 | Thứ sáu 16/07/2004 (GMT+7)

  Tang cuong nang luc san xuat hang hoa mang ban sac dan toc

  Vu Thuong mai Dich vu thuoc Bo Ke hoach va Dau tu cho biet, khach du lich quoc te den Viet Nam nhung nam gan day tang truong nhanh. Trong nam 2002, Viet Nam don duoc tren 2,627 trieu luot khach. Nam 2003 tuy kinh te the gioi co nhieu bien dong song khach du lich den Viet Nam van dat tren 2,42 trieu luot khach.

 • Gia cong va ngoai nhap

  14:12 | Thứ bảy 14/08/2004 (GMT+7)

  TTCN - Nam 1776, trong cuon Su giau co cua cac quoc gia Adam Smith khuyen cao (moi) quoc gia can xuat khau nhung gi minh co loi the tuyet doi va nhap khau nhung hang hoa nao ma minh khong co loi the tuyet doi. Moi quoc gia nen chuyen mon hoa vao nhung nganh san xuat co loi the tuyet doi de san xuat hang hoa voi chi phi thap.

 • Nhuong quyen thuong mai de giu thi phan ban le noi dia

  09:34 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Nhuong quyen thuong mai de giu thi phan ban le noi dia

  Viec tu ngay 1/1/2007, cac doanh nghiep (DN) My duoc quyen mo cong ty lien doanh ban le tai VN va 1/1/2009 duoc phep thanh lap DN ban le 100% von nuoc ngoai khien cac nha quan ly cung nhu cac DN trong nuoc "len con sot". Lam the nao de doi pho voi cac tap doan ban le the gioi la chu de chinh cua 2 cuoc hoi thao do Bo Ngoai giao va Hoi DN tre TP.HCM to chuc cuoi tuan qua voi su tham du cua hang tram DN tren dia ban TP.HCM. Mot canh bao khan cap duoc cac chuyen gia..

 • Tim cho nong dan mot thi truong on dinh

  10:54 | Thứ sáu 21/04/2006 (GMT+7)

  Tim cho nong dan mot thi truong on dinh

  Xac dinh viec phat trien san xuat cac cay trong vat nuoi phu hop voi xu the cua thi truong trong nuoc va the gioi, tren co so quy hoach do day manh san xuat hang hoa theo huong xuat khau – do la mong muon tim cach giup nong dan xoa doi giam ngheo cua ong Vu Ngoc Ky - Chu tich Hoi Nong dan Viet Nam.

 • Tang gap doi toc do phat trien kinh te nong thon vao 2010

  21:32 | Thứ tư 07/06/2006 (GMT+7)

  Ong La Van Ly, Cuc truong Cuc Hop tac xa (Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon) cho biet, nganh nong nghiep tiep tuc day manh chuyen dich co cau theo huong san xuat hang hoa, nang cao chat luong va kha nang canh tranh cua san pham, de den nam 2010 toc do phat trien kinh te nong thon tang gap doi hien nay, khoang 9-11%/nam.

 • Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo

  09:38 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo

  Viet Nam dang hoan tat cac thu tuc dam phan cuoi cung de chinh thuc gia nhap WTO vao cuoi nam nay 2006, danh dau mot moc quan trong ve tien trinh hoi nhap quoc te toan dien ve chinh tri, kinh te, van hoa, xa hoi,... Trong qua trinh hoi nhap the gioi, Viet Nam se co nhung co hoi rat tot de phat trien va cung co khong it nhung thach thuc va rui ro, dac biet trong cac linh vuc co nang luc canh tranh thap nhu dich vu, nong nghiep, oto, thep, v.v. dac biet nong nghiep..

 • Xuat khau trong 10 thang qua Tang truong an tuong

  11:21 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  Xuat khau trong 10 thang qua Tang truong an tuong

  Kim ngach xuat khau trong 10 thang dau nam 2006 tang 24,2% la mot diem sang cua nen kinh te. Day la no luc rat lon cua cac doanh nghiep va qua do co the khang dinh, nen san xuat hang hoa dang phat trien va nang cao duoc kha nang canh tranh, tao da cho nhung buoc di vung chac trong nam toi, khi Viet Nam da gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO).

 • Nam 2007 Nen kinh te Viet Nam tren da thang loi

  09:22 | Thứ ba 01/01/2008 (GMT+7)

  Nam 2007 Nen kinh te Viet Nam tren da thang loi

  Nen kinh te Viet Nam nam 2007 co su tang truong toan dien trong hau het cac linh vuc. Theo Tong cuc Thong ke ngay 31/12, tong san pham trong nuoc (GDP) nam 2007 uoc tinh tang 8,48% so voi nam 2006, dat ke hoach de ra (8,2-8,5%). Ngan hang phat trien chau A (ADB) danh gia, tang truong kinh te nam 2007 cua nuoc ta dung vao hang cac quoc gia co toc do tang truong kinh te cao trong khu vuc. Khoi luong von dau tu toan xa hoi thuc hien nam 2007 theo gia thuc te uoc dat..

 • Kiem tra thi truong mu bao hiem

  10:50 | Thứ năm 06/09/2007 (GMT+7)

  Kiem tra thi truong mu bao hiem

  Sau nhieu keu ca cua nguoi dan ve viec chat luong mu bao hiem (MBH) bi tha noi, cac co quan chuc nang o TP.HCM bat dau vao cuoc. Ngay 5/9, Quan ly thi truong (QLTT) TP.HCM dong loat ra quan kiem tra viec san xuat, kinh doanh MBH. Nhieu quan huyen da phat hien nhung vu san xuat, kinh doanh mu gia, kem chat luong. Theo ong Duong Thanh Hoang, chi cuc pho Chi cuc QLTT TP, truoc tinh hinh thi truong MBH soi dong vi nhu cau mua mu cua nguoi dan, ngay 4/9/2007 chi cuc..

 • Nan giai bai toan khach san

  08:32 | Thứ năm 09/08/2007 (GMT+7)

  Nan giai bai toan khach san

  Khac voi nhung nam truoc, tu dau nam 2006 den nay, cong suat cua cac khach san 4 - 5 sao da dat tren 90% vao tat ca cac thoi diem. Do kho khan trong viec dat phong cao cap, nhieu doanh nghiep lu hanh buoc phai dieu chinh ke hoach don khach hoac thay doi lich trinh tour. Tuy nhien, tinh trang “chay” phong chi dien ra o cac khach san cao cap, trong khi do, nhieu khach san dat tieu chuan 2 - 3 sao, ap dung gia ban phong cuc ky “mem”, lai van khong duoc quan..

 • Nhung van de can quan tam khi xuat khau vao My

  09:26 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

  Nhung van de can quan tam khi xuat khau vao My

  My la thi truong co he thong luat phap kha da dang, moi tieu bang moi khac, do do cac doanh nghiep (DN) Viet Nam can tim hieu ky cang truoc khi xuat khau hang hoa vao My. Luat su Le Cong Dinh, Cong ty DC Lawyers, da dua ra mot so van de can quan tam de DN Viet Nam tham khao. Luat Thue quan va Hai quan: He thong thue quan cua My la Bieu Thue quan hai hoa (Harmonized Tariff Schedule - HTS). Hau het cac loai thue quan cua My danh theo ty le tren gia tri, tuc la muc..

 • Khai thac tiem nang thuong mai dien tu

  08:00 | Thứ sáu 23/06/2006 (GMT+7)

  Khai thac tiem nang thuong mai dien tu

  Thu tuong Chinh phu vua phe duyet ke hoach phat trien tong the thuong mai dien tu (TMÐT) giai doan 2006-2010. Theo do, vao nam 2010, 60% so doanh nghiep lon bao gom cac tap doan kinh te, he thong cac tong cong ty phai ung dung TMÐT. Nhu vay, co so nao de chung ta thuc hien ke hoach tren khi thuc trang TMÐT o nuoc ta con nhieu van de can xem xet? Theo ket qua khao sat cua Vu Thuong mai dien tu nam 2005 ve quan diem cua doanh nghiep danh gia thu tu tac dung cua..

 • Cham soc cong nhan

  00:28 | Thứ hai 01/05/2006 (GMT+7)

  Hon ba thap ky qua, dac biet sau hai muoi nam Doi moi, giai cap cong nhan nuoc ta da phat trien nhanh va manh trong nhieu nganh nghe, trong cac thanh phan kinh te, la luc luong chu luc trong san xuat hang hoa cho tieu dung trong nuoc va xuat khau, cung la luc luong di dau trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

 • Thai Binh phat trien kinh te chua vung chac

  22:54 | Thứ sáu 22/06/2007 (GMT+7)

  Lam viec voi lanh dao tinh trong chuyen ve Thai Binh kiem tra tinh hinh phat trien kinh te sau mot nam thuc hien Nghi quyet Dai hoi Dang X, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Truong Tan Sang danh gia kinh te Thai Binh phat trien chua vung.

 • Doanh nghiep muon ton tai phai thay doi

  23:38 | Thứ sáu 22/10/2004 (GMT+7)

  San xuat hang hoa cho xa hoi can co tam nhin sau rong va san sang duong dau voi tuong lai, khong nen de y tuong "an xoi, o thi" ton tai. Gia nhap WTO, cac doanh nghiep hay co so neu khong thay doi tu bay gio thi kho co the ton tai sau nay, do la dieu khong kho hieu.

 • Top 40 doanh nghiep hang dau An Do

  18:06 | Thứ ba 01/08/2006 (GMT+7)

  Top 40 doanh nghiep hang dau An Do

  Nhac toi An Do, nguoi ta nghi ngay toi cong nghe thong tin. Tuy nhien, trong danh sach 40 "ong lon" do Forbes binh chon, cac doanh nghiep thuoc linh vuc tai chinh ngan hang, nang luong va san xuat hang hoa lai chiem so dong.

 • Doanh nghiep tho o voi bieu trung hang hoa VN

  16:46 | Thứ tư 23/02/2005 (GMT+7)

  Doanh nghiep tho o voi bieu trung hang hoa VN

  Trong thang toi, Cuc Xuc tien Bo Thuong mai du kien to chuc cuoc thi tim bieu trung dai dien nen san xuat hang hoa VN. Tuy nhien, doanh nghiep va cac chuyen gia xay dung thuong hieu to ra tho o, tham chi cho rang do la ke hoach thua.

 • Di tim bieu tuong hang hoa VN

  12:04 | Thứ hai 14/02/2005 (GMT+7)

  Di tim bieu tuong hang hoa VN

  Neu Trung Quoc duoc biet den nhu mot quoc gia gia re voi nhung chu tuong hinh, Nhat Ban nhu mot dat nuoc cua hang hoa chat luong thi VN van chua co mot bieu tuong nao dai dien cho nen san xuat hang hoa va dich vu cua minh.

 • Kinh doanh khong can khach hang

  04:04 | Thứ năm 10/05/2007 (GMT+7)

  Kinh doanh khong can khach hang

  Trong kinh doanh nguoi ta can phai san xuat hang hoa sao cho that nhanh, nhieu, chat luong tot, gia re de thu hut them nhieu khach hang. Linh vuc bao hiem cung khong ngoai le. Bao hiem la lay so dong bu cho so it, lay nguoi khong bi rui ro bu dap cho nguoi rui ro, lay nguoi khoe bu cho nguoi dau yeu.

 • Gia thuc pham cao nhat trong 30 nam qua

  02:24 | Thứ sáu 25/05/2007 (GMT+7)

  Gia thuc pham cao nhat trong 30 nam qua

  Gia ban le thuc pham tai nhieu nuoc lon tren the gioi dang tang o muc cao nhat trong vong 30 nam qua, khien nhieu nguoi lo rang the gioi dang doi mat voi thoi ky gia thuc pham lam phat lon chua tung thay.

 • Co phan hoa va nhung van de can canh bao

  23:44 | Thứ tư 11/04/2007 (GMT+7)

  Noi dung cot loi cua duong loi doi moi la phat trien san xuat hang hoa nhieu thanh phan, hoat dong theo co che thi truong, dinh huong dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh. Cung voi su ra doi cua hang tram nghin doanh nghiep tu nhan, cong ty trach nhiem huu han, cong ty co phan tu nhan, hang tram nghin trang trai, cung co kien toan va su ra doi cua hang chuc nghin hop tac xa…, la su xuat hien cua hang nghin doanh nghiep duoc xuat hien tu viec..

 • Cuoc doi moi thu hai

  01:27 | Thứ năm 08/06/2006 (GMT+7)

  Cuoc doi moi thu nhat duoc Dai hoi Dang lan thu VI de ra thuc hien da duoc 20 nam. Cuoc doi moi nay la cuoc doi moi toan dien, nhung tap trung vao viec chuyen co che tu ke hoach hoa tap trung bao cap hien vat sang san xuat hang hoa nhieu thanh phan van hanh theo co che thi truong dinh huong xa hoi chu nghia - noi cach khac la tap trung vao viec mo cua o trong nuoc, viec mo cua, hoi nhap voi nuoc ngoai moi chi la buoc dau.

 • Chuong trinh Nhung ngay Viet Nam tai Phap

  10:35 | Thứ tư 08/06/2005 (GMT+7)

  Chuong trinh Nhung ngay Viet Nam tai Phap

  Ngay 15/6 toi, mot Viet Nam Expo lan dau tien xuat hien tai Paris voi 32 doanh nghiep Viet Nam cung tham gia trien lam hang hoa, trong do co 6 doanh nghiep du lich, 26 doanh nghiep san xuat hang hoa co trien vong tai Paris voi nhieu nganh hang. Hau het cac doanh nghiep la nhung thuong hieu hang dau cua Viet Nam trong nhom "Hang Viet Nam Chat Luong Cao".


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0