san xuat cong nghiep

Friday, 27/05/2016 13:27
 • Day manh san xuat trong nuoc on dinh gia ca

  20:19 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  Day manh san xuat trong nuoc on dinh gia ca

  Lam viec voi Bo Cong thuong, Pho Thu tuong Hoang Trung Hai yeu cau phai co giai phap giu gia ca on dinh, kiem che lam phat, giam nhap sieu va day manh san xuat trong nuoc. Sang 20/9, Pho Thu tuong Chinh phu Hoang Trung Hai da lam viec voi lanh dao Bo Cong Thuong ve tinh hinh san xuat cong nghiep, thuong mai 8 thang dau nam 2007 va ke hoach nam 2008. Bao cao tinh hinh thuc hien ke hoach cua Bo Cong thuong thoi gian qua, Bo truong Vu Huy Hoang cho biet: Tam thang..

 • Mot co hoi cho cong nghiep

  16:02 | Thứ bảy 10/01/2004 (GMT+7)

  Mot co hoi cho cong nghiep

  TTCN - Vao giua thang chin nam nay toi co dip tham du dien dan voi chu de “Tuong lai cua nen san xuat cong nghiep cua chau Au” to chuc tai Hamburg. Dien dan nay do hai nuoc Duc va Anh - von la hai nuoc co nen san xuat cong nghiep lon nhat chau Au - ket hop to chuc. Tham gia dien dan co dai dien cap cao cua hai chinh phu Duc va Anh, cac cong ty da quoc gia hang dau tai chau Au nhu Siemens, Airbus, EEF, cung nhu cac cong ty tu cac nuoc chau Au khac nhu Phap, Y.

 • 4.000 dan phan doi mot du an

  10:42 | Thứ ba 20/11/2007 (GMT+7)

  4.000 dan phan doi mot du an

  Nam lot giua khu dan cu dong duc khoang 1.000 ho dan cung 2 don vi bo doi, khu to hop san xuat cong nghiep ma, son tinh dien, san xuat thep... co nguy co gay o nhiem moi truong cao cho khu vuc phuong Phuc Dong, quan Long Bien, Ha Noi. Bat chap su phan doi quyet liet cua nguoi dan, du an van duoc cho xay dung.

 • Da Nang Gia tri san xuat cong nghiep trong thang 2 dat 626666 ty dong

  17:57 | Thứ ba 28/02/2006 (GMT+7)

  Da Nang Gia tri san xuat cong nghiep trong thang 2 dat 626666 ty dong

  So Cong nghiep thanh pho Da Nang cho biet gia tri san xuat cong nghiep thang 2 cua thanh pho uoc dat 626.666 ty dong, tang 16,10% so voi cung ky nam 2005 va dat 12,92% ke hoach nam 2006. Trong do, cong nghiep Trung uong dat 339.023 ty dong, cong nghiep quoc doanh dia phuong dat 40.430 ty dong, tang 31,39% so voi cung ky, cong nghiep ngoai quoc doanh dat 125.480 ty dong, tang 26,38%, cong nghiep co von dau tu nuoc ngoai dat 121.733 ty dong, tang 12,34% so voi cung..

 • Gia tri san xuat cong nghiep ca nuoc tang 16

  08:32 | Thứ tư 27/07/2005 (GMT+7)

  Gia tri san xuat cong nghiep ca nuoc tang 16

  Thu truong Bo Cong nghiep Bui Xuan Khu cho biet, trong thang bay, gia tri san xuat cong nghiep ca nuoc dat gan 39.631 ty dong, tang 17,4% so voi cung ky nam truoc.

 • Dong Nai San xuat cong nghiep cua khu vuc FDI tang 21

  11:56 | Thứ ba 04/01/2005 (GMT+7)

  Nam 2004, gia tri san xuat cong nghiep cua cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai o Dong Nai da dat hon 21.000 ty dong, tang 21% so voi nam truoc va chiem hon 60% tong gia tri san xuat cong nghiep cua toan tinh.

 • San xuat cong nghiep qui I tang tren 15

  17:15 | Chủ nhật 28/03/2004 (GMT+7)

  San xuat cong nghiep qui I tang tren 15

  Theo Bo Ke hoach va Dau tu, gia tri san xuat cong nghiep thang 3/2004 tang kha so voi cung ky, dat khoang 16,3%. Tinh chung, gia tri san xuat cong nghiep 3 thang dau nam dat tu 15,5%-15,8% so voi cung ky (tang 15,1%) trong do khu vuc DN nha nuoc tang tren 12%, ngoai quoc doanh tang 22%, khu vuc co von dau tu nuoc ngoai tang 14%.

 • San xuat cong nghiep tiep tuc tang truong cao

  09:38 | Thứ ba 03/06/2003 (GMT+7)

  San xuat cong nghiep tiep tuc tang truong cao

  Theo danh gia cua Chinh phu tai cuoc hop bao chieu qua, kinh te 5 thang dau nam van duy tri kha nang phat trien, trong do noi bat la san xuat cong nghiep voi toc do tang truong cao. Tuy nhien, suc ep ve nhap sieu voi can can thuong mai lon, nhieu linh vuc bi anh huong nang ne tu dich SARS va chien tranh Iraq.

 • Giam chi phi de day manh san xuat cong nghiep

  19:12 | Thứ sáu 15/04/2005 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi giao ban san xuat cong nghiep cac tinh mien Bac va Trung sang 15/4, Thu tuong Phan Van Khai chi dao, nhung rao can tu chinh sach can duoc go bo de doanh nghiep tang toc trong thoi gian toi. Tuy nhien theo Thu tuong, viec truoc mat phai thuc hien ngay la tiet giam cac loai chi phi.

 • Chan chinh de san xuat cong nghiep tang truong ben vung

  07:20 | Thứ ba 12/04/2005 (GMT+7)

  Chan chinh de san xuat cong nghiep tang truong ben vung

  Thu tuong yeu cau xac dinh ro nguyen nhan thua lo cua cac doanh nghiep nha nuoc, tap trung thao go, chan chinh voi trach nhiem cao nhat de san xuat cong nghiep co toc do tang truong cao va ben vung.

 • San xuat cong nghiep dat 37.850 ty dong

  01:09 | Thứ ba 28/02/2006 (GMT+7)

  San xuat cong nghiep dat 37.850 ty dong

  Theo Bo Cong nghiep, thang 2/2006, gia tri san xuat cong nghiep toan nganh uoc dat 37.851 ty dong, bang 92,4% so voi thuc hien thang 01/2006, tang 23,7% so voi cung ky nam ngoai.

 • Thang 1 2007 San xuat cong nghiep tang 26

  16:50 | Thứ ba 30/01/2007 (GMT+7)

  Thang 1 2007 San xuat cong nghiep tang 26

  Bo Cong nghiep cho biet gia tri san xuat cong nghiep thang 1/2007 uoc dat 46.155 ty dong, tang 26% so voi thang 01/2006.

 • Thu tuong chi dao cac giai phap day manh san xuat cong nghiep

  00:12 | Thứ bảy 16/04/2005 (GMT+7)

  Ngay 15/4, Thu tuong Phan Van Khai, Pho thu tuong Vu Khoan da truc tiep chu tri hoi nghi giao ban san xuat cong nghiep cac tinh mien Bac va mien Trung nham tim bien phap de thuc day san xuat cong nghiep.

 • Nhieu dia phuong co gia tri san xuat cong nghiep dat muc tang truong cao

  16:03 | Thứ sáu 30/07/2004 (GMT+7)

  Vu Kinh te Cong nghiep cho biet, trong 7 thang dau nam 2004 tuy co nhieu bien dong ve gia ca nguyen lieu vat tu va thi truong nhung hau het cac dia phuong trong ca nuoc deu co gia tri san xuat cong nghiep dat muc tang truong cao. Co 13 tren 15 tinh, thanh dat va vuot du kien ke hoach de ra...

 • Dong Nai Khu vuc FDI dan dau ve san xuat cong nghiep

  11:27 | Thứ ba 03/05/2005 (GMT+7)

  Dong Nai Khu vuc FDI dan dau ve san xuat cong nghiep

  Gia tri san xuat cong nghiep cua khu vuc co von dau tu nuoc ngoai (FDI) tren dia ban tinh Dong Nai trong 4 thang dau nam dat hon 8.600 ty dong, tang 22,7% so voi cung ky nam truoc, trong khi khu vuc kinh te von trong nuoc chi tang 15,4%.

 • Gia tri san xuat cong nghiep khu vuc ngoai quoc doanh dat muc tang cao trong thang 1 2006

  15:05 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Gia tri san xuat cong nghiep khu vuc ngoai quoc doanh dat muc tang cao trong thang 1 2006

  Bo ke hoach va Dau tu cho biet, thang dau nam 2006 gia tri san xuat cong nghiep cua ca nuoc tang 15,7% so cung ky nam 2005 va cao hon muc ke hoach de ra (15,5%). Trong do, ngoai khu vuc kinh te nha nuoc co muc tang thap (5,1%), chiem ty trong 31,3 %. Cac khu vuc kinh te ngoai quoc doanh va khu vuc co von dau tu nuoc ngoai deu dat muc tang cao tren 21% voi ty trong tuong ung la 31,7% va 37% toan nganh.

 • San xuat cong nghiep tang 15,4 trong 5 thang dau

  07:40 | Thứ ba 31/05/2005 (GMT+7)

  San xuat cong nghiep tang 15,4 trong 5 thang dau

  5 thang dau nam nay, gia tri san xuat cong nghiep dat 176.991 ty dong, tang 15,4% so voi cung ky nam truoc, trong do khu vuc ngoai quoc doanh tang cao nhat voi 24,4%.

 • San xuat cong nghiep ca nuoc tang 16

  09:29 | Thứ bảy 26/02/2005 (GMT+7)

  San xuat cong nghiep ca nuoc tang 16

  Theo Bo Cong nghiep, hai thang dau nam, gia tri san xuat cong nghiep cua ca nuoc tang 16% so voi cung ky nam ngoai, trong do khu vuc doanh nghiep nha nuoc tang 10,5%, khu vuc ngoai quoc doanh tang 27,2% va khu vuc co von dau tu nuoc ngoai tang tren 13%.

 • San xuat cong nghiep tang 17

  11:40 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  San xuat cong nghiep tang 17

  Tin tu Bo Cong nghiep cho biet, gia tri san xuat cong nghiep nam 2006 toan nganh dat 490.819 ty dong, tang 17% so voi 2005.

 • San xuat cong nghiep tang 14 4 trong thang 5 2004

  16:03 | Thứ tư 26/05/2004 (GMT+7)

  San xuat cong nghiep tang 14 4 trong thang 5 2004

  Theo Bo ke hoach va Dau tu, gia tri san xuat cong nghiep thang 5/2004 tang 14,4% so voi cung ky nam 2003.

 • San xuat cong nghiep ca nuoc tang 16

  17:51 | Thứ bảy 26/02/2005 (GMT+7)

  San xuat cong nghiep ca nuoc tang 16

  2 thang dau nam, gia tri san xuat cong nghiep cua ca nuoc tang 16% so voi cung ky nam ngoai, trong do khu vuc doanh nghiep nha nuoc tang 10,5%, khu vuc ngoai quoc doanh tang 27,2% va khu vuc co von dau tu nuoc ngoai tang tren 13%.

 • San xuat cong nghiep tang 16 1

  19:50 | Thứ hai 03/07/2006 (GMT+7)

  San xuat cong nghiep tang 16 1

  Theo Bo Cong nghiep, gia tri san xuat cong nghiep toan nganh thang 6/2006 uoc dat 43.364 ty dong, tang 17,5% so voi thang 6/2005.

 • San xuat cong nghiep thang 1 2006 tang 15 7

  11:14 | Thứ ba 07/02/2006 (GMT+7)

  San xuat cong nghiep thang 1 2006 tang 15 7

  Gia tri san xuat cong nghiep toan nganh thang 1/2006 uoc dat 37.287 ty dong, tang 15,7% so voi cung ky 2005.

 • Kinh te vung trong diem phia Nam phat trien kha

  08:12 | Thứ năm 18/07/2002 (GMT+7)

  Tu dau nam den nay, gia tri san xuat cong nghiep cua vung kinh te trong diem phia Nam dat khoang 72.000 ty dong, chiem 57% tong gia tri san xuat cong nghiep ca nuoc. Tat ca 4 dia phuong trong vung deu co gia tri san xuat cong nghiep tang so voi cung ky nam ngoai.

 • Co may san xuat cong nghiep tiep tuc lay da

  15:20 | Thứ năm 28/04/2005 (GMT+7)

  Co may san xuat cong nghiep tiep tuc lay da

  Gia tri san xuat cong nghiep thang 4 uoc dat gan 37.400 ty dong, tang 16,4% so voi cung ky nam ngoai. Sau khi di qua mot phan tu quy thoi gian dau tien cua nam voi toc do tang truong thap hon mong doi, nganh san xuat quan trong nay dang lay lai da cho dot tang toc day ky vong tiep theo.

 • Thieu dien san xuat cong nghiep lao dao

  07:28 | Thứ sáu 06/04/2007 (GMT+7)

  Thieu dien san xuat cong nghiep lao dao

  TP - Mac du khang dinh dam bao dien phuc vu san xuat, nhung viec thieu dien van dien ra tren dien rong, vuot ngoai tam kiem soat cua nganh dien. Khong it co so san xuat cong nghiep dang bi lao dao vi thieu dien.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0