ren luyen

Wednesday, 01/06/2016 02:56
 • Sinh vien buc xuc ve diem ren luyen

  17:45 | Thứ hai 31/10/2005 (GMT+7)

  Sinh vien buc xuc ve diem ren luyen

  Theo quy che, tieu chuan de xet cap hoc bong khuyen khich hoc tap can cu vao diem trung binh hoc tap va diem ren luyen cua moi hoc ky. Nhieu bat cong da nay sinh tu "diem ren luyen".

 • Se bi ngung hoc neu xep loai ren luyen kem

  14:07 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Se bi ngung hoc neu xep loai ren luyen kem

  Diem ren luyen duoc danh gia bang thang diem 100. HS-SV bi xep loai ren luyen kem trong ca nam hoc thi phai ngung hoc o nam hoc tiep theo va neu bi xep loai ren luyen kem ca nam lan thu hai thi se bi buoc thoi hoc.

 • NANG CAO CHAT LUONG TO CHUC DOAN TANG CUONG BOI DUONG LY TUONG CACH MANG DONG HANH VOI THANH NIEN LAP THAN LAP NGHIEP XUNG KICH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI VA BAO VE TO QUOC

  09:10 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da duoc Ban Chap hanh, Ban Thuong vu Trung uong Doan, cac doi tuong thanh nien, cac nha khoa hoc, cac nha hoat dong xa hoi, cac cuu can bo Doan tham gia dong gop y kien. Ban Bi thu Trung uong Doan da chi dao nghien cuu, tiep thu cac y kien, gop y. Nham tiep tuc phat huy tri tue va sang kien cua can bo, doan vien, thanh nien ca nuoc va cac tang lop nhan dan, gop phan..

 • Bao cao cua BCH TU Doan K VIII tai DH Doan toan quoc lan IX

  12:09 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X

 • Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  21:29 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

 • Sinh vien xep loai ren luyen kem se bi buoc thoi hoc

  15:17 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Sinh vien xep loai ren luyen kem se bi buoc thoi hoc

  “HSSV bi xep loai ren luyen kem trong ca nam hoc thi phai ngung hoc o nam hoc tiep theo va neu bi xep loai ren luyen kem ca nam lan thu hai thi se bi buoc thoi hoc”. Do la mot trong nhung noi dung du thao sua doi, bo sung Quy che danh gia ket qua ren luyen HS, SV cac truong Dai hoc, Cao dang, Trung cap chuyen nghiep, he chinh quy ma Bo GD-DT vua dua ra lay y kien.

 • Sinh vien buc xuc ve diem ren luyen

  09:02 | Thứ hai 31/10/2005 (GMT+7)

  Sinh vien buc xuc ve diem ren luyen

  Diem trung binh hoc tap la yeu to chu yeu de xem xet nhung tren thuc te, doi khi diem ren luyen lai anh huong den ket qua cuoi cung. Va da co nhieu chuyen do khoc do cuoi xoay quanh viec tinh diem ren luyen trong SV...

 • Sinh vien xep loai ren luyen kem den lan thu 2 se bi duoi hoc

  17:24 | Thứ tư 17/10/2007 (GMT+7)

  Ngay 16/10, Bo Giao duc va Dao tao (GD-DT) ban hanh quy che danh gia ket qua ren luyen cua hoc sinh, sinh vien cac co so giao duc dai hoc va truong trung cap chuyen nghiep he chinh quy. Theo do, hoc sinh, sinh vien bi xep loai ren luyen kem trong ca nam hoc thi phai tam ngung hoc mot nam hoc o nam hoc tiep theo va neu bi xep loai ren luyen kem ca nam lan thu hai thi se bi buoc thoi hoc.

 • Khong cong diem ren luyen de xet hoc bong

  10:06 | Thứ năm 18/10/2007 (GMT+7)

  Khong cong diem ren luyen de xet hoc bong

  Quy che danh gia ket qua ren luyen HSSV voi mot so thay doi co ban vua duoc Bo GD-DT ban hanh se chinh thuc co hieu luc tu hoc ky I nam hoc 2007-2008.

 • Khong cong diem ren luyen de xet hoc bong

  22:39 | Thứ tư 17/10/2007 (GMT+7)

  Khong cong diem ren luyen de xet hoc bong

  Quy che danh gia ket qua ren luyen HSSV voi mot so thay doi co ban vua duoc Bo GD-DT ban hanh se chinh thuc co hieu luc tu hoc ky I nam hoc 2007-2008.

 • Bi quyet tu lanh dao

  14:30 | Thứ hai 30/10/2006 (GMT+7)

  Bi quyet tu lanh dao

  Moi day, Giao su Sherie Olmstead, den tu Hoc vien UBI, Bi, lan dau tien co mat o TPHCM, da trao doi ve kha nang tu lanh dao va nhung bi quyet de ren luyen kha nang nay voi mot so doanh nhan tre. Sau day la bai luoc ghi cuoc trao doi nay nham giup them thong tin cho cac ban sap khoi nghiep. Moi nguoi trong chung ta deu la nha lanh dao, theo ba Sherie Olmstead. That vay, ban co the dang lanh dao mot doanh nghiep, hoac chi lanh dao gia dinh hay tham chi chi lanh dao..

 • Sinh vien buc xuc ve diem ren luyen

  22:40 | Chủ nhật 30/10/2005 (GMT+7)

  Sinh vien buc xuc ve diem ren luyen

  Theo quy che hien nay cua Bo Giao duc - Dao tao, tieu chuan de xet cap hoc bong khuyen khich hoc tap cho sinh vien (SV) la can cu vao diem trung binh (DTB) hoc tap va diem ren luyen (DRL) cua moi hoc ky.

 • Sinh vien buc xuc ve diem ren luyen

  09:58 | Thứ hai 31/10/2005 (GMT+7)

  Sinh vien buc xuc ve diem ren luyen

  Theo quy che hien nay cua Bo GD-DT, tieu chuan de xet cap hoc bong khuyen khich hoc tap cho sinh vien (SV) la can cu vao diem trung binh (DTB) hoc tap va diem ren luyen (DRL) cua moi hoc ky.

 • O lai lop oan sau 3 nam moi biet loi tai ai

  09:05 | Thứ sáu 03/08/2007 (GMT+7)

  O lai lop oan sau 3 nam moi biet loi tai ai

  Hoc ba la so theo doi ket qua hoc tap va hanh kiem cua moi hoc sinh, la co so phap ly de can cu vao do, giao vien chu nhiem va nha truong se xem xet, danh gia lieu hoc sinh co duoc len lop hay khong. Tuy la cuon so theo doi ket qua hoc tap, ren luyen cua hoc sinh qua tung nam hoc nhung hoc ba chi duoc tra lai cho chu nhan cua no vao cuoi moi cap hoc. Dieu nay han da gay khong it rac roi cho nhieu hoc sinh. Sau day la mot truong hop cu the.

 • 10 Ly do ren luyen the chat

  08:34 | Thứ năm 07/04/2005 (GMT+7)

  10 Ly do ren luyen the chat

  Cuoc song ban ron, ban cam thay rat kho de them vao lich trinh hang ngay cua minh cong viec ren luyen the chat? Nhung neu ban them vao, chi vai tuan thoi ban se thay nhung loi ich cua chung va ban se nhanh chong cho chung tro thanh thoi quen trong cuoc song cua minh. Sau day la 10 ly tai sao ban nen ren luyen the chat.

 • Cham diem dao duc khong bien SV thanh HS cap 4

  15:42 | Thứ năm 14/12/2006 (GMT+7)

  Cham diem dao duc khong bien SV thanh HS cap 4

  Lieu quy che ren luyen co bien SV thanh “HS cap 4”? Lam the nao dam bao cong bang va trung thuc trong danh gia? Nhung ban khoan, thac mac nay cua dong dao giao vien va SV da duoc ong Nguyen Dinh Duc – Pho Vu truong Vu Cong tac HSSV (Bo GD-DT) giai dap trong cuoc trao doi voi TS.

 • Dien van cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap DCSVN

  16:04 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Dien van cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap DCSVN

  Sang 2/2, tai Hoi truong Ba Dinh, Ha Noi, Ban chap hanh Trung uong Dang, Chu tich nuoc, Chinh phu va Quoc hoi da long trong to chuc mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam (3/2) va phat dong cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh". Duoi day la dien van cua dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh tai le mit tinh nay: Thua cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc va Mat tran To quoc Viet Nam, Thua cac dong chi lao thanh cach..

 • Co van de gi kho buc xuc cac ban cu tim den voi Doan

  13:59 | Thứ tư 23/03/2005 (GMT+7)

  Co van de gi kho buc xuc cac ban cu tim den voi Doan

  Hon 200 cau hoi xoay quanh nhung van de thiet than cua nguoi tre; nhung doi hoi cua thanh nien voi Doan - Hoi; nhung van de thoi su, thoi cuoc, loi song... da duoc gui ve toa soan va Bi thu Thanh doan da thang than trao doi voi tren tinh than cau thi, lang nghe qua buoi giao luu truc tuyen Doan - nguoi ban cua thanh nien...

 • 3 phuong phap ren luyen tri nho tre tho

  11:18 | Thứ bảy 12/08/2006 (GMT+7)

  3 phuong phap ren luyen tri nho tre tho

  Het he nay, be Su 3 tuoi se vao lop mam. O giai doan nay, be rat thich lam nguoi lon, thuong lam nguoc lai nhung gi ban noi. Va trach nhiem cua ban la ren luyen de be tro nen ngoan ngoan, vang loi nho 3 phuong phap: lap lai, danh lac huong va giam sat.

 • Hanh kiem yeu phai ren luyen trong dip he

  09:01 | Thứ hai 16/10/2006 (GMT+7)

  Bo GD-DT vua ban hanh Quy che danh gia, xep loai hoc sinh THCS, THPT. Theo do, hoc sinh xep loai hoc luc ca nam tu trung binh tro len nhung hanh kiem ca nam xep loai yeu thi phai ren luyen them hanh kiem trong ky nghi he.

 • Mot so tour he doc

  05:08 | Thứ bảy 03/06/2006 (GMT+7)

  Mot so tour he doc

  Mua he cung la luc cac don vi lu hanh tung ra nhung tour “doc” danh cho gioi tre. + Trai he ren luyen ky nang “balo xanh”: theo tuyen Madagui - Da Lat - Phan Thiet bay ngay sau dem, cac trai sinh se duoc ren luyen cac ky nang da ngoai co ban nhu: so cap cuu, tim phuong huong, di bo bang rung, vuot suoi, leo vach nui bang thiet bi chuyen dung, to chuc lua trai giao luu...; thao luan ve cac de tai cua gioi tre nhu ma tuy, tinh yeu hoc duong, Internet; tim..

 • Hoc sinh sinh vien ren luyen kem se bi duoi hoc

  09:00 | Thứ ba 22/10/2002 (GMT+7)

  Ngay 21/10, Bo GD-DT ban hanh quy che danh gia ket qua ren luyen cua hoc sinh, sinh vien cac truong dai hoc, cao dang, trung hoc chuyen nghiep. Ket qua phan loai toan khoa hoc la mot trong nhung tieu chuan de xet tot nghiep va ghi vao bang diem khi ra truong.

 • Doi thoai giua Chu tich nuoc va thanh nien

  07:01 | Chủ nhật 25/03/2007 (GMT+7)

  Doi thoai giua Chu tich nuoc va thanh nien

  8h sang nay (25/3), tai DH Quoc gia Ha Noi (144 Xuan Thuy, Ha Noi), Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet co buoi doi thoai voi thanh nien ca nuoc. Buoi doi thoai nay duoc truyen hinh truc tiep tren VTV1, phat thanh truc tiep tren Dai Tieng noi Viet Nam, tuong thuat truc tuyen boi 8 bao dien tu va website trong nuoc.

 • Sinh vien se duoc tang hoc bong

  21:38 | Thứ năm 20/10/2005 (GMT+7)

  Sinh vien se duoc tang hoc bong

  Lien Bo Giao duc - Dao tao, Tai chinh va Lao dong - Thuong binh - Xa hoi dang soan thao van ban trinh Chinh phu de thay doi muc hoc bong va tro cap xa hoi doi voi hoc sinh, sinh vien cac truong cong lap. Tuy nhien, sau khi ban du thao lan 1 duoc gui cho cac truong dai hoc, cao dang, khong it y kien cho rang viec thuc hien se rat kho khan.

 • Hay cong bang voi sinh vien kha gioi

  19:02 | Thứ ba 01/11/2005 (GMT+7)

  Da tu lau, van de cong diem ren luyen cho cac sinh vien (SV) co hoat dong phong trao da thanh mot thong le. Tuy nhien, viec cong diem thuong nhu the se gay mat cong bang trong viec xet hoc bong.

 • 5 bai tap kiem tra co the cho nam gioi

  11:02 | Thứ hai 30/05/2005 (GMT+7)

  5 bai tap kiem tra co the cho nam gioi

  Ren luyen bang the duc the thao la loi khuyen ma cac bac si, chuyen gia suc khoe luon noi voi ban. Tuy nhien, ren luyen nhu the nao, tap den muc nao la phu hop voi the trang, suc khoe… la nhung dieu ma ban can tim hieu them de viec ren luyen tro nen huu ich. Sau day la 5 bai tap de ban kiem tra suc khoe - suc chiu dung, su deo dai, nhanh nhen va kha nang - cua ban than, tu do co su dieu chinh phu hop.

 • Nguyen hay ren luyen mot tam ly tu tin vui song

  07:15 | Thứ hai 19/08/2002 (GMT+7)

  Cach tot nhat de moi nguoi giu nguyen suc quyen ru voi chong va voi nhung nguoi xung quanh la ren luyen mot tam ly tu tin vui song, san soc den moi nguoi xung quanh, yeu thuong gia dinh va tich cuc ngoai xa hoi. Dung bien minh thanh no le cua chong va cuoc song gia dinh.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0