quyet dinh thanh lap

Friday, 27/05/2016 11:33
 • Thu hoi quyet dinh thanh lap co so 2 truong Thanh Nguyen

  16:40 | Thứ ba 06/06/2006 (GMT+7)

  Thu hoi quyet dinh thanh lap co so 2 truong Thanh Nguyen

  Pho chu tich UBND TP Phan Thiet Nguyen Van Nhon da chinh thuc yeu cau lanh dao phuong Binh Hung, don vi cap quyet dinh thanh lap truong Mam non Thanh Nguyen co so 2, rut lai giay phep nay trong vai ngay toi.

 • Cong bo quyet dinh thanh lap Tong cong ty Buu chinh Viet Nam

  12:11 | Thứ tư 26/12/2007 (GMT+7)

  Sang nay, ngay 26/12/2007, tai Ha Noi, Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT) da to chuc le cong bo quyet dinh thanh lap Tong cong ty Buu chinh Viet Nam (VNPost). Cung nhan dip nay, VNPT cung cong bo quyet dinh bo nhiem ong Do Ngoc Binh lam Tong giam doc VNPost.

 • Bo trinh quyet dinh thanh lap DN khi khac dau

  19:01 | Thứ tư 27/09/2006 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua co cong van nhat tri voi kien nghi cua Cuc Canh sat Quan ly hanh chinh ve trat tu xa hoi, Tong Cuc Canh sat, bai bo viec phai xuat trinh quyet dinh thanh lap doanh nghiep (DN) khi lam thu tuc khac dau.

 • Cong bo quyet dinh thanh lap benh xa Dang Thuy Tram

  03:57 | Thứ sáu 15/12/2006 (GMT+7)

  TT (Quang Ngai) - Ngay 14-12, tinh Quang Ngai da to chuc cong bo quyet dinh thanh lap, qui che hoat dong va bo may nhan su cua benh xa Dang Thuy Tram.

 • Cong bo quyet dinh thanh lap Khu kinh te cua khau quoc te Bo Y

  00:55 | Chủ nhật 06/11/2005 (GMT+7)

  Cong bo quyet dinh thanh lap Khu kinh te cua khau quoc te Bo Y

  Chieu ngay 5/11, tai Kon Tum, thua lenh Thu tuong Chinh phu, Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung da cong bo quyet dinh thanh lap va ban hanh Quy che hoat dong cua Khu kinh te cua khau quoc te Bo Y, do ong Nguyen The Dat lam truong ban duoi su truc tiep quan ly, chi dao cua Chinh phu.

 • Lam Dong Truong tieu hoc Quoc Oai bi tu choi cap kinh phi

  02:24 | Thứ hai 04/12/2006 (GMT+7)

  TT (Lam Dong) - Ba Doan Thi Thu, hieu truong Truong tieu hoc Quoc Oai (xa Quoc Oai, huyen Da Teh, Lam Dong), cho biet: truong da nhieu lan phan anh va lam to trinh xin cap quyet dinh thanh lap nhung den thang 11-2006, Truong tieu hoc Quoc Oai van chua co quyet dinh thanh lap sau gan 20 nam tach ra tu Truong PTCS Ha Dong.

 • Moi truong dai hoc can co 60 giang vien co huu

  14:26 | Thứ năm 25/10/2007 (GMT+7)

  Moi truong dai hoc can co 60 giang vien co huu

  Bo GD-DT vua to chuc Hoi thao lay y kien ve quy dinh dieu kien va thu tuc thanh lap truong dai hoc (DH). Tai day, nhieu dai bieu cho rang can quy dinh moi truong DH phai co it nhat 60% giang vien co huu. Va Bo GD-DT nen la co quan cuoi cung ra quyet dinh thanh lap truong DH.

 • Cong bo quyet dinh thanh lap Khu Kinh te Dung Quat

  16:16 | Thứ bảy 18/06/2005 (GMT+7)

  Cong bo quyet dinh thanh lap Khu Kinh te Dung Quat

  (TP) Sang 18/6, tai Doc Soi (Binh Son, Quang Ngai), tinh Quang Ngai da to chuc cong bo quyet dinh thanh lap va ban hanh quy che hoat dong Khu kinh te Dung Quat cua Thu tuong.

 • My quyet dinh thanh lap nhom chuyen trach

  03:14 | Thứ năm 16/02/2006 (GMT+7)

  My quyet dinh thanh lap mot nhom chuyen trach nham dam bao viec Trung Quoc tuan thu nhung luat le thuong mai toan cau, vi Washington cho rang quan he thuong mai cua My voi Trung Quoc “thieu cong bang, thieu ben vung va thieu can doi”.

 • TP HCM cong bo quyet dinh thanh lap So Canh sat PCCC

  03:15 | Thứ năm 05/10/2006 (GMT+7)

  TP HCM cong bo quyet dinh thanh lap So Canh sat PCCC

  Sang 4-10, tai hoi truong Thong Nhat, UBND TP.HCM da long trong to chuc mittinh ky niem 45 nam ngay ban hanh phap lenh phong chay chua chay (PCCC) 4-10-1961 - 4-10-2006, dong thoi cong bo quyet dinh thanh lap So Canh sat PCCC va to chuc hoi thao ky thuat PCCC.

 • Hue Cong bo quyet dinh thanh lap Khu kinh te Chan May Lang Co

  15:28 | Thứ tư 07/06/2006 (GMT+7)

  Hue Cong bo quyet dinh thanh lap Khu kinh te Chan May Lang Co

  Sang ngay 7/6, le cong bo quyet dinh thanh lap Khu kinh te Chan May - Lang Co da duoc dien ra trong the tai Cang Chan May, thi tran Lang Co, tinh Thua Thien Hue. Trong phuong huong phat trien vung Kinh te trong diem mien Trung, Thu tuong chinh phu da xac dinh Khu kinh te Chan May - Lang Co la mot khu kinh te co nhieu tiem nang, the manh. Voi dien tich tu nhien 27.108ha, bao gom cac don vi hanh chinh : thi tran Lang Co, cac xa Loc Thuy, Loc Tien, Loc Vinh thuoc..

 • Dai hoc FPT nhan quyet dinh thanh lap

  11:49 | Thứ năm 28/09/2006 (GMT+7)

  Dai hoc FPT nhan quyet dinh thanh lap

  Thu tuong Chinh phu vua ra quyet dinh so 208/2006/QD-TTg ve viec cho phep chinh thuc thanh lap Truong Dai hoc FPT. Dai hoc nay se hoat dong theo Quy che to chuc va hoat dong cua truong DH tu thuc, tru so tam thoi cua truong duoc dat tai Ha Noi.

 • Can nhac voi quyet dinh thanh lap nhom

  18:21 | Thứ năm 06/09/2007 (GMT+7)

  Can nhac voi quyet dinh thanh lap nhom

  Trong vai tro mot nha quan ly, moi khi ban phai dam nhiem mot nhiem vu quan trong nao do, ban can tra loi cau hoi: "Lieu thanh lap nhom co phai la giai phap tot nhat hay khong?".

 • Bo truong co quyen quyet dinh thanh lap truong DH

  09:19 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  Theo y kien chi dao cua Thu tuong chinh phu, trong thoi gian toi, Bo GD-DT phai soan thao Du an Luat sua doi, bo sung Dieu 51 Luat Giao duc nam 2005 de trinh Chinh phu xem xet, thong qua trong quy IV/20007.

 • De ODA khong con la tien chua

  09:31 | Thứ hai 16/10/2006 (GMT+7)

  De ODA khong con la tien chua

  Bo Ke hoach va Dau tu dang hoan thien Du thao Nghi dinh ve Quy che quan ly va su dung nguon von ho tro phat trien chinh thuc (ODA) nham thay the Nghi dinh so 17/2001/ND-CP. Theo Vu Kinh te doi ngoai - Bo Ke hoach va Dau tu, co quan truc tiep soan thao cho biet, du thao Nghi dinh the hien tu duy moi trong viec thu hut va quan ly su dung von ODA. Dieu dang chu y la Nghi dinh neu duoc ban hanh se co mot thong tu huong dan chung, thay vi tung Bo nganh ban hanh mot..

 • Mua ban cong ty cung truc tuyen

  11:35 | Thứ năm 19/04/2007 (GMT+7)

  Mua ban cong ty cung truc tuyen

  Ngay 18/4, san giao dich truc tuyen Mua ban - sap nhap cong ty (www.muabancongty.com) va Cong ty co phan Dau tu tai chinh VN (TigerInvest) da chinh thuc khai truong, khoi dong cho hoat dong mua ban, sap nhap cac DN. Nhan dip nay, chung toi co cuoc trao doi voi ong Phan Xuan Can, Tong giam doc TigerInvest, ve loi ich cua cac doanh nghiep khi tham gia san giao dich nay: * PV: Thua ong, tu y tuong nao ong da di den quyet dinh thanh lap TigerInvest va san giao dich..

 • Cong bo quyet dinh thanh lap Khu kinh te Dung Quat

  15:09 | Thứ hai 20/06/2005 (GMT+7)

  Cong bo quyet dinh thanh lap Khu kinh te Dung Quat

  Le cong bo Quyet dinh (so 50/2005/QD-TTg ngay 11/3/2005) cua Thu tuong Chinh phu ve viec thanh lap va ban hanh qui che hoat dong cua Khu kinh te Dung Quat da duoc UBND tinh Quang Ngai va Ban Quan ly Khu kinh te Dung Quat to chuc sang 18/6 tai Khu Doc Soi, xa Binh Nguyen, huyen Binh Son, tinh Quang Ngai.

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Chuyen song hy o don vi ten lua 64

  07:52 | Thứ tư 17/01/2007 (GMT+7)

  Chuyen song hy o don vi ten lua 64

  TP - Ngay 22/11/2006, Huyen va Hue cuoi nhau va dung mot thang sau, ngay 22/12/2006, Quan chung Phong khong - Khong quan cong bo quyet dinh thanh lap don vi ten lua 64 (B.64). Voi Huyen niem vui nhu duoc nhan doi, khi co mot “tien tuyen” va “hau phuong” vung chac.

 • Thanh tra TCty dau khi Bat thuong ngay tu dau

  14:13 | Thứ sáu 14/07/2006 (GMT+7)

  Thanh tra TCty dau khi Bat thuong ngay tu dau

  Cung mot noi dung thanh tra nhung co toi hai quyet dinh thanh lap doan thanh tra. Hai quyet dinh nay trung so, ra trung ngay, thang, nam... chi khac o cho mot la 2 Pho tong thanh tra ky.

 • VNPT theo kinh nghiem cac tap doan the gioi

  13:58 | Chủ nhật 26/03/2006 (GMT+7)

  VNPT theo kinh nghiem cac tap doan the gioi

  Sang nay (26/3), Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung da trao Quyet dinh thanh lap Tap doan va bo nhiem thanh vien HDQT Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam VNPT. VNPT Group se la mot trong nhung tap doan kinh te quan trong va la mui nhon thuc day su phat trien cua nen kinh te dat nuoc.

 • Dai hoc FPT nhan quyet dinh thanh lap

  08:42 | Thứ năm 28/09/2006 (GMT+7)

  Dai hoc FPT nhan quyet dinh thanh lap

  Toi 27/9 tai Ha Noi, truong DH FPT da to chuc le don nhan quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu, ve viec cho phep chinh thuc thanh lap truong.

 • Bat thuong ngay tu viec thanh lap doan thanh tra

  11:46 | Thứ sáu 14/07/2006 (GMT+7)

  Bat thuong ngay tu viec thanh lap doan thanh tra

  Mot sai pham chua tung co, cung mot noi dung thanh tra nhung co toi hai quyet dinh thanh lap doan thanh tra. Hai quyet dinh nay trung so, ra trung ngay, thang, nam... chi khac o cho mot do Pho Tong Thanh tra Tran Quoc Truong ky va mot do Pho Tong Thanh tra Vu Pham Quyet Thang ky.

 • 2008 DH Dai Nam tuyen 600 chi tieu

  11:59 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  2008 DH Dai Nam tuyen 600 chi tieu

  Chieu 18/12, trong buoi nhan quyet dinh thanh lap truong DH Dai Nam, ba Vu Thi Lien, Hieu truong nha truong cho biet, voi 600 chi tieu duoc giao khoa 1 truong tuyen dao tao 3 nganh: Tai chinh - Ngan hang, Ke toan va Ngoai ngu. Thoi gian tuyen bat dau tu quy 1/2008.

 • Cong bo quyet dinh thanh lap Truong DHDL Yersin Da Lat

  21:39 | Thứ ba 28/12/2004 (GMT+7)

  Ngay 27/12, le cong bo quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve viec thanh lap Truong DHDL Yersin da duoc to chuc trong the tai Da Lat. Nhan dip nay, Thu truong Bo GD - DT Banh Tien Long da trao quyet dinh cong nhan Hoi dong quan tri nha truong cho ong Nguyen Bao (Chu tich Hoi dong quan tri) va cong nhan PGS-TS Pham Ba Phong lam hieu truong.

 • Can Tho cong bo quyet dinh thanh lap 2 don vi hanh chinh moi truc thuoc trung uong

  18:14 | Chủ nhật 28/12/2003 (GMT+7)

  Can Tho cong bo quyet dinh thanh lap 2 don vi hanh chinh moi truc thuoc trung uong

  Sang nay 29/12, tinh Can Tho long trong lam le cong bo Nghi dinh cua Chinh phu ve viec thanh lap Thanh pho (TP) Can Tho va tinh Hau Giang (chia tach tu tinh Can Tho) dong thoi cong bo BCH Tinh Uy va UBND lam thoi 2 don vi nay.

 • Chua thanh lap truong da to chuc tuyen sinh

  08:56 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  Truong chuyen Le Quy Don chua co quyet dinh thanh lap, So GD-DT Ninh Thuan da tuyen 210 hoc sinh vao truong nay va chon ra duoc 5 lop chuyen. Gan vao nam hoc moi, So phai giao so hoc sinh nay cho mot truong khac khong dao tao hoc sinh chuyen.

 • Israel lap bo moi de giai quyet moi de doa hat nhan cua Iran

  09:34 | Thứ hai 04/12/2006 (GMT+7)

  Israel lap bo moi de giai quyet moi de doa hat nhan cua Iran

  Mot quan chuc cao cap Noi cac Israel ngay 3/12 cho biet Chinh phu Israel da thong qua quyet dinh thanh lap mot bo moi phu trach cac van de chien luoc, do mot nguoi theo chu nghia dan toc cuc doan dung dau va chu yeu giai quyet nhung van de lien quan toi tham vong hat nhan cua Iran.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0