quyen su dung dat

Sunday, 29/05/2016 03:09
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Se khong dat nang van de thu tien khi cap so do

  22:12 | Thứ ba 06/11/2007 (GMT+7)

  Se khong dat nang van de thu tien khi cap so do

  (VM)- Chieu 6/11, Quoc hoi tiep tuc thao luan tai hoi truong ve nhung van de lien quan toi cap giay chung nhan quyen su dung dat (so "do"). Cac dai bieu tiep tuc khang dinh tien do cap "so do" con cham, lam thu tuc ruom ra va kien nghi cac bien phap nang cao hieu qua cong tac cap loai giay to dac biet nay. 50 nam nua moi cap xong "so do" Theo danh gia cua dai bieu Hoang Thi Hanh (Bac Giang), cac van ban huong dan cap GCN quyen su dung dat hien nay chong cheo,..

 • Kho vay ngan hang vi thu tuc dang ky quyen su dung dat

  10:15 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Kho vay ngan hang vi thu tuc dang ky quyen su dung dat

  “Viec the chap, bao lanh bang quyen su dung dat, tai san gan lien voi dat luon la van de lon doi voi nguoi dan. Vi vay, nhung ton tai, vuong mac trong hoat dong nay can phai duoc thao go nhanh chong”. Do la y kien cua ong Dang Hung Vo, Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong, khi trao doi voi bao gioi ve Thong tu lien tich so 03 ma Bo nay moi ky ban hanh. Thua ong, vi sao Thong tu lien tich so 05 vua moi ban hanh duoc 1 nam da phai sua doi? Ngay sau khi Thong..

 • Nghi quyet 755 va nha toi

  18:24 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet 755 va nha toi

  Nha thuoc dien 2/4 giai quyet nhu the nao? Nha co dien tich duoi 40m2 duoc phep xay dung nhu the nao? Dieu kien nao de duoc cap giay chu quyen? Nha xay dung khong phep, nha nam trong khu qui hoach, nha chua hoan cong, vi pham phep xay dung, nha thuoc dien so huu nha nuoc... co duoc cap chu quyen?...

 • Cach lap hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat

  04:10 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  "Toi du dinh mua mot manh dat de lam nha o. Xin cho biet noi dung can chu y khi lam hop dong mua ban?”. (Minh Thu, TP HCM)

 • Giay to nha dat Ong Dang Hung Vo de nghi kien tri mot giay

  15:50 | Thứ ba 09/08/2005 (GMT+7)

  Giay to nha dat Ong Dang Hung Vo de nghi kien tri mot giay

  Trong thu rieng gui Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An, GS. TSKH Dang Hung Vo, Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong - nhung ""voi tu cach hoan toan ca nhan mot nha khoa hoc, khong lien quan gi den cuong vi quan ly (Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong), khong co y kien cua lanh dao Bo Tai nguyen va Moi truong"" - kien nghi ""can kien tri mot giay"" doi voi chung nhan quyen su dung dat va so huu nha.

 • Chi em tang dat cho nhau co duoc mien thue chuyen nhuong

  09:44 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  Hoi: Em gai cua toi co manh dat, muon tang lai cho toi, chung toi co lam hop dong cho tang QSDD manh dat tho cu dien tich 65m2, manh dat nay da co so do do em gai toi dung ten chinh chu. Toi muon hoi truong hop chi em ruot nhu chung toi (cung cha, cung me) cho tang nhau dat nhu vay thi co phai dong thue chuyen quyen su dung dat khong? Xin tu van cho hai chi em toi. (Cau hoi cua ban Pham Thi Hong, Son Duong, tinh Tuyen Quang).Tra loi: Can cu vao luat chuyen quyen..

 • Cap so do va chuyen nhuong thu tuc ra sao bao lau

  07:35 | Thứ tư 03/11/2004 (GMT+7)

  “Nguoi dan khong phai e ngai ma hay duong hoang den co quan hanh chinh. Nguoi dan co quyen doi hoi co quan hanh chinh dap ung yeu cau cua minh va co quan hanh chinh co nghia vu phai phuc vu dan” va “trong truong hop cac co quan hanh chinh khong thuc hien hoac cham thuc hien cac thu tuc, de them qui dinh ngoai luat, ngoai nghi dinh... nguoi dan cu kien ra toa”.

 • Gioi thieu Luat Dat dai moi

  11:20 | Thứ sáu 02/07/2004 (GMT+7)

  Tu ngay 1/7/2004, Luat Dat dai moi co hieu luc. Luat nay co 7 chuong 146 dieu. Duoi day la ten cac chuong, dieu cua luat; doc gia bam vao day hoac vao day de xem toan van Luat dat dai moi.

 • De xuat xay dung 9 dieu moi cho Luat Dat dai

  17:51 | Thứ ba 09/09/2003 (GMT+7)

  Toi la mot ky su giao thong, trong qua trinh thuc hien cac du an ve giao thong, da co dieu kien khao sat tinh trang phap ly ve dat dai cua cac ho gia dinh bi anh huong boi cac du an giao thong de chuan bi cho cong tac den bu giai toa. Tu do toi co y kien ve du thao Luat Dat dai sua doi muon gui toi Quoc hoi.

 • Giay chung nhan quyen su dung dat ghi ten ai la dung

  17:40 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Hoi: Toi muon hoi, hien nay, khi di lam thu tuc dang ky quyen su dung dat thi ghi ten ca vo va chong, hay co the chi ghi ten mot minh vo hoac ten chong? Neu chi ghi ten mot nguoi thi co duoc khong? (Cau hoi cua ban Nguyen Thi Duyen, Gia Lam, Ha Noi).Tra loi: Cau hoi cua ban, chung toi xin tra loi nhu sau:Theo quy dinh tai khoan 3, Dieu 43 Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 cua Chinh phu quy dinh chi tiet thuc hien Luat Dat dai nam 2003 thi viec ghi ten..

 • Thue chuyen quyen su dung dat

  04:48 | Thứ sáu 23/02/2001 (GMT+7)

 • Hom nay 112008 co gi moi

  06:22 | Thứ ba 01/01/2008 (GMT+7)

  Hom nay 112008 co gi moi

  Ngay 1/1/2008 la cot moc ma nhieu quy dinh phap luat co hieu luc thi hanh. Nhung qui dinh bat dau thuc thi vao ngay dau nam moi nay anh huong the nao toi doi song cua nguoi dan? VM xin gioi thieu mot so qui dinh quan trong va tieu bieu duoc dong dao nguoi dan quan tam. Tang luong toi thieu, tang luong huu Ke tu hom nay 1/1/2008, muc luong toi thieu chung de tra cong cho nguoi lao dong lam cong viec gian don nhat trong dieu kien lao dong binh thuong la 540.000..

 • Nha dat giay trang van duoc giao dich

  22:56 | Thứ tư 26/12/2007 (GMT+7)

  Nha dat giay trang van duoc giao dich

  Truoc thong tin ve viec ke tu 1.1.2008, nguoi su dung dat phai co giay chung nhan quyen su dung dat - "so do" moi duoc chuyen doi, chuyen nhuong, cho thue, cho thue lai, tang cho quyen su dung dat, the chap, gop von bang quyen su dung dat, Pho vu truong Vu Dat dai, Bo Tai nguyen va Moi truong Dao Trung Chinh khang dinh: "Day la cach hieu khong dung".

 • Mau moi Giay chung nhan QSD dat nhieu rac roi

  05:05 | Thứ ba 22/02/2005 (GMT+7)

  Mau moi Giay chung nhan QSD dat nhieu rac roi

  Theo quyet dinh cua Bo Tai nguyen - moi truong, hang ngan giay chung nhan quyen su dung dat va quyen so huu nha da duoc cap theo mau moi.

 • Giay chung nhan trong truong hop nguoi nhan thua ke la nguoi nuoc ngoai

  15:32 | Thứ năm 14/06/2007 (GMT+7)

  Nguoi nuoc ngoai hoac nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai, khong thuoc doi tuong duoc mua nha o gan lien voi quyen su dung dat o, nhung lai duoc nhan thua ke quyen su dung dat, se khong duoc cap Giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o (goi la Giay chung nhan), nhung duoc chuyen nhuong hoac tang cho quyen su dung dat thua ke.

 • Bo Tai chinh huong dan thu thue chuyen quyen su dung dat

  00:07 | Thứ năm 12/02/2004 (GMT+7)

  Nham quan ly day du cac khoan thu ngan sach nha nuoc, Bo Tai Chinh vua co cong van so 1069/TC/TCT ngay 4/2/2004 ve viec thu thue chuyen quyen su dung dat. Theo do, Bo Tai chinh de nghi UBND tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong chi dao cac co quan lien quan va Cuc thue dia phuong to chuc thu thue chuyen quyen su dung dat cu the nhu sau:

 • Quy dinh ve dau gia quyen su dung dat

  09:37 | Thứ bảy 25/09/2004 (GMT+7)

  Quy dinh ve dau gia quyen su dung dat

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 164/2004/ND-CP ve ke bien, dau gia quyen su dung dat de bao dam thi hanh an (THA). Theo do, viec ke bien, dau gia quyen su dung dat khi nguoi phai THA khong co tai san nao khac hoac co tai san khac nhung khong du de THA, tru nha o.

 • Dieu kien thu tuc chuyen nhuong quyen su dung dat

  03:51 | Thứ bảy 13/01/2001 (GMT+7)

  Ban Nguyen Minh Hieu, TP HCM, hoi: “Cong ty toi duoc UBND thanh pho giao dat cho lam nha xuong tu nam 1977. Nay dang ky hop dong thue tam voi So Dia chinh. De nghi VnE tu van ve thu tuc ban dat, de chung toi bo sung von va di doi co so ra cho khac”.

 • So do so hong Nhung nhang chuyen e phien i

  05:33 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  So do so hong Nhung nhang chuyen e phien i

  Nha nuoc quyet tam hoan thanh viec cap giay chung nhan quyen su dung dat vao cuoi nam 2005, nhung nay sap den cuoi nam 2007 van thay muc tieu con kha xa voi. Cau chuyen lien quan den "so do", "so hong".

 • Dieu kien de duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat

  08:16 | Thứ ba 01/04/2003 (GMT+7)

 • Da Nang Quy dinh thu tuc han muc le phi cap lai cap doi giay chung nhan quyen su dung dat

  14:49 | Thứ hai 11/12/2006 (GMT+7)

  Da Nang Quy dinh thu tuc han muc le phi cap lai cap doi giay chung nhan quyen su dung dat

  Nham gop phan giam phien ha va don gian hoa thu tuc trong linh vuc nha dat, UBND TP. Da Nang vua ban hanh Quy dinh thu tuc, han muc, le phi cap lai, cap doi giay chung nhan quyen su dung dat (GCNQSDD). Theo do, nguoi su dung dat co nhu cau cap lai, cap doi GCNQSDD can nop ho so tai Van phong dang ky quyen su dung dat.

 • Thu tuc chuyen nhuong quyen su dung dat

  05:03 | Thứ ba 02/01/2001 (GMT+7)

  Ban Ngo Dinh Hoang Duc o 3228A QL 55, Phuoc Trung, Ba Ria (tinh Ba Ria - Vung Tau) hoi: Thu tuc chuyen nhuong quyen su dung dat nhu the nao?

 • Ha thue dat de nhieu nguoi dan co the chap nhan duoc

  18:54 | Thứ ba 06/11/2007 (GMT+7)

  Ha thue dat de nhieu nguoi dan co the chap nhan duoc

  (VM) – Trong buoi “dang dan” sau khi nghe 26 y kien cua cac dai bieu gop y cho viec cap giay chung nhan quyen su dung dat, Bo truong Bo TNMT Pham Khoi Nguyen da dua ra y kien tren.

 • Tu 1 7 thuc hien han muc nhan chuyen quyen su dung dat nong nghiep cua ho gia dinh ca nhan

  10:06 | Thứ ba 19/06/2007 (GMT+7)

  TP - Sang qua, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da bat dau phien hop thu 50 bang viec thao luan, thong qua Nghi quyet quy dinh han muc nhan chuyen quyen su dung dat nong nghiep cua ho gia dinh, ca nhan.

 • Thu phi tham dinh cap quyen su dung dat

  10:47 | Thứ sáu 16/04/2004 (GMT+7)

  Thu phi tham dinh cap quyen su dung dat

  Tu ngay 15/4/2004, cac to chuc ca nhan dang ky nop ho xin cap quyen su dung dat (bao gom giao dat, cho thue dat, chuyen quyen so huu nha gan voi quyen su dung dat) hoac can tham dinh, se phai nop phi cap quyen su dung dat theo quyet dinh so 41 cua Uy ban Nhan dan thanh pho Ha Noi vua ban hanh.

 • Ban nha chuyen den noi o moi se khong phai nop thue thu nhap

  18:07 | Chủ nhật 14/12/2003 (GMT+7)

  Ban nha chuyen den noi o moi se khong phai nop thue thu nhap

  Mot sua doi rat co ban cua Phap lenh thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao (duoi day goi tat la thue thu nhap ca nhan) du kien se duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi thong qua tai phien hop thu 14 (tu ngay 22 den 25/12/2003) toi day la bo sung thu nhap tu chuyen quyen su dung dat cua ho gia dinh, ca nhan vao dien chiu thue thu nhap ca nhan.

 • Khi nao duoc mien thue chuyen quyen su dung dat

  05:48 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

  + Toi co mot manh dat, toi muon cho chi ruot cua toi, xin hoi co phai dong thue chuyen quyen su dung dat khong? Trong truong hop so do chi ghi ten chong toi, sau do chong toi chet, khi phan chia thua dat do cho cac con (trong do co con rieng cua chong toi) co phai nop thue chuyen quyen su dung dat khong? N.T.TH. (Thuan An, Binh Duong)


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0