quyen so huu tai san

Friday, 27/05/2016 09:19
 • Nhung lo hong trong Bao ho quyen so huu tai san ao

  15:53 | Thứ ba 14/03/2006 (GMT+7)

  Nhung lo hong trong Bao ho quyen so huu tai san ao

  "Nguoi choi co quyen so huu tai san ao hay khong? Quyen mua ban, trao doi tai san trong game cua nguoi choi co nen nhan duoc bao ho cua Nha Nuoc hay khong? Co nen xay dung mot “san giao dich” cho phep nguoi choi game co the mua ban, trao doi cac tai san ao trong game bang tien mat mot cach hop phap hay khong?..."

 • Ghi nhan quyen so huu tai san gan lien voi dat se thao go cu the

  05:02 | Thứ tư 20/04/2005 (GMT+7)

  Ghi nhan quyen so huu tai san gan lien voi dat se thao go cu the

  Gan mot tuan troi qua ke tu ngay Bo TN-MT ra thong tu 01 huong dan thuc hien nghi dinh 181 lien quan den giay chung nhan quyen su dung dat (so do), nhung vuong mac da dan duoc thao go.

 • Bao ho quyen so huu tai san ao Khai niem tai san ngay cang mo rong

  22:02 | Chủ nhật 05/03/2006 (GMT+7)

  Bao ho quyen so huu tai san ao Khai niem tai san ngay cang mo rong

  * Tai san ao trong game online thuoc ve ai ?* Vang ao dat hon vang that Viec tai san ao co duoc bao ho hay khong van la mot van de moi va con co nhieu y kien khac nhau. Bao Thanh Nien da co cuoc phong van ong Nguyen Thanh Hung, Vu truong Vu Thuong mai Dien tu- Bo Thuong mai – mot trong nhung co quan da co nhung nghien cuu buoc dau ve van de nay.

 • Can co quy dinh ve quyen so huu tai san cho Viet kieu va nguoi nuoc ngoai

  21:44 | Thứ bảy 07/05/2005 (GMT+7)

  Can co quy dinh ve quyen so huu tai san cho Viet kieu va nguoi nuoc ngoai

  Thuc te moi nam co toi tren 3 ty USD cua nguoi Viet dinh cu o nuoc ngoai chuyen ve Viet Nam, rat nhieu nguoi trong so do dang mua bat dong san nhung muon ten so huu cua nguoi khac.

 • Dang ky xe may la quyen so huu tai san

  19:02 | Thứ tư 23/10/2002 (GMT+7)

  Cam dang ky xe may la mot chien luoc sai, no se tac dong rat lon den tam ly nguoi dan. Neu chi cho nhung nguoi da co bang lai dang ky thi that la vo ly. Mot nguoi co the khong co bang nhung van co quyen dang ky so huu chiec xe.

 • Trung Quoc De nghi cung co quyen so huu tai san ca nhan

  19:58 | Thứ hai 22/12/2003 (GMT+7)

  Trung Quoc De nghi cung co quyen so huu tai san ca nhan

  Ngay 22/12, Uy ban trung uong Dang Cong San Trung Quoc da de nghi mot so dieu luat sua doi bo sung hien phap, trong do quy dinh “khong duoc xam pham tai san ca nhan co duoc mot cach hop phap” va tai san ca nhan phai co vi tri “ngang bang voi tai san cong”.

 • Moi loai giay nha dat duoc doi sang 1 giay

  11:28 | Thứ năm 08/09/2005 (GMT+7)

  Moi loai giay nha dat duoc doi sang 1 giay

  Cuoc hop giua cac Bo, nganh lien quan da thong nhat se cai tien Giay chung nhan quyen su dung dat (so do) thanh Giay chung nhan quyen su dung dat va quyen so huu tai san gan lien voi dat.

 • Giay hong se ham nong thi truong dia oc

  00:01 | Thứ tư 31/08/2005 (GMT+7)

  Giay hong se ham nong thi truong dia oc

  "Giay hong duoc cap moi lan nay se co tac dong kich thich thi truong bat dong san, khoi day dong von trong xa hoi va lam tan chay tang bang nha dat tai TP HCM", Giam doc So Xay dung thanh pho Nguyen Minh Dung giai thich ve nhung dong tac cua TP HCM nham nhanh chong dua Nghi dinh 95 vao cuoc song.

 • Khong qua rac roi

  09:56 | Thứ tư 02/03/2005 (GMT+7)

  Khong qua rac roi

  Bo Tai nguyen - moi truong vua them mot lan nua kien nghi Thu tuong Chinh phu xu ly mot so vuong mac quanh viec cap giay chung nhan quyen su dung dat (GCNQSDD) theo mau thong nhat (goi tat la giay do). Quan diem cap them mot giay nua de xac lap quyen so huu nha khong duoc ai dong tinh. Song nguoi dan van chua hoan toan an tam neu chi su dung mot to “giay do” voi noi dung nhu hien nay.

 • Se chi co mot giay ve bat dong san

  23:53 | Thứ ba 06/09/2005 (GMT+7)

  Giay chung nhan quyen su dung dat ("so do") theo Luat Dat dai 2003 se duoc cai tien thanh Giay chung nhan quyen su dung dat va quyen so huu tai san gan lien voi dat de dam bao chi cap mot giay ve bat dong san. Do la y kien thong nhat cua Ban soan thao Du luat Dang ky bat dong san va lanh dao cac bo Tu phap, Tai nguyen va Moi truong, Xay dung, Tai chinh, Ngoai giao, Noi vu... trong cuoc hop hom 5.9.

 • Giay to nha dat Ong Dang Hung Vo de nghi kien tri mot giay

  15:50 | Thứ ba 09/08/2005 (GMT+7)

  Giay to nha dat Ong Dang Hung Vo de nghi kien tri mot giay

  Trong thu rieng gui Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An, GS. TSKH Dang Hung Vo, Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong - nhung ""voi tu cach hoan toan ca nhan mot nha khoa hoc, khong lien quan gi den cuong vi quan ly (Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong), khong co y kien cua lanh dao Bo Tai nguyen va Moi truong"" - kien nghi ""can kien tri mot giay"" doi voi chung nhan quyen su dung dat va so huu nha.

 • VN gia nhap hai cong uoc quan trong

  17:58 | Thứ hai 19/09/2005 (GMT+7)

  Ngay 26-8-2005, Chu tich nuoc Tran Ðuc Luong ky Quyet dinh so 957/2005/QÐ/CTN ve viec "Gia nhap Cong uoc UNESCO 1970 ve Cac bien phap ngan cam xuat, nhap khau va chuyen giao trai phep quyen so huu tai san van hoa va Cong uoc Bao ve di san van hoa phi vat the".

 • Ha Noi can sua quyet dinh tam ngung dang ky xe may

  16:37 | Thứ hai 28/11/2005 (GMT+7)

  Toi nghi rang da den luc HDND va UBND thanh pho Ha Noi can sua ngay quyet dinh qua vo ly nay. Boi no vua hop voi long dan, vua khong vi pham voi quyen so huu tai san cua ca nhan.

 • Game online dau tien cong nhan quyen mua ban tai san ao

  14:56 | Thứ tư 21/12/2005 (GMT+7)

  Game online dau tien cong nhan quyen mua ban tai san ao

  Cong ty co phan vien thong FPT vua tuyen bo thua nhan va bao ho quyen so huu tai san trong game. Tu nay, game thu cua tro choi PTV - Gianh lai mien dat hua duoc phep trao doi, mua ban, giao dich cac tai san ao bang tien that.

 • So do giay hong se doi thanh giay moi

  10:34 | Thứ tư 07/09/2005 (GMT+7)

  So do giay hong se doi thanh giay moi

  Giay moi van giu noi dung cua so do nhu hien nay nhung chung nhan them quyen so huu tai san gan lien voi dat nhu nha cua, cong trinh xay dung, nha xuong, vuon cay lau nam...

 • TP HCM cu the hoa quy dinh cap so do

  14:25 | Thứ sáu 22/04/2005 (GMT+7)

  TP HCM cu the hoa quy dinh cap so do

  Hom nay, So Tu phap TP HCM da trinh UBND thanh pho Du thao chi thi ve mot so giai phap lien quan den cong tac cap giay chung nhan quyen su dung dat (so do). Du thao do cac so Tai nguyen Moi truong, Xay dung, Tu phap phoi hop dua ra de giai quyet nhung vuong mac trong viec cap so do hien nay.

 • Tai san ao trong game online co duoc bao ho

  10:34 | Thứ hai 23/01/2006 (GMT+7)

  Tai san ao trong game online co duoc bao ho

  Bo Van hoa - Thong tin dang chu tri viec soan thao thong tu lien bo ve quan ly game o­nline, du kien se ban hanh trong quy I/2006. Chung toi da co cuoc trao doi voi ong Do Quy Doan - Thu truong Bo Van hoa - Thong tin - ve van de nay. Thua ong, du thao thong tu lien bo ve quan ly game o­nline co gioi han thoi gian choi trong 1 ngay doi voi cac game thu hay khong? Chung toi dang du thao quy dinh ve mot tro choi dang tao ra ca nhung mat tich cuc va tieu cuc trong..

 • Ha Noi se xem lai viec ngung dang ky xe trong tuan nay

  08:29 | Thứ ba 06/12/2005 (GMT+7)

  Ha Noi se xem lai viec ngung dang ky xe trong tuan nay

  Truoc y kien cho rang, viec ngung dang ky xe may o Ha Noi la "lach luat", vi pham quyen so huu tai san cua nguoi dan, ba Ngo Thi Doan Thanh dan giai, Thu tuong da ban hanh Nghi quyet 15 ve han che phuong tien giao thong va Nghi quyet 13 co de cap den giam phuong tien ca nhan, cho phep Uy ban An toan giao thong quoc gia phoi hop voi cac thanh pho Ha Noi, HCM dua ra cac bien phap thich hop. Ngoai ra, Ha Noi con co Phap lenh thu do nen co the dua ra nhung bien phap..

 • Nha khoa hoc co the huong luong 2000 USDthang

  07:07 | Thứ ba 14/02/2006 (GMT+7)

  Nha khoa hoc co the huong luong 2000 USDthang

  Nha khoa hoc co trinh do cao duoc Nha nuoc giao nhiem vu khoa hoc - cong nghe (KH-CN) trong diem cap quoc gia co the duoc huong luong tuong duong 1.000 - 2.000 USD/thang va duoc quyet dinh moi cac nha khoa hoc trong va ngoai nuoc, nghien cuu sinh... tham gia thuc hien nhiem vu va tra luong theo hop dong tuong xung voi cong viec duoc giao. Do la mot phan noi dung du thao de an thi diem chinh sach su dung va trong dung can bo KH-CN giai doan 2006-2010 duoc ong..

 • Trung Quoc chi 45 ti USD cho quoc phong nam 2007

  23:39 | Chủ nhật 04/03/2007 (GMT+7)

  Trung Quoc chi 45 ti USD cho quoc phong nam 2007

  Ngan sach quoc phong cua Trung Quoc se tang toi 17,8% trong nam 2007, nguoi phat ngon ky hop thu 5 Quoc hoi Trung Quoc Khuong An Tru cho biet.

 • Cuoc chien Microsoft nguon mo sang trang

  08:59 | Thứ tư 23/05/2007 (GMT+7)

  Cuoc chien Microsoft nguon mo sang trang

  Microsoft cao buoc nguon mo vi pham hang tram bang sang che Microsoft khong kien cong dong nguon mo FSF mo chien dich chong Microsoft Mot nghien cuu duoc tien hanh boi Truong kinh doanh Harvard duoi su tai tro cua Microsoft khang dinh cac nha phat trien phan mem khong muon GPL phien ban 3 dieu chi cac thoa thuan ban quyen. Khong phai co la mot su trung hop co y hay khong nhung ket qua nghien cuu duoc cong bo dung mot tuan sau khi Microsoft len tieng cao buoc cong..

 • Dat va tai san tren dat Chi cap mot giay la uu viet

  17:49 | Thứ năm 25/08/2005 (GMT+7)

  Dat va tai san tren dat Chi cap mot giay la uu viet

  Tu thuc tien tai dia phuong, UBND TP Da Nang khang dinh va kien nghi: Phuong an chi cap mot giay chung nhan cho dat va tai san tren dat la uu viet nhat trong thoi diem hien nay.

 • Thu truo ng Da ng Hu ng Vo phu c da p thu ngo cu a cong dan

  15:07 | Thứ tư 24/08/2005 (GMT+7)

  Thu truo ng Da ng Hu ng Vo phu c da p thu ngo cu a cong dan

  Thu truong Bo TN-MT Dang Hung Vo da tra loi buc thu ngo cua chi Tran Thi Thu Ha: "Kinh gui chi Tran Thi Thu Ha, dong kinh gui nhung ban doc dang quan tam ve giay chung nhan cho bat dong san!"

 • Gop y kien sua doi Luat Dat dai Loi ich cua dan la cao nhat

  14:33 | Thứ năm 13/03/2008 (GMT+7)

  Gop y kien sua doi Luat Dat dai Loi ich cua dan la cao nhat

  Khai thong ach tac trong qua trinh thi hanh luat, don gian hoa thu tuc hanh chinh, dam bao quyen loi thuc te cua nguoi dan khi dat bi thu hoi dat thuc hien cac du an, keo theo gia sat voi thuc te… la muc dich cua viec sua doi Luat Dat dai. Hom qua 12/3 Bo Tai nguyen va Moi truong da to chuc hoi nghi thu thap y kien sua doi nay. Voi su tham du cua cac bo nganh TW va dia phuong, co 8 noi dung can sua doi bo sung, trong do trong tam la sua doi quy hoach, ke hoach..

 • Tai san de chong dung ten co an toan cho vo khong

  22:16 | Thứ tư 17/08/2005 (GMT+7)

  * Vo chong toi co nhieu tai san chung, chong toi dung ten toan bo tai san la nha va dat. Toi ban khoan khong biet nhung tai san ma chi mot minh chong toi dung ten, lieu co an toan cho toi khong? (N.T.T.H, Q.7, TP.HCM)

 • Vay 100 trieu USD de ho tro tang truong kinh te va giam ngheo

  16:57 | Thứ ba 05/09/2006 (GMT+7)

  (VM)- Ngay 5/9 tai Ha Noi, Ngan hang Nha nuoc va Ngan hang The gioi (WB) tai Viet Nam da ky ket mot khoan tin dung uu dai cua WB tri gia 100 trieu USD cho chuong trinh Tin dung Ho tro Giam ngheo 5 (goi tat la PRSC 5) nham tiep tuc ho tro nhung no luc giam ngheo va tang truong kinh te cua Viet Nam. Khoan tin dung PRSC 5 nay se ho tro truc tiep vao ngan sach cua Chinh phu tren co so cong nhan nhung tien trien dat duoc trong cai cach chinh sach trong nam vua qua,..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0