quy mo

Friday, 27/05/2016 01:25
 • Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  08:31 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  Chung toi xin gioi thieu toan van bao cao tinh hinh giao duc do Bo truong GD-DT thay mat Chinh phu trinh bay truoc Quoc hoi sang nay, 15/11. Moi quy vi tham gia y kien.

 • Toan van bao cao tinh hinh giao duc Viet Nam

  09:52 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Sang nay (5-11), Bo truong GD-DT Nguyen Minh Hien doc bao cao tinh hinh giao duc truoc Quoc hoi. TS xin gioi thieu toan van bao cao nay.

 • 1 5 ty USD cu hich cho dao tao y te

  10:08 | Thứ sáu 01/02/2008 (GMT+7)

  Bo Y te vua to chuc Hoi nghi tang cuong chat luong dao tao nguon nhan luc y te de bao dam yeu cau cham soc suc khoe nhan dan trong thoi ky moi. Theo thong tin tai hoi nghi, hien nay ca nuoc co 241.500 can bo y te (CBYT), dat ty le 31,2 CBYT/1 van dan. Tuy nhien, de dap ung dinh muc nhan luc y te trong tuong lai, so CBYT phai tang them khoang tu 1,5-2 lan, thi cong tac dao tao can phai co mot “cu hich” manh. Them ca kinh phi lan nguoi hoc Hien, hang nam cac co..

 • Chi 10000 ty dong cho truc cao toc phia Nam

  14:36 | Thứ sáu 26/01/2007 (GMT+7)

  Chi 10000 ty dong cho truc cao toc phia Nam

  Ngay 10/1, Thu tuong da co van ban chap thuan cac noi dung dau tu chu yeu cua du an duong cao toc TP.HCM - Long Thanh - Dau Giay. Du an nay do Cong ty Dau tu Phat trien duong cao toc Viet Nam (VEC) lam chu dau tu va Chinh phu giao cho Bo Giao thong Van tai phe duyet du an lam co so trien khai cac buoc tiep theo. Theo to trinh da duoc Chinh phu phe duyet cua Bo Giao thong Van tai, duong cao toc nay co chieu dai 55 km duoc chia lam 2 giai doan. Giai doan 1 An Phu -..

 • 10 nen kinh te lon nhat the gioi

  11:27 | Thứ tư 24/08/2005 (GMT+7)

  10 nen kinh te lon nhat the gioi

  Ngan hang the gioi (WB) da cong bo danh sach Top 10 nen kinh te lon nhat the gioi dua tren so lieu ve GDP nam 2004. Rieng gia tri GDP cua 10 nuoc nay da chiem 2/3 tong GDP toan the gioi. Trong danh sach, chau My dong gop 2, chau Au dong gop 5, chau A dong gop 3.

 • 10 nen kinh te lon nhat the gioi

  09:06 | Chủ nhật 28/08/2005 (GMT+7)

  10 nen kinh te lon nhat the gioi

  Ngan hang the gioi (WB) da cong bo danh sach Top 10 nen kinh te lon nhat the gioi dua tren so lieu ve GDP nam 2004. Chi 10 nuoc nay da co gia tri GDP 29.133 ty USD, chiem khoang 77% tong gia tri GDP cua toan the gioi. Trong 10 nuoc, chau My dong gop 2, chau Au dong gop 5, chau A dong gop 3.

 • HP chinh thuc gioi thieu may chu HP BladeSystem c3000 moi cho doanh nghiep quy mo vua

  15:55 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  HP chinh thuc gioi thieu may chu HP BladeSystem c3000 moi cho doanh nghiep quy mo vua

  HP Viet Nam vua chinh thuc cong bo san pham may chu moi nhat voi ten goi “Shorty”, tuc may chu phien sieu gon nhe HP BladeSystem c3000 duoc thiet ke dac biet cho cac cong ty quy mo vua tai Viet Nam.

 • Bao cao giam sat doi ngu nha giao nha quan ly giao duc

  10:14 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Bao cao ket qua giam sat ve doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe do Chu nhiem Uy ban Van hoa Giao duc Thanh thieu nien Nhi dong cua Quoc hoi Tran Thi Tam Dan trinh bay.

 • Bao cao giam sat doi ngu nha giao nha quan ly giao duc

  15:52 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Bao cao ket qua giam sat ve doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe do Chu nhiem Uy ban Van hoa Giao duc Thanh thieu nien Nhi dong cua Quoc hoi Tran Thi Tam Dan trinh bay.

 • 10 nen kinh te lon nhat the gioi

  08:54 | Thứ tư 24/08/2005 (GMT+7)

  10 nen kinh te lon nhat the gioi

  Ngan hang the gioi (WB) da cong bo danh sach Top 10 nen kinh te lon nhat the gioi dua tren so lieu ve GDP nam 2004. 10 nuoc nay co gia tri GDP chiem khoang 77% tong gia tri GDP cua toan the gioi.

 • Dang sau nhung du an thep ty do

  21:01 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Dang sau nhung du an thep ty do

  Thoi gian gan day, thong tin ve nhung du an thep quy mo khong lo don dap dua tren mat bao. Nguoi ta vui mung vi do la dau hieu ro rang cua "lan song" FDI thu 2 vao Viet Nam. Nhung cau chuyen nay lai co ve khac.

 • 10 nen kinh te lon nhat the gioi

  18:14 | Thứ ba 23/08/2005 (GMT+7)

  10 nen kinh te lon nhat the gioi

  Ngan hang the gioi (WB) da cong bo danh sach Top 10 nen kinh te lon nhat the gioi dua tren so lieu ve GDP nam 2004. Chi 10 nuoc nay da co gia tri GDP 29.133 ty USD, chiem khoang 77% tong gia tri GDP cua toan the gioi. Trong 10 nuoc, chau My dong gop 2, chau Au dong gop 5, chau A dong gop 3.

 • Dieu chinh IPO doi voi doanh nghiep nha nuoc

  09:58 | Thứ ba 10/07/2007 (GMT+7)

  Dieu chinh IPO doi voi doanh nghiep nha nuoc

  Chinh phu dang can nhac dieu chinh lo trinh phat hanh co phieu lan dau ra cong chung (IPO) cua cac doanh nghiep lon trong 2007 vi e ngai that thu thang du von qua dau gia. Thuc te nay co pha vo lo trinh co phan hoa cac doanh nghiep nha nuoc? Theo Quyet dinh 1729/CP, tu 2007 - 2010, Chinh phu se tien hanh co phan hoa 71 tap doan va tong cong ty lon cua Nha nuoc. Nam 2007 se co phan hoa 20 doanh nghiep, trong do co nhung doanh nghiep lon nhu Tong cong ty Bia Ha..

 • Nhin lai giao duc nam 2005 Ba cai duoc sau ton tai

  21:45 | Thứ hai 02/01/2006 (GMT+7)

  Nhin lai giao duc nam 2005 Ba cai duoc sau ton tai

  Cang ngay nguoi ta cang tham ro mot dieu, giao duc va dao tao (GD va ÐT) khong phai chuyen rieng cua nganh GD va ÐT, cang khong phai chuyen rieng cua mot truong hoc, ma la van de cua ca xa hoi. Vi the, moi hay do, tot xau, thanh bai cua GD va ÐT can duoc xa hoi nhin nhan cong bang, de cung se chia, quan tam va thao go kho khan. Ba cai duoc... Nam 2005, se di vao bien nien su giao duc voi mot dau an rieng, nam Luat Giao duc (sua doi) ban hanh, voi ten goi chinh..

 • Khu cong nghiep dich vu An Tay duoc quy hoach chui

  07:39 | Thứ năm 26/07/2007 (GMT+7)

  Khu cong nghiep dich vu An Tay duoc quy hoach chui

  TP - Viec UBND tinh Binh Duong gap rut cho trien khai du an xay dung KCNDV An Tay voi quy mo len toi 1.350 ha (gap gan 3 lan so voi quy mo den nam 2015) ro rang da khong tuan thu quy hoach cua Chinh phu.

 • Thi diem xay 4 truong hoc va benh vien de cho thue

  14:38 | Thứ năm 03/01/2008 (GMT+7)

  Thi diem xay 4 truong hoc va benh vien de cho thue

  Nha nuoc se xay dung co so ha tang de cho cac co so giao duc, y te, van hoa, the thao thue dai han. Day la mot giai phap moi, bat dau thi diem thuc hien tu thang 1/2008 va keo dai den thang 12/2010 nham tao buoc dot pha trong qua trinh xa hoi hoa. De an thi diem nay duoc giao cho cac bo, nganh, dia phuong phoi hop thuc hien, trong do Bo Xay dung chu tri. De an thi diem nay nham khac phuc tinh trang ton tai nhieu nam nay la co so vat chat cua cac truong hoc, benh..

 • Gio la luc mua vao co phieu ngan hang

  16:23 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Gio la luc mua vao co phieu ngan hang

  Gia co phieu (CP) cac ngan hang thuong mai tren san niem yet cung nhu tren thi truong OTC da giam xuong tu 30 - 50% so voi dau nam nay. Theo cac chuyen gia phan tich, muc gia nay dang that su hap dan dang de nha dau tu xem xet mua vao. Toc do tang truong gap 2 lan toc do tang GDP Nhom chuyen gia phan tich cua Cong ty chung khoan Gia Quyen (EPS) vua dua ra mot bao cao phan tich ve nganh ngan hang. Theo do, nhom Ngan hang (NH) thuong mai co phan (TMCP) voi 35 NH..

 • Ha Noi va Dong Nai duoc thi diem xay benh vien truong hoc cho thue

  05:39 | Thứ ba 20/11/2007 (GMT+7)

  Thu tuong vua ky quyet dinh phe duyet de an xay dung co che thi diem dau tu xay dung cong trinh ha tang xa hoi (CTHTXH) de cho cac don vi ngoai cong lap thue dai han. Ha Noi va tinh Dong Nai duoc chon thuc hien thi diem co che thi diem nay. Theo do, moi dia phuong tren trien khai dau tu xay dung 4 cong trinh thi diem tu von ngan sach gom: 1 truong mam non quy mo 10 nhom lop; 1 truong THCS quy mo 20 phong hoc; 1 phong kham da khoa quy mo 100 luot nguoi kham/ngay..

 • Quy mo chien tranh Iraq se nho hon chien tranh vung Vinh

  08:12 | Thứ hai 23/09/2002 (GMT+7)

  Quy mo chien tranh Iraq se nho hon chien tranh vung Vinh

  Mac du viec len ke hoach tan cong Baghdad con lau moi hoan tat, nhung quan chuc va co van quan su My hom qua tiet lo, co nhieu net dang dan dinh hinh, nhu cac muc tieu cua may bay chien dau va ten lua My, quy mo va thanh phan bo binh cung nhu quy mo cuoc chien.

 • Tang quy mo tuyen sinh sau DH

  10:34 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Tang quy mo tuyen sinh sau DH

  PGS-TS Phan Thi Tuoi, Hieu truong Truong DH Bach khoa TPHCM, cho biet: Muc tieu dao tao nam hoc 2006-2007 cua truong la khong tang quy mo dao tao he DH chinh quy va khong chinh quy, tang quy mo dao tao sau DH.

 • Cong nghe lac hau quy mo co van de

  08:56 | Thứ năm 24/05/2007 (GMT+7)

  Cong nghe lac hau quy mo co van de

  Trao doi voi TP chieu 23/5 ve quy mo va cong nghe ma tap doan Eminence du dinh dua vao ap dung trong du an, ong Dinh Huy Tam cho biet co nhieu dieu dang luu y de phan doi du an nay.

 • Thay gi qua qua bom tan Eximbank

  14:48 | Thứ tư 08/08/2007 (GMT+7)

  Tuan dau thang 8/2007, mot su kien duoc coi la “chan dong” trong cong dong ngan hang Viet Nam, khi ma thong tin Eximbank cung da chon duoc doi tac chien luoc la Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), mot trong so it Tap doan ngan hang lon nhat cua Nhat Ban va the gioi, von duoc kien tri giu kin bay lau nay chinh thuc duoc cong bo. Chon co dong chien luoc: Mot nuoc co doi!Su kien nay duoc gioi tai chinh ngan hang trong nuoc coi nhu "qua bom tan" phat no..

 • Chon truong du hoc My

  17:20 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  O My, viec xin dat mot ten truong rat de dang, co the dat, thi du nhu "Modern University" chang han, nhung quy mo chi co vai chuc sinh vien thoi, ma bang cap thi chua duoc ai cong nhan.

 • Quoc hoi than trong lua chon phuong an thuy dien Son La

  17:30 | Thứ năm 05/12/2002 (GMT+7)

  “Neu dap Son La vo, chiec xe tang 4 tan o Son Tay se bi thoi bay nhu la vang. Sau 30 phut, toan dong bang Bac Bo chim sau 4-60 m, cuop di sinh mang 15 trieu nguoi”. Khuon mat cac dai bieu tro nen dam chieu sau loi phat bieu cua ong Nguyen Van Kha, Pho chu nhiem Uy ban Quoc phong, an ninh cua Quoc hoi.

 • Tu duy dai hoc dai chung va su phat trien dai hoc o Viet Nam

  17:57 | Thứ bảy 01/01/2005 (GMT+7)

  Tu duy dai hoc dai chung va su phat trien dai hoc o Viet Nam

  Nen dai hoc nuoc ta hien nay dang rat can mot tu duy chien luoc dung dan de tien len, lam dau tau cho ca su nghiep giao duc.

 • Nhiet dien Pha Lai DN co quy mo von dieu le lon nhat TTCK Viet Nam

  17:10 | Thứ ba 16/05/2006 (GMT+7)

  Nhiet dien Pha Lai DN co quy mo von dieu le lon nhat TTCK Viet Nam

  (VM)- Giam doc TTGDCK Ha Noi vua ky Quyet dinh so 12/QD-TTGDHN ngay 15/5/2006, chap thuan cho CTCP Nhiet dien Pha Lai duoc dang ky giao dich co phieu tai TTGDCK Ha Noi, tro thanh cong ty co quy mo von dieu le lon nhat tu truoc den nay tham gia thi truong chung khoan Viet Nam.

 • Voi khong biet phi nuoc dai

  14:16 | Thứ tư 06/06/2007 (GMT+7)

  Voi khong biet phi nuoc dai

  Mot trong nhung cuoc tranh luan nay lua nhat trong gioi dau tu la lieu dau tu vao nhung cong ty lon nhat, dan dau thi truong hay nhung cong ty nho hon nhung tang truong nhanh thi tot hon? Lich su cua nhung tranh luan nay cung kinh dien khong kem nhung phan dinh muon thuo giua rui ro va loi nhuan trong dau tu.

 • DHQG TP HCM tang quy mo dao tao sau DH

  13:28 | Thứ bảy 20/01/2007 (GMT+7)

  DHQG TP HCM tang quy mo dao tao sau DH

  Nam 2007, DHQG (DHQG) TP.HCM tuyen sinh mot so chuyen nganh moi trong ky thi vao he sau DH, Truong DH Bach khoa tang quy mo dao tao tien si len 25%.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0