quy hoach su dung dat

Thursday, 26/05/2016 13:49
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Lam gi khi quy hoach su dung dat con nhieu khuyet tat

  14:29 | Thứ hai 15/05/2006 (GMT+7)

  ""Mot so noi co noi la chua lap duoc quy hoach su dung dat vi khong co kinh phi, toi cho rang do chi la nguy bien, kho may ma thuan tam thi deu co luc de vuot qua""...

 • Quy hoach su dung dat thieu co so khoa hoc

  19:57 | Thứ sáu 04/06/2004 (GMT+7)

  Chieu nay, Quoc hoi thao luan ve quy hoach su dung dat den nam 2010 va ke hoach su dung dat den nam 2005. Nhieu dai bieu cho rang quy hoach con thieu co so khoa hoc, khong the hien duoc "tam" nen de nghi Quoc hoi chua thong qua nghi quyet ve van de nay.

 • Quy hoach su dung dat cho cac truong DH CD

  23:16 | Thứ ba 04/03/2008 (GMT+7)

  Tai hoi nghi giao ban truyen hinh truc tuyen ve quy hoach su dung dat cho cac truong dai hoc, cao dang ngay 4/3/2008, Pho Thu tuong, Bo truong Giao duc va Dao tao Nguyen Thien Nhan da nhan manh tam nhin quy hoach khong chi dung o nam 2020 ma can huong toi xa hon, cu the la nam 2050.

 • Dong Thap Con 69 quy hoach su dung dat cham thuc hien

  06:52 | Thứ tư 26/09/2007 (GMT+7)

  Theo bao cao cua UBND tinh Dong Thap, den nay tren dia ban tinh van con 69 quy hoach su dung dat cham thuc hien, voi dien tich tren 740.000 m2 va 25 du an chua hoan thanh theo dung tien do.

 • Quoc hoi thong qua du an Luat Bao ve cham soc va giao duc tre em Tre duoi 6 tuoi duoc kham chua benh mien phi

  00:48 | Thứ ba 01/06/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi thong qua du an Luat Bao ve cham soc va giao duc tre em Tre duoi 6 tuoi duoc kham chua benh mien phi

  Trong phien hop ngay 31/5, Quoc hoi (QH) da thong qua du an Luat Bao ve, cham soc va giao duc tre em voi 80,8% so phieu chap thuan. Cung ngay, QH da nghe bao cao ve quy hoach su dung dat den nam 2005 va quy hoach su dung dat den nam 2010 do Bo truong Bo Tai nguyen-Moi truong Mai Ai Truc trinh bay; nghe Bo truong Nong nghiep va Phat trien nong thon Le Huy Ngo doc du an Luat Bao ve va phat trien rung (sua doi); Bo truong Bo Tu phap Uong Chu Luu doc du an Luat Ban..

 • Nghi dinh ve thi hanh Luat Dat dai Se khong con chuyen em nhem thong tin ve quy hoach su dung dat

  23:21 | Thứ hai 01/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh ve thi hanh Luat Dat dai Se khong con chuyen em nhem thong tin ve quy hoach su dung dat

  Trong cuoc hop bao hom qua 1/11, Thu truong Bo Tai nguyen-Moi truong Dang Hung Vo noi rang diem quan trong nhat cua nghi dinh nay la tao ra nhung thu tuc lanh manh trong linh vuc dat dai.

 • TPHCM Su dung dat do thi qua lang phi

  07:59 | Thứ bảy 10/06/2006 (GMT+7)

  TPHCM Su dung dat do thi qua lang phi

  TPHCM dang thuc hien quy hoach su dung dat giai doan 2006 -2010. De tranh lap lai nhung "vet xe do" trong viec su dung dat giai doan 2000-2005, nhung van de bat cap dang duoc cac nha khoa hoc dua ra mo xe.

 • Bac Ninh Quy hoach su dung dat chi tiet hon 23 xa phuong

  17:51 | Thứ năm 12/07/2007 (GMT+7)

  Tinh Bac Ninh da trien khai nhieu buoc trong cong viec thuc hien cac du an dau tu cung nhu dieu chinh qui hoach su dung dat chi tiet den cap xa, phuong, thi tran thoi han tu nay den nam 2010.

 • Quy hoach su dung dat dung truoc nguy co pha san

  15:50 | Thứ năm 02/08/2007 (GMT+7)

  Quy hoach su dung dat dung truoc nguy co pha san

  So lieu trong nuoc uoc tinh dan so do thi Viet Nam (VN) hien la 27 trieu (tu 1990-2005 tang them 9,7 trieu). Va theo PGS.TS.KTS Nguyen Hong Thuc, ke hoach 110.700ha dat o den 2010 co nguy co "pha san" nang ne la do dan so do thi dang tang cao va kho kiem che noi.

 • Thi truong BDS Phai nhanh chong thoat khoi vung xam

  12:42 | Thứ hai 31/07/2006 (GMT+7)

  Thi truong BDS Phai nhanh chong thoat khoi vung xam

  Khi Jones Lang LaSalle cong bo VN xep hang cuoi cung ve su minh bach bat dong san (BDS), Thu truong Bo TNMT Dang Hung Vo da chi ra 3 yeu to dan den tinh trang nay: Thieu luat dang ky BDS, thieu hanh lang phap ly dua cac dich vu ho tro TTBDS, chat luong quy hoach su dung dat thap...

 • Bao dong ve can kiet quy dat do thi o Viet Nam

  20:59 | Thứ năm 24/05/2007 (GMT+7)

  Bao dong ve can kiet quy dat do thi o Viet Nam

  Voi su suy giam cua dat nong nghiep, toc do su dung dat do thi nhanh nhat the gioi, Viet Nam da can kiet quy dat o do thi. Theo cac nha khoa hoc, Viet Nam can du tinh va danh du dat de dinh cu cho hon 6,13 trieu nguoi dan do thi tang them tu nay den 2010.

 • Den 2010 TP HCM chi tang them 3.100 ha dat o

  06:35 | Thứ ba 11/07/2006 (GMT+7)

  Trong phuong an dieu chinh quy hoach su dung dat den 2010 ma UBND TP HCM trinh HDND tai ky hop lan thu 7 sang 11/7, trong 5 nam toi (tu 2006-2010), TP HCM chi danh them 3.100 ha danh cho dat o. So voi quy hoach cu da duoc Thu tuong phe duyet, dien tich dat o giam hon 13.300 ha.

 • Da Nang Dieu chinh quy hoach su dung dat

  00:21 | Thứ hai 20/12/2004 (GMT+7)

  Theo phuong an dieu chinh quy hoach dat den nam 2010 vua duoc HDND thanh pho thong qua ngay 16/12, den nam 2010, dien tich dat o do thi cua TP Da Nang se tang len gan 2.900 ha va dat o nong thon la 1.454 ha, tuong duong voi tong dan so gan 1 trieu nguoi.

 • Quy hoach treo van con pho bien

  16:25 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Quy hoach treo van con pho bien

  Theo bao cao cua Bo Tai nguyen - Moi truong, ke tu khi Luat dat dai 2003 co hieu luc, cong tac quy hoach va ke hoach hoa viec su dung dat duoc coi trong va duoc trien khai tren thuc te.

 • Khong the nhe nhang voi tung tac dat

  10:17 | Chủ nhật 06/06/2004 (GMT+7)

  Chieu 4-5, QH thao luan ve to trinh cua Chinh phu ve Quy hoach su dung dat den nam 2010 va ke hoach su dung dat den nam 2005 da trinh truoc do vao ngay 31-5. Rat nhieu so lieu trong bao cao chong chenh, venh voi nhau va bay ra rat nhieu dieu dang ban khoan.

 • Chinh phu de nghi giam dien tich trong lua nuoc

  21:29 | Thứ ba 27/04/2004 (GMT+7)

  Trong bao cao ve quy hoach su dung dat den nam 2010 truoc Uy ban thuong vu Quoc hoi chieu nay, Bo truong Tai nguyen va Moi truong Mai A Truc da de nghi chi duy tri 3,8 trieu ha dat trong lua nuoc, du tru 300.000 ha dat trong cay va nuoi trong thuy san co kha nang chuyen thanh ruong lua khi co nhu cau.

 • Cac nganh hoc cua Truong DH Can Tho

  13:12 | Thứ bảy 04/03/2006 (GMT+7)

  Cac nganh hoc cua Truong DH Can Tho

  DH Can Tho la co so dao tao DH va sau DH trong diem cua Nha nuoc o DBSCL, la trung tam van hoa - khoa hoc ky thuat cua vung. Hien truong dao tao 56 nganh, chuyen nganh DH, 15 chuyen nganh cao hoc va 5 chuyen nganh nghien cuu sinh.

 • Hop bao cua Thanh tra Chinh phu Hai quan Ha Noi va TP HCM sai pham trong quan ly thue

  00:50 | Thứ tư 03/10/2007 (GMT+7)

  Hom qua 2.10, tai cuoc hop bao thuong ky tai Ha Noi, Thanh tra Chinh phu da cong bo mot so ket qua thanh tra trong thang 9.2007. Theo Tong thanh tra Chinh phu Tran Van Truyen, Thanh tra Chinh phu da ket thuc 3 cuoc thanh tra: du an Khu do thi Nam Trung Yen - Ha Noi; viec thuc hien quy hoach su dung dat va trien khai du an khu do thi, khu cong nghiep, cum cong nghiep tai Nam Dinh; cong tac thiet bi day hoc cua Bo GD-DT va dang hoan thien ket luan 4 cuoc thanh tra..

 • Ca nuoc da hoan thanh ke hoach su dung dat den nam 2010

  22:26 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Den nay, cac tinh, thanh pho trong ca nuoc da lap xong ke hoach su dung dat den nam 2010 va duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet. Trong do, 57/64 tinh lap xong phuong an dieu chinh quy hoach su dung dat den nam 2010 va ke hoach su dung dat 5 nam 2006-2010 theo Luat Dat dai nam 2003.

 • Quy hoach theo kieu boc thuoc con nhieu

  08:18 | Thứ năm 04/05/2006 (GMT+7)

  Quy hoach theo kieu boc thuoc con nhieu

  TP - Tai ky hop thu 9 toi day, Quoc hoi se thuc hien giam sat chuyen de ve viec thuc hien quy hoach, ke hoach su dung dat theo Luat Dat dai.

 • Gop y 2 van de quy hoach va thue dat

  15:56 | Thứ sáu 15/08/2003 (GMT+7)

  Quy hoach su dung dat can tach thanh 2 cong viec rieng biet la quy hoach tong the va quy hoach chi tiet, dap ung day du yeu cau phat trien trong tuong lai va the hien duoc ban sac van hoa. Con thue truoc khi duoc su dung lam cong cu dieu tiet thi truong dat, chong dau co, can duoc can nhac ky den tac dong tieu cuc cua no.

 • Dat nghia dia rong hon dat do thi

  23:17 | Thứ ba 27/04/2004 (GMT+7)

  Dat nghia dia rong hon dat do thi

  Ngay 27/4, duoc su uy quyen cua Chinh phu, Bo truong Tai nguyen -Moi truong Mai Ai Truc da trinh bay truoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) ve quy hoach su dung dat den nam 2010 va ke hoach su dung dat den nam 2005 de truoc khi dua ra lay y kien cua Quoc hoi tai ky hop thang 5 toi.

 • Khu dan cu la xay cho dan o sao lai ep dan dia phuong phai mat dat

  00:01 | Thứ bảy 13/08/2005 (GMT+7)

  Khu dan cu la xay cho dan o sao lai ep dan dia phuong phai mat dat

  Vinh Long: Vung buoi Nam Roi noi tieng, sao lai “an” khu cong nghiep vao?14 gio chieu ngay hom qua, doan kiem tra cua Bo Tai nguyen - Moi truong (TNMT) da tiep hang tram ho dan o tinh Vinh Long. Ba Huynh Anh Nga, 70 tuoi, ngu ap My Hung 2, xa My Hoa, huyen Binh Minh, roi nuoc mat ke voi doan kiem tra rang 2 nam nay ba mat an mat ngu, thu gui di cac noi nhung khong ai tra loi.

 • Tim huong dung cho dau tu bat dong san

  15:35 | Thứ sáu 18/11/2005 (GMT+7)

  Tim huong dung cho dau tu bat dong san

  Hinh thanh va phat trien thi truong bat dong san la mot trong nhung dinh huong quan trong trong nhung nam toi day cua Viet Nam. The che hoa dinh huong do, Nghi quyet so 06/2004/NQ-CP cua Chinh phu da trien khai cho cac bo, nganh, dia phuong thuc hien nhieu noi dung khac nhau nhu soan thao va trinh Quoc hoi khung phap ly cho van de lien quan (Luat Kinh doanh bat dong san (BDS), Luat Nha o, Luat Dang ky BDS); thanh lap ban chi dao phat trien thi truong BDS tai cac..

 • Chu yeu danh dat cho dich vu thuong mai cong ich va giao thong

  11:24 | Thứ sáu 26/05/2006 (GMT+7)

  Chu yeu danh dat cho dich vu thuong mai cong ich va giao thong

  Sang 25/5/2006, UBND TP.HCM da co cuoc hop ban viec dieu chinh quy hoach su dung dat cua TP den nam 2010 va van de xay dung ke hoach su dung dat trong 5 nam 2006-2010. Viec lap qui hoach su dung dat den nam 2010 va dinh huong den nam 2020 se gop phan phat trien thanh pho voi toc do tang truong nhanh trong nhung nam gan day.

 • Can 22 5 ty USD de giai quyet tinh trang un tac giao thong thu do

  21:16 | Thứ tư 07/03/2007 (GMT+7)

  Can 22 5 ty USD de giai quyet tinh trang un tac giao thong thu do

  Nham giup Thu do Ha Noi dat duoc su phat trien hop ly va ben vung, hon mot nam qua, Chinh phu Nhat Ban da giup Viet Nam tien hanh nghien cuu Chuong trinh Phat trien do thi tong the Thu do Ha Noi (HAIDEP). HAIDEP de xuat 179 du an phat trien giao thong Ha Noi, trong do co 140 du an do thi va 39 du an vung voi tong von dau tu uoc tinh khoang 22,5 ti USD. Chi phi dau tu cho giao thong do thi khoang 14 ti USD, trong do 7,7 ti USD cho duong bo, 5,6 ti USD cho he thong..

 • TP Ho Chi Minh Se chia tach 3 phuong dong dan thuoc quan 12 va Go Vap

  06:30 | Thứ bảy 27/05/2006 (GMT+7)

  TP - Do la chu truong cua cuoc hop ve viec dieu chinh quy hoach su dung dat den nam 2010 va xay dung ke hoach su dung dat trong 5 nam toi (2006 –2010) duoc to chuc moi day.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0