quy hoach mang

Saturday, 28/05/2016 09:06
 • Can 4 5 ty USD de trien khai De an quy hoach mang luoi cac truong DH CD

  09:19 | Thứ bảy 02/12/2006 (GMT+7)

  Bo truong Bo GD-DT Nguyen Thien Nhan vua gioi thieu mot so net co ban ve De an Quy hoach mang luoi cac truong DH, CD duoc Chinh phu xem xet, cho y kien tai phien hop thuong ky thang 11-2006.

 • Thieu tieu chi de quy hoach mang luoi kinh doanh gas

  15:59 | Thứ bảy 21/05/2005 (GMT+7)

  Thieu tieu chi de quy hoach mang luoi kinh doanh gas

  Binh quan moi cua hang gas se cung cap cho 4.300 nguoi dan, phai cach xa noi cong cong 100 m. Cam kinh doanh tren dia ban khong dam bao an toan phong chong chay no nhu duong hem hoac cua hang thieu loi thoat.

 • Quy hoach mang luoi truong DH Can 4 5 ty USD

  09:53 | Thứ bảy 02/12/2006 (GMT+7)

  Quy hoach mang luoi truong DH Can 4 5 ty USD

  Can huy dong 4,5 ty USD, binh quan 300 trieu USD/nam; trong do 60% tong so phai huy dong tu cac nguon ngoai ngan sach de thuc hien De an "Quy hoach mang luoi cac truong DH, CD".

 • Den nam 2020 Se thanh lap them 288 truong DH CD

  16:01 | Chủ nhật 12/11/2006 (GMT+7)

  Den nam 2020 Se thanh lap them 288 truong DH CD

  Tiep tuc mo rong hop ly quy mo dao tao DH, mo rong mang luoi cac truong DH, CD dao tao theo huong nghe nghiep ung dung de co cau he thong dao tao DH theo hai huong: nghien cuu va nghe nghiep - ung dung, mo rong xa hoi hoa giao duc DH...

 • Quy hoach mang luoi truong DH Can 4 5 ty USD

  14:10 | Thứ bảy 02/12/2006 (GMT+7)

  Quy hoach mang luoi truong DH Can 4 5 ty USD

  Can huy dong 4,5 ty USD, binh quan 300 trieu USD/nam; trong do 60% tong so phai huy dong tu cac nguon ngoai ngan sach de thuc hien De an "Quy hoach mang luoi cac truong DH, CD".

 • Cac truong DH ngoai cong lap se do dia phuong quan ly

  08:56 | Thứ tư 12/03/2003 (GMT+7)

  Bo GD - DT vua trinh Chinh phu mot so kien nghi dieu chinh quy hoach mang luoi phat trien giao duc DH. Theo do, chi tieu tuyen sinh DH, CD hang nam tu 5% hien nay duoc de nghi tang len 8%. Dac biet, co nhieu de nghi cu the ve quy che hoat dong cua cac truong DH ngoai cong lap.Nhung kien nghi nay bao gom: som cho thanh lap mot so truong DH va CD da co trong quy hoach; trinh Thu tuong Chinh phu xem xet quyet dinh cho phep Bo duoc dieu chinh lai quy hoach mang luoi..

 • Quy hoach mang luoi benh vien 2005-2010 can 40 ngan ty dong

  15:27 | Thứ tư 23/07/2003 (GMT+7)

  Quy hoach mang luoi benh vien 2005-2010 can 40 ngan ty dong

  Bo Y te vua hoan thanh Dinh huong quy hoach phat trien mang luoi benh vien Viet Nam den nam 2005 va 2010 voi so tien chi phi len toi gan 40 ngan ty dong. De thuc hien duoc dung dinh huong can mot luong kinh phi khong lo. Nganh y te phai lam gi de giai quyet tinh trang thieu tien... "nang"?Thuc trang "yeu ot" cua cac benh vien hien nayMac du co tang truong, song co the thay he thong benh vien cua nuoc ta hien nay van con qua yeu ca ve so luong lan chat luong dieu..

 • TP HCM se quy hoach mang luoi cac truong DH CD

  23:49 | Thứ ba 09/10/2007 (GMT+7)

  Sang 9.10, ong Le Hoang Quan - Chu tich Uy ban Nhan dan TP.HCM da chu tri hoi nghi "Ban ve du an quy hoach, sap xep lai mang luoi truong DH-CD tai TP.HCM" voi su tham du cua dai dien tat ca cac truong DH-CD tren dia ban thanh pho.

 • Can than voi lan song DH ma

  12:00 | Chủ nhật 12/11/2006 (GMT+7)

  Can than voi lan song DH ma

  “De an quy hoach mang luoi cac truong DH, CD giai doan 2006-2020” da duoc dua ra thao luan rat ky cang tai hoi thao doi moi giao duc DH duoc to chuc hoi thang 5 vua qua. Hoi thao lan nay (10/11) se la hoi thao cuoi cung de hoan thien va trinh Chinh phu trong thang 11 nay.

 • Quy hoach chan nuoi gia cam van chi nam tren van ban

  09:29 | Thứ năm 27/10/2005 (GMT+7)

  Quy hoach chan nuoi gia cam van chi nam tren van ban

  Tu cuoi thang 6, Chinh phu da chi dao 15 thanh pho trong nam nay phai quy hoach mang luoi chan nuoi theo huong cam nuoi gia cam trong noi thanh, noi thi; truoc nam 2007 phai xay xong lo mo tap trung. Nhung den nay, chi tru TP HCM, Da Nang lam duoc, con lai tat ca moi dung o quy hoach tren van ban.

 • Bat ngo xe buyt

  11:38 | Thứ tư 21/11/2007 (GMT+7)

  Bat ngo xe buyt

  Co dung la tinh trang trung lap tuyen cua xe buyt TP.HCM da den hoi bao dong khi thanh pho dang tien hanh sap xep lai luong tuyen xe buyt theo Quy hoach mang luoi tuyen xe buyt TP.HCM tu nay den 2010 (phan cac tuyen truc chinh), do UBND TP.HCM phe duyet hoi cuoi nam 2006?

 • That chat quy che mo truong moi

  10:52 | Thứ sáu 22/12/2006 (GMT+7)

  Du thao “De an quy hoach mang luoi cac truong DH, CD giai doan 2006-2020” duoc Bo GD-DT trinh len Chinh phu vao cuoi thang 11 vua qua da duoc Thu tuong chap thuan. De an hon 100 trang, co quy mo lon trong viec xay dung mang luoi cac truong DH, CD cua Viet Nam trong vong 14 nam toi.

 • 16000 ty dong quy hoach mang luoi cho

  20:40 | Thứ năm 17/01/2008 (GMT+7)

  16000 ty dong quy hoach mang luoi cho

  Den nam 2010, mang luoi cho se duoc quy hoach theo mo hinh chuoi phu hop voi trinh do phat trien va co cau kinh te, quy mo giao dich, dong van dong hang hoa, dieu kien giao thong van tai voi so tien dau tu gan 16.000 ty dong.

 • Chinh quyen doanh nghiep ba me cung nuoi day tre

  09:50 | Thứ tư 23/01/2008 (GMT+7)

  Chinh quyen doanh nghiep ba me cung nuoi day tre

  Do la goi y cua ba Tran Thi Tam Dan, nguyen chu nhiem Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh thieu nien va nhi dong QH. Theo ba, chinh quyen dia phuong phai khao sat nhu cau gui tre va co quy hoach mang luoi truong mam mon o dia phuong minh. Cac nha may, xi nghiep phai xay dung nha tre cho con em cong nhan.

 • Quy hoach cay xang Bi mat kho hieu

  10:27 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Quy hoach cay xang Bi mat kho hieu

  Khong chi quan ly chat luong xang con nhieu lo hong, ma viec quy hoach mang luoi cua hang xang dau tren dia ban TP.HCM cung con nhieu bat cap.

 • TPHCM Lai de nghi tang hoc phi ban cong

  06:20 | Thứ sáu 05/12/2003 (GMT+7)

  TPHCM Lai de nghi tang hoc phi ban cong

  De chuan bi cho ky hop lan 13 cua Hoi dong nhan dan TP.HCM, sang 4-12-2003 Ban van hoa - xa hoi HDND TP.HCM da co buoi lam viec voi So GD-DT TP.HCM. Nhieu noi dung nhu tang hoc phi ban cong, quy hoach mang luoi truong lop, chat luong giao duc, thi tot nghiep tieu hoc... da duoc cac dai bieu chat van kha soi noi.

 • Ha Noi se mo rong dia gioi hanh chinh

  08:17 | Thứ hai 18/09/2006 (GMT+7)

  Ha Noi se mo rong dia gioi hanh chinh

  Tai buoi lam viec voi UBND thanh pho Ha Noi sang 18/9, Thu tuong Nguyen Tan Dung chi dao cac bo, nganh som lap xong quy hoach vung thu do; quy hoach mang luoi giao thong do thi, dong thoi cho phep thanh pho mo rong dia gioi hanh chinh.

 • Se co nhieu doi moi trong quan ly giao duc dai hoc

  22:02 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Se co nhieu doi moi trong quan ly giao duc dai hoc

  Trong thang 11 nay, Bo Giao duc va Dao tao (gd-dt) se trinh Chinh phu de an quy hoach mang luoi cac truong dai hoc (DH), cao dang (CD) giai doan 2006-2020. Neu de an duoc trien khai, giao duc DH Viet Nam se co mot guong mat moi voi nhieu su doi thay.

 • Hien dai hoa duong sat van de duoc nhieu nguoi quan tam

  11:31 | Thứ tư 28/06/2006 (GMT+7)

  Hien dai hoa duong sat van de duoc nhieu nguoi quan tam

  De an xay dung duong sat cao toc cho tuong lai dat nuoc van la mot van de duoc dong dao ban doc quan tam bay to y kien. Ton trong y kien nhieu chieu,Toa soan tiep tuc gioi thieu de quy vi cung tham khao.

 • Ha Noi se mo rong dia gioi hanh chinh

  08:14 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

  Ha Noi se mo rong dia gioi hanh chinh

  Tai buoi lam viec voi UBND TP Ha Noi sang 18/9, Thu tuong Nguyen Tan Dung chi dao cac bo, nganh som lap xong quy hoach vung thu do; quy hoach mang luoi giao thong do thi, dong thoi cho phep thanh pho mo rong dia gioi hanh chinh.

 • Den 2020 co 1 truong DH Viet Nam xep vao top 200 cua TG

  10:06 | Thứ ba 31/07/2007 (GMT+7)

  TP - Thu tuong Chinh phu vua ky Quyet dinh (so 121) phe duyet quy hoach mang luoi cac truong DH va CD giai doan 2006-2020.

 • De nghi tang 33 hoc phi truong ban cong

  16:06 | Thứ tư 03/03/2004 (GMT+7)

  De nghi tang 33 hoc phi truong ban cong

  Mot so kho khan vuong mac cua nganh giao duc TP.HCM duoc tranh luan “soi noi” trong cuoc hop chieu 2/3 giua So GD-DT, cac ban nganh voi lanh dao UBND TP.HCM: Quy hoach mang luoi truong hoc, va kinh phi dau tu cho nganh giao duc. Dip nay, So GD-DT da de nghi cho tang 33% hoc phi o cac truong ban cong!

 • Chinh quyen doanh nghiep ba me cung nuoi day tre

  08:54 | Thứ năm 24/01/2008 (GMT+7)

  Chinh quyen doanh nghiep ba me cung nuoi day tre

  Do la goi y cua ba Tran Thi Tam Dan, nguyen chu nhiem Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh thieu nien va nhi dong QH. Theo ba, chinh quyen dia phuong phai khao sat nhu cau gui tre va co quy hoach mang luoi truong mam mon o dia phuong minh l Cac nha may, xi nghiep phai xay dung nha tre cho con em cong nhan...

 • Tim dau 360.000 ty dong xay duong cao toc

  12:15 | Thứ sáu 10/03/2006 (GMT+7)

  Tim dau 360.000 ty dong xay duong cao toc

  TP - Bo GTVT trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet Quy hoach mang duong bo cao toc Viet Nam: Den nam 2025 se xay dung khoang 5.000 km duong cao toc va tien cao toc, can khoang 360.000 ty dong.

 • TP HCM Se dua cac truong DH CD ra ngoai thanh

  14:41 | Thứ năm 09/02/2006 (GMT+7)

  UBND TPHCM vua giao nhiem vu cho So Quy hoach - Kien truc thanh lap Ban chi dao thuc hien viec quy hoach mang luoi cac truong DH - CD tren dia ban thanh pho.

 • TP HCM Di doi Benh vien Tam than

  00:23 | Thứ tư 12/05/2004 (GMT+7)

  Ngay 10/5, UBND thanh pho da co buoi lam viec cung So Y te thanh pho ve viec quy hoach mang luoi phat trien nganh tam than cua thanh pho. Theo do, Benh vien Tam than (so 192 Ham Tu, P.1, Q.5) se duoc doi ve mot dia diem rong 10 ha tai xa Le Minh Xuan, huyen Binh Chanh. UBND thanh pho cung chi dao thanh lap them mot so co so dieu tri benh tam than tai Q.12 va cac co so khac tai Q.7, huyen Nha Be va Cu Chi. Thanh Tung

 • Chuan bi bo 10 tram thu phi giao thong cau duong bo

  09:06 | Thứ năm 17/05/2001 (GMT+7)

  Chuan bi bo 10 tram thu phi giao thong cau duong bo

  Cuc Duong bo Viet Nam vua xay dung mot phuong an trinh Chinh phu de dieu chinh lai quy hoach mang luoi tram thu phi cau, duong bo tren ca nuoc. Theo do, co khoang 10 tram se duoc bo. Phi giao thong se duoc thu theo 7 muc moi (tu 1.000 dong/luot den 100.000 dong/luot).

 • Ha Noi Chuyen tat ca ben xe ra cac duong vanh dai

  19:44 | Thứ sáu 19/12/2003 (GMT+7)

  Ha Noi Chuyen tat ca ben xe ra cac duong vanh dai

  Ngay 19/12, lan dau tien, Ha Noi da chinh thuc cong bo "Quy hoach mang luoi cac diem do va ben bai do xe cong cong tren dia ban thanh pho den nam 2020". Theo do, trong 6 nam toi, cac ben xe nam trong noi thanh se duoc chuyen ra cac duong vanh dai.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0