quy dinh hien hanh

Thursday, 26/05/2016 21:31
 • Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi

  20:06 | Thứ sáu 02/07/2004 (GMT+7)

  Vua co huong dan thi hanh Luat dat dai moi

  Theo do, tiep tuc su dung mau giay chung nhan quyen su dung dat theo quy dinh hien hanh cho den het ngay 30/9/2004. Tu ngay 1/10/2004 se su dung thong nhat theo mau moi cua giay chung nhan quyen su dung dat theo quy dinh cua Luat Dat dai nam 2003.

 • Xe cu nhap ve khai gia thap hai quan xu ly the nao

  09:27 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Xe cu nhap ve khai gia thap hai quan xu ly the nao

  Voi cach ap gia tinh thue hai quan nhu quy dinh hien hanh, thi xe cu nhap khau, du gia khai bao co re den may, thi gia ban den tay nguoi tieu dung khong phai la re. Day la chua ke doi voi xe nhap khau khong duoc huong hau mai. Du bao, xe cu nhap khau kho co the canh tranh duoc voi xe lap rap trong nuoc trong thoi diem hien tai. Cuoi tuan qua da co 4 chiec xe hoi da qua su dung dau tien duoc nhap ve cang Sai Gon khu vuc 3. O phia Bac cung da co 7 chiec duoc nhap..

 • Mo rong dien nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai duoc mua nha

  07:21 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  (VM)- Ngay 25/9, Van phong Chinh phu da ra thong bao so 182 /TB-VPCP ve y kien ket luan cua Thu tuong Chinh phu tai cuoc hop ngay 19/9/2007 ve viec xac dinh thoi han cu tru cua nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai de duoc so huu nha theo quy dinh cua phap luat ve nha o. Tai cuoc hop, sau khi nghe dai dien Bo Ngoai giao trinh bay noi dung sua doi cac quy dinh hien hanh de nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai duoc so huu nha o tai Viet Nam; y kien phat bieu cua dai..

 • Dung xe cong di hoc theo nhu cau ca nhan la sai

  07:45 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Ong Pham Dinh Cuong - Cuc truong Cuc Quan ly Cong san Bo Tai chinh tra loi phong van TP xung quanh viec mot so quan chuc su dung xe cong di hoc. Thua ong, nhung truong hop su dung xe cong di hoc co the bi coi la lang phi va trai voi quy dinh? Ve viec nay can phai xem xet ky. Vi du trong truong hop nguoi ta duoc moi di hoc mot lop boi duong hay chinh thuc co cong van cua T.U moi tham du cac lop boi duong, tap huan thi khi do co the coi la di cong tac va duoc phep..

 • Nhung tai san nguoi hoi huong duoc mang ve nuoc

  14:46 | Thứ hai 08/10/2007 (GMT+7)

  Hoi: Toi co nguoi anh dinh cu o nuoc ngoai nay co y dinh hoi huong ve Viet Nam. Xin hoi truong hop nhu anh toi, khi hoi huong duoc phep mang theo nhung tai san gi, co phai chiu thue nhap khau khong? (Cau hoi cua ban Nguyen Minh Nhat, Phu Nhuan, TP. Ho Chi Minh).Tra loi: Xin tra loi cau hoi cua ban nhu sau: 1. Tai san nguoi hoi huong duoc mang ve nuoc gom:Theo cac quy dinh hien hanh cua phap luat Viet Nam, hang hoa la tai san di chuyen, do dung cua nguoi Viet Nam..

 • Lach luat de co phan hoa VCB

  09:23 | Thứ tư 18/08/2004 (GMT+7)

  Lach luat de co phan hoa VCB

  Theo Ngan hang Nha nuoc, mot nguyen nhan lam cham qua trinh co phan hoa VCB la vuong mac ve mat phap ly. Nha bang nay muon phat hanh co phieu uu dai nhu mot buoc dem tien toi co phan hoa, song quy dinh hien hanh chi cho cong ty co phan phat hanh co phieu.

 • Moi ban doc dong gop y kien cho mot so noi dung co ban cua Du thao Luat Thue thu nhap ca nhan

  20:03 | Thứ bảy 04/11/2006 (GMT+7)

  Du an luat quy dinh doi tuong nop thue la ca nhan nguoi Viet Nam, nguoi nuoc ngoai co thu nhap chiu thue, bao gom ca ca nhan tu kinh doanh va ca nhan la chu ho hoac nguoi dai dien ho gia dinh san xuat, kinh doanh trong cac linh vuc, nganh nghe.

 • Se duoc cap ho khau sau 1 nam tam tru

  07:52 | Thứ năm 21/12/2006 (GMT+7)

  TP - Tu 1/7/2007, cong dan co cho o hop phap, tam tru lien tuc tai thanh pho truc thuoc T.U tu 01 nam tro len (thay vi 03 nam nhu quy dinh hien hanh) duoc dang ky thuong tru (nhap ho khau).

 • Khong chap nhan Bo Ngoai giao co quy toi 16 trieu USD

  09:09 | Chủ nhật 25/06/2006 (GMT+7)

  Khong chap nhan Bo Ngoai giao co quy toi 16 trieu USD

  "Toi khong tan thanh giai thich cua Bo truong Nguyen Dy Nien. Toi nghi ngo lam, khong biet lam sao chi lay luong can bo nganh co the gop duoc 16 trieu USD cho quy nay. Neu bo nao cung co quy nhu vay thi "nat" het ngan sach", Pho chu nhiem Uy ban Kinh te Ngan sach QH Duong Thu Huong cho biet. - Thua ba, quy dinh hien hanh co cho phep mot so bo do dieu kien dac thu duoc lap quy rieng de phuc vu cong tac khong?

 • Bi phat vi ban ve may bay qua re

  02:33 | Thứ tư 20/12/2006 (GMT+7)

  Hang lu hanh Spring Holiday o tinh Son Dong (Trung Quoc) vua tung ra loai ve may bay chang noi dia gia 1 nhan dan te. Gia ve nay vi pham cac quy dinh hien hanh va chinh quyen dia phuong da nhanh chong phat cong ty 150.000 te.

 • Trai quy dinh Bo VHTT se bi thu hoi ten mien

  17:51 | Thứ tư 09/03/2005 (GMT+7)

  Trai quy dinh Bo VHTT se bi thu hoi ten mien

  Cho den nay, da hon mot tuan ke tu khi Bo Van hoa thong tin chinh thuc vao cuoc tien hanh kiem tra va co hinh thuc xu ly doi voi cac bao dien tu, cac nha cung cap thong tin (ICP) va cac trang tin dien tu vi pham cac quy dinh hien hanh. Tuy nhien, viec xu ly cac trang tin vi pham se duoc thuc hien nhu the nao?

 • Mien giam thue cho doi tuong dau tu phat trien

  09:35 | Thứ hai 12/07/2004 (GMT+7)

  Sap toi day, Bo Tai chinh se thuc hien viec mien, giam cac loai thue theo quy dinh hien hanh doi voi cac doi tuong vay von tin dung dau tu phat trien cua Nha nuoc va ho tro lai suat sau dau tu theo Nghi dinh so 106/2004/ND-CP ngay 1-4-2004.

 • Tien gia qua mat ngan hang

  01:02 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Hang ty dong cotton cu nat duoc lap ghep voi giay vun da lot qua he thong ngan hang thuong mai, toi Ngan hang Nha nuoc moi bi chan lai, du cac quy dinh hien hanh ve thu giu tien gia, tien bi huy hoai kha chat che.

 • De nghi tang them room 7 cho nha dau tu nuoc ngoai

  10:02 | Thứ năm 10/01/2008 (GMT+7)

  De nghi tang them room 7 cho nha dau tu nuoc ngoai

  Hiep hoi Cac nha dau tu tai chinh Viet Nam (VAFI) vua de nghi nen cho nha dau tu nuoc ngoai nam giu co phan trong linh vuc ngan hang len muc 35%-37% (quy dinh hien hanh chi cho phep 30%). Theo VAFI, thuc hien giai phap nay se phan nao khac phuc tinh trang am dam cua thi truong chung khoan nhung ngay dau nam moi 2008.

 • Gia nhu phu nu duoc nghi sinh con lau hon

  18:20 | Thứ sáu 29/12/2006 (GMT+7)

  Mac du chua sinh con nhung toi khong it lan ban khoan ve van de cho con bu du 6 thang. Theo quy dinh hien hanh, nguoi me chi duoc nghi 4 thang, neu nghi truoc khi sinh thi thoi gian cho con bu con it hon.

 • Phai cong bo dich lo mom long mong

  20:13 | Thứ năm 04/05/2006 (GMT+7)

  Phai cong bo dich lo mom long mong

  Hom nay, Pho thu tuong Nguyen Tan Dung da ra chi thi so 16 yeu cau cac dia phuong khi co dich phai cong bo theo quy dinh hien hanh cua phap luat ve thu y.

 • Cong ty nuoc ngoai xi phan du an bat dong san

  11:23 | Thứ sáu 07/04/2006 (GMT+7)

  Cong ty nuoc ngoai xi phan du an bat dong san

  Cac quy dinh hien hanh chua cho phep ben nuoc ngoai chuyen nhuong hoac nhan chuyen nhuong du an, tuy nhien, khong it nha dau tu ngoai van ham ho don von vao phap nhan Viet Nam de cho ngay duoc mua di ban lai kiem loi.>Tut lai du an de chuyen nhuong / Bat dong san khat von ngoai

 • Xe cu nhap ve khai gia thap hai quan xu ly the nao

  14:52 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Xe cu nhap ve khai gia thap hai quan xu ly the nao

  Xe cu nhap khau neu hai quan ap gia de tinh thue nhu quy dinh hien hanh thi gia den tay nguoi tieu dung khong phai la re, chua ke doi voi xe nhap khau khong duoc huong hau mai. Du bao, xe cu nhap khau kho co the canh tranh duoc voi xe lap rap trong nuoc trong thoi diem hien tai

 • Xe cu nhap ve khai gia thap xu ly the nao

  18:08 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Xe cu nhap ve khai gia thap xu ly the nao

  Xe cu nhap khau neu hai quan ap gia de tinh thue nhu quy dinh hien hanh thi gia den tay nguoi tieu dung khong phai la re, chua ke doi voi xe nhap khau khong duoc huong hau mai.

 • Dinh cong gia tang Do luat hay do buong long quan ly

  14:20 | Thứ năm 30/03/2006 (GMT+7)

  Dinh cong gia tang Do luat hay do buong long quan ly

  TP - “Cac cuoc dinh cong dien ra deu khong tuan theo quy dinh hien hanh cua phap luat lao dong...”- Bo truong Bo LD-TB-XH Nguyen Thi Hang nhan dinh.

 • Nu ve huu som hon nam Binh dang hay phan biet

  15:00 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  Nu ve huu som hon nam Binh dang hay phan biet

  TP - Ba Le Thi Nga, DB Thanh Hoa, khang dinh quy dinh hien hanh la lao dong nu ve huu truoc nam gioi 5 tuoi la su “map mo giua binh dang va uu tien”.

 • To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO

  19:01 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Xin tran trong gioi thieu cung ban doc toan van To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO cua Viet Nam.

 • Khai gia xe cu thap hai quan xu ly the nao

  10:47 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Khai gia xe cu thap hai quan xu ly the nao

  Xe cu nhap khau neu hai quan ap gia de tinh thue nhu quy dinh hien hanh thi gia den tay nguoi tieu dung khong phai la re, chua ke doi voi xe nhap khau khong duoc huong hau mai. Du bao, xe cu nhap khau kho co the canh tranh duoc voi xe lap rap trong nuoc trong thoi diem hien tai.

 • Vu PJICO chi bi phat 5 trieu dong

  10:07 | Thứ tư 18/05/2005 (GMT+7)

  Vu PJICO chi bi phat 5 trieu dong

  Neu "chieu" theo cac quy dinh hien hanh ve xu phat voi truc loi bao hiem, hai quan chuc PJICO tuy tham nhung 1,9 ty dong nhung chi bi phat... 5 trieu dong.

 • Xe cu nhap ve khai gia thap xu ly the nao

  19:02 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Xe cu nhap ve khai gia thap xu ly the nao

  Xe cu nhap khau neu hai quan ap gia de tinh thue nhu quy dinh hien hanh thi gia den tay nguoi tieu dung khong phai la re, chua ke doi voi xe nhap khau khong duoc huong hau mai.

 • Xe cu nhap ve khai gia thap hai quan xu ly the nao

  13:18 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Xe cu nhap ve khai gia thap hai quan xu ly the nao

  Xe cu nhap khau neu hai quan ap gia de tinh thue nhu quy dinh hien hanh thi gia den tay nguoi tieu dung khong phai la re, chua ke doi voi xe nhap khau khong duoc huong hau mai. Du bao, xe cu nhap khau kho co the canh tranh duoc voi xe lap rap trong nuoc trong thoi diem hien tai.

 • 2 cong ty chung khoan niem yet tren san Ha Noi

  04:55 | Thứ tư 13/12/2006 (GMT+7)

  Co phieu cua Cong ty chung khoan Sai Gon SSI len san ngay 15/12, chung khoan Bao Viet len san vao 18/12. Cac cong ty chung khoan ngay cang co tinh dai chung cao hon, tuy nhien, theo quy dinh hien hanh ho thuong phai chon san Ha Noi.

 • Quoc hoi xem xet du Luat thue thu nhap ca nhan

  10:52 | Chủ nhật 05/11/2006 (GMT+7)

  Quoc hoi xem xet du Luat thue thu nhap ca nhan

  Du thao Luat thue thu nhap ca nhan, mot trong nhung du luat gay su chu y dac biet cua du luan trong qua trinh xay dung, da duoc trinh Quoc hoi xem xet tai phien hop ngay 4/11 voi nhieu diem moi so voi quy dinh hien hanh ve doi tuong nop thue, ve thu nhap chiu thue, muc mien tru.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0