quy dinh chi tiet

Thursday, 26/05/2016 07:36
 • Quy dinh chi tiet thi hanh Phap lenh Ngoai hoi

  15:17 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Ngay 28/12/2006, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Nghi dinh 160/2006/ND-CP quy dinh chi tiet thi hanh Phap lenh Ngoai hoi.

 • Quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat Chung khoan

  20:55 | Thứ hai 22/01/2007 (GMT+7)

  Ngay 19/1/2006, Thu tuong Chinh phu da ky Nghi dinh so 14/2007/ND-CP quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat Chung khoan ve chao ban chung khoan ra cong chung, niem yet chung khoan, cong ty chung khoan, cong ty quan ly quy va cong ty dau tu chung khoan.

 • Nghi dinh ve Minh bach tai san thu nhap sap duoc ban hanh

  14:58 | Thứ bảy 03/03/2007 (GMT+7)

  Sang 3/3, duoi su dieu khien cua Pho Chu tich Quoc hoi Nguyen Van Yeu, Uy ban thuong vu Quoc hoi nghe bao cao cua Chinh phu ve ket qua viec to chuc thuc hien Luat phong, chong tham nhung va thao luan, gop y kien nham hoan thien ban bao cao cua Chinh phu. Theo bao cao cua Pho tong Thanh tra Chinh phu Le Tien Hao, ngay sau khi Luat phong chong tham nhung co hieu luc ngay 1/6/2006, Chinh phu da ban hanh chuong trinh hanh dong va yeu cau cac bo, nganh dia phuong thuc..

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Quy dinh chi tiet thi hanh Luat chung khoan

  10:51 | Chủ nhật 21/01/2007 (GMT+7)

  Ngay 19/1, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat chung khoan.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Ban hanh Nghi dinh quy dinh chi tiet Luat Thue thu nhap doanh nghiep

  15:07 | Thứ sáu 16/02/2007 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 24/2007/ND-CP quy dinh chi tiet Luat Thue thu nhap doanh nghiep.

 • Ban hanh Nghi dinh quy dinh chi tiet Luat Thue thu nhap doanh nghiep

  07:58 | Chủ nhật 18/02/2007 (GMT+7)

  Ban hanh Nghi dinh quy dinh chi tiet Luat Thue thu nhap doanh nghiep

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 24/2007/ND-CP quy dinh chi tiet Luat Thue thu nhap doanh nghiep.

 • Chinh phu yeu cau khac phuc tinh trang luat cho nghi dinh

  19:52 | Thứ ba 08/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 8/8, Van phong Chinh phu da co cong van gui cac Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu ve viec kiem diem cong tac xay dung, ban hanh van ban quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh luat, phap Lenh.

 • Chinh phu se tra no 135 van ban huong dan thi hanh luat

  13:56 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  TP - Tinh den 4/8, theo thong ke cua VPCP, so van ban quy dinh chi tiet, huong dan thi hanh luat, phap lenh dang no la 135. Trong do, 53 du thao van ban cac bo, co quan da trinh VPCP dang xu ly; 82 van ban cac bo, co quan chua trinh.

 • Chinh phu ban hanh nghi dinh moi ve xuat xu hang hoa

  13:07 | Chủ nhật 26/02/2006 (GMT+7)

  Ngay 20-2, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 19/2006/ND-CP quy dinh chi tiet Luat Thuong mai ve xuat xu hang hoa. Day la van ban co hieu luc phap ly cao nhat quy dinh chi tiet ve xuat xu hang hoa.

 • Chinh phu no Quoc hoi

  00:17 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Theo thong le cua Viet Nam, sau khi Quoc hoi ban hanh luat, Uy ban Thuong vu Quoc hoi ban hanh phap lenh, Chinh phu se ban hanh nghi dinh de quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua luat, phap lenh, hoac mot so noi dung Quoc hoi, Uy ban Thuong vu Quoc hoi giao cho Chinh phu hay Thu tuong Chinh phu quy dinh cu the.

 • Ngay 112007 Luat CNTT chinh thuc co hieu luc

  09:03 | Thứ hai 24/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 112007 Luat CNTT chinh thuc co hieu luc

  Ngay 21/7/2006, tai Van phong Chu tich nuoc, duoi su chu tri cua dong chi Nguyen Huu Luc - Pho Chu nhiem Van phong Chu tich nuoc - le cong bo Lenh cua Chu tich nuoc so 09/2006/L-CTN ve Luat Cong nghe thong tin da duoc to chuc. Bo truong Bo Buu chinh Vien thong Do Trung Ta, Thu truong Bo BCVT Tran Duc Lai da tham du buoi Le. Luat Cong nghe thong tin (CNTT) duoc Bo Buu chinh Vien thong chu tri soan thao voi su tham gia cua dai dien Bo Tu phap, Van phong Chinh phu,..

 • Nghi quyet 755 va nha toi

  18:24 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet 755 va nha toi

  Nha thuoc dien 2/4 giai quyet nhu the nao? Nha co dien tich duoi 40m2 duoc phep xay dung nhu the nao? Dieu kien nao de duoc cap giay chu quyen? Nha xay dung khong phep, nha nam trong khu qui hoach, nha chua hoan cong, vi pham phep xay dung, nha thuoc dien so huu nha nuoc... co duoc cap chu quyen?...

 • Nguoi dan de dang hon khi khoi kien doanh nghiep vi pham

  13:40 | Thứ ba 10/07/2007 (GMT+7)

  TP - Theo ba Dinh Thi My Loan, Cuc truong Cuc quan ly canh tranh (Bo Thuong mai): trong Du thao Nghi dinh quy dinh chi tiet thi hanh Phap lenh bao ve quyen loi nguoi tieu dung (Du thao), da dua them mot so diem moi so voi Nghi dinh cu nham tao co so phap ly cho cong tac bao ve quyen loi nguoi tieu dung.

 • Kiem soat thu nhap quan chuc quy dinh viec nhan qua

  10:18 | Thứ năm 09/02/2006 (GMT+7)

  Thu tuong vua ky ban hanh chuong trinh hanh dong cua Chinh phu thuc hien Luat Phong, chong tham nhung. Ngay trong nam 2006, se co De an kiem soat thu nhap cua nguoi co chuc vu va Quy che quy dinh chi tiet viec tang, nhan va nop lai qua tang cua can bo, cong chuc

 • Kiem soat thu nhap cua nguoi co chuc vu quy dinh viec nhan qua

  14:56 | Thứ năm 09/02/2006 (GMT+7)

  Kiem soat thu nhap cua nguoi co chuc vu quy dinh viec nhan qua

  Thu tuong vua ky ban hanh chuong trinh hanh dong cua Chinh phu thuc hien Luat Phong, chong tham nhung. Ngay trong nam 2006, se co De an kiem soat thu nhap cua nguoi co chuc vu va Quy che quy dinh chi tiet viec tang, nhan va nop lai qua tang cua can bo, cong chuc.

 • 8 nhom nghe va cong viec cam dua nguoi di lao dong o nuoc ngoai

  14:35 | Thứ tư 08/08/2007 (GMT+7)

  8 nhom nghe va cong viec cam dua nguoi di lao dong o nuoc ngoai

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 126/2007/ND-CP (ngay 1.8.2007) quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Nguoi lao dong Viet Nam di lam viec o nuoc ngoai theo hop dong.

 • Nha dau tu co quyen ban quyen su dung dat

  08:58 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  Nha dau tu co quyen ban quyen su dung dat

  Chu dau tu du an phat trien nha o thuong mai bat buoc phai co von dau tu thuoc so huu cua minh khong thap hon 15% tong von dau tu cua du an (co quy mo su dung dat duoi 20ha), khong thap hon 20% tong muc dau tu cua du an neu co quy mo su dung dat tren 20ha”. Do la mot noi dung quan trong cua Nghi dinh 90/2006/ND-CP quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh Luat Nha o, vua duoc Thu tuong Chinh phu ky ban hanh.

 • Sap co quy che ve nhan tra lai qua bieu

  16:41 | Thứ sáu 13/01/2006 (GMT+7)

  Theo nguon tin tu Thanh tra Chinh phu, co quan nay dang hoan tat du thao quy dinh chi tiet viec tang, nhan va nop lai qua tang cua can bo; Quy dinh ve kiem soat thu nhap cua nguoi co chuc vu, quyen han va mot so nghi dinh huong dan Luat phong chong tham nhung cung dang hoan tat.

 • Ban hanh Nghi dinh ve quan he dan su co yeu to nuoc ngoai

  17:41 | Thứ sáu 17/11/2006 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 138/2006/ND-CP quy dinh chi tiet thi hanh cac quy dinh cua Bo luat dan su ve viec ap dung phap luat Viet Nam, phap luat nuoc ngoai, dieu uoc quoc te va tap quan quoc te doi voi cac quan he dan su co yeu to nuoc ngoai.

 • Cam dua nguoi di lao dong nuoc ngoai lam nghe massage

  14:39 | Thứ tư 08/08/2007 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 126/2007/ND-CP quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Nguoi lao dong Viet Nam di lam viec o nuoc ngoai theo hop dong.

 • Quy dinh moi ve giao dich dien tu va chu ky so

  18:25 | Chủ nhật 25/02/2007 (GMT+7)

  Quy dinh moi ve giao dich dien tu va chu ky so

  Ngay 23/2, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 27/2007/ND-CP ve giao dich dien tu trong hoat dong tai chinh. Truoc do, ngay 15/2/2007, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 26/2007/ND-CP quy dinh chi tiet thi hanh Luat Giao dich dien tu ve chu ky so va dich vu chung thuc chu ky so.

 • Ca 10 van ban huong dan chi tiet luat van con treo

  11:04 | Thứ năm 01/06/2006 (GMT+7)

  TS (Ha Noi) - Hom nay 1-6, Luat Phong, chong tham nhung va Luat Thuc hanh tiet kiem, chong lang phi - hai dao luat duoc dong dao cu tri va nhan dan ca nuoc trong doi - chinh thuc co hieu luc. Tuy nhien, thay vi duoc chuan bi ky cang de “dua luat vao cuoc song”, cho toi thoi diem nay ca 10 van ban huong dan thi hanh Luat Phong, chong tham nhung van con dang… “treo”.

 • Thuong vu QH ban khoan ve ND thi hanh an dan su

  16:37 | Thứ ba 19/06/2007 (GMT+7)

  Thuong vu QH ban khoan ve ND thi hanh an dan su

  Sau khi ban thao, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong nhat, 2 nghi dinh cua Chinh phu quy dinh chi tiet huong dan thi hanh Luat tro giup phap ly va Phap lenh thi hanh an dan su can duoc xay dung ky them.

 • Phan cap quan ly nha nuoc ve giao duc

  17:21 | Thứ tư 22/09/2004 (GMT+7)

  Phan cap quan ly nha nuoc ve giao duc

  Thu tuong Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh quy dinh chi tiet trach nhiem quan ly nha nuoc ve giao duc doi voi tung Bo, nganh, UBND cac cap va So, Phong GD-DT.

 • Van ban luat van vo tu trai luat

  17:51 | Thứ bảy 27/08/2005 (GMT+7)

  Van ban luat van vo tu trai luat

  Ban hanh cham, nhieu van ban con trai phap luat, ca biet co quy dinh di nguoc lai hien phap. Do la thong tin duoc dua ra tai phien hop hom nay cua Uy ban thuong vu Quoc hoi ve viec ban hanh van ban quy pham phap luat.

 • Tra luong gap doi neu lam them ngay nghi ngay le

  10:19 | Chủ nhật 13/10/2002 (GMT+7)

  Bo truong LDTB-XH vua ky trinh Thu tuong du thao Nghi dinh quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Bo luat Lao dong (sua doi) ve tien luong. Theo do, nguoi lao dong lam them gio duoc tra luong it nhat bang 150% vao ngay thuong, 200% vao ngay nghi va it nhat la 300% neu vao ngay le, ngay nghi co huong luong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0