qui dinh hien hanh

Friday, 27/05/2016 21:12
 • Bo sung cac qui dinh hien hanh o cac ben pha

  05:07 | Thứ hai 31/07/2006 (GMT+7)

  Sau khi bao TS ngay 24-7-2006 dang y kien cua ban doc “Chan chinh hoat dong o cac ben pha” phan anh tinh trang xu su chua dung cua mot so nhan vien lam viec tai ben pha Thu Thiem va Cat Lai, Van phong HDND - UBND TP.HCM co cong van gui So Giao thong - cong chinh TP.HCM truyen dat y kien chi dao cua Pho chu tich UBND TP Nguyen Van Dua nhu sau:

 • Tai sao OCI bi ngan cam

  08:38 | Thứ bảy 27/12/2003 (GMT+7)

  Tai sao OCI bi ngan cam

  Bo Buu chinh - vien thong noi Cong ty OCI khong thu dong nao tien cuoc dich vu dien thoai Internet tu may tinh goi den dien thoai chieu di quoc te la khong phu hop voi cac qui dinh hien hanh. Trong khi do, Cong ty OCI van khang khang “chung toi lam dung luat”. Trong truong hop nay, lieu quyen loi cua nguoi tieu dung co duoc dam bao hay khong?

 • Tieng vong tu thuc tien

  01:05 | Thứ hai 30/05/2005 (GMT+7)

  Tieng vong tu thuc tien

  Thu tuong Chinh phu vua yeu cau cac tinh thanh da co cac chinh sach uu dai dau tu vuot cac qui dinh hien hanh phai bao cao giai trinh. Theo Bo Tai chinh, co den 33 dia phuong voi 47 van ban xe rao. Vi sao cac dia phuong tren xe rao? Va viec xe rao tang uu dai dau tu co nen xem la cach thu hut dau tu hieu qua?

 • Nguoi nop tang khong nhieu thue nop it di

  07:42 | Thứ năm 25/10/2007 (GMT+7)

  Nguoi nop tang khong nhieu thue nop it di

  "So voi qui dinh hien hanh thi nguoi dong thue se duoc giam tien dong thue rat nhieu. So nguoi dong thue khong tang nhieu so voi hien hanh vi chung ta da nang ca muc khoi diem chiu thue". Ben le buoi thao luan to ve Luat thue thu nhap ca nhan trong ngay 24-10, ong VU VAN NINH (anh), bo truong Bo Tai chinh, dai bieu Quoc hoi tinh Nam Dinh, tra loi bao chi ve nhung thac mac lien quan den du luat nay.

 • Xu ly diem thuong trong game online con lung tung

  09:14 | Thứ ba 14/11/2006 (GMT+7)

  Xu ly diem thuong trong game online con lung tung

  Qui dinh hien hanh noi rat ro viec khong che thoi gian choi game co diem thuong va can cu vao do de xu phat. Con voi tro choi khong co diem thuong nhung hap dan nho ban, cho do dung cua cac nhan vat trong game duong nhu “ngoai vung phu song”.

 • Xu ly vi pham trong kinh doanh game online Lung tung voi diem thuong

  04:37 | Thứ ba 14/11/2006 (GMT+7)

  Xu ly vi pham trong kinh doanh game online Lung tung voi diem thuong

  Qui dinh hien hanh noi rat ro viec khong che thoi gian choi game co diem thuong va can cu vao do de xu phat.

 • Tai san cua Viet kieu duoc mien thue nhap khau VAT

  09:44 | Thứ tư 06/12/2006 (GMT+7)

  Theo cac qui dinh hien hanh cua phap luat VN, hang hoa la tai san di chuyen, do dung cua nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai khi hoi huong ve nuoc mang theo thuoc doi tuong khong chiu thue gia tri gia tang, duoc mien thue nhap khau.

 • Siet chat quy che kinh doanh xang dau

  14:37 | Thứ bảy 08/01/2005 (GMT+7)

  Siet chat quy che kinh doanh xang dau

  Bo Thuong mai vua ban hanh Cong van so 1925 nham siet chat hon cac quy che kinh doanh xang dau hien hanh. Theo do, tu nam 2005, cac doanh nghiep muon lam tong dai ly kinh doanh xang dau ngoai viec dap ung cac dieu kien theo qui dinh hien hanh, phai co tong san luong xang dau ban ra dat muc toi thieu 500m3/thang.

 • Ke khai tai san chua len mang

  08:08 | Thứ tư 21/11/2007 (GMT+7)

  Ke khai tai san chua len mang

  Trao doi voi TT, ong Mai Quoc Binh noi theo qui dinh hien hanh, co tong cong 11 nhom can bo phai thuc hien viec ke khai tai san, thu nhap (sau day goi tat la ke khai). Ong cho biet: Nghe doc noi dung toan bai:

 • Tin van kinh te ngay 2106

  13:57 | Thứ tư 21/06/2006 (GMT+7)

  Tin van kinh te ngay 2106

  *Viet Nam va Han Quoc cung xay trung tam thuong mai UBND Tp.HCM vua co cong van de nghi Bo Ke hoach va Dau tu trinh Thu tuong ve du an thanh lap Cong ty Lien doanh Lotte Vina Shopping, lien doanh giua doanh nghiep tu nhan san xuat thuong mai Minh Van (Viet Nam) va Cong ty Lotte Shopping Co., Ltd (Han Quoc), dau tu xay dung trung tam thuong mai tong hop tai thanh pho. Muc tieu hoat dong cua du an la dau tu xay dung, quan ly, van hanh va kinh doanh mot mang luoi..

 • TP HCM Nhieu chung cu xuong cap nghiem trong

  08:03 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  TP HCM Nhieu chung cu xuong cap nghiem trong

  Nhieu ho dan song trong cac toa chung cu buc xuc du tien bo ra mua nha khong nho nhung o chua duoc bao lau thi can ho xuong cap. Nen lun, gach bong vo, tuong tham nuoc... Ben ban am u se sua nhung roi dau lai hoan day. Bao hanh... hua May nam nay, nhieu ho dan tai chung cu 116 (No Trang Long, quan Binh Thanh, TP.HCM) song chung voi tinh trang xuong cap rat mau chong cua chung cu nay. Chi Vo Thi Anh Thu, ngu can so 005 tang tret, cho biet chi gan mot nam sau khi..

 • Phat hien vu vi pham ban quyen phan mem lon nhat tu truoc toi nay

  13:43 | Thứ sáu 26/10/2007 (GMT+7)

  Phat hien vu vi pham ban quyen phan mem lon nhat tu truoc toi nay

  Ngay 26/10/2007, Thanh tra Bo Van hoa The Thao va Du Lich phoi hop voi Phong C15 Bo Cong an tien hanh dot thanh tra dot xuat viec su dung phan mem co ban quyen tai Cong ty TNHH Archetype Viet Nam. Day la cong ty cua Phap hoat dong trong linh vuc tu van thiet ke khao sat, quan ly du an va tu van xay dung co van phong dat tai 142 Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi. Tai Cong ty TNHH Archetype Viet Nam, doan thanh tra lien nganh da phat hien 82 may tinh cai dat trai phep cac..

 • VINATA vi pham ban quyen phan mem hon 800 trieu dong

  05:47 | Thứ tư 12/12/2007 (GMT+7)

  VINATA vi pham ban quyen phan mem hon 800 trieu dong

  Ngay 11/12/2007, Thanh tra Bo Van hoa, The thao va Du lich phoi hop voi Phong C15 Bo Cong an da tien hanh thanh tra dot xuat va phat hien Cong ty TNHH Quoc te lien doanh VINATA (quan 3, TP HCM) su dung phan mem vi pham ban quyen uoc tinh hon 800 trieu dong. Tai day, doan thanh tra lien nganh da phat hien 17 may tinh cai dat trai phep cac phan mem khong co ban quyen. Day deu la nhung phan mem duoc su dung pho bien trong cac hoat dong san xuat kinh doanh nhu:..

 • Thu tuong dich than thi sat vung lu Quyet khong de dan phai man troi chieu dat

  21:24 | Chủ nhật 07/10/2007 (GMT+7)

  Thu tuong dich than thi sat vung lu Quyet khong de dan phai man troi chieu dat

  Ngay 7/10, Thu tuong Nguyen Tan Dung cung lanh dao mot so bo, nganh Trung uong di kiem tra viec khac phuc hau qua con bao so 5 tai tinh Ninh Binh. Day mot trong nhung tinh bi thiet hai nang ne do co bao so 5 gay ra, dac biet la cac xa vung cham lu va vung phan lu o huyen Nho Quan, Gia Vien. Sau khi thi sat thuc te, tham hoi, dong vien ba con nhan dan vung lu, Thu tuong Nguyen Tan Dung lam viec voi lanh dao tinh Ninh Binh ve cong tac khac phuc hau qua con bao nay,..

 • Dau tu nuoc ngoai vuong cam ket hoi nhap

  21:07 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Dau tu nuoc ngoai vuong cam ket hoi nhap

  Nhieu vuong mac giua Luat Dau tu va cam ket WTO lien quan den dau tu cua Viet Nam da gay kho khan khong chi cho cac nha dau tu nuoc ngoai ma ca cac co quan quan ly nha nuoc. De giai dap nhung thac mac cua cac nha dau tu la thanh vien cua Eurocham dang lam an tai Viet Nam, Cuc Dau tu nuoc ngoai phoi hop voi Eurocham da to chuc mot buoi doi thoai ban tron tai Tp.HCM ngay 14/9 vua qua. Doanh nghiep va co quan nha nuoc cung “lung tung” Van de lam cac doanh nghiep..

 • Uy ban Chung khoan nha nuoc noi khong

  06:18 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  Uy ban Chung khoan nha nuoc (SSC) vua co phan hoi ve nguy co xay ra ro ri thong tin de mot so nguoi co the truc loi nhu Hiep hoi Cac nha dau tu tai chinh phan anh. SSC khang dinh theo cac qui dinh hien hanh, viec ro ri thong tin thong qua kenh cong bo thong tin cua trung tam giao dich chung khoan (TTGDCK) la khong co kha nang xay ra.

 • Quy dinh ve thue thu nhap ca nhan co nhieu diem moi

  16:54 | Thứ sáu 08/09/2006 (GMT+7)

  Quy dinh ve thue thu nhap ca nhan co nhieu diem moi

  Du thao Luat thue thu nhap ca nhan vua duoc Bo Tai chinh trinh Chinh phu xem xet co nhieu diem moi ve muc khoi diem chiu thue, doi tuong nop thue, bieu thue va thu nhap tinh thue. Theo do, doi tuong nop thue ngoai nhung nguoi co thu nhap tu tien luong va tien cong nhu qui dinh hien hanh, du luat con bao gom ca ca nhan tu kinh doanh va chu ho gia dinh hoac nguoi dai dien ho gia dinh san xuat, kinh doanh trong cac linh vuc nganh nghe. Ban soan thao giai thich rang,..

 • Bo truong Nguyen Thien Nhan Xu ly nghiem khong co ngoai le

  07:28 | Thứ bảy 16/09/2006 (GMT+7)

  Bo truong Nguyen Thien Nhan Xu ly nghiem khong co ngoai le

  Kien quyet va khan truong lam ro su viec, xu ly nghiem theo dung cac qui dinh hien hanh - do la quan diem cua Bo truong Bo GD-DT Nguyen Thien Nhan doi voi vu tieu cuc thi cu duoc phat hien va lap bien ban tai phong lam viec cua ba Dao Thi Binh, truong phong tong hop (thuoc van phong Bo GD-DT). >> Thu hoi toan bo kinh phi da cap cho ong Nguyen Minh Hien di hoc >> Chuyen binh thuong dang so

 • Siet lai qui dinh ve kinh doanh xang dau

  06:01 | Thứ bảy 08/01/2005 (GMT+7)

  Tu dau nam 2005, cac doanh nghiep muon lam tong dai ly kinh doanh xang dau ngoai viec dap ung cac dieu kien kinh doanh xang dau theo qui dinh hien hanh, phai co tong san luong xang dau ban ra dat muc toi thieu 500m3/thang.

 • Bao cao tinh hinh thuc hien cac du an mang cap nuoc

  08:53 | Thứ ba 18/10/2005 (GMT+7)

  Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Thien Nhan vua ky van ban chi dao Tong cong ty Cap nuoc Sai Gon (Sawaco) tong hop va bao cao ve tinh hinh thuc hien cong tac cung cap vat tu va thi cong thuoc cac du an xay dung mang luoi cap nuoc phia dong va tay TP, viec tuan thu cac qui dinh hien hanh ve dau thau cung cap vat tu, thi cong va quan ly chat luong vat tu, chat luong cong trinh...

 • 100 thiet bi X quang khong duoc kiem dinh dinh ky

  08:51 | Thứ sáu 01/10/2004 (GMT+7)

  Theo So Khoa hoc va cong nghe TP.HCM, 100% may X-quang khong duoc kiem dinh chat luong dinh ky, trong khi theo qui dinh hien hanh la mot nam phai kiem dinh mot lan.

 • Luat khong di vao cuoc song

  05:10 | Thứ tư 28/07/2004 (GMT+7)

  “Nhung qui dinh hien hanh lien quan den quyen dinh cong cua nguoi lao dong chi la de doc choi”. Do la y kien cua nhieu dai bieu cac tinh thanh duoc neu len tai cuoc hoi thao moi day do Uy ban cac van de xa hoi cua Quoc hoi to chuc o TP.HCM ve viec sua doi, bo sung phap lenh thu tuc giai quyet tranh chap lao dong...

 • Se dung chuong trinh goi dien thoai quoc te mien phi

  08:26 | Thứ sáu 26/12/2003 (GMT+7)

  Theo Bo Buu chinh - vien thong, viec OIC khuyen mai cho tat ca nguoi dung Internet (duoc goi dien thoai quoc te mien phi den 20 quoc gia va vung lanh tho voi thoi luong khong gioi han) la khong phu hop voi cac qui dinh hien hanh, vi da thuc hien khuyen mai giam gia bang 0.

 • Nha Trang doi cap lai hoac cap giay CNQSD dat

  04:02 | Thứ tư 12/04/2006 (GMT+7)

  Theo qui dinh hien hanh cua UBND thanh pho Nha Trang, viec giai quyet cac thu tuc cap giay chung nhan quyen su dung dat (QSDD) cho cac doi tuong duoc huong thua ke hoac duoc tang, cho QSDD la do Van phong Dang ky QSDD thanh pho Nha Trang thuc hien.

 • Phai cat giam thuoc cua nguoi benh

  07:31 | Thứ năm 04/05/2006 (GMT+7)

  Phai cat giam thuoc cua nguoi benh

  Bac si bi kiem diem neu ke toa gia cao, nhieu truong hop toa thi co nhung thuoc thi khong, hoac phai doi loai thuoc de khong vuot muc qui dinh. Chuyen kho tin nhung co that tu qui dinh toa thuoc khong duoc qua 80.000 dong... Nhieu benh vien phai giam bot so luong thuoc danh cho benh nhan co bao hiem y te (BHYT) vi theo qui dinh hien hanh, bac si nhin so tien duoc khoan chu khong the nhin benh de ke toa.

 • Tin van

  05:41 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  * Cau Song Han se duoc phep ngung quay khi co thong bao thoi tiet Da Nang gio cap 6 tro len - do la quyet dinh moi nhat cua UBND TP Da Nang. Theo qui dinh hien hanh, tu 1g30 - 4g30 sang moi ngay, cau Song Han se quay de tao loi thong tau thuyen ra vao cac cang tren song.

 • Ha Noi Khach san 500 trieu USD co nguy co doi chu

  11:11 | Thứ ba 31/07/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Khach san 500 trieu USD co nguy co doi chu

  Hiep hoi giao luu kinh te Kanagawa - Viet Nam vua gui thu den UBND TP. Ha Noi thong bao du dinh thanh lap mot cong ty tai Singapore de dau tu khach san 5 sao tai vi tri X2 tren duong Pham Hung ma Tap doan Riviera va Cong ty Tai chinh CSK Finance (Nhat Ban) da duoc giao lam chu dau tu dip thang 3/2007.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0