qui dinh

Tuesday, 31/05/2016 07:06
 • Qui dinh moi ve cap giay chung nhan quyen so huu nha o

  01:07 | Chủ nhật 17/09/2006 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh nghi dinh (ND) 90 qui dinh chi tiet va huong dan Luat nha o (co hieu luc tu 1-7-2006). Cu the ra sao? Chung toi xin luoc ghi mot so noi dung cua ND.

 • Viet kieu nguoi nuoc ngoai mua ban thue nha o ra sao

  06:15 | Thứ bảy 23/09/2006 (GMT+7)

  Viet kieu nguoi nuoc ngoai mua ban thue nha o ra sao

  Nghi dinh 90 huong dan thuc hien Luat nha o cung qui dinh chi tiet cac truong hop mua, ban nha o co yeu to lien quan den nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai, ca nhan, to chuc nuoc ngoai.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Khong co quan nao giam sat duoc dai ly Internet

  09:51 | Thứ bảy 16/07/2005 (GMT+7)

  Khong co quan nao giam sat duoc dai ly Internet

  Vao truy cap phai xuat trinh giay to. Duoi 14 tuoi phai co nguoi giam sat. Dai ly Internet chi duoc mo cua tu 6g-24g... Nhung qui dinh trong thong tu lien tich ve quan ly dai ly Internet vua duoc ban hanh. Thu truong Bo VH-TT DO QUY DOAN da phan tich them ve viec ra nhung qui dinh nay.

 • 10 3 phat hanh cuon Nhung dieu can biet tuyen sinh DH CD 2007

  12:23 | Thứ năm 01/03/2007 (GMT+7)

  10 3 phat hanh cuon Nhung dieu can biet tuyen sinh DH CD 2007

  Moi ban doc theo doi noi dung tra loi ve ho so du thi DH-CD 2007, thoi diem phat hanh va nop ho so dang ky du thi, nhung thay doi cua quy che tuyen sinh... trong buoi tu van sang nay, 1-3-2007, do TT to chuc.

 • Nghi dinh 15 va nhung dieu bat hop ly

  09:09 | Thứ năm 30/10/2003 (GMT+7)

  Nghi dinh 15 va nhung dieu bat hop ly

  Nghi dinh 15 ve xu phat giao thong da duoc thuc thi hon tam thang. Gioi tai xe bat dau keu troi vi nhung qui dinh bat hop ly, nhat la nhung qui dinh nay lai lien quan toi noi kho... bam lo giay phep lai xe. Do la nhung bat hop ly nao? “Nen xem xet lai qui dinh bam lo giay phep lai xe truoc nguy co hang loat tai xe mat nghe”. Do la loi khan cau cua nhieu tai xe va ca nhung chu xe, chu doanh nghiep van tai.

 • Quan ly kinh doanh Internet Se siet chat

  07:14 | Thứ hai 14/08/2006 (GMT+7)

  Quan ly kinh doanh Internet Se siet chat

  Hang loat qui dinh rang buoc danh cho loai hinh kinh doanh duoc xep vao loai “nhay cam” - Internet cong cong - da duoc ban hanh. Song co nhung qui dinh neu lam can cu de kiem tra, xu phat thi gan nhu ai kinh doanh o linh vuc “nhay cam” nay cung deu bi “dinh”...

 • Qui dinh ve kien truc tai TP HCM Se bot xin cho

  04:12 | Thứ tư 16/05/2007 (GMT+7)

  Qui dinh ve kien truc tai TP HCM Se bot xin cho

  Theo giam doc So Qui hoach - kien truc (QH-KT) TP Nguyen Trong Hoa, lau nay khi cap phep xay dung, nguoi dan phai tham khao y kien cua co quan chuc nang ve qui hoach, chieu cao cong trinh, co khi phat sinh tieu cuc. Vi vay, viec qui dinh cu the ve mat do xay dung, tang cao... va cong khai cac qui dinh nay nham xoa bo co che xin - cho.

 • No tien su dung dat theo qui dinh moi co the phai tra gap nhieu lan

  08:05 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  No tien su dung dat theo qui dinh moi co the phai tra gap nhieu lan

  Theo qui dinh moi, sap toi nguoi duoc ghi no tien su dung dat phai tra no theo gia dat o tai thoi diem tra no. Voi hinh thuc nay, mot can bo thue cho rang nguoi dan phai tra tien cao gap nhieu lan.

 • Vi pham qui dinh phong chong dich cum gia cam Se xu phat nghiem

  01:30 | Thứ tư 26/10/2005 (GMT+7)

  Vi pham qui dinh phong chong dich cum gia cam Se xu phat nghiem

  Ben canh viec trien khai tiem phong vacxin cho gia cam, Bo Nong nghiep va phat trien nong thon cung dang gap rut hoan thanh qui dinh ve dieu kien chan nuoi, van chuyen, giet mo, buon ban gia cam va san pham. Trao doi voi TS, ong NGUYEN THANH SON - truong Phong chan nuoi gia suc nho, Cuc Nong nghiep, don vi chu tri soan thao qui dinh - cho biet:

 • Cong nhan chuc danh GS Mot qui dinh troi oi

  15:50 | Thứ năm 01/12/2005 (GMT+7)

  Cong nhan chuc danh GS Mot qui dinh troi oi

  Do la, muon duoc cong nhan GS, ung vien phai huong dan chinh it nhat 2 luan an TS", mot PGS tre cua co so dao tao DH lon o HN len tieng.

 • 33 tinh thanh ra van ban xu phat trai luat

  05:27 | Thứ sáu 13/01/2006 (GMT+7)

  33 tinh thanh ra van ban xu phat trai luat

  33 la so tinh, thanh da ban hanh gan 90 van ban qui dinh trai phap luat ve linh vuc xu phat hanh chinh.

 • Qui dinh thiet ke nha cao tang co hop ly

  05:05 | Thứ năm 12/05/2005 (GMT+7)

  Qui dinh thiet ke nha cao tang co hop ly

  Tu cuoi nam ngoai den nay, nhieu du an nha cao tang bi “ket” hoac bo lung vi mot so qui dinh trong “Nha o cao tang - tieu chuan thiet ke” (danh cho cong trinh nha o cao 9-40 tang) cua Bo Xay dung.

 • Lam gi voi giay phep con

  13:45 | Chủ nhật 24/12/2006 (GMT+7)

  Lam gi voi giay phep con

  Nghi dinh giay phep (GP) kinh doanh - mot van ban duoc cong dong doanh nghiep cho doi, voi hi vong se cham dut tinh trang ban hanh GP “con” tran lan cuoi cung van chua duoc ban hanh...

 • Khach duong bo duoc phuc vu tot hon

  01:26 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  Khach duong bo duoc phuc vu tot hon

  Bo truong Bo Giao thong van tai (GTVT) ky ban hanh cac quyet dinh so 15, 16 va 17 ngay 26-3-2007 sua doi bo sung mot so dieu khoan trong qui dinh ve ben xe oto khach, ve van tai khach bang oto va taxi. Ong Nguyen Van Thanh (anh) - cuc pho Cuc duong bo VN - giai thich nhung diem moi trong cac quyet dinh nay:

 • Ban ve nha dat ai kho ai loi

  07:39 | Thứ tư 03/10/2007 (GMT+7)

  Ban ve nha dat ai kho ai loi

  Qui dinh lien quan den viec cap chu quyen nha dat cu thay doi xoanh xoach khien qui dinh ve ban ve cung thay doi theo. Khi ap dung qui dinh moi thi ban ve cu khong duoc su dung lai, gay lang phi tien ti.

 • Viet kieu co Giay mien thi thuc duoc so huu 1 nha

  17:51 | Thứ hai 10/03/2008 (GMT+7)

  Viet kieu co Giay mien thi thuc duoc so huu 1 nha

  - Hom nay (10/3), Bo Xay dung vua chinh thuc trinh Thu tuong Chinh phu sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh 90/2006/ND-CP huong dan Luat Nha o, trong do co noi dung quan trong lien quan den quyen so huu nha o tai VN cua nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai.

 • Han che toc do xe nen kinh te bi thiet hai

  16:51 | Chủ nhật 27/11/2005 (GMT+7)

  Han che toc do xe nen kinh te bi thiet hai

  TTCN - Phong Thuong mai - cong nghiep VN va Hiep hoi Van tai oto VN vua to chuc hoi thao “Nang cao nang luc canh tranh cua cac doanh nghiep van tai oto trong boi canh hoi nhap kinh te quoc te”.

 • Luat thue XNK phai minh bach hon de gia nhap WTO

  11:32 | Thứ ba 01/03/2005 (GMT+7)

  Luat thue XNK phai minh bach hon de gia nhap WTO

  Ngay gia nhap WTO da can ke song nhieu qui dinh, dieu luat trong Luat thue xuat - nhap khau (XNK), Luat hai quan cua VN van con gay lung tung cho nguoi thuc thi chinh sach cung nhu DN chap hanh.

 • Cong khai thu tuc xay dung

  11:29 | Chủ nhật 05/11/2006 (GMT+7)

  Cong khai thu tuc xay dung

  Bo Xay dung vua ban hanh mot so qui dinh cong khai thu tuc hanh chinh trong cac linh vuc cap giay chung nhan quyen so huu nha o, cap phep xay dung, tham dinh thiet ke du an... Chanh van phong Bo Xay dung Nguyen Thanh Minh cho biet:

 • Muc xu ly vi pham giao thong co gi moi

  06:30 | Thứ tư 18/01/2006 (GMT+7)

  Muc xu ly vi pham giao thong co gi moi

  Muc xu phat cua nghi dinh (ND) 152 cua Chinh phu qui dinh ve xu ly vi pham hanh chinh trong linh vuc giao thong duong bo co gi moi so voi truoc day? Dai ta Pham Minh Tuan, pho cuc truong Cuc Canh sat giao thong duong bo (Bo Cong an), cho biet:

 • Hom nay 112008 co gi moi

  06:22 | Thứ ba 01/01/2008 (GMT+7)

  Hom nay 112008 co gi moi

  Ngay 1/1/2008 la cot moc ma nhieu quy dinh phap luat co hieu luc thi hanh. Nhung qui dinh bat dau thuc thi vao ngay dau nam moi nay anh huong the nao toi doi song cua nguoi dan? VM xin gioi thieu mot so qui dinh quan trong va tieu bieu duoc dong dao nguoi dan quan tam. Tang luong toi thieu, tang luong huu Ke tu hom nay 1/1/2008, muc luong toi thieu chung de tra cong cho nguoi lao dong lam cong viec gian don nhat trong dieu kien lao dong binh thuong la 540.000..

 • Thu tuc cap giay chung nhan quyen so huu nha o

  06:04 | Thứ hai 18/09/2006 (GMT+7)

  Thu tuc cap giay chung nhan quyen so huu nha o

  Trinh tu, thu tuc cap giay chung nhan quyen so huu nha o (GCNQSHNO) da duoc qui dinh trong nghi dinh 90 huong dan thi hanh Luat nha o nhu the nao?

 • Luat thue XNK phai minh bach hon de gia nhap WTO

  07:35 | Thứ ba 01/03/2005 (GMT+7)

  Luat thue XNK phai minh bach hon de gia nhap WTO

  Ngay gia nhap WTO da can ke song nhieu qui dinh, dieu luat trong Luat thue xuat - nhap khau (XNK), Luat hai quan cua VN van con gay lung tung cho nguoi thuc thi chinh sach cung nhu DN chap hanh.

 • Thong tu map mo chi thi trai luat

  06:08 | Thứ hai 07/05/2007 (GMT+7)

  Thong tu map mo chi thi trai luat

  Luat xay dung qui dinh chu dau tu co nghia vu dam bao an toan, ve sinh moi truong khi pha do cong trinh cu de xay moi. Khi huong dan, Bo Xay dung lai co thong tu qui dinh... lung lo “neu co anh huong” thi can xac nhan cua hang xom. Den chi thi 09 cua UBND TP.HCM thi moi truong hop thao do cong trinh deu phai duoc chu ho lien ke xac nhan... Va dieu phien toai da xay ra.

 • Cong khai thu tuc xay dung

  06:48 | Chủ nhật 05/11/2006 (GMT+7)

  Cong khai thu tuc xay dung

  Bo Xay dung vua ban hanh mot so qui dinh cong khai thu tuc hanh chinh trong cac linh vuc cap giay chung nhan quyen so huu nha o, cap phep xay dung, tham dinh thiet ke du an... Chanh van phong Bo Xay dung NGUYEN THANH MINH, cho biet:


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0