qui che

Saturday, 28/05/2016 18:48
 • Cac truong DH dan lap 10 nam khong qui che

  01:27 | Thứ sáu 03/06/2005 (GMT+7)

  Cac truong DH dan lap 10 nam khong qui che

  Mot trong nhung "sai pham" ma Bo GD-DT dua ra de di den quyet dinh giai tan hoi dong quan tri (HDQT) cua mot truong dai hoc dan lap (DHDL) moi day la vi truong nay da ra doi nhieu nam nhung van chua co qui che to chuc va hoat dong. Vay qui che do quan trong den muc nao? Va tai sao lai khong co?

 • Sinh vien se la doi tac cua nha truong

  11:02 | Thứ hai 04/09/2006 (GMT+7)

  Sinh vien se la doi tac cua nha truong

  Nam hoc 2006-2007 se la nam dau tien cac truong DH, CD trong ca nuoc ap dung qui che dao tao moi. Theo nhan dinh cua nhieu chuyen gia giao duc, qui che moi se tao ra mot so thay doi can ban trong hoat dong dao tao DH: tu cho la doi tuong bi quan ly mot cach thu dong, SV co the duoc coi la nhung “doi tac” cua nha truong trong hoat dong dao tao, co nhieu quyen va duoc chu dong hon trong hoc tap.

 • Sinh vien se la doi tac cua nha truong

  06:12 | Thứ hai 04/09/2006 (GMT+7)

  Sinh vien se la doi tac cua nha truong

  Nam hoc 2006-2007 se la nam dau tien cac truong DH, CD trong ca nuoc ap dung qui che dao tao moi.

 • Qui che kinh doanh thep xay dung Doanh nghiep chua thong

  04:15 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

  Qui che kinh doanh thep xay dung Doanh nghiep chua thong

  Voi muc dich ngan chan con sot gia thep tai dien nhu dau nam 2004, Bo Thuong mai da ban hanh “Qui che kinh doanh thep xay dung”.

 • Thuc hien qui che danh so nha moi Co thay doi toan bo so nha

  06:16 | Thứ bảy 11/03/2006 (GMT+7)

  Thuc hien qui che danh so nha moi Co thay doi toan bo so nha

  Bo Xay dung vua ban hanh qui che danh so va gan bien so nha moi de ap dung cho cac khu vuc do thi va diem dan cu nong thon moi xay dung.

 • Qui che tuyen sinh lop 10 Nhieu dieu chua on

  08:53 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Qui che tuyen sinh lop 10 Nhieu dieu chua on

  Sau nhieu dot hoi thao lay y kien cac so GD-DT, qui che tuyen sinh lop 10 cuoi cung cung duoc Bo GD-DT ban hanh, du kha muon. Tuy nhien, qui che chinh thuc nay lai khien nhieu nguoi ban khoan, khong chi vi no qua moi la, ma vi nhung dieu chua on...

 • Qui che tuyen sinh lop 10 Nhieu dieu chua on

  06:01 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Qui che tuyen sinh lop 10 Nhieu dieu chua on

  Sau nhieu lan du thao, nhieu dot hoi thao lay y kien cac so GD-DT, qui che tuyen sinh lop 10 cuoi cung cung duoc Bo GD-DT ban hanh du kha muon. Tuy nhien qui che chinh thuc nay lai gay quan ngai khong it cho ca nguoi trong nganh lan phu huynh HS, khong chi vi no qua moi la ma vi nhung dieu chua on...

 • Rong thoang hon nhung

  06:15 | Thứ sáu 31/10/2003 (GMT+7)

  Rong thoang hon nhung

  Theo tin tu Cuc Nghe thuat bieu dien, neu khong co gi thay doi, trong thang 11-2003 Bo VH-TT se cong bo qui che “Hoat dong bieu dien chuyen nghiep” thay cho qui che truoc day ban hanh kem quyet dinh 32. Mac du da du thao qua 33 lan, co 33 dieu va chua chinh thuc cong bo, nhung du luan trong gioi van rat dang chu y.

 • Day manh thong tin de vach tran am muu cua Ksor Kok

  06:01 | Thứ ba 25/05/2004 (GMT+7)

  Day manh thong tin de vach tran am muu cua Ksor Kok

  Tu New York, dai su VN tai LHQLe Luong Minh da danh cho TS mot cuoc trao doi ve viec NGO quyet dinh dinh chi qui che tham van cuaTRP va bac don xin huong qui che tu van cua cai goi la Lien minh VN tu do (FVA) co tru so tai Phap.

 • Dieu 33 qui che tuyen sinh DH CD Phao danh cho ai

  08:43 | Thứ sáu 28/04/2006 (GMT+7)

  Dieu 33 qui che tuyen sinh DH CD Phao danh cho ai

  Nhin vao thuc te ap dung trong ky thi tuyen sinh 2005, mot nghich ly da xay ra: dieu 33 qui che tuyen sinh DH, CD tuy giup cac truong tuyen du chi tieu, nhung chat luong dau vao lai bi giam.

 • TP HCM ba loai so the cho nguoi nhap cu

  05:02 | Thứ năm 23/06/2005 (GMT+7)

  TP HCM ba loai so the cho nguoi nhap cu

  Ngay 30-5-2005, UBND TP.HCM da co quyet dinh ban hanh qui che quan ly cu tru va lao dong cua nguoi tam tru co thoi han tren dia ban TP.

 • Qui che cong khai qua bieu lieu co kha thi

  06:03 | Thứ tư 11/05/2005 (GMT+7)

  Doc bai tra loi phong van cua pho chu nhiem Uy ban Kinh te va ngan sach Quoc hoi Tao Huu Phung, toi thay cai “qui che cong khai qua bieu” nhu du thao la chua co tinh kha thi lam.

 • Can xem qui che dan chu nhu mot bao boi

  00:10 | Thứ tư 29/09/2004 (GMT+7)

  Viec thuc hien qui che dan chu o co so (DCOCS) da gop phan “lam chuyen bien phuong thuc lanh dao, cong tac dieu hanh, quan ly va le loi lam viec cua cac cap uy Dang, chinh quyen, Mat tran To quoc va cac doan the, nang cao them tinh than trach nhiem cua can bo, dang vien, cong chuc, tao dung bau khong khi dan chu, coi mo va tang cuong su dong thuan trong xa hoi”.

 • Thuc hien qui che dan chu o tat ca loai hinh co so

  08:24 | Thứ năm 30/09/2004 (GMT+7)

  Chieu 29-9, phat bieu ket luan tai hoi nghi tong ket sau nam trien khai qui che dan chu o co so (DCOCS), ong Phan Dien, uy vien Bo Chinh tri, thuong truc Ban Bi thu T.U Dang, de nghi trong thoi gian toi can mo rong viec xay dung va thuc hien qui che DCOCS doi voi tat ca cac loai hinh co so, thay vi chi thuc hien o ba loai hinh co so (co quan hanh chinh, doanh nghiep nha nuoc, xa phuong) nhu hien nay.

 • Su kien Du luan

  05:16 | Thứ hai 27/09/2004 (GMT+7)

  Nhin bang tong hop qua trinh thuc hien qui che dan chu cua Ban chi dao trung uong: “100% xa phuong, thi tran trong ca nuoc da trien khai qui che, trong do co 38% lam tot; 97% co quan hanh chinh nha nuoc da trien khai thi co 29% lam tot; 88% doanh nghiep nha nuoc da trien khai co 32% lam tot” (TS), ta nhan ra mot dieu kha buon la giua con so trien khai thuc hien va con so dat hieu qua co mot su chenh lech dang ke.

 • Ban hanh qui che kinh doanh thep xay dung

  02:03 | Thứ bảy 20/08/2005 (GMT+7)

  Ban hanh qui che kinh doanh thep xay dung

  Bo Thuong mai vua ban hanh qui che kinh doanh thep xay dung. Trong cac quyen va nghia vu doi voi nha cung ung, qui che qui dinh “nha cung ung chiu trach nhiem ve tinh phap ly doi voi hoat dong kinh doanh, chat luong va gia ban le thep xay dung do minh cung ung tren thi truong”.

 • Nghich ly trong qui che tuyen sinh DH CD

  10:18 | Thứ sáu 28/04/2006 (GMT+7)

  Nghich ly trong qui che tuyen sinh DH CD

  Nhin vao thuc te ap dung trong ky thi tuyen sinh 2005, mot nghich ly da xay ra: dieu 33 qui che tuyen sinh DH, CD tuy giup cac truong tuyen du chi tieu, nhung chat luong dau vao lai bi giam.

 • TP HCM Quy che quan ly nguoi tam tru co gi moi

  10:10 | Thứ tư 08/12/2004 (GMT+7)

  TP HCM Quy che quan ly nguoi tam tru co gi moi

  Sau ba nam nghien cuu (tu thang 12-2001), tai ky hop thu 3 HDND TP.HCM (dang dien ra), UBND TP da chinh thuc trinh HDND ve viec ban hanh “Qui che quan ly cu tru va lao dong cua nguoi tam tru tren dia ban TP”.

 • Sua doi them mot so diem cua qui che

  08:57 | Thứ năm 26/02/2004 (GMT+7)

  TT ( Ha NoI) - Du thao cuoi cung cua qui che tuyen sinh DH, CD sua doi da duoc Vu DH va sau DH trinh bo truong Bo GD-DT phe duyet. Du kien qui che sua doi se duoc cong bo chinh thuc vao dau tuan toi va ap dung tu ky thi tuyen sinh 2004.

 • Cai phao danh cho ai

  06:21 | Thứ sáu 28/04/2006 (GMT+7)

  Cai phao danh cho ai

  Nhin vao thuc te ap dung trong ky thi tuyen sinh 2005, mot nghich ly da xay ra: dieu 33 qui che tuyen sinh DH, CD tuy giup cac truong tuyen du chi tieu nhung chat luong dau vao lai bi giam. Tham chi co truong khong thuoc dien duoc su dung qui che nay cung tu cho minh duoc quyen ap dung...

 • Khong duoc moi nguoi ngoai truong luyen thi HS gioi

  06:04 | Thứ hai 02/10/2006 (GMT+7)

  Khong duoc moi nguoi ngoai truong luyen thi HS gioi

  Mot qui che moi ap dung cho cac ky thi chon hoc sinh gioi (HSG) cac cap dang duoc Bo GD-DT xay dung. Theo qui che moi nay (du kien duoc ap dung tu nam 2007), cac ky thi HSG se co nhung doi moi, dieu chinh quan trong ve doi tuong, dieu kien du thi, de thi... va dac biet la phuong thuc to chuc thi so voi hien nay. Trao doi voi TS, ong Nguyen An Ninh, cuc truong Cuc Khao thi va kiem dinh chat luong giao duc, cho biet:

 • Ban hanh qui che tuyen sinh hoc nghe

  02:08 | Thứ sáu 13/04/2007 (GMT+7)

  Qui che tuyen sinh hoc nghe vua duoc Bo Lao dong - thuong binh - xa hoi quyet dinh ban hanh. Day la qui che dau tien co nhung qui dinh chi tiet lien quan den cong tac tuyen sinh cao dang (CD) nghe, trung cap nghe.

 • Hoan nghenh qui che van hoa cong so

  04:07 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  + Doc tin “Nghiem cam tho cung tai cong so” (TS ngay 9-8) biet Thu tuong vua ky quyet dinh ban hanh qui che van hoa cong so tai cac co quan hanh chinh nha nuoc, toi rat hoan nghenh. Trong do, toi dac biet quan tam den qui dinh cam tho cung tai cong so vi nhieu nam nay te nan nay da bam re sau o noi toi dang lam viec.

 • Mem hay cung

  07:16 | Thứ bảy 01/05/2004 (GMT+7)

  Mem hay cung

  De hoan thien du thao qui che ve to chuc dao tao, kiem tra, thi va cong nhan tot nghiep DH, CD doi voi hinh thuc vua hoc vua lam (he tai chuc cu), Bo GD-DT dang to chuc lay y kien cua cac truong DH, CD...

 • Qui che dan chu trong nghien cuu khoa hoc

  03:23 | Thứ hai 13/12/2004 (GMT+7)

  Lan dau tien mot qui che dan chu trong nghien cuu khoa hoc se duoc Thu tuong Chinh phu ban hanh voi muc tieu mo rong dan chu, phat huy tu do sang tao de khai thac moi tiem nang nghien cuu khoa hoc, nghien cuu ly luan de co nhieu cong trinh that su co gia tri, bao ve cac quyen tu do, dan chu ca nhan va tap the nha khoa hoc (NKH)...

 • Hang tram thi sinh lon quay cop

  05:20 | Thứ ba 22/06/2004 (GMT+7)

  179 thi sinh (TS) da bi xu ly ky luat do vi pham qui che thi trong dot thi tuyen sinh sau dai hoc (SDH) nam 2004 vua qua. Dang lo ngai la hinh thuc vi pham pho bien nhat cua nhung “TS lon” nay (du tuyen dao tao thac si, tien si) van la mang tai lieu vao phong thi, quay cop...

 • Gia xang dau do DN quyet dinh Se khong co bien dong lon

  08:22 | Thứ tư 17/12/2003 (GMT+7)

  Gia xang dau do DN quyet dinh Se khong co bien dong lon

  Tu ngay 1-1-2004, qui che moi ve quan ly kinh doanh, nhap khau xang dau se co hieu luc. Nhu vay doanh nghiep duoc phep tu quyet dinh gia ban tren co so "gia dinh huong" cua nha nuoc thay vi bat ban theo gia "cung" cua nha nuoc qui dinh.

 • Nhieu thuan loi de thong qua PNTR

  06:12 | Thứ tư 31/05/2006 (GMT+7)

  Nhieu thuan loi de thong qua PNTR

  Thu truong Ngoai giao Le Van Bang (anh) vua tien hanh chuyen tham My tu 22 den 24-5 trong no luc van dong Hoa Ky thong qua ket qua dam phan song phuong ve viec VN gia nhap WTO va danh cho VN qui che thuong mai binh thuong vinh vien (PNTR). "Nhin chung ca quoc hoi, chinh quyen, DN va du luan Hoa Ky ung ho danh cho VN qui che PNTR. Tuy nhien, ta cung vap phai su phan doi cua mot so nghi si va DN, mot so nhom o My co loi ich lien quan den VN". Thu truong Le Van Bang..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0