quan ly hanh chinh

Saturday, 28/05/2016 03:06
 • Uu tien ung dung CNTT trong quan ly Nha nuoc

  09:29 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Uu tien ung dung CNTT trong quan ly Nha nuoc

  He thong thong tin dien tu cua cac bo, tinh, nganh da bat dau cung cap thong tin phuc vu lanh dao cua trung uong va dia phuong. Hon 25 nghin van ban quy pham phap luat duoc cap nhat va cong bo tren Cong thong tin dien tu Chinh phu. Trong nhung nam qua, vuot qua nhieu kho khan, viec ung dung cong nghe thong tin (CNTT) trong linh vuc quan ly Nha nuoc da thu duoc nhung ket qua dang khich le. Nhan thuc cua can bo ve CNTT con han che Ke tu khi Chuong trinh Quoc gia ve..

 • Tu 1.7.2007 ap dung Luat Cu tru Viec nhap khau da de dang hon

  00:21 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  Tu 1.7.2007 ap dung Luat Cu tru Viec nhap khau da de dang hon

  14h30 chieu nay 5.7, Bao Thanh Nien da to chuc buoi tu van truc tuyen ve cac van de xung quanh Luat Cu tru vua co hieu luc ngay 1.7.2007 voi cac khach moi la lanh dao Cuc Canh sat quan ly hanh chinh ve trat tu xa hoi (C13, Bo Cong an), dai dien Cong an TP Ha Noi.>> Luat Cu tru>> Nghi dinh 107/2007/ND-CP

 • Giao luu truc tuyen ve Luat Cu tru

  16:57 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  Giao luu truc tuyen ve Luat Cu tru

  14h30 chieu ngay 5.7, TNO to chuc cuoc giao luu truc tuyen ve cac van de xung quanh Luat Cu tru vua co hieu luc ngay 1.7.2007 voi cac khach moi la lanh dao Cuc Canh sat quan ly hanh chinh ve trat tu xa hoi (C13, Bo Cong an), dai dien Cong an TP Ha Noi.

 • Quan ly hanh chinh game online la han che tu do ca nhan

  16:05 | Thứ bảy 12/11/2005 (GMT+7)

  Toi cho rang khi gia dinh da khong bao ve noi con em cua minh thi lam sao xa hoi co the lam duoc. Chung toi co the choi nhieu tai khoan khac nhau, su dung CMND cua nguoi than de choi game. Cac bien phap quan ly hanh chinh thuong to ra kem hieu qua.

 • Can nhieu phan mem cho quan ly hanh chinh Nha nuoc

  08:24 | Thứ tư 06/11/2002 (GMT+7)

  Can nhieu phan mem cho quan ly hanh chinh Nha nuoc

  Tai hoi thao to chuc chieu qua trong khuon kho Tuan le tin hoc, cac dai bieu da trinh bay viec thuc hien de an "Tin hoc hoa quan ly hanh chinh Nha nuoc giai doan 2001-2005" (De an 112). Mot trong nhung khia canh thu hut su quan tam cua nhieu doanh nghiep CNTT la phan mem.

 • Tin hoc hoa quan ly hanh chinh giam chan tai cho

  10:25 | Chủ nhật 25/09/2005 (GMT+7)

  Tin hoc hoa quan ly hanh chinh giam chan tai cho

  Duoc coi la nen tang trong tien trinh xay dung Chinh phu dien tu, nhung den nay, thoi gian trien khai De an tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc giai doan 2001-2005 (De an 112) da het, tien ty do vao nhung thiet bi, cong nghe thi gan nhu van chua duoc khai thac hieu qua.

 • Tin hoc hoa quan ly hanh chinh giam chan tai cho

  11:12 | Thứ bảy 24/09/2005 (GMT+7)

  Tin hoc hoa quan ly hanh chinh giam chan tai cho

  Duoc coi la nen tang trong tien trinh xay dung Chinh phu dien tu, nhung den nay, thoi gian trien khai De an tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc giai doan 2001-2005 (De an 112) da het, tien ty do vao nhung thiet bi, cong nghe thi gan nhu van chua duoc khai thac hieu qua.

 • Tro ngai trong ung dung CNTT vao quan ly hanh chinh

  17:30 | Thứ ba 17/12/2002 (GMT+7)

  Hien nay, cac quan, huyen va nhieu phuong o TP HCM da duoc trang bi may tinh, noi mang. Tuy nhien, khong phai can bo vien chuc nao cua bo may hanh chinh cung su dung duoc may va khai thac thong tin tren Internet.

 • Dai dien Cong an TP HCM tra loi truc tuyen ve van de ho khau

  01:16 | Thứ năm 01/12/2005 (GMT+7)

  Dai dien Cong an TP HCM tra loi truc tuyen ve van de ho khau

  • Nhung van de ve dang ky ho khau tai TP.HCMDuoc su dong y cua Ban Giam doc Cong an TP.HCM, vao luc 14h00 ngay 2/12, lanh dao Phong Canh sat quan ly hanh chinh ve trat tu xa hoi (PC13) Cong an TP.HCM da giao luu truc tuyen voi ban doc Thanhnien Online ve nhung thac mac xung quanh van de nhap ho khau vao TP.HCM.

 • Tra loi truc tuyen ve cac van de dang ky ho khau tai TP HCM

  14:28 | Thứ năm 24/02/2005 (GMT+7)

  Tra loi truc tuyen ve cac van de dang ky ho khau tai TP HCM

  Buoi tra loi truc tuyen tren Thanhnien Online cua Trung ta Vo Van Nhuan - Truong phong Canh sat quan ly hanh chinh ve trat tu xa hoi Cong an TPHCM ve tat ca nhung thac mac cua nguoi dan xung quanh van de dang ky ho khau tai TP.HCM.

 • De an Tin hoc hoa quan ly hanh chinh di ve dau

  14:35 | Thứ hai 05/06/2006 (GMT+7)

  De an Tin hoc hoa quan ly hanh chinh di ve dau

  Nhieu y kien de nghi ket thuc de an Tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc giai doan 2001-2005 (de an 112) vi khong dat duoc nhung muc tieu dat ra. Tuy nhien, moi day ban dieu hanh de an 112 da tong ket danh gia de an va dua ra nhung bien phap trien khai giai doan 2 (2006-2010).

 • Phan mem ra doi tu cai cach hanh chinh khat CNTT

  15:09 | Thứ năm 07/09/2006 (GMT+7)

  Phan mem ra doi tu cai cach hanh chinh khat CNTT

  Thao luan ve du Luat CNTT vao ngay 23-5, khong it dai bieu QH cho rang nhieu dia phuong cung ung dung CNTT nhung lai la “phong trao”.

 • TP HCM thi diem quan ly hanh chinh theo ket qua

  15:36 | Thứ sáu 20/05/2005 (GMT+7)

  Day la he thong quan ly hanh chinh moi, chu trong toi "dau ra"cua hoat dong phat trien kinh te, quan ly do thi, xa hoi va nhieu linh vuc khac. TP HCM la don vi dau tien o Viet Nam trien khai thi diem he thong nay.

 • Khoa hoc chuyen de Nghiep vu thu ky va quan ly hanh chinh van phong trong doanh nghiep cua VJCC

  16:01 | Thứ ba 14/03/2006 (GMT+7)

  Khoa hoc chuyen de Nghiep vu thu ky va quan ly hanh chinh van phong trong doanh nghiep cua VJCC

  Trung tam VJCC xin gioi thieu khoa hoc chuyen de: Nghiep vu thu ky va quan ly hanh chinh van phong trong doanh nghiep. Noi dung: - Tong quan ve cong tac van phong va thu ky van phong - Cong tac le tan va ky nang giao tiep hanh chinh - Quan ly cac hoat dong cua phong Hanh chinh tong hop: + To chuc hoi nghi, cac chuyen cong tac, hau can + Chuan bi bao cao va tai lieu + Bo tri, sap xep khong gian lam viec - To chuc va quan ly he thong thong tin quan ly trong Doanh..

 • De an 112 Bai hoc qua dat

  00:36 | Chủ nhật 06/05/2007 (GMT+7)

  Cai "hap dan" dau tien cua De an 112 co le o cai... ten cua no: "De an tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc giai doan 2001- 2005". Chinh vi "cai ten" nghe hap dan do ma De an 112 da duoc "bat den xanh" de trien khai ngay trong khi chua ai biet ro no se mang lai hieu qua nhu the nao.

 • Ban dieu hanh De an 112 da vi pham hang loat quy dinh cua Nha nuoc

  22:44 | Thứ năm 03/05/2007 (GMT+7)

  Ban dieu hanh De an 112 da vi pham hang loat quy dinh cua Nha nuoc

  Ngay 19.4.2007, trong buoi lam viec voi Ban dieu hanh De an 112 (ten goi tat De an tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc giai doan 2001-2005 theo Quyet dinh 112/2001 ngay 25.7.2001 cua Thu tuong Chinh phu), Thu tuong Nguyen Tan Dung neu ro: De an 112 da khong thuc hien duoc muc tieu, nhiem vu tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc duoc Thu tuong Chinh phu giao.

 • Thu giu hon 20 tan sach giao khoa lau

  23:16 | Thứ tư 04/08/2004 (GMT+7)

  Thu giu hon 20 tan sach giao khoa lau

  Ngay 3/8/2004, Doi dac doanh Phong Quan ly hanh chinh trat tu (PC13) - Cong an TP.HCM phoi hop voi Doan 1 - Doan Kiem tra lien nganh 814 thanh pho, Doi Quan ly hanh chinh trat tu Cong an quan 4 tien hanh kiem tra hanh chinh tai nha ba Bui Thi Khanh Loan, dia chi C113 Doan Van Bo, phuong 13, quan 4 va phat hien tai day dang tang tru 7.044 sach giao khoa, tai lieu tham khao thuoc loai in, sao chep trai phep.

 • Quan ly hanh chinh game khong giai quyet tan goc van de

  14:28 | Thứ tư 16/11/2005 (GMT+7)

  Xa hoi con bao nhieu van de can su quan ly chat che cua cac co quan nha nuoc nhu te nan tham nhung, ma tuy, mai dam dang tran lan, ve sinh an toan thuc pham... Nhung van de nay dang noi com ma con chua giai quyet duoc thi lieu co the hy vong viec quan ly game hay khong?

 • Khong the xoa trang De an 112

  15:24 | Thứ sáu 11/05/2007 (GMT+7)

  Khong the xoa trang De an 112

  Ngay 19/4, de an tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc (112) da bi ngung trien khai vi khong hieu qua. Trao doi voi VnExpress, TS Mai Anh, uy vien Uy ban KH-CN va moi truong Quoc hoi, cho rang 112 ket thuc nhung viec ung dung CNTT trong cac co quan nha nuoc thi khong the dung.

 • Chen nhau nop ho so dang ky ho khau

  14:52 | Thứ hai 14/11/2005 (GMT+7)

  Chen nhau nop ho so dang ky ho khau

  Sang nay, ngay truoc cua phong Quan ly hanh chinh trat tu xa hoi (Tran Hung Dao, quan 1), chi Tran Thuc Ha, mot nguoi dan den nop ho so dang ky ho khau da ngat xiu, sau khi cho gan 2 tieng dong ho ma khong thay phong tiep nhan goi ten.

 • Bat dau giai phau PMU 112

  07:54 | Thứ sáu 14/09/2007 (GMT+7)

  Bat dau giai phau PMU 112

  Ngay 13-9, Co quan canh sat dieu tra Bo Cong an da tong dat quyet dinh khoi to bi can, bat tam giam doi voi nguyen pho chu nhiem Van phong Chinh phu Vu Dinh Thuan (nguyen truong ban dieu hanh de an tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc, con goi la de an 112). Nghe doc noi dung toan bai:

 • Kiem toan nen thuoc quoc hoi

  16:36 | Thứ tư 18/08/2004 (GMT+7)

  Toi hien dang theo hoc khoa hoc thac si Quan ly hanh chinh va chinh sach cong cong tai Australia. Theo nghien cuu cua toi va cac ly thuyet hien dai ve quan ly hanh chinh thi co quan kiem toan nhat thiet phai truc thuoc Quoc hoi.

 • Nhieu nguoi hy vong tro thanh cong dan thanh pho

  18:17 | Thứ ba 15/02/2005 (GMT+7)

  Nhieu nguoi hy vong tro thanh cong dan thanh pho

  Hom nay, khuon vien Phong Canh sat quan ly hanh chinh ve trat tu TP HCM chat cung boi ca tram luot nguoi den tim hieu thu tuc va dang ky nhap khau theo quy che moi. Truoc bang huong dan dat san o cua phong luon co gan chuc nguoi tuc truc voi hy vong nam trong dien tro thanh cong dan thanh pho.

 • Cong an TP HCM tra loi truc tuyen ve van de ho khau

  12:13 | Thứ năm 01/12/2005 (GMT+7)

  Cong an TP HCM tra loi truc tuyen ve van de ho khau

  Duoc su dong y cua Ban Giam doc Cong an TP.HCM, vao luc 14h00 ngay 2/12, lanh dao Phong Canh sat quan ly hanh chinh ve trat tu xa hoi (PC13) Cong an TP.HCM se giao luu truc tuyen voi ban doc Thanhnien Online ve nhung thac mac xung quanh van de nhap ho khau vao TP.HCM. Ban doc co the vao o ke ben de dat cau hoi ngay tu bay gio.

 • Quan ly von nha nuoc Chuyen tu quan ly hanh chinh sang kinh doanh

  10:00 | Chủ nhật 08/08/2004 (GMT+7)

  Quan ly von nha nuoc Chuyen tu quan ly hanh chinh sang kinh doanh

  Ngay 5/8 vua qua, tai Phien hop thuong ky cua Chinh phu, Bo truong Bo Tai chinh Nguyen Sinh Hung da trinh bay De an thanh lap "Tong cong ty Dau tu - Kinh doanh von nha nuoc". De an nay duoc ky vong se la giai phap moi khac phuc nhung bat cap trong quan ly von nha nuoc tai cac doanh nghiep hien nay.

 • Hoc sinh o TP HCM lam chung minh nhan dan o dau

  11:24 | Thứ bảy 27/01/2007 (GMT+7)

  Hoc sinh o TP HCM lam chung minh nhan dan o dau

  Theo trung ta Do Trong Luc - Doi truong Doi Chung minh nhan dan, Phong Canh sat quan ly hanh chinh ve trat tu xa hoi Cong an TP HCM, viec cap chung minh nhan dan tai cac truong THCS do cong an cac quan, huyen dam trach.

 • De an 112 Nhieu muc tieu khong hoan thanh

  06:40 | Thứ năm 05/04/2007 (GMT+7)

  Uy ban Khoa hoc, Cong nghe va Moi truong Quoc hoi vua trinh Uy ban thuong vu Quoc hoi bao cao ket qua giam sat viec thuc hien de an tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc giai doan 2001- 2005 (de an 112).

 • Chi quan ly hanh chinh vuot 301

  15:35 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  TP - Chieu qua, 18/5, Quoc hoi da thao luan ve viec quyet toan ngan sach Nha nuoc nam 2004. The nhung, nhieu van de duoc neu len lai con nguyen tinh thoi su.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0