quan ly giao duc

Monday, 30/05/2016 23:28
 • Bo truong Giao duc dang dan Quoc hoi

  11:03 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Bo truong Giao duc dang dan Quoc hoi

  Sang 7/11, Bo truong Bo GD-DT da bao cao truoc Quoc hoi ve doi ngu nha giao va can bo quan ly trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe. VM xin gioi thieu noi dung ban bao bao nay. Phat trien giao duc va dao tao la quoc sach hang dau, la mot trong nhung dong luc quan trong thuc day su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, la dieu kien de tao ra va phat huy loi the canh tranh quoc te cua Viet Nam ve nguon luc con nguoi trong qua trinh toan cau hoa. Day..

 • Bao cao cua Bo truong Nguyen Thien Nhan

  09:25 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Sang nay (7-11), Bo truong Bo GD - DT da bao cao truoc Quoc hoi ve doi ngu nha giao va can bo quan ly trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe. Duoi day, chung toi xin gioi thieu noi dung ban bao bao nay. >> Toi se tra loi thang than truoc Quoc hoi

 • Bao cao giam sat doi ngu nha giao nha quan ly giao duc

  10:14 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Bao cao ket qua giam sat ve doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe do Chu nhiem Uy ban Van hoa Giao duc Thanh thieu nien Nhi dong cua Quoc hoi Tran Thi Tam Dan trinh bay.

 • Bao cao giam sat doi ngu nha giao nha quan ly giao duc

  15:52 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Bao cao ket qua giam sat ve doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc trong linh vuc giao duc, dao tao va day nghe do Chu nhiem Uy ban Van hoa Giao duc Thanh thieu nien Nhi dong cua Quoc hoi Tran Thi Tam Dan trinh bay.

 • Chi tieu tuyen sinh HV Ngan hang Tai chinh Quan he quoc te Quan ly giao duc

  21:02 | Chủ nhật 01/04/2007 (GMT+7)

  Chi tieu tuyen sinh HV Ngan hang Tai chinh Quan he quoc te Quan ly giao duc

  Trong ky tuyen sinh DH 2007, Hoc vien Ngan hang co 1.870 chi tieu (1.270 he DH, 550 he CD); Hoc vien Tai chinh co 2.300 chi tieu; Hoc vien Quan he quoc te co 350 chi tieu va Hoc vien Quan ly giao duc, moi tuyen sinh, co 500 chi tieu.

 • Tuyen HS pho thong dao tao quan ly giao duc

  17:05 | Thứ năm 05/04/2007 (GMT+7)

  Tuyen HS pho thong dao tao quan ly giao duc

  Nam 2007, lan dau tien sau 30 nam thanh lap, Hoc vien Quan ly giao duc se tuyen sinh ca doi tuong HS tot nghiep THPT vao 3 nganh Quan ly giao duc, Tam ly - Giao duc hoc va Tin hoc ung dung.

 • Thanh lap Cuc Nha giao va can bo quan ly giao duc

  08:24 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Thanh lap Cuc Nha giao va can bo quan ly giao duc

  Thong tin tu website Chinh phu ngay 2/4 cho biet, Thu tuong Chinh phu da quyet dinh thanh lap Cuc Nha giao va Can bo quan ly giao duc thuoc Bo GD - DT. Co quan nay se giup Bo truong thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc ve doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc, ve he thong cac co so dao tao, boi duong nha giao, can bo quan ly giao duc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo; dong thoi, thuc hien cac dich vu cong ve cong tac dao tao, boi duong nha giao va can..

 • Dao tao quan ly giao duc cho ba nuoc Dong Duong

  22:45 | Thứ hai 14/06/2004 (GMT+7)

  Dao tao quan ly giao duc cho ba nuoc Dong Duong

  Trung tam Dao tao SEAMEO tai Viet Nam to chuc khoa dao tao cho 17 can bo quan ly giao duc den tu cac truong THPT cua ba nuoc: Viet Nam, Lao va Campuchia trong thoi gian tu 14 den 23/6.Doi tuong tham gia khoa hoc la cac hieu truong, hieu pho, truong bo mon, cac can bo quan ly cac truong THPT co it nhat ba nam kinh nghiem trong cong tac quan ly, gioi tieng Anh ca ve doc, noi, nghe va viet.Muc dich cua khoa hoc nay nham giup nang cao nang luc quan ly cho cac can bo..

 • Thanh lap Hoc vien Quan ly giao duc

  16:53 | Thứ ba 04/04/2006 (GMT+7)

  Ngay 3-4-2006, Thu tuong Chinh phu da co Quyet dinh so 501/QD-TTg ve viec thanh lap Hoc vien Quan ly giao duc tren co so Truong Can bo quan ly giao duc va dao tao. Hoc vien Quan ly giao duc la co so giao duc DH truc thuoc Bo GD-DT; dao tao trinh do DH va thac si giao duc. Truong co tu cach phap nhan, co con dau va co tai khoan rieng.

 • Thanh lap Cuc Nha giao va Can bo quan ly giao duc

  00:08 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ra quyet dinh thanh lap Cuc Nha giao va Can bo quan ly giao duc thuoc Bo GD-DT. Viec thanh lap Cuc nay de giup Bo truong thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc ve doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc, ve he thong cac co so dao tao, boi duong nha giao, can bo quan ly giao duc thuoc pham vi quan ly nha nuoc cua Bo GD-DT.

 • Tang cuong quan ly giao duc dai hoc

  11:52 | Thứ hai 19/12/2005 (GMT+7)

  Tang cuong quan ly giao duc dai hoc

  Hoi thao “Tang cuong quan ly giao duc Dai hoc tai cac nuoc Campuchia, Lao, Mianma va Viet Nam” vua duoc to chuc sang nay (19/10) tai Ha Noi.

 • Khoa hoc quoc te ve cong tac quan ly giao duc

  22:58 | Thứ ba 19/07/2005 (GMT+7)

  Tu 17-7 den 27-7-2005, 20 Can bo lanh dao, Quan ly giao duc, Ban Giam hieu cac truong THPT, cac Truong pho bo mon da tham gia khoa dao tao quoc te ve quan ly giao duc duoc to chuc tai Indonesia.

 • 16 can bo VN Lao Campuchia duoc dao tao ve quan ly giao duc

  03:13 | Thứ sáu 10/12/2004 (GMT+7)

  Trong 10 ngay (tu 6 den 16-12-2004), Trung tam Dao tao khu vuc cua Seameo tai VN da to chuc khoa dao tao ve quan ly giao duc cho 16 can bo quan ly giao duc cac truong dai hoc va cao dang cua ba nuoc VN, Lao va Campuchia.

 • Khoa dao tao can bo quan ly giao duc

  10:20 | Thứ sáu 24/06/2005 (GMT+7)

  Khoa dao tao can bo quan ly giao duc

  Trung tam Dao tao Khu vuc SEAMEO tai Viet Nam to chuc Khoa Dao tao ve Quan ly Giao duc danh cho 22 can bo quan ly giao duc cac truong Pho thong trung hoc cac nuoc (8 Lao, 8 Campuchia va 6 Viet Nam).

 • Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  08:31 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  Chung toi xin gioi thieu toan van bao cao tinh hinh giao duc do Bo truong GD-DT thay mat Chinh phu trinh bay truoc Quoc hoi sang nay, 15/11. Moi quy vi tham gia y kien.

 • Phat trien doi ngu giao vien Dieu tien quyet

  09:32 | Thứ sáu 29/12/2006 (GMT+7)

  Phat trien doi ngu giao vien Dieu tien quyet

  Du kien dau tu 5.000 ti dong cho cac truong su pham va truong can bo quan ly giao duc giai doan 2006-2010

 • Toan van bao cao tinh hinh giao duc Viet Nam

  09:52 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Sang nay (5-11), Bo truong GD-DT Nguyen Minh Hien doc bao cao tinh hinh giao duc truoc Quoc hoi. TS xin gioi thieu toan van bao cao nay.

 • Thanh lap Cuc Nha giao va Can bo quan ly giao duc

  06:18 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ki quyet dinh thanh lap Cuc Nha giao va Can bo quan ly giao duc thuoc Bo GD-DT de giup Bo truong thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc ve doi ngu nha giao va can bo quan ly giao duc.

 • Thanh lap Cuc Nha giao va Can bo quan ly giao duc

  15:09 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ra quyet dinh thanh lap Cuc Nha giao va Can bo quan ly giao duc thuoc Bo Giao duc va Dao tao.

 • Hoc vien va dai hoc khac nhau the nao

  14:39 | Thứ năm 29/03/2007 (GMT+7)

  Hoc vien va dai hoc khac nhau the nao

  Hoc vien va dai hoc khac nhau ra sao, bang cap co tuong duong khong? Cha la thuong binh ¼ duoc huong uu tien khong? Hoc vien Quan ly giao duc dao tao nhung gi? Thi DH va CD khoi C?... la nhung thac mac thi sinh hoi ve tuyen sinh DH-CD 2007.

 • Lap Cuc Nha giao va can bo quan ly giao duc

  07:53 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Lap Cuc Nha giao va can bo quan ly giao duc

  Thong tin tu website Chinh phu ngay 02/4 cho biet, Thu tuong Chinh phu da quyet dinh thanh lap Cuc Nha giao va Can bo quan ly giao duc thuoc Bo GD - DT.

 • Thanh lap Hoc vien Quan ly giao duc

  16:29 | Thứ ba 04/04/2006 (GMT+7)

  Hom qua, 3/4, Pho Thu tuong Pham Gia Khiem da ky quyet dinh thanh lap Hoc viec Quan ly tren co so Truong Can bo quan ly giao duc va dao tao.

 • QH noi gi ve bao cao giao duc cua Chinh phu

  09:43 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  QH noi gi ve bao cao giao duc cua Chinh phu

  Thuc hien nhiem vu tham tra ve Bao cao cua Chinh phu ve tinh hinh giao duc trinh Quoc hoi tai ky hop thu 6, Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi da lam viec voi Bo GD - DT, Bo Lao dong , Thuong binh va Xa hoi; da to chuc di khao sat ve tinh hinh giao duc tai mot so dia phuong va co so giao duc; to chuc hoi nghi cac chuyen gia giao duc, cac nha khoa hoc, cac nha quan ve ly giao duc, giao vien, dai dien cac co quan bao chi de..

 • Cac nha quan ly giao duc dang qua lac hau

  11:01 | Thứ tư 14/09/2005 (GMT+7)

  Cac nha quan ly giao duc dang qua lac hau

  Doi moi giao duc bang viec phat trien va ung dung cong nghe thong tin la con duong, la bien phap tat yeu va la quan trong nhat hien nay ma tat ca cac nuoc dang quan tam thuc hien. Trao doi voi phong vien, TS. Quach Tuan Ngoc- Giam doc Trung tam Tin hoc, Bo GD-DT cho biet:

 • Trach nhiem cua quan ly giao duc

  12:00 | Chủ nhật 28/11/2004 (GMT+7)

  TTCN - Bao cao cua Chinh phu neu van de luong giao vien thap la mot trong nhung nguyen nhan quan trong chua khuyen khich duoc doi ngu giao vien lam tot chuc nang day hoc, dan den chat luong giao duc chua cao nhu mong muon. Dai bieu Dang Nhu Loi (Ca Mau) to ve ban khoan: “Bo truong noi luong giao vien thap, nhu vay binh quan la bao nhieu?”.

 • Thanh lap Cuc Nha giao va can bo quan ly giao duc

  05:07 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ra quyet dinh thanh lap Cuc Nha giao va can bo quan ly giao duc thuoc Bo GD-DT.

 • Giam tai Khoan cho nha truong va giao vien

  19:40 | Thứ hai 27/02/2006 (GMT+7)

  Giam tai Khoan cho nha truong va giao vien

  Cuoi cung, Bo GD-DT cung da co duoc huong dieu chinh viec day va hoc - thuc chat la huong dan “giam tai” - cho hoc sinh (HS) tieu hoc. Nhung tu chu truong, huong dan cua bo den thuc te o tung lop tieu hoc co thuc su giam duoc “tai” hay khong?


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0