quan he lao dong

Tuesday, 31/05/2016 09:01
 • Quan he lao dong tot doanh nghiep se thanh cong

  15:04 | Thứ sáu 17/12/2004 (GMT+7)

  Ngay 16-12-2004, Hoi thao phat trien quan he lao dong lanh manh tai VN lam viec ngay cuoi cung. Hoi thao da di sau vao nhung van de trong quan he lao dong, dong thoi tim kiem nhung giai phap de xay dung quan he lao dong lanh manh.

 • Doanh nghiep nao khong duoc phep dinh cong

  12:19 | Thứ tư 27/06/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep nao khong duoc phep dinh cong

  Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi vua trinh Chinh phu Du thao Nghi dinh giai quyet quyen loi cua nguoi lao dong tai cac doanh nghiep khong duoc dinh cong. Du kien, Chinh phu se ky ban hanh Nghi dinh nay trong thang 6/2007 de chinh thuc co hieu luc tu thang 7 toi. Bao gioi da co trao doi voi ong Dang Duc San, Vu truong Vu Phap che (Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi) xung quanh Du thao Nghi dinh nay. Ong co the cho biet, nguoi lao dong trong nhung doanh nghiep..

 • Thanh lap Uy ban Quan he lao dong

  17:49 | Thứ sáu 18/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 17-5-2007, Thu tuong Nguyen tan Dung da ky Quyet dinh so 68/2007/QD-TTg thanh lap Uy ban Quan he lao dong lam chuc nang tu van cho Thu truong Chinh phu ve co che, chinh sach, giai phap xay dung quan he lao dong lanh manh; xay dung co che phoi hop giua co quan, to chuc lien quan trong viec phong ngua, giai quyet tranh chap lao dong, dinh cong.

 • Lam sao de tranh dinh cong

  08:33 | Thứ năm 16/12/2004 (GMT+7)

  Lam sao de tranh dinh cong

  Sang 14-12-2004, Bo Lao dong - thuong binh - xa hoi (LD-TB-XH), Tong lien doan Lao dong, Phong Thuong mai va cong nghiep, Lien minh Hop tac xa VN phoi hop voi Du an quan he lao dong VN - Hoa Ky, Van phong ILO Ha Noi to chuc hoi thao quoc gia ve “phat trien quan he lao dong lanh manh tai VN”.

 • Thanh lap Phong Tu van quan he lao dong

  17:37 | Thứ hai 07/06/2004 (GMT+7)

  Thanh lap Phong Tu van quan he lao dong

  Trung tam Dich vu viec lam tai Ha Noi va TP.HCM se la hai noi dau tien trong ca nuoc duoc trien khai thanh lap Phong Tu van quan he lao dong.

 • Thanh lap phong tu van quan he lao dong

  09:46 | Thứ ba 08/06/2004 (GMT+7)

  Ngay 8-6-2004, Phong tu van quan he lao dong chinh thuc di vao hoat dong tai Ha Noi (so E 6B Bach Khoa, duong Ta Quang Buu, quan Hai Ba Trung).

 • TP HCM da co tu van quan he lao dong mien phi

  19:34 | Thứ sáu 18/06/2004 (GMT+7)

  Phong tu van Quan he lao dong, thuoc So Lao dong Thuong binh va Xa hoi TP HCM chinh thuc duoc khai truong hom qua tai 153 Xo Viet Nghe Tinh. Day la mo hinh dau tien o Viet Nam giup nguoi lao dong va chu su dung tim hieu mien phi cac van de lien quan toi quyen han, loi ich cua minh.

 • 1 7 trieu USD cho du an khuyen tro quan he lao dong VN

  11:00 | Thứ tư 08/01/2003 (GMT+7)

  Sang nay, tai Ha Noi, Bo LDTB-XH cung To chuc lao dong quoc te (ILO) da trien khai du an "Khuyen tro quan he lao dong lanh manh tai noi lam viec va nang cao nang luc" do My tai tro voi tong so tien 1,7 trieu USD.

 • Cang thang quan he lao dong khi gia nhap WTO

  10:15 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Cang thang quan he lao dong khi gia nhap WTO

  He thong cac quan he lao dong se phai thay doi manh me de dap ung yeu cau tu trong noi bo cung nhu ap luc tu ben ngoai Viet Nam do tac dong cua viec gia nhap WTO. Bai viet cua Tien sy Phan Minh Ngoc phan tich linh vuc con rat it duoc du luan de cap den mot cach thau dao nay.

 • Se dieu chinh luong toi thieu trong doanh nghiep co von nuoc ngoai

  07:40 | Thứ hai 15/10/2007 (GMT+7)

  Chieu 13-10 tai TP.HCM, duoi su chu tri cua Bo truong Bo LD-TB-XH Nguyen Thi Kim Ngan, lanh dao So LD-TB-XH va Lien doan Lao dong TP.HCM, cac tinh Binh Duong, Dong Nai da hop ban ve nhung bien phap cai thien quan he lao dong trong cac doanh nghiep co von dau tu truc tiep cua nuoc ngoai (FDI) dong tren dia ban.

 • Nhung kieu buoc boi thuong trai khoay

  22:32 | Thứ năm 11/05/2006 (GMT+7)

  Chi Vu Thi Thanh Tam lam viec gan 3 thang nhung khong duoc Cong ty Quang cao Linh Nga Tho (TP.HCM) ky hop dong lao dong (HDLD). Vua qua, cong ty dot ngot cho chi Tam nghi viec, chi yeu cau cong ty phai ra quyet dinh va noi ro ly do. Phia cong ty cho rang chi khong hoan thanh nhiem vu nen cham dut quan he lao dong, nhung lai khong chung minh duoc ly do tren.

 • Nguy co dinh cong tai cac doanh nghiep FDI

  23:50 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  Nguy co dinh cong tai cac doanh nghiep FDI

  80% doanh nghiep (DN) co von dau tu nuoc ngoai (FDI) co cong doan co so nhung chi 50% trong so do co thoa uoc lao dong tap the. Nhung nhung thoa uoc ay cung chi la hinh thuc chong che. Do la mot phan ket qua khao sat cua Vien Cong nhan va Cong doan (CN-CD) duoc cong bo hom 14.8 tai Hoi thao quan he lao dong trong cac DN FDI.

 • BHXH cho nguoi dang huong luong huu o noi khac

  06:58 | Thứ hai 11/08/2003 (GMT+7)

 • HDLD cham dut khi nguoi lao dong bi ket an tu giam

  04:32 | Chủ nhật 13/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 30-6-2003, em toi bi toa an ket an 3 nam tu. Den nay em toi da chap hanh xong hinh phat tu nhung cong ty noi em toi lam viec truoc day khong chap nhan cho em toi lam viec tro lai voi ly do la hop dong lao dong cua em toi da cham dut. Xin hoi cong ty lam nhu vay co dung phap luat khong vi hop dong lao dong cua em toi la hop dong khong xac dinh thoi han va viec em toi bi phat tu khong lien quan den quan he lao dong, dong thoi cong ty cung khong ra quyet dinh..

 • Dinh cong that chi vi lo lang vu vo

  20:41 | Thứ năm 25/11/2004 (GMT+7)

  Truoc nam 2003, hau het cac cuoc dinh cong deu do nguoi lao dong bi xam pham quyen loi, nhung 2 nam tro lai day, da xuat hien nhieu cuoc dinh cong khong xuat phat tu tranh chap lao dong, tham chi vuot khoi quan he lao dong. Ly do co khi rat vu vo, tham chi mot nu CN vo tu thu nhan: “Cu dinh cong de... dan mat".

 • Nguoi lao dong dinh cong ngai lam theo luat

  20:34 | Thứ năm 09/09/2004 (GMT+7)

  Nguoi lao dong dinh cong ngai lam theo luat

  Tu 1995 den nay, binh quan moi nam so cuoc dinh cong tang 15%. Va tat ca deu “vuot tam kiem soat ” cua cac quy dinh phap luat.

 • Lam khong du song cong nhan chong gioi chu

  21:03 | Thứ năm 18/10/2007 (GMT+7)

  Lam khong du song cong nhan chong gioi chu

  Vat gia leo thang tung ngay nhung tien luong thi "vu nhu can", o TP.HCM, Binh Duong, Dong Nai, cong nhan lien tuc dinh cong doi tang luong, ca doi ben cung thiet.

 • Su dung 1 2 lao dong cung phai trich nop BHXH

  08:27 | Thứ hai 08/03/2004 (GMT+7)

  Tra loi thac mac cua mot so co so san xuat ve mua bao hiem xa hoi (BHXH) cho nguoi lao dong, ong Cao Van Sang, pho giam doc BHXH TP.HCM, cho biet: theo qui dinh hien nay thi khong co gioi han ve qui mo su dung lao dong, cu co quan he lao dong thong qua hop dong lao dong tu ba thang tro len la phai tham gia BHXH bat buoc cho nguoi lao dong. Ke ca trong truong hop su dung 1-2 lao dong trong viec kinh doanh cua ho kinh doanh ca the.

 • Se co 4 vung luong toi thieu

  11:21 | Thứ hai 12/03/2007 (GMT+7)

  Se co 4 vung luong toi thieu

  Trong de an cai cach tien luong tu nay den nam 2012 co de xuat chinh sach luong toi thieu theo vung. Chung toi vua co cuoc trao doi voi TS. Nguyen Thi Lan Huong, Pho vien truong Vien Khoa hoc Lao dong - Xa hoi ve van de nay. *Trong lo trinh tang luong toi thieu tu nay den nam 2012 thi trong de an cai cach tien luong con de xuat phuong an phan vung luong toi thieu, o goc do nghien cuu xin ba cho biet viec phan vung luong toi thieu co giup cho tinh canh tranh ve..

 • Se thong nhat muc luong toi thieu

  08:21 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Se thong nhat muc luong toi thieu

  Se ap dung thong nhat muc luong toi thieu giua 3 loai hinh doanh nghiep (nha nuoc, ngoai quoc doanh, co von dau tu nuoc ngoai) de tao binh dang - Day la thong tin moi nhat duoc dua ra tai hoi thao do Bo LD-TB-XH va To chuc Lao dong quoc te (ILO), to chuc sang 18/7 tai Ha Noi. Chua binh dang TS. Pham Minh Huan - Vu truong Vu Tien luong - Tien cong (Bo LD-TB-XH) cho biet, muc luong toi thieu chung hien nay duoc tiep can tu 4 phuong phap (theo De an cai cach chinh..

 • Han Quoc Tong thong Ro Mu Hien cai to noi cac

  07:14 | Thứ năm 09/08/2007 (GMT+7)

  Han Quoc Tong thong Ro Mu Hien cai to noi cac

  Han Quoc se thay 7 Bo truong, gom: Tu phap, Nong nghiep va Lam nghiep, Thong tin-vien thong, Thuong mai, Chu nhiem van phong dieu phoi chinh sach chinh phu, Chu tich Uy ban doc lap chong tham nhung (KICAC) va Chu tich Uy ban quan he lao dong quoc gia.

 • Nganh nao duoc tra luong cao nhat

  10:58 | Thứ tư 07/06/2006 (GMT+7)

  Nganh nao duoc tra luong cao nhat

  Ket qua dieu tra ve tien luong va quan he lao dong duoc Bo Lao Dong- Thuong Binh va Xa hoi thuc hien trong thang 6/2005, dieu gay ngac nhien nhat la nguoi lao dong trong nganh xay dung co muc luong cao nhat, chu khong phai nganh thuong mai, dich vu... Cu the, trong 6 thang dau nam 2005, nguoi LD trong nganh xay dung duoc tra muc luong 1,84 trieu dong/thang, con nganh thuong mai, dich vu la 1,76 trieu dong/thang. Cuoc dieu tra duoc tien hanh bang hinh thuc phat..

 • Bai cong dinh cong co xu huong tang

  15:10 | Thứ năm 07/11/2002 (GMT+7)

  Ong Tran Trung Phuc, Pho ban chinh sach kinh te - xa hoi, Tong Lien doan lao dong Viet Nam, da khang dinh nhu vay tai hoi thao quoc gia ve quan he lao dong, to chuc sang nay tai Ha Noi. Dinh cong xay ra o tat ca loai hinh doanh nghiep, nhieu nhat la doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai.

 • Hoc bong nghien cuu ngan han tai My

  15:53 | Thứ năm 02/03/2006 (GMT+7)

  Trung tam nghien cuu hau chien tranh lanh, Dai hoc New York, My thong bao cap mot so suat hoc bong nghien cuu ve cac van de: tu do cong dan, tu do hoc thuat, chinh sach ngoai giao, quan he lao dong, an ninh va kinh te chinh tri.

 • Muc luong toi thieu khong bang muc song trung binh cua xa hoi

  09:38 | Thứ năm 23/10/2003 (GMT+7)

  Muc luong toi thieu khong bang muc song trung binh cua xa hoi

  “Muc luong toi thieu chung se tiep tuc la muc san thap nhat de lam can cu dieu chinh cac quan he lao dong trong xa hoi va lam can cu dong, huong BHXH. Viec dieu chinh muc luong san phai phu hop voi mat bang tien luong, tien cong tren thi truong lao dong va muc tang thu nhap chung trong xa hoi. Can bo cong chuc se duoc dam bao tien luong o muc thu nhap trung binh kha”.

 • Nganh xay dung duoc tra luong cao nhat

  08:46 | Thứ sáu 09/06/2006 (GMT+7)

  Theo ket qua dieu tra ve tien luong va quan he lao dong duoc Bo Lao Dong Thuong Binh va Xa hoi thuc hien trong thang 6, dieu gay ngac nhien la nguoi lao dong trong nganh xay dung co muc luong cao nhat, chu khong phai nganh thuong mai, dich vu.

 • 1.300 lao dong Cong ty E land dinh cong

  09:47 | Thứ sáu 03/12/2004 (GMT+7)

  Ngay 2-12-2004, khoang 1.300 lao dong phan xuong Binh Chanh Cong ty TNHH E land VN da dong loat dinh cong de doi duoc tang luong va chan chinh lai quan he lao dong tai cong ty.

 • Khong duoc cat giam tien an ca tien thuong

  17:03 | Thứ hai 22/10/2007 (GMT+7)

  Khong duoc cat giam tien an ca tien thuong

  Bo LDTB-XH va Tong Lien doan LD VN se ban hanh mot thong tu huong dan cu the nham giam sat cac DN, ben canh viec tang luong toi thieu khong duoc cat giam cac khoan tien an ca, tien thuong… cua nguoi lao dong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0