phuong huong cong tac

Monday, 30/05/2016 19:33
 • Khai mac ky hop thu nhat Hoi dong Ly luan Trung uong

  20:36 | Thứ bảy 24/03/2007 (GMT+7)

  Sang 24/3, tai Ha Noi, Hoi dong Ly luan Trung uong nhiem ky 2006 - 2010 da khai mac trong the ky hop thu nhat. Den du phien khai mac co cac dong chi: Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang Nong Duc Manh, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong, Thuong truc Ban Bi thu Trung uong Dang Truong Tan Sang, Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam Pham The Duyet; nhieu dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Uy vien Trung uong; lanh dao cac co..

 • Se thong qua phuong huong cong tac nhan su Trung uong khoa X

  11:13 | Thứ ba 05/07/2005 (GMT+7)

  Se thong qua phuong huong cong tac nhan su Trung uong khoa X

  Sang qua (4/7) tai Ha Noi, Hoi nghi lan thu 12 Ban chap hanh TW khoa IX da khai mac. Tai Hoi nghi nay, TW se thong qua phuong huong cong tac nhan su Ban chap hanh TW khoa X va mot so van de khac

 • VN phan dau dat GDP tren 8 moi nam

  09:32 | Thứ năm 14/07/2005 (GMT+7)

  VN phan dau dat GDP tren 8 moi nam

  Trong bai phat bieu be mac hoi nghi lan thu 12 cua Ban chap hanh Trung uong khoa IX, ngay 13/7, Tong bi thu Nong Duc Manh khang dinh: hoi nghi danh dau buoc tien moi quan trong trong qua trinh chuan bi Dai hoi X tren ca hai mat noi dung van kien va phuong huong cong tac nhan su.

 • Hoi nghi ve cong tac nhan su Ban chap hanh TW khoa X

  19:52 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

  Ngay 15/9, tai Ha Noi, Tong Bi thu Nong Duc Manh da chu tri Hoi nghi can bo toan quoc de quan triet phuong huong cong tac nhan su va trien khai quy trinh, ke hoach gioi thieu nhan su Ban Chap hanh Trung uong khoa X.

 • Hoi nghi trien khai cong tac nhan su TW khoa X

  14:47 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

  Ngay 15/9 tai Ha Noi, Bo Chinh tri to chuc Hoi nghi can bo toan quoc de quan triet phuong huong cong tac nhan su va trien khai qui trinh, ke hoach gioi thieu nhan su Ban chap hanh TW khoa X.

 • VN phan dau dat GDP tren 8 moi nam

  10:55 | Thứ năm 14/07/2005 (GMT+7)

  Trong bai phat bieu be mac hoi nghi lan thu 12 cua Ban chap hanh Trung uong khoa IX, ngay 13-7, Tong bi thu Nong Duc Manh khang dinh: hoi nghi danh dau buoc tien moi quan trong trong qua trinh chuan bi Dai hoi X tren ca hai mat noi dung van kien va phuong huong cong tac nhan su.

 • Phong chong tham nhung chuyen bien tich cuc

  21:53 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  Phong chong tham nhung chuyen bien tich cuc

  Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh nam 2006, bang su no luc cua ca he thong chinh tri, cong tac phong, chong tham nhung da chuyen bien tich cuc, tao long tin cua nhan dan vao quyet tam cua Dang va Nha nuoc trong cong tac nay. Hom nay 10/1, phat bieu tai Hoi nghi danh gia tinh hinh thuc hien nhiem vu nam 2006 va ban phuong huong cong tac nam 2007 cua Ban chi dao Trung uong ve phong chong tham nhung, Thu tuong Nguyen Tan Dung, dong thoi la Truong Ban chi dao Trung..

 • Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  21:29 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

 • Uu tien xay dung cot moc bien gioi tai cac cua khau

  07:16 | Thứ ba 26/02/2008 (GMT+7)

  Ngay 25/2, Ban Chi dao Nha nuoc ve phan gioi cam moc bien gioi da to chuc Hoi nghi “Tong ket cong tac phan gioi cam moc bien gioi dat lien Viet Nam - Campuchia va phuong huong cong tac nam 2008” tai TP Ho Chi Minh.

 • Xay dung trung tam boi duong nghiep vu bao chi tai Ha Noi

  00:58 | Thứ ba 24/04/2007 (GMT+7)

  Hom qua 23.4, Ban chap hanh Hoi Nha bao Viet Nam khoa VIII da hop lan thu 4 de xem xet bao cao cong tac nam 2006 va phuong huong cong tac nam 2007 cua Hoi Nha bao Viet Nam; thao luan de an hoat dong doi ngoai cua Hoi. Da so cac Uy vien Ban chap hanh dong y de nghi xay dung Trung tam boi duong nghiep vu bao chi cua Hoi tren dien tich dat 5.000m2 tai khu E2, quan Cau Giay (Ha Noi).

 • NANG CAO CHAT LUONG TO CHUC DOAN TANG CUONG BOI DUONG LY TUONG CACH MANG DONG HANH VOI THANH NIEN LAP THAN LAP NGHIEP XUNG KICH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI VA BAO VE TO QUOC

  09:10 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da duoc Ban Chap hanh, Ban Thuong vu Trung uong Doan, cac doi tuong thanh nien, cac nha khoa hoc, cac nha hoat dong xa hoi, cac cuu can bo Doan tham gia dong gop y kien. Ban Bi thu Trung uong Doan da chi dao nghien cuu, tiep thu cac y kien, gop y. Nham tiep tuc phat huy tri tue va sang kien cua can bo, doan vien, thanh nien ca nuoc va cac tang lop nhan dan, gop phan..

 • Co quan T U Doan so ket cong tac 6 thang dau nam 2007

  18:01 | Thứ năm 26/07/2007 (GMT+7)

  Co quan T U Doan so ket cong tac 6 thang dau nam 2007

  TP - Ngay 25/7, tai Ha Noi, co quan T.U Doan to chuc Hoi nghi so ket cong tac chuyen mon 6 thang dau nam va phuong huong cong tac 6 thang cuoi nam 2007.

 • Co quan T U Doan Trien khai Quy che to chuc va hoat dong moi

  23:29 | Thứ ba 19/04/2005 (GMT+7)

  Sang 19/4, tai Ha Noi, T.U Doan da to chuc Hoi nghi tong ket cong tac to chuc can bo, cong tac kinh te tai chinh nam 2004 va phuong huong cong tac nam 2005. Anh Dao Ngoc Dung - quyen Bi thu thu nhat T.U Doan, cac Bi thu T.U Doan cung 100 can bo lanh dao, can bo phu trach cong tac to chuc, tai chinh - ke toan cua cac co quan thuoc T.U Doan da tham du hoi nghi.

 • Tap hop rong lon hon nua nhan si tri thuc xay dung dat nuoc

  03:00 | Thứ hai 22/01/2007 (GMT+7)

  Ve phuong huong cong tac cua MTTQVN trong nam 2007, Thu tuong mong muon MTTQVN can thu hut, tap hop rong lon hon nua doi ngu nhan si, tri thuc trong va ngoai nuoc phuc vu cong cuoc xay dung dat nuoc, trong do quan tam nhieu hon nua toi 3 trieu nguoi VN dang song va lam viec o nuoc ngoai.

 • Cham dieu tra xu ly du luan se hoai nghi quyet tam chong tham nhung

  05:00 | Thứ năm 11/01/2007 (GMT+7)

  (Ha Noi) Hom qua 10-1, tai Ha Noi, Thu tuong Nguyen Tan Dung - truong Ban chi dao trung uong (BCD TU) ve phong chong tham nhung - da chu tri hoi nghi cua BCD danh gia tinh hinh thuc hien nhiem vu nam 2006, ban phuong huong cong tac nam 2007.

 • An tham nhung van tang cao

  05:32 | Thứ năm 09/11/2006 (GMT+7)

  Ngay 8-11, tai buoi tong ket cong tac xet xu nam 2006 va trien khai phuong huong cong tac nam 2007 cua nganh TAND TP.HCM, lanh dao Toa hinh su TAND TP cho biet loai toi pham tham nhung dang co chieu huong gia tang khong chi ve so vu viec bi phat hien ma ca ve tinh chat, qui mo to chuc toi pham.

 • Uu tien xay dung cot moc bien gioi tai cac cua khau

  22:59 | Thứ hai 25/02/2008 (GMT+7)

  25/2, Ban Chi dao Nha nuoc ve phan gioi cam moc bien gioi da to chuc Hoi nghi “Tong ket cong tac phan gioi cam moc bien gioi dat lien Viet Nam - Campuchia va phuong huong cong tac nam 2008” tai TP Ho Chi Minh.

 • Se xay dung bao tang bao chi Viet Nam

  05:11 | Thứ ba 24/04/2007 (GMT+7)

  Bao cao tong ket cong tac nam 2006, phuong huong cong tac nam 2007 cua Hoi Nha bao VN tai ky hop thu 7 hoi nghi ban chap hanh Hoi Nha bao VN hom qua (23-4) cho biet trong nam 2007 hoi se tien hanh nghien cuu chuan bi de an xay dung bao tang bao chi VN. Day se la noi trung bay nhung tai lieu, hien vat lien quan toi bao chi VN, la noi tai hien lich su cua nen bao chi cach mang VN.

 • Bao cao cua BCH TU Doan K VIII tai DH Doan toan quoc lan IX

  12:09 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X

 • 10 khu nha o ban tru cho hoc sinh vung bien gioi

  01:02 | Thứ bảy 15/12/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh tinh Nghe An da thong qua phuong huong cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi tinh Nghe An lan 15 (nhiem ky 2007-2012).

 • Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh Tinh Dong Nai Bon cong trinh thanh nien lon

  04:02 | Thứ sáu 30/11/2007 (GMT+7)

  Doan TNCS Ho Chi Minh tinh Dong Nai da thong qua phuong huong cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi tinh Dong Nai nhiem ky 2007-2012.

 • Moi co so Doan la mot trung tam tu van nghe

  04:14 | Thứ sáu 26/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh TP Can Tho khoa VIII (nhiem ky 2007-2012) da be mac sang 23-10 sau ba ngay lam viec voi 250 dai bieu. Dai hoi da danh gia cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi TP Can Tho, bao cao kiem diem cua BCH Thanh doan nhiem ky 2002-2007; thong qua phuong huong cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi TP Can Tho nhiem ky 2007-2012.

 • Nhan to quyet dinh van nuoc che do va vai tro cua Dang

  23:54 | Thứ ba 20/09/2005 (GMT+7)

  Thuc hien quyet dinh cua Hoi nghi lan thu 12 Ban Chap hanh (BCH) Trung uong Dang khoa IX, ngay 15.9.2005, tai Ha Noi, Bo Chinh tri da to chuc Hoi nghi can bo toan quoc de quan triet phuong huong cong tac nhan su va trien khai quy trinh, ke hoach gioi thieu nhan su BCH trung uong khoa X.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0